[../pressio/pressio.htm]
[../pressio/pressio.htm]
[../pressio/pressio.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../index.html]
[../fluids/fluids.htm]
[../pressio/pressio.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[../les-lleis-de-newton/les-lleis-de-newton.htm]
[../forca-centripeta/forca-centripeta.htm]
[../centre-de-massa/centre-de-massa.htm]
[../forca-de-fregament/forca-de-fregament.htm]
[../treball/treball.htm]
[../maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../ones/ones.htm]
[../ones-electromagnetiques/ones-electromagnetiques.htm]
[../reflexio/reflexio.htm]
[../refraccio/refraccio.htm]
[../velocitat-d27ona/velocitat-d27ona.htm]
[../electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[../electricitat-estatica/electricitat-estatica.htm]
[../el-circuit-electric/el-circuit-electric.htm]
[../quisom/quisom.htm]
[../mapa-web/mapa-web.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
En aquest apartat de la física s'analitza el comportament dels fluids. Els fluids són totes les substancies que es deformen contínuament davant l’aplicació d’una tensió, les partícules dels quals es poden moure amb certa llibertat possibilitant així l’alteració de la seva forma. Ho són tots els líquids i tots els gasos.
Fluids
Fisicanimada