L'ACROSPORT A L'ESCOLA

 

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA:

 • Progressar: en el coneixement i control cinestesic, espacial i pemporal del seu propi cos.
 • Conèixer i saber valorar: les seves propies habilitats motrius, afavorint l’experimentacio global, aprenent a valorar la seva capacitat personal per percebre, analitzar i crear accions de tipus expressiu
 • Prendre consciència i difrutar en e seu entorn social de la realitzacio de manifestacions artistiques, mostrant una actitut d’interes i respecte cap aquest tipus d’activitats miyjançant aportacions personals i donant un valor prioritari a la cooperació.
 • Participar activament


OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTIVITAT

1. Desenvolupar actituds de cooperació i particiàció

 • Aconseguir un respecte mutu
 • Aportar idees per un treball comú
 • Responsabilitzar al grup en la realització d’un treball eficaç
 • Assumir rols diferents dins del grup

2. Augmentar la sensibilitat artística

 • Incorporar lo estètic a la escala de valors
 • Observar y valorar l’expressivitat artistica propia del grup i dels altres

3. Desenvolupar la creativitat

 • Indagar sobre aquesta capacitat a nivell grupal
 • Sentir satisfacció per l’obra creada
 • Buscar nooves possibilitats a aquest acte recreatiu

4. Aconseguir un enriquiment dels tres mecanismes bàsics del llenguatge corporal.

 • Aconseguir una millor ocupació i organització espacial
 • Millorar les estructures espai-temporals
 • Aconseguir un millor coneixements de les possibilitats de moviment del cos i els seu control postural

5. Aconseguir actituds lúdiques no competitives

 • Viure el proces per plaer
 • Valorar l’exercici físic amb vistes a exhibir algo bonic


Qui soc jo...
El perquè d'aquesta web...
Experiències...
Fotografies...