[../index.html]
[../fluids/fluids.htm]
[../pressio/pressio.htm]
[../pressio-atmosferica/pressio-atmosferica.htm]
[../forca-hidrostatica/forca-hidrostatica.htm]
[../principi-d27arquimedes/principi-d27arquimedes.htm]
[../l27aire/l27aire.htm]
[../principi-de-pascal/principi-de-pascal.htm]
[../principi-de-vasos-comunicants/principi-de-vasos-comunicants.htm]
[../forca-i-moviment/forca-i-moviment.htm]
[../les-lleis-de-newton/les-lleis-de-newton.htm]
[../forca-centripeta/forca-centripeta.htm]
[../centre-de-massa/centre-de-massa.htm]
[../forca-de-fregament/forca-de-fregament.htm]
[../treball/treball.htm]
[../maquines-mecaniques/maquines-mecaniques.htm]
[../palanca/palanca.htm]
[../la-politja/la-politja.htm]
[../ones/ones.htm]
[../ones-electromagnetiques/ones-electromagnetiques.htm]
[../reflexio/reflexio.htm]
[../refraccio/refraccio.htm]
[../velocitat-d27ona/velocitat-d27ona.htm]
[../electricitat/electricitat-i-electromagnetisme.htm]
[../electricitat-estatica/electricitat-estatica.htm]
[../el-circuit-electric/el-circuit-electric.htm]
[../quisom/quisom.htm]
[../mapa-web/mapa-web.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
El circuit elèctric
Definició
Un circuit és el conjunt d’elements per on es desplaça el corrent elèctric (moviment d’electrons)
Llei d'Ohm
   Estableix la relació entre l’intensitat, la resistència i el voltatge, que ens ajuda a decidir com volem connectar els elements del circuit (en sèrie, en paral·lel o mixta):
                                                  V=R·I
-Voltatge o tensió entre dos punts: Energia perduda en passar per una resistència o rebuda del generador. (Volts)
-Resistència: Oposició que presenta un cos al pas del corrent elèctric. (Ohms)
-Intensitat: Quantitat de càrregues que passen per un punt del circuit en un segon. (Amperes)
Fisicanimada
Fes clic a l'animació