octubre L'han llegit i han dit... Els comentaris que em van fer els primers lectors del fulletó. Són els que em van animar a fer aquesta web
novembre Resar...Pregar... Déu és un ser personal? L'esperiència de la pregària ens porta a reflexionar si Déu és un ser personal. Auto-reflexió personal o comunicació directe amb Déu
desembre Jesús de Natzaret, és la divinitat encarnada? Les afirmacions dels cristians sobre la divinitat de Jesús, quin sentit poden tenir avui dia en un món intercultural i en contacte amb altres religions
gener Autors que m'han ajudat a l'hora de parlar de Jesús Alguns autors es converteixen en testimonis que obren camí vers un coneixement no màgic de Jesús de Natzaret
febrer Jesús, l'única solució? La contemplació de l'encarnació ens posa qüestions sobre si jesús és l'únic mediador, únic salvador i sobre el paper de les altres religions salvífiques
març Déu intervé a la nostra història? Déu es manifesta com impotent senyor de la història
abril L'hora de les exclusions? Comentaris a un discurs del P: General dels jesuïtes: senyala els camins propis del carisma ignasià preguntant-se sobre diverses formes d'apostolat
maig El "requadre provocatiu" Uns quants exemples del que capellas i teòlegs saben i no volen comunicar als seus fidels. Vers una comprensió no teística de Déu
 
 

 
 
novembre La wilancha: cristianisme i ritus autòctons 
Les "Mares del Temple" demanen justícia
Les cerimònies d'inauguració d'una escola catòlica a Bolívia ens porta a una nova reflexió sobre la polèmica dels ritus xinesos entre jesuïtes, Vaticà i altres missioners 
La lluita per la jusrícia de Las Madres de la Plaza de Mayo recorda les Mares del Temple dels temps del rei Herodes segons explica Flavi Josep
desembre Els mites, veritats de poeta o mentides de periodista? 
Fins quan seguirem fent captaires?
Un text d'en Eugen Drewermann ens fa veure com els mites amaguen una veritat profunda. en aquest punt, capellans i teòlegs es mantenen en una zona gris de deshonestedat 
El Missatge de Nadal de 1994 dels bisbes del Txad qüestiona l'absència d'autorresponsabilitat de les poblacions receptores de l'ajuda externa
gener El cens de Quirini: una lectura política de l'evangeli de Lluc 
Perseguits o trepitjats com la sal sense sabor?
Mencionant un cens imperial, l'evangelista ens dóna les claus interpretatives sobre la situació sòcio-política (i religiosa) de la vida i mort de Jesús 
L'aliança no santa entre missioners, militars i mercaders de l'època colonial continua avui dia en els projectes de desenvolupament i en les institucions d'educació privada
febrer Els jesuïtes de Dostoievski a Josep Mª Bricall 
La voluntat de Déu i la direcció de grups
Uns comentaris de Josep Mª Bricall a COM RÀDIO ens recorda el que pensava dostoieski dels jesuïtes 
La utilització que es fa de la voluntat de Déu en l'exercici de l'obediència en el conjunt de les ordres religioses. Comparació amb organitzacions de caràcter cívic
març Solidaritat minera i el manament nou de la primera comunitat joànica 
Un record dels meus anys de "missioner" i el Barça d'en Johan Cruyff
Les limitacions de l'amor fratern segons el manament nou de l'evangeli de Joan i de les cartes de Joan 
Aprofitant un homenatge de futbol...
abril La Pasqua és quelcom terrible 
Jesús i els seus haguessin estat admesos com monjos benedictins?
Les lectures bíbliques de la litúrgia catòlica fan apologia del terorisme? Doble missatge de l'església: la violència del pontifical i el pacifisme dels sermons 
El primer capítol de la Regla de sant Benet i un text d'en Gerd Theissen sobre carismàtics i ambulants de la primera església
maig Entre el fundamentalisme i el secularisme 
Sortir d'un silenci: una catequesi pasqual
Notes sobre fundamentalisme i secularisme a partir del tema de l'edició i publicació de llibres de cristianisme independent 
Els antics mites de mort-resurrecció, reelaborats en la teoria cristiana, continuen mantenint la seva vigència simbòlica
 
 
 
 
 
 
novembre L'experiència immediata de Déu a Rahner Fragment de Paraules d'Ignasi de Loiola a un jesuïta d'avui. L'home pot tenir experiència immediata de Déu 
desembre El tot en l'u: el misteri de la relació de Crist amb tota la humanitat Els Pares de l'Església repetien que el Crist portava tota la humanitat en la seva mateixa i que l'obra de la salvació s'havia acomplert totalment en el Crist 
gener Les "traidories" dels traductors 
El testimonio de Flavio Josefo sobre el censo de Quirino 
La Palestina de Augusto 
D'en Bonhoeffer: Déu no és un tapa forat. Viure sense Déu 
Començar de bell nou (d'en Dietrich Bonhoeffer) 
Què demanava Jesús en el "Pare Nostre" 
Un sermó de Primera Comunió: ¿Qué es el recuerdo de Jesús? 
La Natividad en el Martirologio Romano
Exposició de diverses traduccions i notes del text de Lc 2,2 sobre el cens de Quirini 
Diverses notícies que ens dóna Flavi Josep sobre el cens de Quirini, els personatges i les reaccions del poble 
Tabla cronològica dels esdeveniments històrics des de la batalla d'Actium (31 aC) fins el cessament d'Arquelaus per August (6dC) 
Davant d'un món major d'edat, intents d'interpretació no religiosa de conceptes bíblics i cristians
La nostra existència cristiana constarà avui dia de dues coses: pregar i fer justícia. Però de bell nou hi haurè homes cridats a un llenguatge nou 
Un text d'en Gerard Lohfink ens fa veure que nosaltres no demanem en el Pare Nostre el mateix que demanava Jesús 
 Recordar Jesús no és ni copiar ni repetir..., ni parlar de Déu com ell parlava..., ni mantenir les seves mateixes esperances... 
El dia 25 de desembre en el martirologi romà. Un exemple d'interpretació burgesa de les relacions imperialistes
febrer Propers al budisme 
Religions de salvació...?
Un text d'en Enrique Miret Magdalena sobre el budisme 
Ens preguntem si tota religió és sempre una religió de salvació i de condemnació
març Una doble teologia de la història? 
Regne i Església
La manera d'entedre la història dels autors apocalíptics és inconciliable amb la manera dels llibres històrico-profètics 
Comentaris a la célebre frase d'en Alfred Loisy: Jesús va anunciar el Regne i va sortir l'Església
abril La Biblia, Paraula de Déu o paraules d'homes i d'alguna dona? Un exemple dels inútils intents de depurar la Paraula de Déu