UNITAT DE PROGRAMACIÓ:
Fem espectacle, fem esport, fem... ACROSPORT

 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

 

Primera fase:
Composta per dues sessions d’”Introducció al treball de domini corporal”:

 • Presa de consciència corporal, a nivell global i segmentari.
 • Discriminació corporal. Fonamentalment a nivell de simetria corporal, necessari per la formació de piràmides simètriques
 • Estabilitat corporal (Equilibri). Treball prioritari d’actitud postural referent al to i gest.
 • To: Manteniment de postures equilibrades i econòmiques que permetin un moviment eficaç
 • Gest: Les postures i moviments corporals com l’expressió.

Segona fase:
Composta per 2 sessions d’”Introducció al treball de l’espai en altura” i “Habilitats motrius bàsiques i específiques per parelles i en grup”.

Els alumnes hauran de treballar sobre els conceptes: transportar, suportar, rotar i equilibrar a altres companys de varies maneres i en diferents plans, de manera que es vegin obligats a mantenir-se en continu equilibri estàtic i dinàmic amb diversos punts de recolzament i actitud.

Es treballarà per estacions, buscant sempre la participació màxima del grup, ja sigui com executor, observador o ajudant.

Tercera fase:
Composta per dues sessions de “treball en grup de percepció espai-temporal”. El grup començarà organitzant-se i orientant-se a l’espai formant diferents figures proposades, aconseguint desenvolupar els conceptes d’ubicació i orientació espacial del seu cos en relació als companys de treball.
En aquesta fase, els alumnes hauran de treballar el món dels plans (paral·lels, frontals, de perfil...), les posicions bàsiques (obertes i tancades) així com les possibilitats de moviment del cos sense desplaçament i amb desplaçament incidint fonamentalment en el treball de motricitat plàstica (iconografies individuals i grupals).

Junt amb aquests continguts s’introduiran les variables d’intensitat, temps i ritme, buscant una sincronització i harmonia entre tots els integrants del grup en la composició de les diferents figures executades.

Quarta fase:
Aquesta quarta i ultima faseestarà comporta per tres sessions sobre: “Creació i enllaç de diverses piràmides”. Durant aquesta fase i un cop el mestre hagi informat sobre els objectius, condicions i normes que s’hauran de seguir en l’elaboració de les piràmides, els alumnes passaran per diversos moments:

 • Discussió i canvis d’opinió respecte a les figures que s’aniran creant i el ritme musical que els acompanyarà, mitjançant l’assaig i l’observació.
 • Elecció definitiva de les piràmides creades.
 • Treball més intens en quant a les estructures i piràmides escollides insistint fonamentalment en:
 • La relació espai-temporal
 • Els diferents enllaços coreogràfics per passar d’unes figures a altres
 • Presentació del producte final davant dels companys

L’estructuració de les sessions serà bàsicament per estacions de treball o circuits, per tal d’optimitzar el temps de treball de cada alumne i evitant així les llargues cues i esperes

Les activitats d’aquesta unitat de programació, seran bàsicament grupals. Els alumnes hauran de parar molta atenció a les explicacions del mestre i a les seves demostracions per després anar descobrint a través de la pràctica, com utilitzar els deferents segments corporals per realitzar correctament l’acció proposada.

Les activitats han de ser el suficientment significatives per tots els alumnes i posseir grans possibilitats de consecució amb èxit, per evitar la desmotivació i possibles alteracions de l’autoestima Per tant he dissenyat diverses tasques (figures, piràmides...) adaptades a l’edat i nivell de desenvolupament dels alumnes, amb diferents graus de dificultat (a nivell condicional i coordinatiu) i que segueixen una seqüenciació didàctica.


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...