L'Institut Tarragonès d'Antropologia és una secció de l'Institut Català d'Antropologia (ICA) que té com a àmbit d'actuació les comarques de la demarcació de Tarragona.

Nascut l'any 1984 a l'escalf de la consolidació de l'àrea d'Antropologia Social a la universitat de les comarques meridionals de Catalunya, l'ITA estableix com a objectius seus impulsar els estudis antropològics i socials, i promoure'n la difusió i fomentar les relacions entre els antropòlegs i entre les persones interessades en els temes propis de l'Antropologia.

L'Institut Tarragonès d'Antropologia, fidel a la seva pròpia denominació, pretén constituir un espai de contacte i convivència entre totes aquelles persones que se senten lligades al projecte de consolidació i dinamització de la presència de l'Antropologia a les comarques tarragonines.

L'ITA es defineix com una entitat oberta i plural que mira de defugir les encarcarades estructures de funcionament institucional en benefici d'una autèntica participació dels seus associats en la seva configuració.

L'ITA, tot plegat, vol contribuir a propiciar un major grau d'institucionalització de l'Antropologia en la societat de les nostres comarques. A més, donada la manca d'un col.legi professional propi i, al mateix temps, l'especial sensibilitat de l'Institut per l'extensió de l'activitat dels antropòlegs en els camps aplicats des d'una perspectiva professional, convençuts de què aquest és un terreny a penes explotat però potencialment molt interessant i necessari, sobretot des que la Universitat Rovira i Virgili compta ja amb la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, l'ITA té la voluntat de constituir un instrument útil a l'encalç d'aquest objectiu inajornable.

 

La proposta de l'ITA i els seus objectius generals es concreten en un conjunt d'activitats i un seguit de serveis que no representen pas un programa tancat i que pretenen respondre als interessos dels nostres associats i de la comunitat en la que està inserida la nostra entitat. Les activitats i serveis que es pretenen oferir volen abastar tres grans àmbits bàsics: l'informatiu, el formatiu i el de la recerca. Això vol dir, per posar-ne alguns exemples, entre altres:

  • Potenciar el coneixement i la difusió de l'Antropologia en l'àmbit territorial propi de l'Institut a través de la realització de cursos, conferències i seminaris, i de la presència de l'entitat en aquells àmbits institucionals, mediàtics o de l'índole que siguin, que puguin contribuir a aquesta finalitat o tinguin relació amb temàtiques o problemàtiques característiques de la disciplina.
  • Afavorir el contacte entre els associats per tal d'incentivar la cristal.lització de projectes comuns com ara la constitució dels grups de treball.
  • Oferir els recursos tècnics i humans de la institució (local, cobertura institucional, mediació per a l'assessorament, contactes institucionals, etc...) al servei dels socis.
  • Fomentar i gestionar la demanda d'investigacions aplicades (assessorament tècnic, elaboració d'informes, estudis de seguiment i avaluació de processos, propostes d'intervenció...) per part de la societat, les institucions i les empreses en les àrees de recerca pertinents a la disciplina. Vetllar per a què els projectes que es realitzin en aquest terreny acompleixin les condicions mínimes exigibles de rigor científic i preparació professional dels seus responsables.
  • Constituir un àmbit que permeti seguir mantenint el contacte amb la disciplina als llicenciats en Antropologia i a totes aquelles persones amb interessos personals i/o professionals que hi estiguin lligats.. Mantenir una relació fluïda i de col.laboració amb el Departament d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili, i amb totes aquelles institucions amb les que es consideri interessant de tenir-hi contactes, tot afavorint la seva plasmació amb la signatura d'acords o convenis institucionals.
  • Oferir un marc obert i dinàmic de reflexió crítica sobre la problemàtica del món que ens envolta i de conscienciació sobre les realitats i punts de vista que no troben ressò en els mitjans de comunicació i els discursos oficials i hegemònics.
  • Realització d'activitats de formació especialitzada per a col.lectius professionals específics.

En definitiva, es tracta de fer palesa la capacitat de l'Antropologia per a comprendre, explicar i intervenir amb encert en la realitat social que ens envolta amb la garantia de què podem fer-ho una mica menys malament perquè podem conèixer una mica millor.

 

La seu social de l'ITA està situada al carrer Fortuny, 23, a l'edifici que ocupa la Cooperativa Obrera. El nostre telèfon i fax és 977 22 23 26. I el nostre correu electrònic és itantropo@gmail.com.

 

 


Home page | L'Antropologia com a ciència | Grups de treball | Arxiu d'Etnografia de Catalunya | Activitats programades | Memòria d'activitats | Links d'interès | Feu-me soci