UNITAT DE PROGRAMACIÓ:
Fem espectacle, fem esport, fem... ACROSPORT

 

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

El mestre haurà d’estar molt atent al desenvolupament de les sessions, fent una observació sistemàtica per detectar els progressos i les dificultats del procés d’aprenentatge.
Valorarem les actituds positives de respecte als companys, d'autosuperació, de col·laboració, etc.
Caldrà reforçar l’autoconfiança ja que és possible que ens trobem amb inseguretats per part d'alguns alumnes.

Utilitzarem el registre anecdòtic com a instrument més adient per avaluar el desenvolupament de les sessions, en el qual, es recollirà una sèrie de frases avaluatives per cada alumne:

Actitudinals:

 1. Mostra força interès per l’unitat
 2. Tot i que li costa, s’hi esforça
 3. Pot fer més del que fa, s’hauria d’esforçar una mica més
 4. Se li ha de cridar massa sovint l’atenció
 5. Es mostra participatiu
 6. Treballa a bon ritme
 7. Li costa realitzar activitats amb parella o amb grup

Equilibris, acrobàcies i Acrosport:

 1. Mostra actituds en la realització d’equilibris, acrobàcies i figures corporals i piràmides humanes
 2. Li costa realitzar acrobàcies i equilibris
 3. Mostra una bona coordinació en la realització d’acrobàcies i equilibris
 4. Es mostra hàbil en la realització d’acrobàcies i equilibris però s’hauria d’esforçar una mica més
 5. S’ha iniciat en l’aprenentatge de l’Acrosport

Insistint en l’Acrosport, que es el tema central de la meva Unitat de Programació, podem avaluar més específicament l’activitat a través de la graella següent

 

SI

LI COSTA

NO

Participa i coopera activament en la creació de coreografies?

 

 

 

Mostra una actitud de respecte vers les seves pròpies limitacions i les dels altres?

 

 

 

Adopta les mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’Acrosport

 

 

 

Respecta el material i les instal·lacions?

 

 

 

Important: Sap treballar en equip?

 

 

 


Es molt important tenir en compte el treball en equip, ja que després d’un repte proposat, es pot avaluar la col·laboració que permet assolir l’objectiu per part del grup. Serà tan important l’habilitat (per exemple: la tombarella, el pont, una vertical...) com el que ajuda a fer-la. Així tots trobaran el seu lloc a l’activitat. Potenciarem així l’autoestima d’aquell que no li surt una habilitat però si és capaç de realitzar bé una ajuda.

També avaluarem les "coreografies" individuals o grupals, que es realitzin a la representació del Festival de Nadal, on es barregin salts, desplaçaments, equilibris, acrobàcies...

Això requerirà que ho pensin i ho preparin fora de les classes d'Educació Física i ho presentin davant del mestre, el grup-classe i de tota l’escola. El mestre aquí podrà demanar la coavaluació dels companys del treball realitzat (preparació, ajudes, realització, ...).


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...