Passos d'un projecte
1. Tria d’idees amb la intenció de trobar un tema, un projecte global que engresqui a la majoria dels infants del grup classe.
2. Tria democràtica d’un projecte. Es realitza entre la totalitat de propostes dels components i després d’haver escoltat les argumentacions presentades. Es pot fer una campanya propagandística de les diferents propostes.
3. Expressió verbal, escrita o gràfica dels coneixements previs que té cadascun dels alumnes sobre el tema que es treballarà.
4. Recollida d’aquests conceptes en forma d’esquema o mapa conceptual.
5. Elaboració d’una llista que inclogui les preguntes i qüestions que ens fem sobre el tema escollit
6. Elaboració simultània d’una llista de tot el que creuen saber sobre el tema
7. Concreció dels mitjans, de les activitats, ... que consideren necessari consultar, realitzar... per tal d’obtenir respostes a les seves qüestions.
8. Preparació d’una petita enquesta per tal d’esbrinar que saben els seus familiars que ells o elles desconeixen.
9. Realització de les activitats proposades per l’alumne o per les persones adultes (visites, excursions, visualitzacions d’audiovisuals, entrevistes...) que facilitin la resolució de les qüestions plantejades.
10. Expressió orals, escrita o gràfica del que han après sobre el tema (llibrets, murals, xerrades amb altres companys de cicle o de l’escola).
11. Recollida, en forma d’esquema o de mapa conceptual, dels conceptes nous o modificats després de la realització del treball.
12. Recull, si així es decideix, en forma de llibre, de mural, d’exposició... de tots els aspectes treballats.
13. Avaluació del procés realitzat.

Objectius generals.-

 • Constatar la necessitat del treball per al desenvolupament de la vida humana
 • Identificar professions i oficis de l'entorn quotidià.
 • Identificar el lloc on es realitza l'activitat.
 • Relacionar i denominar els instruments característics d'un ofici

Continguts:

Procediements Fets i conceptes Valors i normes
 • Plantejament de preguntes relacionades amb fets de la vida quotidiana.
 • Observació sistemàtica de la realitat.
 • Utilització de símbols senzills.
 • Oficis de l'entorn
 • Instruments i indumèntaries
 • Professions vinculades a mitjans de transport
 • Classificació de mitjans de transport.
 • Desig de saber i de satisfer la curiositat
 • Interès per les presentacions acurades de les feines fetes.

Organització de l'alumnat

 

Es treballa a l’aula d’ordinadors i també a l’aula ordinària.

A l’aula d’ordinadors cada nen i nena disposa d’un ordinador mentre que a l’aula ordinària es treballa en grup i en ordinadors portàtils.

Els treballs es revisen individualment a classe a l’ordinador de classe.

Material:

 • Llibres de la biblioteca (Puntedu)
 • Llibres aportats pels nens i les nenes
 • Estris i eines que

Recursos TIC