Epigrafia Romans (1 de 15).

Inscripciones Romanas Tàrraco de Géza Alföldy.


Àrula de cos prismàtic S. II-I aC.

TextTraducció


Relleu de Minerva.

Text

M. VIBIO MENRVA

Traducció

MARC VIBIO MINERVA


Arc de Berà (S. I aC).

 
Text

EX TESTAMENTO L(uci) LICTNI L(uci) F(ilii) SERG(ia) SURAE CONSA[

Traducció

CONSTRUÏT PER DISPOSICIÓ TESTAMENTARA DEL CIUTADÀ LUCI LICINI SURA DE LA TRIBU SERGIATorre dels Escipions (S. I).

Text

ORNATE EA QUAE LINQU[it specio]SE VIT[ae] SUAE R[e]BUS POSIT[i]S NEGL[igen]s
UNUM STATUI RE[liqui]S SEP[ulc]HRUM UBI PERPETUO REMANE[n

Traducció

ADOREU TOT ALLÒ QUE ELL HA DEIXAT DESPRÉS D'HAVER VISCUT UNA VIDA ESPLÈNDIDA OBLIDANT-SE NOMÉS
D'UNA COSA : HAVER DEIXAT PER A LES SEVES DESPULLES UN SEPULCRE ON HA DE ROMADRE PER SEMPRETiberius Claudius Apollinarius (S. I-II).

 
Text

DIS M(anibus) TIB(erius) CL(audius) APOLLINARIS TI(beri)
CL(audi) ONITI LIB(ertus) ET HERES ARTIS MEDICIN(a)E
DOCTISS(imus) H(ic) S(itus) E(st)
TITULUM POSUIT LUL(ia) RHODINE
UXOR MARITO B(ene) M(erenti) ET CL(audia) IULIANE POTENTIA
PATRI PIENTISS(imo)

TraduccióInscripció Heliogàbal (Any 221).

 
Text

[[[Imp(erator)] C[a]e[s(ar)]]] div[i An]to[nini] m[a]gni [f]i[li]us [divi Seve]r[i ne]po[s]
[[M]a[r]cu[s] A[u]reliu[s A]n[to]n[inu]s [Pius Fe]lix [Au]gu[stus] sacerd[os] a[mp]lis[simus]]
[[D[e]i [Invicti S]olis [El]aga[bali pontifex max(imus) tri]b[uni]c(ia) [po]te[s]t(ate) co(n)[s(ul)]]
[[p]r[o]co(n)s(ul) [p(ater)] p(atriae)]], proco(n)s(ul) ]], [a]m[phit]h[eatru]m [cum]
po[rt]i[s pul]pit[o] g[radib]us `p]o[dio arena restiu]i[t]

Traducció

L'emperador Cèsar diví Antonino gran fill del diví Sever nét
de Marc Aureli Antoní piadós feliç August noble sacerdot
Invicte Déu Heliogàbal pontífex màxim poder tribú cònsol
proconsul pare pàtriaPalau Arquebisbal.

Palau Arquebisbal
2007
Text

MARTI CAMPESTRI SAC(rum)
PRO SAL(ute)
IMP(eratoris) M(arci) AUR(eli) COMMODI
AVG(usti) ET EQUI(um) SING(ularium)
T(itus) AUREL(ius) DECIMUS
I (centurio) LEG(ionis) VII G(eminae) FEL(icis)
PRAEP(ositus) SIMUL ET
CAMP(idoctor) DEDIC(avit) K(alendis) MART(iis)
MAMERT(ino) ET RUFO CO(n)S(ulibus)

Traducció

AL SACRE MART CAMPESTRE
PER LA SALUT
DE L'EMPERADOR MARC AURELI COMODO
AUGUST I SINGULAR DELS CAVALLERS
TULIO AURELIO DESÈ
1er CENTURIÓ DE LA LEGIÓ 7ª GEMINA FELIÇ
PREPÒSIT I JUNTAMENT
CAMPIDOCTOR DEDICA ALES CALENDES DE MARÇ
AL CONSOLAT D'MAMERTO I RUFOText

C(aio) CERAECIO
C(ai) FIL(io) QUIR(ina)
FUSCO AQUIFL(aviensi)
EX CONVENT(u)
BRACARAUG(ustano)
OMNIB(us) H(onoribus) IN R(e)
P(ublica) SUA FUNC(to)
[FLAMINI P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris)]
[P(rovincia) H(ispania) C(iterior)]

Traducció

A GAI CERECI FUSCO
FILL DE GAI (DE LA TRIBU) QUIRÍ
D'AQUITÀNIA
AL CONVENT BRACARENSE
VA MEREIXE TOTS ELS HONORS
DE LA SEVA REPÚBLICA
FLAMIN PROVÍNCIA D'HISPÀNIA CITERIOR
PROVÍNCIA D'HISPÀNIA CITERIOR

Text

L(ucio) NUMISIO
L(uci) FIL(io) PAL(atina)
OVINIANO
TARRAC(onensi)
OMNIB(us) HONORIB(us)
IN RE P(ublica) SUA FUNCT(o)
TRIBUNO C(o)HORT(is) I
MACEDONICAE
FLAM(ini) P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris)
P(rovincia) H(ispania) C(iterior)

Traducció

A LUCI NUMISIO OVINIANO
FILL DE LUCI (DE LA TRIBU) PALATINA
TARRAGONÍ
TOTS ELS HONORS
DE LA SEVA REPÚBLICA
TRIBUNO DE LA COHORT
1 ª MACEDÓNICA
I FLAMEN PROVÍNCIA D'HISPÀNIA CITERIOR
PROVÍNCIA D'HISPÀNIA CITERIORText

M(anius) FLAVIUS M(ani) F(ilius) GEMELLUS
ANNOR(um) XXVII H(ic) S(itus) E(st)
ST(atius) SERVILIUS NYMPHODOTUS ET
FLAVIA SUCCESSA MATER GEMELLI

Traducció

A MURCI FLAVIO GEMELLO FILL DE MURCIO
D'EDAT 27 ANYS ES TROBA SEPULTAT AQUÍ
EL SEU SUCCESSOR SERVILI MINDOITO I
LA SEVA MARE FLAVIA GEMELLA

Text

-

Traducció
Text

CN(aeo) GAVIO CN(aei)
GAVI SEVERI FILIO
QUIR(ina)
AMETHISTO
BALEARICO PALMENSI
ET GUIUNTANO
OMNIBUS HONORIBUS
IN REBUS PVBLICIS SUIS
FUNCTO
FLAMINI P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris)

Traducció

A GNEU GAVI AMETHISTO
FILL DE GNEU SEVER
(DE LA TRIBU) QUIRÍ
NATURAL DE PALMA BALEARS
I GUIUNTANO
TOTS ELS HONORS
VA MERÈIXER
DE LA SEVA REPÚBLICA
FLAMIN PROVÍNCIA D'HISPÀNIA CITERIOR

Text

PIO ADQUE(!) INCLITO
D(omino) N(ostro) CONSTANTIO NO
BILISSIMO AC FORTIS
SIMO ET FELICISSIMO
CAESARI BADIUS
MACRINUS V(ir) P(erfectissimus) P(raeses)
P(rovinciae) H(ispaniae) T(arraconensis)
NUMINI MAIETA
TIQVE EIUS SEMPER
DEVOTISSIMUS

Traducció

AL PIO I ÍNCLIT
NOSTRE SENYOR CONSTANCI
NOBILíSIM FORTÍSSIM
I FELICISIM
CESAR BADIA
MACRINO HOME PERFECTÍSIM I PRESIDENT
DE LA PROVÍNCIA D'HISPÀNIA TARRACONINA
AL SEU NUMEN
I MAGESTAD SEMPRE
DEVOTÍSIM
Text

L(ucio) CORNELIO
C(ai) F(ilio) GAL(eria) CELSO
II VIR(o) PRAEFECTO
ORAE MARITUMAE
COHORTIS I ET II
POMPEIA DONACE
UXOR

Traducció

A LUCI CORNELI CELS
FILL DE GAI
(DE LA TRIBU) GALERIA
II VIR PREFECTE
DE LA COSTA MARÍTIMA
DE LES COHORTS 1a I 2a
POMPEIA DONACE
LA SEVA DONA

Text

VICTORIOSISSIMO
PRINCIPI IUVENTUT
M(arco) AUR(elio) [[[Carino]]]
BILISSIMO CAESARI
CO(n)S(uli) PROCO(n)S(uli) M(arcus) AUR(elius)
VALENTINIANUS V(ir) C(larissimus)
PRAESES PROV(inciae) HISP(aniae) CIT(erioris)
LEG(atus) AUGG(ustorum) PR(o) PR(aetore)
D(evotus) N(umini) M(aiestatique) EIUS

Traducció

AL VICTORIOSÍSIM
DE LA PRINCIPAL JOVENTUT
MARC AURELI CARINO
CESAR NOBILÍSIM
CÒNSUL I PROCONSUL MARC AURELI
VALENTINIÀ VIR CLARÍSSIM
PRESIDENT DE LA PROVÍNCIA D'HISPÀNIA CITERIOR
LLEGAT AUGUSTAL I PROPRETOR
DEVOT AL NUMEN I MAGESTAD D'AQUELL

A Eutyches al Museo Diocesá al Refectori de la Catedral.

  • RIT 0444
Text

D(is) M(anibus)
EUTYCHETI  (*)
AURIG(ae) ANN(orum) XXII
FL(avius) RUFINUS ET
SEMP(ronia) DIOFANIS SERVO B(ene) M(erenti) F(ecerunt)
HOC RUDIS AURIGAE REQUIESCUNT OSSA SEPULCHRO
NEC TAMEN IGNARI FLECTERE LORA MANU
IAM QUI QUADRIIUGOS AUDEREM SCANDERE CURRUS
ET TAMEN A BIIUGIS NON REMOVERER EQUIS
INVIDERE MEIS ANNIS CRUDELIA FATA
FATA QUIBUS NEQUEAS OPPOSUISSE MANUS
NEC MIHI CONCESSA EST MORITURO GLORIA CIRCI
DONARET LACRIMAS NE PIA TURBA MIHI
USSERE ARDENTES INTUS MEA VISCERA MORBI
VINCERE QUOS MEDICAE NON POTUERE MANUS
SPARGE PRECOR FLORES SUPRA MEA BUSTA VIATOR
FAVISTI VIVO FORSITAM(!) IPSE MIHI

Traducció

ALS DEUS MANES
A EUTICHES (* esculpit)
AURIGA DE 22 ANYS
FLAVIO RUFINO I
SEMPRONI DIOFANO VAN FER TRIBUTS A AQUESTA MEMÒRIA ALS SEUS SERVEIS BENEMÈRITS
EN AQUEST SEPULCRE DESCANSEN ELS OSSOS D'UN FORT AURIGA
RES IGNORANT EN AGAFAR LES RIENDES
I ENCARA QUE FOSIN DE DUES CABALLERIES
SUBJECTAVA O DIRIGIA ELS CAVALLS
LA CRUEL FATALITAT VA TENIR ENVEJA DELS MEUS ANYS
FATALITAT A LA QUAL NO HAGUÉS VOLGUT OPOSARME
NO EM VA SER CONCEDIT MORIR AMB GLÒRIA EN EL CIRC
I LA TORBA O MULTITUD NO PIADOSA VERTERÍA LLÀGRIMES PER MI
LES MALALTIES ARDENTS A L'INTERIOR DE LES MEVES ENTRANYES EM VAN FER MORIR
A LES QUE NO VAN PODER POSAR REMEI A MANS DE METGES
VIATGER ESCAMPA TENDRES FLORS SOBRE EL MEU BUST
QUE POTSER SENT JO VIU EL MATEIX HAS FET

  • Trobada als Pallaresos (1918).
  • RIT 1074
Text

HIC EST
MEMORIA BONE(!) RE
CORDATIONIS ISID
ORA FILIA BENE ME
MORII(!) LONATI ET AX
IAES(!) PAUSET ANI
MA EIUS IN PACE CU
M OMNE(!) ISRAEL(!)
[a]MEN AMEN AMEN

Traducció

AQUÍ HI HA
EN BON RECORD
L'EPITAFI D'ISIDORA
FILLA DE BEN REMEMORAR
DE JONÀS I
ÀXIA DESCANSA LA SEVA
ÀNIMA EN PAU
AMB TOT ISRAEL
AMÉN, AMÉN, AMÉN


A Fuscus.

TextTraducció

ALS DÉUS MANES
A FUSCUS DE LA FACCIÓ VENETA
ELS SEUS INCONDICIONALS ADMIRADORS I BONS AMICS
HEM COSTEJAT I DEDICAT AQUESTA ARA
PERQUÈ TOTS TINGUIN NOTÍCIA D'AQUEST RECORD
I DE LA NOSTRA PRUEBA D'AFECTE
ITAXABLE LA TEVA FAMA : MEREIXES GLÒRIA A LES CARRERES
AMB MOLTS ET ENFRESTASTE A CAP TEMISTE
SOPORTASTE L'ENVEJA EN SILENCI I AMB FORTALESA
VAS VIURE AMB DIGNITAT I HAS MORT
PERQUÈ AQUEST ÉS EL DESTÍ DELS MORTALS
QUI VULGUI QUE SIGUI HA DE LAMENTAR LA MORT
UN HOME TAL. ATURAT CAMINANT I LLEXEIX AMB ATENCIÓ
SI ENCARA EL RECORDES SI SAPS QUI VA SER
QUE TOTS TINGUIN POR A LA FORTUNA DIRÁS AMB NOSALTRES
FUSCUS TÉ UNA INSCRIPCIÓ QUE EVOCA LA SEVA MORT TÉ
UNA TOMBA. AQUESTA PEDRA TANCA LES SEVES RESTES BÉ ÉS DONCS
FORTUNA DEIXA-LI JA. PER UN HOME BO AHIR ABOQUEM
LLÀGRIMES AVUI VI. I ÉS QUE DEMANEM QUE DESCANSIS
PLAÀCIDAMENT No HI HA NINGÚ COM TU
EL TEMPS REPETIRÀ TEUS BRILLANTS ACTUACIONS