UNITAT DE PROGRAMACIÓ:
Fem espectacle, fem esport, fem... ACROSPORT

 

CONTINGUTS

El cos: imatge i percepció

 • Experimentació del cos en postures corporals diferents
 • Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius
 • Realització d’activitats en les que intervingui l’equilibri estàtic i dinàmic
 • Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació de moviments
 • Intervenció de l’organització espacio-temporal en el desenvolupament d’activitats físiques.
 • Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i al dels altres

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

 • Execució de formes i possibilitats de moviment, ajustant i consolidant els elements fonamentals a l’execució de les habilitats motrius bàsiques
 • Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i específiques en medis i situacions conegudes i estables
 • Elaboració d’un control motriu en múltiples situacions
 • Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les diferències individuals en el nivell d’habilitat.
 • Pràctica d’activitats físiques elaborades
 • Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques

Activitat física i salut

 • Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris saludables relacionats amb l’activitat física i la higiene corporal
 • Adaptació de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’Acrosport i utilització de materials i espais d’acord amb unes normes
 • Pràctica habitual d’exercicis d’escalfament previs i control de l’esforç durantla realització de l’activitat física.
 • Actitud favorable cap a l’activitat física en relació a la salut.

Expressió corporal

 • Experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i
 • comunicació.
 • Adequació del moviment a estructures espai-temporals.
 • Valoració i apreciació de les diferents formes d’expressar-se.

El joc

 • Apreciació del joc com a element de la realitat social i cultural.
 • Participació en diferents tipus de joc.
 • Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relacionades
 • amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició amb relació a les
 • regles del joc.
 • Actitud responsable en relació amb l’estratègia del joc.

Continguts Transversals:
Els principals continguts transversals que pretenc desenvolupar al llarg d’aquesta unitat didàctica són:

 • Educació per la salut: hàbits posturals, importància de la condició física...
 • Educació moral i cívica: respecte pel material i la diversitat d’opinions, respecte pels altres, comprendre les limitacions pròpies i alienes...
 • Coeducació: desinhibició, contacte, igualtat de sexes...


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...