Epigrafia Edat Moderna (1 de 2).


Sepulcre urna del bisbe Ciprià (683?-691?).

Text

HIC REQUIESCIT VIR SANC
TISSIMUS CIPRIANUS PRIMAE
SEDIS TARRACONENSIS CIVITATIS
EPISCOPUS DEPOSITUS EST IN
HUNC TUMULUM OCTAVO KLAS
MAIAS IN PACE

Traducció

AQUI DESCANSA EL SANTISSIM
CIPRIA PRIMAT DE LA
SEU CIUTAT TARRAGONINA
EPISCOPAL DEPOSITAT EN AQUEST
TUMUL EL VUIT DE LAS CALEN.
DE MAIG EN PAU


Inscripció Joan Fos (1511).

Text

III . KALENDIS . MAII . ANNO
DOMINI . M . DXI . OBIIT
VENERABILIS . IOAN
NES . FOS . SACRARUM . LI
TTERARUM . MAGISTER
RECTOR . ECCLESIE . DE . AL
FURGIA . ET . BENEFI
CIATUS . SEDIS . TARR
ACON . QUI . BONA . HE
REDITATIS . SUE . DIS
TRIBUTIONES . EIU
SDEM . SEDIS . HEREDE
M . INSTITUIT . REQUIE
SCAT . IN . PACE . AMEN
Traducció

-


Sepulcre de Gonzalo Fernández de Heredia (1490-1511).

Text

RMº IN CHRISTO PATRI DNO.
GONDIZALO LUO STAE.
ECCLESIAE TARRACONEN.
ARCHIEPISCOPO EX
HEREDIANUM CLARISSIMA
GENTE ORTO, DEUTISSIMO,
PIENTISSIMO : LAURENTIUS
EPISCOPUS NICOPOLITANUS
OPTIMO PRAESULI INCOMPARABILI
DEFUNCTO, UNDECIMO
CALENDAS DECEMBRIS ANNO
MCXI CUIUS CIRCA LIMEN
RECONDITA OSSA QUIESCUNT
Traducció

-

Sepulcre de Alfons d'Aragó (1513-1514).

Text

HIC IACET ILMUS. ET
RMUS. IN CHRISTO
PATER ET DNUS. D.
ALFONSUS DE ARAGONIA
BONAE MEMORIAE
ARCHIEPISCOPUS
TARRACONENSIS
QUI OBIIT TARRACONE
EIUS REQUIESCAT
IN PACE

Traducció

-


Sepulcre dels Cardona.

Text

IACOBO A CARDONA CARDINALI DIGNISSIMO
PETRUS ARCHIEPISCOPUS TARRACOENESIS
REGIUSQUE CANCELLARIUS NEPOS ET
ALUMNUS STATUENDUM CURAVIT

Traducció

-


Sepulcre dels Cardona.

Text

TIMBORI A CARDONA VESTALI SANCTISSIMEE
ATQUE PIISIMAE PETRUS ARCHIEPISCOPUS
TARRACOENENSIS AC REGIUS CANCELLARIUS
NEPOS HAUD INGRATUS POSUIT

Traducció

-
Sepulcre de Joan Poblet.

Text

LAPIS HIC CUMFORTUNA
VALEDIT OSSA IONIS POBLE
HUIUS ALMIE SEDIS ME
TROPOLITANE CANONICI
ET SACRORUMCANONU
PROFESORIS PENDIAT ET
SUOR QUI ODXPI OBSEQIU
HOC SACELLUM SIBI ET
SUIS EXPENSISSCOSTRU
XIT ET IN MULTIS
ECLESIE PROFUIT
Traducció

-Sepulcre de Nicolau Albanell (1533).

Text

I.H.S.
MICHAELI - ALBANELL PRI., ALME SEDIS CAN. ET IFIRMA 4 IANUA. ID
1520 VITA FUNCTO COTIDIANA M. INSTITUTA, ET NICHOLAO ANTICO AL
BANELL FILIS CHARIS IN DIGNITATE ET CANONICATU PATRUI SUCCESSORI
Vº ID IUL. 1531 E MEDIO SUBLATO MISA COTIDIANA CUM ANIVERSARIO
DUODESIMO IUL. CELEBRANDO PRO EO INSTITUTIS
NICHOLA US ALBANELL CIVIS TARRACON.
ET ANGELA TRILLO CONIUGES
HOC SACELLUM PROPIIS FACULTATIBUS ET SIBI SUISQ. DE NOMINE
ALBANELL ET TRILLO, SUB IHU NOMINIS INVOCATIONE DEDICATUM
ANNO X NATIVITATE 1535, CONSTRUCTUM ET DECORATUM AMBORUM OSSIBUS
CUM OMNI CULTU IBI RELATISTAM QUAM DECUMAN DEO GRATAM EXOVERENT

Traducció

-Indulgències (1535).

Text Original

Indulgencies concedidas á la present, capella de N.S.Jch.
Pº han otorgat XII cardenals en les festivitats de la
circunscissió, del divendres sant, de la assumpció de la verge
maria, de les XI mil verges y de S. miquel, de les primeres
vespres á les segones inclusive, á quiscum que visitará
dita capella y donará de caritat que volrá y dirá
ab devoció la oració del pare nostre ab la ave maria, per les animes
dels sepultats en dita capella, mil cedies de indulgencia
per quiscuna de dites festivitats.
Item : ha concedit lo senyor don lluys de cardona, quoudam arquebisbe
á quiscum que dirá la oració del pare nostre ab la ave maria ixiut
sonar les campanes, XII de juliol, quant se celebrará lo
aniversari instituit per la anima de nºn nicolau autich albanel
quondam canonge é enfermer, XI dies de perdó
Item : ha otorgat lo sr. bisbe de nicopoli que benehi
dita capella, 11 de abril de 1535, á quiscú que tots anys dita
iornada, visitán dita capella, dirá per les animes del alli sepultats
lo pare nostre ab la ave maria, XI dies de perdó.


Sepulcre de Arnaldo Balle (1536).

Text

ARNALDO BALLE COGNOMENTO MERCATORI
MODESTISSIMO TARRACO URBIS CIVI PIENTISSIMO
AC CONSULARI TOGA DECORATO IIII KELENDAS
IANUARI MDXXXVI VITA FUNCTO EX TESTAMENTO
EIUS HERES ET EX FRATE NEPOS PETRUS BALIA
HOC SACCE LLUM DECENTER ORNATUM DIVI
MAGDALENE DEDICATUM ET SIBI ET SUIS CONSTRUI
CURAVIT ET SINGULIS DIEBUS IN EO PRO SALUTE
VIVORUM INMOLARI HOSTIA ET PRO DEFUNCTORUM
REQUIEM ORDINAVIT

Traducció

Per a Arnald, de cognom Balle, mercader
modestíssim, pietosíssim ciutadà de Tarragona
i membre togat del Consistori, mort el 29 de
gener de 1536, del seu hereu
i nebot directe Pere Balia,
qui manà bastir aquesta capella, dignament
decorada a honor de santa Magdalena,
per a ell i tots els seus; i disposà que cada
dia s'hi celebrés missa per la prosperitat
dels vius i el repòs dels difunts.


Sepulcre de Bartolomé Sebastián Valero (1567-1568).

Text

D. O. M.
MEMORIAE AMPLISSIMI ET CLARISSIMI VIRI BARTHOLOMEI
SEBASTIAN ARCHIEPISCOPI TARRACONENSIS OLIM
PACTEN EPISCOPI ANTEAQUE MAIORICEN CORDUBEN
GRANATEN ET SICILIAE INQUISITORIS
QUI OBIIT X VIII CALEN MAII ANNO MCLXVIII
H . B . M . P .

Traducció

-Pila Baptismal i fons capella.

Text

NISI QUIS RENATUS FUERIT EX AQUA
ET SPIRITU SANCTO NON POTEST
INTROIRE I REGNUM DEI JOAN III V. 5

D. D. BERNARDINUS LLOPIS VILLAESSICAE
ARCHID. IN HAC METROP. ECCLES. HISP.
PRIMATE OLIM CAN. POENITENTIARIUS MERITISS.
FONTIUM BAPTISM. IN HOC SACELLUM TRANSLAT.
ET EORUM ELEGANTEM ORNATUM SUAE PIETATIS
RELIGIOSIQUE ANIMI INSIGNE MONUMENTUM
TESTAMENTO F. I. ANNO A REPARATE SALUTE MDCCCXXI

Traducció

-Sepulcre Bartolomé Negre (1572).

Text

BARTHOMEUS NIGRE
CIVIS BARCHINONENSIS V.
ALGERRI IN HUNC LOCUM
CORPORE MORIENS DELEGAVIT
ANIME VERO SUAE ET
SUORUM HIC ET ALIBI IACENTES
VN. ANIVERSARIUM SOLEMNE
ULTIMO TESTAMENTO PIE
CELEBRAMDUM CURAVIT
OBIIT 12 KAL. NOVEMBRIS 1572

Traducció

-


Sepulcre de Gaspar Cervantes de Gaeta (1568-1575).

Text : Costat capella Sant Miquel

MICHAELI ARCHANGELO SACRUM GASPAR CERVANTI GAETE
EX INQUISITORE ARCHIEPISCOPO MESSANENSI; ITEM SALERNITANO
ITEM TARRACONENSI; PRAESBYTERO CARDINALI SANCTISSIMO ET
VIGILANTISSIMO DE TARRACONENSIBUS OPTIME MERITO EX
TESTAMENTO; VIXIT ANNOS LXIII; PRAEFUIT ECCLESIAE ANNOS
VII OBIIT XVI CALENDAS NOVEMBRIS MCLXXV

Traducció

-
Text : Costat capella Batisteri

VIRGINIBUS SACRUM ANTIQUISITORIS PRIMUM FUNCTUS MUNERE
CREATUS INDE ANTISTESMESSANENSIUM SALERNITANORUM ET
TARRACONENSIUM ROMANA ET PURPURA CORUSCANS ET VERTICEM
GAETE CERVANTES TANTILLUS PULUISCULUS IAM FIET HOSPES DEIN
EXURGET INTEGER PIA INTERIM PARENTEM LUGENS TARRACO SUAE
MAGISTRUM VITAE HABEBIT OPTUMUM

Traducció

-


Seminari Pontifici de Gaspar Cervantes de Gaeta.

Text

D.PAVLO,APOSTOLO.S
CVM,GASPAR. CERVANTES. GAETE. S. R, E. CAR-
DINALIS.OPTIMVS. ATQVE RELIGIOSISSIMVS.TA-
RRACONEN. ANTISTES. MAGNAM. VIM. AVRI.
EX.QVO. VECTIGALIA. MERCEDIBVS. SOLVENDIS.
PRAECEPTORIBVS. OMNIVM. DISCIPLINARVM. (2) EME-
RENTVR. REIP. NOSTRAE. DEDISET. S. P. Q. TARRA-
CONEN. TANTO. BENEFICIO. EXCITATI. LOCVM.
HVNC. EISDEM. DISCIPLINIS. DOCENDIS. EXTRVI.
IVSSERVNT. VIII. EID; SEPTEMB. AN. SALVTIS.
CHRISTIANAE. M. D. LXXII. LVD. IOANNE. LIVLA.
FRAN. FEBRER. PET. RIBER. COS.

Traducció

-


Sepulcre Nebot (1586).

Text

VAS DELS NABOTS Y DELS SEUS
ANY 1586
SEPULCHRUM SOCIETATIS PRESBYTERORUM
1590

Traducció

-
Sepulcre de Antoni Agustí i Albanell (1576-1586).

Text

S. S. EUCHARISTLE. S.
ANT. AUGUSTINUS ANT. PROCANC. F.C. ESARAUG. PALAT. APOST
AUDITOR EPISC. ALLIFAN PAULI IV. AD PHILIP. ET FERD.
REGG. LEGAT. SCILIE CENSOR ILERD. EFISC. MAX. PLAU
SU TRID. CON. INTERFUIT. INDE AD. TARRAC. ARCHIEP. TRASL.
I.V. ET HUMANITATIS VINDEX CLARISSIM. IVDEX INCOR
RUPTISSIM ELEMOSS LARCIT. EXCELLENS. ORACULUM
SAPIENTTIE TERRESTRE EDITIS AURELIS LIBR. ATQ. EDEN
DIS RELICTIS HOC SACELLUM S. S. EUCHARISTLE. P. C.
XPM AC S. THECLAM TUTER GEM EX ASSE HEREDD. FACIENS
OBIIT PRID KAL LUM AN. CCDXXCVI ET LXIX

Traducció

Al Satíssim Sacrament de l'Eucaristia
Antoni Agustín, saragossà, fill del gran Canceller Antoni, als Palaus
Apostòlics auditor, bisbe d'Allife, nunci davant els reis Felip i Ferran,
visitador de Sicília, bisbe de Lleida, intervingué amb gran succés al concili
de Trento, designat després a l'Arquebisbat de Tarragona, defensor
del dret i l'humanisme, jutge preclar incorruptible,
pròdig en l'almoina, oracle excel·lent de
saviesa universal per l'edició d'obres de gran erudició i d'altres
a editar, piadosament construí aquesta capella, a Crist i a la
patrona santa Tecla féu hereus de tots els seus béns, morí la vigília
de les calendes de juny (31 de maig) de l'any 1586, als 69 anys.


Esglèsia Natzarè (1592).

Text

AQUESTA ES LA
CASA DE LA SANG
PRECIOSA DE IESU
CHRIST 1592

Traducció

AQUESTA ES LA
CASA DE LA SANG
PRECIOSA DE JESUS
CRIST 1592


Sepulcre Miquel Jover de Serra (1597).

Text

I. H. S.
MICHAEL JOVER DE SERRA
ANTONII FILIUS
TARRACONE
ORDINIS MILITARIS
VIVENS
SIBI ET SUIS FACIENDUM
CURAVIT ANNO A NATIVITATE XP.
1597

Traducció

-

Sepulcre de Lluis de Icart presbiter (1597).

Text

D. O. M.
D. LUDOVICO DE ICART D. L. FILIO
D. CHRISTOPHORI NEPOTI
HUIUS HECLESIAE HOSPITA. ET CANO.
ANTO. AUGUSTINI ARCHISP. HUIUS
SACELLI CONDITORIS EX SORORI NEPOTI
D. DIONISIA DE CARCASSONA ET DE
ICAR EIUS MATER VIVENS H. S. F. B.
EXTRUENDUM CURAVIT. VIXIT AN. XXXIII
VITA FUNCTUS AN. A CHRIST. NAT.
MDLXXXXVII

Traducció

-


Sepulcre de Cristofol de Queralt.

Text

D. O. M. S.
CRISTPHORUS DE QUERALT D. D.
IUS ECCL. QUAM H. EX ASSE R. CAN
... TIAM LAURENTU IN EA ARCH.
COMIT. S. COLUMBAE EAM. NOBILIS
MORES SUAVISS. OMNIBUS CARIS.
EX TEST. II. SPL. B. M. P.
OBIIT III IDUS MAI AN. CICICCXIV ET
ET. SUAE XXXXVII MEN. IX
A. R. I. P.

Traducció

-
Sepulcre de Dignatari Catedral.

Text

-

Traducció

-


Sepulcre de Canonge.

Text

-

Traducció

-


Sepulcre de Pablo Colom (1601).

Text

M. D. S. L.
PAULUS COLOM CIVIS
TARRACONE ADHUC VIVENS SEPULCHRUM
SIBI DILECTAEQ. UXORI
SUAE ELYS. YOH. COLOM
ET REGUER AC PROLI
PARAVIT
ANNO DOMINI MDCI.

Traducció

-
Sepulcre de Francisco Montserrat (1600).

Text

IHS. SEPULCHRUM (D. D.)
FRANCISCI DE (Montse)
RRAT CIU(is tarra)
CONEN. QUOD (sibi)
ACSUIS ADHUC(viv)
ENS EXTRUI(curavit)
ANNO MDC

Traducció

-Sepulcres Pau Colom i Francesc Montserrat (1601).

Text : Pau Colom

M. D. S. L.
PAULUS COLOM CIVIS
TARRACONE ADHUC
VIVENS SEPULCHRUM
SIBI DILECT. EQ. VXORI
SUAE ELYS. YOH. COLOM
ET REGUER AC PROLI
PARAVIT
ANNO DOMINI MDCI

Traducció

-
Text : Francesc Montserrat

IHS SEPULCHRUM (D. D.)
FRANCISCI DE (Montse)
RRAT CIV(is tarra)
CONEN. QUOD (sibi)
AC SUIS ADHUC (viv)
ENS EXTRUI (curavit)
ANNO MDC ...Traducció

-

Sepulcre de Joan Terès i Borrull (1587-1603).

Text : Costat Capella Sant Fructuós

IOANNES TERES PATRIA VERDUNENSIS LITTERIS MORIBUS
HONORIBUS CLARISIMUS EPISCOPUS MARROCHITANENSIS
ELENENSIS DERTUSENSIS ARCHIEPISCOPUS TARRACONENSIS
CATHALONIAE PROREX ET CAPITANEUS GENERALIS PRAESUL
PIENTISSIMUS PRESES SAPIENTISSIMUS PRINCEPS HUMANISSIMUS
OBIIT BARCHINONAE SEXTO IDUS IULII ANNO MDCIII AETATIS SUAE LXIV

Traducció

-Text : Costat capella Sant Joan

IOANNES TERES CATHALANUS EX CANONICO POENITENTIARIO
TARRACONENSE AD ECCLESIAM MARROCHITANENSEM ELENENSEM
DERTUSENSEM AC TARRACONENSEM EVECTUS TOTIUS PROVINCIAE
DAMNO NOBIS ERIPITUR SEXTO IDUS IULII ANNO MDCIII AETATIS LXIV

Traducció

-