Cristologia
indígena
Les llavors
del Verb
Versión castellana
Carta a Xavier Melloni
Hola Xavier:
    No sé si recordes el que et vaig escriure, a mitjans de desembre, un cop retornat del meu viatge a Guatemala.
  Encara no he posat res a la meva web del viatge a Guatemala del qual he quedat content; m'agradaria començar aquesta setmana, però no sé en quin ordre aniran sortint les coses. És possible que algunes d'aquestes reflexions apareguin en forma epistolar (ja saps que és un gènere que m'agrada i que té la seva tradició eclesial). Una d'aquestes cartes, sobre les famoses "semillas del Verbo", et tindria a tu d'interlocutor (ja te l'enviaré abans). De fet, si encara no he publicat res és perquè el meu primer interlocutor, en Ramon Alaix, es veu que està molt enfeinat i encara no m'ha donat cap resposta (ja em va avisar que trigaria una mica). 

      El que diré sobre "las semillas del Verbo" (més ben dit, el que repetiré, doncs tot són coses que he anat llegint) és que els espanyols, quan van arribar allà, no les van trobar, i realment era impossible de trobar-les, ja que -com és natural- "las semillas ya se habían convertido en árboles". Crec que aquesta idea tan senzilla (i aquí amb tota raó la gent em podria dir: "Y para saber esto, ¿has tenido que ir a Guatemala?") a vegades se'ns escapa, i seguim parlant com si aquestes "semillas" -en una espècie de estat mantingut contra natura- seguissin sempre en estat de "semillas".

      Bé, no cal avançar els esdeveniments. Ja tot anirà arribant... 

      Per ara, content de dir-te ja alguna cosa... 

No és el meu propòsit fer un estudi d'aquest tema de les "llavors del Verb", que ens faria anar fins a Sant Justí (i alguns encara anirien fins a Sant Pau i al seu famós discurs a Atenes). Tampoc em sentiré obligat a fer una exposició de com aquesta idea de les "llavors" fou tractada en els textes del Concili Vaticà II. La meva tasca serà, més que "seleccionar", "reunir" aquelles frases que sobre "les llavors del Verb" han estat dites a les diverses Trobades de Teologia Indígena, i que jo he pogut llegir a les ponències publicades. 

Abans del viatge, no em va fer cap "mal als ulls" el que tu escrivies en el teu fulletó de "Cristianisme i Justícia", "Els cecs i l'elefant", doncs jo també participavaUna prova més del meu natural esperit a-crític d'aquesta sensació estesa en els nostres sectors "progres" de que el tema de les "llavors del Verb" habia estat un dels grans encerts del Concili.

Això és el que tu escrivies:

Xavier Melloni
Els cecs i l'elefant.
El diàleg interreligiós
Quaderns Cristianisme i Justícia, nº 97
El crístic és la revelació que l'humà assoleix la plenitud quan participa d'aquesta manera de ser extàtica de Déu.
Entesa així, la perspectiva crística no implica cap absorció de les altres religions en una única formulació i expressió del Misteri, ans aporta una clau d'interpretació i un impuls vers la autenticitat de cadascuna d'elles.  En aquest sentit, repetim que podem dir que Crist no proposa pas una nova religió, sinó que dinamitza i duu a la seva culminació allò que ja hi ha en cadascuna d'elles. Es tracta d'aprofundir i d'entendre el que la Patrística va anomenar els logoi spermatikoi (les "raons seminals") de la cultura hel·lènica: en tots els pobles, en totes les cultures hi ha llavors latents del Verb. Crist, la Donació plenament manifestada de Déu, no fa més que permetre reconèixer-les i desplegar-les. Des de la nostra perspectiva cristiana, cada religió és com l'Antic Testament: Crist no anul·la, sinó que plenifica cada camí humà vers Déu i vers els germans (pàg. 18)
I si encara no heu llegit els comentaris que li feia
"Trampes" en el diàleg interreligiós?
Però, abans de seguir endavant, com ja saps que a mi no m'agrada enganyar a la "feligresia", deixem ben clar quina és la posició "oficial" (la d'avui dia; demà -ben segur- que en serà una altra) de l'Església Catòlica Romana. La paraula la té ara en Joseph Card. Ratzinger:
NOTIFICACION
a propósito del libro del Rvdo. P. 
JACQUES DUPUIS

Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso

Según la doctrina católica, se debe considerar que «todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica (cf. Const. dogm. Lumen gentium, n. 16)». Por lo tanto, es legítimo sostener que el  Espíritu Santo actúa la salvación en los no cristianos también mediante aquellos elementos de verdad  y bon- dad presentes en las distintas religiones; mas no tiene ningún fundamento en la teología católica considerar estas religiones, en cuanto tales, como vías de salvación, porque además en ellas hay lagunas, insuficiencias y errores acerca de las verdades fundamentales sobre Dios, el hombre y el mundo.

Por otra parte, el hecho de que los elementos de verdad y bondad presentes en las distintas religiones puedan prepa- rar a los pueblos y culturas a acoger el evento salvífico de Jesucristo no lleva a que los textos sagrados de las mis- mas puedan considerarse complementarios al Antiguo Testamento, que es  la preparación inmediata al evento mismo de Cristo.

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en el transcurso de la Audiencia del 19 de enero de 2001, a la luz de los pasos dados, ha confirmado su aprobación a la presente Notificación, decidida en la Sesión Ordinaria del Dicasterio, y ha ordenado que sea publicada.
He deixat el text de la Notificatio en castellà, copiat tal qual de la web del Vaticà. Suposo que a tu aquesta Notificatio també et toca una mica. Si juguéssim "a barcos", tindries que dir "Tocat"; i jo, si entrés en aquest joc amb els Dicasteris romans, hauria de dir: "Enfonsat".
Has llegit ja la meva "Carta a mi Antonio"?  La vaig escriure després d'assabentar-me d'aquesta nova condemna vaticana.
         
Ara el que ja podem fer junts, si vols, és aprofonfir i entendre, amb l'ajuda dels nostres germans indígenes de les terres d'Abya Yala, el que la Patrística va anomenar els logoi spermatikoi ("les raons seminals"). I preguntar-nos si una cultura, una religió, un poble necessita de l'anunci del Crist per arribar a la seva plenitud.

Deixa'm dir-te que, en aquest tema, com en tots els altres de la teologia indígena, les posicions i opinions no són de cap manera unànimes. Trobarem exemples d'exposició acadèmica, com fou la ponència de Paulo Suess:

Mediaciones metodológicas de la teología cristiana como presupuestos para la práctica misionera
 
 
Primer 
Encuentro - Taller
Latinoamericano
de Teología India
México
Septembre 1990
En las culturas paganas se pueden encontrar chispas de salvación o “reflejos de la verdad”.

Justino, apologista, filósofo y mártir (+165) es el primero que admite después de San Pablo (Ac 17, 16s), que también el pasado pagano está bajo la influencia del Logos-Cristo. Lo muestra con el tema de las “Semillas del Verbo”, los logoi spermatikoi de la escuela filosófica de Estoa (300 aC). En la filosofía y en la ética de Sócrates y Heráclito encontramos el esperma del logos que Dios diseminó en toda la humanidad. Añadirá que lo imperfecto se debe completar en la plena luz del Logos encarnado

La Escuela Catequética de Alejandría avanzó más en la helenización del cristianismo.

 • Clemente de Alejandría (+125), Orígenes (+253/254) y sus discípulos consideraban la filosofía pagana (griega) como pedagogía hacia Cristo y enseñaban esa filosofía como propedéutica, como pre-evangelización.
 • Basilio de Cesarea (330-379): “Así como es necesario preparar el paño antes de teñirlo, para que el color no se salga, así los cristianos se preparan con las enseñanzas de los paganos para después, firmemente, asumir la doctrina cristiana” (Exhortación a los jóvenes).
 • Eusebio de Cesarea (+339), historiador, obispo, influyente e influenciado en la corte constantiniana, escribe 15 libros sobre la Preparación Evangelica para la Cristiandad. Algunos pueblos tienen una cultura tan primitiva que, antes de evangelizarlos, hay que civilizarlos: la cultura griega es la "preparación evangélica" necesaria. Y también dice que los sabios paganos (sobre todo Platón) habían traído partes de su sabiduría del Antiguo Testamento. (Así también se argumentó en América con una supuesta evangelización por Santo Tomás)
Agustín (354-430) llama a los paganos iniusti possessores veritatis injustos posseïdors de la veritat. Toda la verdad viene de Dios; lo que importa es el tesoro y no el local donde lo encontramos; los cristianos deben apropiarse de la sabiduría de los paganos (cfr Ex 3, 22)
Crec que podem considerar a Clodomiro L. Siller com un altre dels "teòlegs acompanyants" de la Teologia Indígena. Si no m'equivoco, ell vindria a dir que les afirmacions conciliars sobre les "llavors del Verb" creen més dificultats i preguntes que no solucions
El punto 
de partida de la Teología India.
Oferta de reflexión
 
 
Primer 
Encuentro - Taller
Latinoamericano
de Teología India
México
Septembre 1990
En la óptica del Concilio, la Teología India no es otra cosa que sacar una de las consecuencias de que “cuando la Iglesia llega a los pueblos ya están en ellos las Semillas de la Palabra”.
Tal posición deja la sospecha que en el diálogo y en el ecumenismo, los cristianos parten siempre desde una posición de superioridad respecto de las otras religiones: El cristianismo tiene a Cristo; las otras religiones sólo las "semillas de la Palabra". 

Por lo demás, la certeza de que el anuncio de Cristo continuamente renueva, desde dentro según su específica dinámica y en el respeto de su capacidad de efectuar tal renovación, la cultura (GS 58), purifica y eleva las costumbres de los pueblos (GS 61) [...],  y la afirmación de que la Iglesia "con su obra consigue que todo lo bueno que ya hay depositado en la mente y en el corazón de estos hombres, en los ritos y en las culturas de estos pueblos no solamente no desaparezca, sino que cobre vigor y se eleve y se perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre" (LG 17). es un punto conflictivo que ha suscitado más problemas que no resuelto.
Tales afirmaciones han suscitado mucha dificultad. Si lo que encontramos en la cultura es bueno, no tiene necesidad de ser purificado, elevado, perfeccionado.

Trobareu el text íntegre d'aquesta ponència, però en traducció italiana, a
IL PUNTO DI PARTENZA DELLA TEOLOGIA INDIA

I si voleu un resum en castellà...

I en el diáleg que va seguir a aquesta ponència ja troben aquestes dues posicions: una és la dels que ja estan contents amb la afirmació del Concili sobre l'existència a totes les cultures de les "llavors del Verb"; l'altre posició és la dels que opinen que els diversos pobles, a les seves cultures i religions, són -corregint l'expressió de Sant Agustí- autèntics posseïdors de l'experiència de Déu ("iusti possessores veritatis")
Reconocer en las culturas de las comunidades Semillas del Verbo es una revalorización de la cultura india Nosotros tenemos uns forma de entender a Dios presente en el pueblo, y no sólo como Semillas del Verbo en nuestras vidas. En qué quedamos, ¿tenemos la experiencia de Dios o sólo la experiencia y la presencia de su semilla?
Encara podríem assenyalar una tercera posició: d'acord amb la afirmació del Concili, però en desacord amb la praxis pastoral de l'església
En la dinámica pastoral y teológica de las Semillas de la Palabra lo que cuenta es hacer que la semilla produzca fruto…. Esto no ha sucedido con ninguna de las culturas indígenas. La Iglesia ni siquiera ha descubierto las Semillas presentes en nuestros pueblos, menos ha procurado que esas semillas fructifiquen. En el Magisterio la Iglesia reconoce la validez y la insuficiencia de la religión indígena, y que Cristo es la plenitud. Pero no se trabaja porque ese reconociemiento sea efectivo.
         
He trobat, però en anglès,
THE SEEDS OF THE WORD IN INDIGENOUS WISDOM
Les llavors del Verb a la Saviesa indígena
An interview with don Samuel Ruiz. 
Sylvia Marcos
L'original castellà està a: 
IXTUS: Espiritu y Cultura. 7(26):27-44. 1999
El conegut bisbe de San Cristóbal de Las Casas de Chiapas, Mons. Samuel Ruíz García,  també va tenir una ponència en aquest Primer Encuentro -  Taller, La Biblia, paradigma de la Teología India. No em consta, per les notes que tinc, que parlés de les "llavors del Verb", però sí que la seva ponència va donar peu a que en el diàleg posterior diverses intervencions en parlessin. I d'aquesta manera:
Reconocer la presencia de Dios, no sólo como Semillas del Verbo, sino como una auténtica revelación que se da en las culturas indias
Nosotros los indígenas tenemos tradiciones y religiones que están vivas. Si la iglesia institucional las acepta o no acepta, ese es un problema de “allá”. El problema de “acá” lo tenemos bien claro y resuelto. No podemos jugar con la Revelación, preguntarnos si acá están las Semillas de la Palabra cuando vemos los árboles ya La Iglesia debe reconocer que hay varios caminos de Salvación y que el que ella propone es uno de ellos. También puede haber muchas formas de ser Iglesia. Y pasar de la teología de “Las Semillas del Verbo” a la teología de “Los signos de Dios en los tiempos”
"Vemos los árboles ya"... ¿Oi que podem reconèixer que, si seguim parlant de les "llavors del Verb", és perquè no volem acabar d'acceptar que en els altres hi ha també "una auténtica revelación", o que hi ha "varios caminos de Salvación"?
Aquesta imatge dels arbres tornarà a sortir i -fet a remarcar- en boca de tot un senyor bisbe, Mons. Carlos María Ariz, bisbe de Colón (Panamà):
Reunión de Coordinadores e intercambio
con obispos de zonas indígenas
Tehuantepec, Oaxaca. México
desembre 1991
Los retos más fuertes para la teología vienen hoy del mundo Afro-Indio. Como cristianos que somos, nos preocupa la persona de Cristo. Pero empezar por ahí es algo que puede sonar a “requerimiento”. No es el camino. Jesús nos da otra posibilidad: por sus frutos los conoceréis. Ahí es donde debemos ahondar, en los valores humanos, cívicos, existentes en los pueblos. La religión es la cristalización de esos valores. “Yo rezo como creo”, dice el dicho cristiano. 
 
Las Semillas del Verbo ya han dado su fruto en los pueblos, no se han quedado de por vida sólo en semillas. En los pueblos indios son árboles completos, que han dado frutos de vida

Desde allí, desde ese reconocimiento de los frutos de las Semillas del Verbo es desde donde podemos hablar ahora con los pueblos indios, y podemos compartir con el resto del Pueblo de Dios los frutos, los valores del Verbo, que se nos han dado. Por eso Jesús es un personaje histórico que puede ayudar a dar fuerza a los mitos indios y afroameri- canos, que no están circunscritos al tiempo, sino que hablan de la eternidad. Pero además hay que integrar a la Religión Cristiana la síntesis que el pueblo ya hizo de Cristo. Por ahí veo que se da un método, un camino a seguir

Ara ja podeu saber el què vol dir amb
Pero empezar por ahí es algo que puede sonar a
"requerimiento"
Què diria el nostre estimat Cardenal Ratzinger de la frase d'aquest bisbe:

Jesús es un personaje histórico que puede ayudar a dar fuerza a los mitos indios
 

Tinc por que si faig parlar un cop més a un bisbe, comencis a pensar que ja m'estic passant a la "jerarquia". Però estem encara a la mateixa reunió de Coordinadores e intercambio con obispos de zonas indígenas, i un d'ells -cosa que no ens ha d'estranyar gens- seguia parlant de les "llavors"
Dn. Bartolomé Carrasco
Arquebisbe
Nosotros profesamos la fe cristiana y debemos hablar de Cristo, pero éste encarnado como dice el prólogo del Evangelio de Juan. Al hablar de Jesús de Nazaret estamos forzosamente condicionados por el tiempo y el espacio de él; pero al hablar de Cristo consustancial al Padre, hablamos de la intemporalidad de Dios.
Pero desde la eternidad hay un todo divino que abarca la realidad entera de la creación. El Vaticano II en Gaudium et Spes nos dice que en el hombre y en la mujer, desde la concepción, hay algo divino. Es la Semilla del Verbo que debe producir frutos, porque no puede ser infecunda, debe dar valores del Reino. La fe en esta verdad es lo que nos lleva a trabajar para descubrir las Semillas del Verbo. Es también lo que la Teología India señala. Es también donde está el puente para injertarnos con Cristo en la historia del indio y en su teología.
Por eso la inserción y la inculturación, de que tanto se habla ahora y que es nuestra preocupación en la Pastoral Indígena de esta Región, tiene como finalidad buscar y mostrar esta presencia del Verbo de Dios en las realidades de la vida de nuestros pueblos, resultado de la encarnación. La inculturación y la inserción misionera son consecuencia de esta encarnación del Verbo. Deben darse como la de Cristo, Dios y hombre verdadero. La Teología India nos ayuda para hacer que esta inculturación del Evangelio de frutos del Reino en las culturas
Podem observar que la teologia de les "llavors del Verb" va molt de la mà amb la teología de l'encarnació. Potser sí que hauríem de començar a "passar" de l'una i de l'altra...
         
Convençut -tu també, no?- que les qüestions teològiques no es resolen segons majories o minories numèriques,  acabaré posant tres intervencions del III Encuentro - Taller de Teología India. Sembla que aquí la línia "oficialista", la dels anys 60 conciliars,  s'imposava
III Encuentro - Taller de Teología India
Cochabamba. Bolívia
Agost 1997
  Los pueblos quieren ver que la Iglesia asuma sus valores, reconociendo que el Verbo ya estaba presente en toda la historia del pueblo
Dios también se manifiesta, se revela, habla a través de los mitos indígenas. Jesús da perfección a la vida que se está viviendo en cada pueblo, complementa la vida. No hay contradicción entre la Biblia y la vida indígena. Las semillas del Verbo están ahí. No hay más que un Dios y un solo hijo de Dios, y éste se ha manifestado en la vida indígena con su propio pensamiento y en la vida del pueblo judío. Nuestros mitos son caminos hacia la Palabra de Dios, camino a Jesucristo. La palabra de Dios-Jesucristo: asume, hace suyos, perfecciona, purifica nuestros mitos. Entonces Jesús es indígena. Palabra de Dios es tanto la vida indígena como la Biblia. Jesucristo asume todas las tradiciones indígenas hasta las que son pecado, las asume para redimir. Tenemos que comprender nuestras tradiciones con la luz de Jesucristo, con su pensamiento, con su corazón. El Evangelio todo aclara, aun la cultura, porque Jesús está ya en nosotros, encarnado.    Que el misionero cristiano al llegar a una cultura indígena, pase por el proceso de inserción entendida como “comprender y asimilar los valores, la cosmovisión y las expresiones religiosas” para descubrir en la cultura la manifestación de Dios, las “semillas del Verbo”. Y presentar a Jesucristo bajo los parámetros de la cultura indígena para que esta cultura se plenifique. Porque inculturación es diálogo entre el Evangelio y la sabiduría de las culturas. Y el único modelo de inculturación es la Encarnación de Dios en Jesús de Nazaret, que vivió bajo los parámetros de una cultura concreta, la Judía
Oi que segueixen anant de la mà la teologia de les llavors del Verb i la teologia de l'encarnació?
Potser per entendre bé aquestes intervencions de la Trobada de Cochabamba, caldria recordar el que m'escrivia un company i que ja va sortir un dia a la web  
...yo voy a buscar también alguna cosa que creo que te interesará y que no creo que NN te la envíe, porque él te puede dar lo oficial, pero en ese Congreso, hubo actitudes discidentes, particularmente de los originarios, que si logro conseguirlas, creo que puede ser muy interesante...
  Comunicación particular
Acabaré aquesta primera part sobre les llavors del Verb, recordant -prescindint ara si respon a una opinió majoritària o no- les paraules de Paulo Suess.
Primer Encuentro Taller Latinoamericano de Teología India
Setembre 1990
México

La Iglesia católica considera que nosotros sólo tenemos “Semillas del Verbo”, si esto no se cambia no podremos dialogar.
Mediaciones metodológicas de la teología cristiana 
como presupuestos para la práctica misionera
Jo crec que per avui ja n'hi ha prou. Ara faltaria la segona part: els espanyols no van trobar-hi les "llavors del Verb", perquè aquestes ja s'havien convertit en arbres, i no ens ha d'estranyar -ni a tu ni a mi, que coneixem els treballs d'en Marià Corbí- que aquests "arbres" fossin molt semblants a l'arbre dels espanyols.
      El fet que els franciscans entressin en diàleg amb els ancians i savis indígenes (El Diàleg de 1524), n'és una prova. I el seu fracàs una prova també dels límits "catòlics" de tot diàleg interreligiós
La religió dels espanyols encara -i aquest "encara" malauradament avui dia pot estar vigent- vivia sota els paradigmes d'un món cultural agrícola.

Deixem aquesta segona part  per les properes setmanes.


 
La Segona part:

Per què els espanyols 
van haver de destruir 
les religions originàries 
d'Abia Yala?

La resposta d'en Xavier Melloni
  Cada cop em sembla més important distinguir entre Jesús de Natzaret i el Crist –entés com el Verb, la Segona Persona de la Trinitat

 
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.fut.es 
Setembre 2000
Si vols dir la teva i saber la dels altres,
Per dir la teva
Per saber la dels altres

Per veure els comentaris més antic
Pàgina principal de la web

Portal de Teologia Indígena


El diàleg interreligiós          Catequesi nadalenca         Coses de jesuïtes         
Amb el pretext d'una enquesta         Spong el bisbe episcopalià         Altres temes