drag and drop website maker

Qui és l'ACE?

Definició ACE


L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EX·LIBRISTES (ACE) nasqué el dia 19 de gener del 1989.

El dia 31 de juliol del mateix any era reconeguda per la Generalitat de Catalunya i dins el context del XXIII Congrés Internacional d'Ex-libris de Mönchengladgach, des del dia 2 de setembre del 1990 forma part de la F.I.S.A.E. (Fédération International des Sociétés d'Amateurs d'Ex-libris).


Antecedents:

L'ACE) és, històricament, la quarta associació d'ex-libristes que neix a Catalunya. Les tres anteriors varen ser:

 • L' «Asociación de Exlibristas Ibéricos», en plena ebullició Modernista (1902)

 • La «Unió d'Exlibristes Ibèrics», del temps del Noucentisme (1918)

 • L'"Asociación de Exlibristas de Barcelona", de meitat de segle XX (1951)


Malgrat els intervals de temps que hi hagué entre una i altra associació -que van deixar orfes als exlibristes (col·leccionistes i artistes) de vida associativa institucional- Catalunya ha estat i és referent en l’exercici de l’exlibrisme arreu del món.
Objectius estatutaris de l’ACE:


* Promoure l’exlibrisme quant a la:


1. Creació d’ex-libris.

2. El seu col·leccionisme.

3. La recerca del fet exlibrístic. 


Per tal de fer realitat dits objectius:


«L’associació realitza les activitats següents: trobades, exposicions, publicacions, recerca, congressos, intercanvis, conferències, etc. amb la finalitat de donar difusió al tema de l’exlibrisme.

L’Associació Catalana d’Exlibristes està afiliada a la F.I.S.A.E. (Federació Internacional d’Associacions d’Amics dels Ex-libris), entitat internacional que aglutina altres associacions d’exlibristes arreu del món». 


«EX-LIBRIS. Portaveu de l’Associació Catalana d’Exlibristes», és la publicació divulgativa que està destinada als nostres associats i mostra, en bona part, la realització tangible dels objectius estatutaris que té confegia l’ACE. 

Actual Junta Directiva


President:

Casas Hierro, Marià


Vicepresidenta:

Costa-Gramunt, Teresa


Secretari:

Pons Tort, Antoni


Tresorer:

Ribas Boix, Joan 


Vocals:

Miquel Prats, Lluís †

Escolar Turbany, Esteban

Bauçà Barceló, Joan

Albajar i Rovira, Josep-Lluís


Fundació de l’Associació Catalana d’Exlibristes, una mica d’història

per Teresa Costa-Gramunt

Dia 19 de gener de 1989. Som a casa de la col.leccionista Pepita Pallé i membre molt dinàmic de l’Asociación de Exlibristas de Barcelona (1951-1970), pràcticament extingida (l’últim president de l’AEB va ser el col.leccionista Rafael Masó). Pepita Pallé és l’amfitriona de la trobada. Ens hi reunim: Pepita Pallé, Joan-Lluís de Yebra, Francesc Orenes, Víctor Oliva i Teresa Costa-Gramunt. El P. Oriol M. Diví, artista de l’ex-libris destacat, i que com Pepita Pallé fa d’enllaç entre l’antiga i la nova associació, no pot assistir a la reunió, però ha donat total suport a aquest acte fundacional de l’Associació Catalana d’Exlibristes, ACE, hereva en l’esperit i en la voluntat de treball a favor de l’exlibrisme que va sostenir les anteriors associacions d’exlibristes que hi ha hagut a Catalunya.


Aquest acte fundacional havia estat precedit per nombroses trobades anteriors entre Joan-Lluís de Yebra, Francesc Orenes, Víctor Oliva i Teresa Costa-Gramunt. Entre tots havíem ideat el nom que havia de donar identitat a la nova associació (el logo de la qual és obra del bon gust del dissenyador Víctor Oliva), els projectes que havia de dur a terme, com ara l’edició d’una revista (eina formidable per a la difusió de l’exlibrisme), la redacció dels estatuts, les quotes que s’havien d’establir, les activitats que es voldrien desenvolupar i auspiciar en el futur, etc.


Tot és a punt, aquest dia de gener, i després d’aixecar acta brindem. Els assistents, una petita colla d’entusiastes i enamorats del món exlibrista, estem eufòrics, l’emoció és gran. Tenim consciència que estem fent història en el món de l’exlibrisme que es vol refundar a casa nostra després de vint anys de llanguiment, però que té una llarga i fecunda tradició que volem revifar. 


Dies a venir, però, la història de la nova època es va veure enterbolida. La causa: el diferent punt de vista dels estudiosos de l’exlibrisme Joan-Lluís de Yebra i Francesc Orenes respecte dels continguts de la futura revista, i que simplificant es pot resumir d’aquesta manera: Yebra havia projectat una revista d’investigació de l’exlibrisme rigorosa, de continguts més acadèmics. Orenes s’inclinava per una revista amb nivell, però més divulgativa, a l’estil de la majoria de revistes que publiquen les altres associacions europees.


Malgrat els esforços, no va arribar l’entesa entre els dos estudiosos i els seus legítims projectes que, no cal dir, calia respectar. La desavinença en el projecte de fons es va fer evident. 


Així, a l’hora de presentar els estatuts, ja redactats, l’Associació Catalana d’Exlibristes ho va fer amb només tres membres fundadors: Francesc Orenes, Rafael Oromí i Teresa Costa-Gramunt. Els estatuts duen la data de 31 de juliol de 1989.


L’Associació Catalana d’Exlibristes, que presidia Francesc Orenes i en la qual jo aleshores tenia el paper de secretària, va començar a caminar i a editar-se de manera semestral la revista EX-LIBRIS. Portaveu de l’Associació Catalana d’Exlibristes. La revista número 1 data del semestre Juny-desembre de 1989. I des de l’estiu de 1990, l’ACE està integrada a la FISAE. 

Malauradament, el grup fundacional en aquet primer temps no va tenir continuïtat. I com un riu que divideix les seves aigües, els dos corrents de l’exlibrisme català van quedar així: Joan-Lluís de Yebra, Víctor Oliva i Pepita Pallé van engegar la magnífica revista Ex–libris. Quaderns d’Investigació Exlibrística (1989-1993). L’Associació Catalana d’Exlibristes i la revista Ex-libris. Portaveu de l’Associació Catalana d’Exlibristes va comptar amb Francesc Orenes i Teresa Costa-Gramunt. Afortunadament, el P. Oriol M. Diví va poder mantenir-se al marge d’una divergència que es va fer inevitable. 


Com a membre fundador de l’Associació Catalana d’Exlibristes, no sense lamentar-ho vaig optar per la recent nascuda ACE. Aleshores em va semblar tan natural aquesta opció com ara mateix m’ho continua semblant, així com em va semblar natural respectar l’un i l’altre projecte, les vies que es van emprendre. 


Però el trauma de la divisió de camins no me’l va treure ningú. Per aquest motiu, quan l’Associació Catalana d’Exlibristes ja caminava ferma sota la dinàmica presidència de Francesc Orenes, vaig prendre la decisió de deixar discretament la secretaria i dedicar-me d’una manera preferent a l’escriptura, tot i que he continuat dissenyant, exposant ex-libris, donant conferències i escrivint sobre el tema. Així mateix, quan em va semblar que era l’hora oportuna (el pas del temps cura moltes ferides), vaig entrevistar-me amb Joan-Lluís de Yebra amb la intenció de restablir un contacte que ha donat els seus bons fruits personals, i sobretot de cara a l’ACE, ja que aquest estudiós de prestigi, així com també el dissenyador Víctor Oliva, van tornar a vincular-s’hi de grat. 


Tot va tornar a lloc en un temps prudencial, i de tot plegat ja fa molt de temps. I de la bona salut que gaudeix l’Associació Catalana d’Exlibristes, primer sota l’activa i nodridora presidència de Francesc Orenes (1989-2005) i ara sota la no menys activa i nodridora presidència de Marià Casas (des de 2006), ens n’hem de congratular tots els socis i sòcies que la integrem actualment. La revista Ex-libris acaba de publicar el número 40, que no és poc, i amb un nivell de qualitat remarcable.


     És la continuïtat la que dóna forma als projectes en el temps, de la mateixa manera que no sembla que es pugui escriure la seva història real al marge dels fets i les seves conseqüències.  


Així, en aquests moments de plenitud de l’ACE gràcies a l’entusiasme creatiu i al treball perseverant de tots els qui la constituïm i alimentem, som a punt d’escriure un capítol d’una importància transcendental per a la seva història: la celebració del XXXV Congrés Internacional d’Ex-libris a Catalunya, i que tindrà lloc a l’abril de l’any 2014. El repte i l’oportunitat de l’organització d’un congrés internacional a casa nostra era un somni ja des dels inicis de l’ACE i en breu està a punt de realitzar-se. Ens n’hem de felicitar molt especialment, ja que aquest esdeveniment històric coincidirà amb els 25 anys de la fundació de l’Associació Catalana d’Exlibristes! Millor celebració de l’efemèride no ens la podíem pas esperar.      


Teresa Costa-Gramunt, Juny de 2012 


Estatuts Vigents


ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EXLIBRISTES

CAPÍTOL I. 

L’Associació Catalana d’Exlibristes és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i té com a objectius promoure l’exlibrisme quant a la creació, el col·leccionisme i la recerca i, conseqüentment, de les activitats per a assolir-los.
L’Associació Catalana d’Exlibristes és una associació, que no té cap ànim de lucre i en tot moment, el seu funcionament s’ajustarà als principis democràtics i a les disposicions vigents.
ARTICLE 1.-
Amb la denominació Associació Catalana d’Exlibristes es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
ARTICLE 2.-
Els fins de l’associació són: Promoure l’exlibrisme quant a la creació, el col·leccionisme i la recerca i, conseqüentment, de les activitats per a assolir-los.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: trobades, exposicions, publicacions, recerca, congressos, intercanvis, conferències, etc. amb la finalitat de donar difusió al tema de l’exlibrisme.
L’Associació Catalana d’Exlibristes esta afiliadà a la F.I.S.A.E. (Federació Internacional d’Associscions d’Amics dels Ex-libris), entitat internacional que aglutina altres associacions d’exlibristes arreu del món. 
ARTICLE 3.-
1. El domicili de l’associació s’estableix a Tarragona, i radica al carrer Santa Anna,
núm. 16. 
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ I ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

ARTICLE 4.-
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
2. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques:
 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part
d’una associació.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
ARTICLE 5.-
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
ARTICLE 6.-
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
ARTICLE 7.-
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

CAPÍTOL III. L'ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 8.-
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
ARTICLE 9.-
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. 
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació. 
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.
ARTICLE 10.-
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
ARTICLE 11:
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l'associació

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.
ARTICLE 12:
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 
2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
ARTICLE 13:
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 14:
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
ARTICLE 15:
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas
de les persones físiques, o extinció, en el
cas de les jurídiques
b) Incapacitat o inhabilitació
c) Renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) Separació acordada per l'Assemblea General
e) Qualsevol altra causa que estableixin la
llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
ARTICLE 16:
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar
l'associació de la manera més àmplia
que reconegui la Llei; així mateix, complir
les decisions preses per l'Assemblea
General, d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que aquesta
Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació
amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena
d'accions legals i interposar els recursos
pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la  
defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la
defensa de l'establiment de les quotes que
els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i
controlar que es compleixin els acords que 
s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de
cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació
pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva  
que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries
davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- Subvencions o altres ajuts
- L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas  
que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui
atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
ARTICLE 17:
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
ARTICLE 18:
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
ARTICLE 19.-
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

ARTICLE 20:
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el secretari i el president.
En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

ARTICLE 21:
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de
l'Assemblea General com de la Junta Directiva
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els 
casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions
de l'Assemblea General i de la Junta 
Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI. LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

ARTICLE 22,-
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.
ARTICLE 23.-
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

ARTICLE 24.-
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 25.-
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
ARTICLE 26.-
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
ARTICLE 27.-
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
ARTICLE 28.-
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 29.-
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ

ARTICLE 30.-
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
ARTICLE 31:
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

AQUETS ESTATUTS FOREN APROVATS A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 3 DE DECEMBRE DEL 2016

EL SECRETARI:
ANTONI PONS TORT                                                                                                      
EL PRESIDENT
MARIÀ CASAS HIERRO

           

Agraïments

L’Associació Catalana d’Exlibristes, fa constar el seu agraïment a l’activitat pionera del Dr. Jordi Gratacós-Roig (28 d’octubre de 1997) i ADOLF Priante (del 2006 al 2016) en el disseny i redisseny, respectivament, de l’anterior espai web de l’ACE. El seu entusiasme i generosa dedicació ens ha permès de tenir presència en l’univers internet, divulgant i fent ressò de la nostra vida social: activitats, notícies i publicacions, entre d’altres diverses manifestacions vers l’exlibrisme a Catalunya.


Volem remarcar agraïdament el fet d’haver assolit el domini

«ex-libris.cat», d’especial significació i rellevància.


Aquí, volem deixar constància de la feina ben feta per a la nostra història corporativa.


Captura de pantalla del disseny de la nostra anterior pàgina web.