[../index.html]
[../fluids/fluids.htm]
[../pressio/pressio.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[../les-lleis-de-newton/les-lleis-de-newton.htm]
[../forca-centripeta/forca-centripeta.htm]
[../centre-de-massa/centre-de-massa.htm]
[../forca-de-fregament/forca-de-fregament.htm]
[../treball/treball.htm]
[../maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../ones/ones.htm]
[../ones-electromagnetiques/ones-electromagnetiques.htm]
[../reflexio/reflexio.htm]
[../refraccio/refraccio.htm]
[../velocitat-d27ona/velocitat-d27ona.htm]
[../electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[../electricitat-estatica/electricitat-estatica.htm]
[../el-circuit-electric/el-circuit-electric.htm]
[../quisom/quisom.htm]
[../mapa-web/mapa-web.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
Les Lleis de Newton
La primera llei de Newton o llei de la inèrcia
Si la resultant de les forces que actuen sobre un cos és zero, aquest romandrà en l’estat de repòs (si estava parat) o conservarà la seva velocitat (si estava en moviment), és a dir, conservarà el seu estat de moviment.
Fórmula: Quan              , no hi ha canvis de moviment.
Fisicanimada
La segona llei de Newton o llei fonamental de la dinàmica
Si la resultant de les forces que actuen sobre un cos NO és zero, aquest cos adquireix una acceleració (variació de la seva velocitat en la unitat de temps) directament proporcional a la força, i que depèn de la massa del cos.
Fórmula: Quan               ,
La primera llei de Newton o principi d'acció-reacció
Quan un cos exerceix una força sobre un altre (acció),  aquest exerceix sobre el primer una força d’igual magnitud i direcció però de sentit contrari (reacció).
            
F: força
m: massa
a: acceleració
R: resultant
Fes clic a l'animació
Fórmula: