Ir a la versión castellana
Vols veure les cites del NT
en el seu text grec?
Si no el veus,
doble click...click2 (1K)
Pàgina preparada per
a una resolució de 1024 x 768
Versió per a imprimir
Ja publicat
L'EUCARISTIA a la Didach,

o Doctrina dels Dotze Apòstols

El text de la Didach, [Didakhé] o Doctrina dels Dotze Apòstols, l'existència del qual només ens era conegut per referències d'autors antics, fou trobat en un manuscrit grec de Constantinoble i publicat l'any 1883. Sembla que es tracta d'una compilació d'elements molt antics, la major part dels quals podrien datar-se en el segle I.

El conjunt està format per diverses instruccions de caràcter moral, litúrgic i disciplinar, potser per a l'ús dels predicadors itinerants. El seu particular interès consisteix en donar-nos a conèixer les formes més primitives de la catequesi moral, amb forta influència jueva, i els elements més antics de la litúrgia baptismal i eucarística, com també l'organització eclesiàstica en el moment en què, junt als predicadors ambulants, comença a sorgir una jerarquia estable i una organització a les esglésies locals.

Acompanyats de...

Doble click per a anar al site original: www.faithandreason.org/ab_jdcrossan.htm

John Dominic Crossan

A la Didakhé trobem -en els capítols IX i X- dues celebracions eucarístiques distintes, a les quals es pot reconèixer una mateixa estructura dividida en quatre parts, compartint temes i frases comuns a ambdues.

Resulta palès, per la manera de designar Jesús, que el capítol X representa un estadi anterior. El terme "Servent (o fill) [o` pai/j] de Déu" és un títol que -segons Joachim Jeremias, provindria de la "comunitat cristiana més primitiva, la de Jerusalem, i que va seguir sent utilitzada a les comunitats gentils com fórmula litúrgica lligada a la pregària eucarística, a la doxologia i a la confessió".

En el relat del capítol IX (que seria posterior) se'l segueix anomenant "Servent", però també se l'anomena "El Crist".

Fent doble click sobre image4 (1K) anireu a parar a la corresponent nota "a peu de pàgina", pràcticament totes manllevades a Sebastià Janeras

Recordeu que Internet Explorer no mostra bé el text grec. Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...

Si no veus el text grec, recorda: doble click...click2 (1K)

Cap. X
Versió més primitiva
Cap. IX
Versió més tardana
Manament introductori
Meta. de. to. evmplhsqh/nai
Ou[toj euvcaristh,sate
Nota. Doble click per veure-la
Nota 2. Doble click per a veure-la
Un cop estigueu saciats,
donareu gràcies d'aquesta manera:
Pel que toca a l'acció de gràcies,
donareu gràcies d'aquesta manera:
Nota 3. Doble click per a veure-la Peri. de. th/j euvcaristi,aj(
ou[twj euvcaristh,sate
Doble acció de gràcies

Euvcaristou/me,n soi( pa,ter a`gie(
u`per tou/ a`gi,ou ovno,mato,j sou(
ou- kateskh,nwsaj evn tai/j kardi,aij h`mw/n
kai. u`pe.r th/j gnw,sewj kai. pi,stewj kai. avqanasi,aj h`mi/n
h-j evgnw,risaj h`mi/n
dia. vIhsou/ tou/ paido,j sou
soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj

Nota4. Doble click per veure-la

Et donem gràcies, Pare sant,
pel teu sant Nom,
que vas fer habitar en els nostres cors,
i també pel coneixement, i la fe i la immortalitat,

que ens has donat a conèixer
per mitjà de Jesús el teu servent.
A tu sia la glòria pels segles.
En primer lloc, en el moment de la copa.
Et donem gràcies, Pare nostre,
per la santa vinya de David, el teu servent,que ens has donat a conèixer
per mitjà de Jesús el teu servent.
A tu sia la glòria pels segles.

Nota 5. Doble click per a veure-la
Prw/ton peri. de. tou pothri,ou/
Euvcaristou/men soi( pa,ter h`mw/n(
u`pe.r th/j avgi,aj avmpe,lou Dauid( tou/ paido,j souh-j evgnw,risaj h`mi/n
dia. vIhsou/ tou/ paido,j sou
soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj
I en el moment del tros de pa:
Et donem gràcies, Pare nostre,
per la vida i pel coneixement
que ens has donat a conèixer

Nota 6. Doble click per a veure-la
Peri. de. tou/ kla,smatoj
Euvcaristou/men soi(( pa,ter h`mw/n(
u`pe.r u`pe.r th/j zwh/j kai. gnw,sewj(
h-j evgnw,risaj h`mi/n

Su, De,spota pantokra,tor(
e;ktisaj ta. pa,nta
e`neken tou/ ovno,mato,j sou,
Trofh.n kai, poto.n
e;dwkaj toi/j avqrw,poij
eivj avpo,lausin
i[na soi euvcaristou/me,n
h`mi/n de. evcari,sw
pneumatikh.n trofh.n kai. poto.n
kai. zwh.n aivw,nion
Nota 7. Doble click per a veure-laNota 8. Doble click per a veure-la
Tu, Dèspota totpoderós,
que has creat totes les coses
per causa del teu nom,
menjar i beguda
has donat als homes,
per a fruir-ne
a fi de què et donessin gràcies;
però a nosaltres ens has regalat
menjar espiritual i beguda
i vida eterna
dia. tou/ paido,j sou
Pro. pa,ntwn euvcaristou/me,n soi(
o[ti dunato.j ei=
soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj
per mitjà del teu servent.
Abans de tot, et donem gràcies
perquè ets poderós
A tu sia la glòria pels segles
per mitjà de Jesús el teu servent.


A tu sia la glòria pels segles.
dia. vIhsou/ tou/ paido,j sou


soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj
Pregària per l'Església
Mnh,sqhti( Ku,rie(
th/j evkklhsi,aj sou(
r`u,sasqai auvth.n avpo. panto.j ponerou/
kai. teleiw/sai auvth.n evn th/| avga,ph| sou
kai su,naxon auvth.n
avpo. tw/n. tessa,rwn avne,mwn(
th.n a`giasqei/san(
eivj th.n sh.n basilei,an
h]n h`toi,masaj auvth
Nota 9. Doble click per a veure-la Recorda't, Senyor,
de la teva Església
per a alliberar-la de tota maldat
i fer-la perfecta en el teu amor,
i reuneix-la,
des dels quatre vents,
santificada,
cap el teu regne,
el que has preparat per a ella.
Com aquest pa trossejat
estava dispersat per les muntanyes
i, un cop reunit, s'ha fet un,
que sigui reunida la teva església

des de les extremitats de la terra

cap el teu regne.
Nota 10. Doble click per a veure-la [Wsper tou/to to. kla,sma
dieskorpise,non evpa,nw tw/n ovre,wn
kai. sunacqe.n evge,neto e[n
Ou[tw sunacqh,tw sou h` evkklhsi,a

avpo. tw/n tera,twn th/j gh/j

eivj th.n sh.n basilei,an
o[ti sou/ evstin h` du,namij
kai. h` do,xa

eivj tou.j aivw/naj
Perquè teu és el poder
i la glòria

pels segles.
Perquè teva és la glòria
i el poder
per Jesús el Messies
pels segles.
o[ti sou/ evstin h` do,xa
kai. h` du,namij
dia. vIhsou/ Cristou/
eivj tou.j aivw/naj
VElqe,to ca,rij
kai. parelqe,tw ov ko,smoj ou-toj
~Wsanna. tw/| qew/|/| Daui,d
Nota 11. Doble click per a veure-la

Nota 12. Doble click per a veure-la
Que vingui la gràcia
i passi aquest món!
Hosanna al Déu de David!
Advertiment final
Ei; tij a[gio,j evstin( evrce,qw(
ei; tij ouvk e[sti( metanoei,tw
Mara,n avqa, avmh,n


Nota 13. Doble click per a veure-la
Si algú és sant, que hi vingui;
i si algú no ho és, que es converteixi.
Maran ata! (Vine!). Amen
Que ningú mengi ni begui
de la vostra acció de gràcies,
a no ser els batejats en el nom del Senyor.
Perquè tocant a això el Senyor digué:
No doneu les coses santes als gossos!
Nota 14. Doble click per a veure-la
Mhdei.j de. fage,tw mhde. pie,tw
avpo. th/j euvcaristi,aj u`mw/n
avllV oi` baptisqe,ntej eivj o;noma Kuri,ou(
kai. ga.r peri, tou,to ei;rhken o` Ku,rioj
Mn. dw/te to. a[gion toi/j kusi
Veure la doble versió "sinòpticament" (en .pdf):

Ni sopar pasqual, ni Darrer Sopar, ni mort de Jesús

Ni a una versió ni a l'altra hi ha cap vestigi de que es tracti d'un "sopar pasqual", ni que hi hagi un record d'una "última cena", ni hi trobem cap referència a la "mort de Jesús".

A la versió del capítol X, que suposem la més antiga, no hi ha cap al·lusió ni al pa ni al vi, ni al fragment del pa ni a la copa.

La versió del capítol IX presenta, certament, una ritualització de la copa i del pa, fent menció en primer lloc de la copa i després al (fragment de) pa. Aquest ordre pot explicar-se pels paral·lelismes amb les pregàries jueves antigues, a les quals hi havia dues benediccions distintes: una per al vi, l'altra per al pa, i la benedicció del vi precedia a la del pa. En un context jueu-cristià, hauria estat igualment possible que le benedicions seguissin l'un o l'altre ordre.

A la "Pregària per l'Església" (pregària apocalíptica molt més explícita a la versió més antiga), la versió més recent (la del capítol IX) ha inserit la frase "per Jesús el Messies" (dia. vIhsou/ Cristou/) i encara que dóna al pa un simbolisme, aquest no té res a veure amb la mort de Jesús

Què és el que John Dominic Crossan ens vol fer veure?

  • A finals del segle I hi havia alguns cristians de Siria (meridional?) que celebraven una eucaristia del pa i del vi sense el menor vestigi de banquet pasqual, de Darrer Sopar i sense cap simbolisme que -directament o indirecta- fes menció de la Passió
  • És molt difícil que aquest grup de cristians tinguessin coneixement de tots aquest elements i haguessin decidit ometre'ls
  • Cal, doncs, pensar que aquest elements no eren coneguts des d'un principi per tothom
  • i que no procedien, per tant, d'una institució solemne, formal i definitiva del mateix Jesús

A manera de sermó:
Una eucaristia sense sang
i sense rituals d'antropofagia

Pròxim capítol

Una altra eucaristia?
Pa i peixos

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
12 Novembre 2003
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Catequesi eucarística

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

Les notes que venen a continuació, si no es diu res en contra, estan extretes de les notes de Sebastià Janeras a Doctrina dels Dotze Apòstols publicades al volum 81 de Clàssics del cristianisme sota el títol de Pares Apostòlics. Editorial Proa

1) Hi ha un paral·lelisme entre les pregàries del cap. X i la birkat ha-mazon, l'acció de gràcies després dels àpats (cfr. Deut 8,10: "T'alimentaràs fins a saciar-te i donaràs gràcies al Senyor, el teu Déu, pel país fèrtil que t'haurà donat")
torna2 (1K)
2) El terme grec eu`caristh,sate es podria traduir també per "beneïu". Tant una traducció com l'altra cal entendre-les en el sentit de pronunciar una benedicció o acció de gràcies, en la línia de les berakhot [benediccions] jueves
torna2 (1K)
3) El terme grec eu`caristi,a pot ser interpretat de diverses maneres: àpat o àgape ritual; eucaristia sacramental; àpat comunitari que aniria seguit de la celebració eucarística, de la qual no es donen els textos
torna2 (1K)
4) La primera part de la birkar ha-mazon diu: "Sigueu benït, Senyor, Déu nostre, rei de l'univers, que regiu el món amb bondat, benignitat i misericòrdia. Sigueu beneït, Senyor, que regiu l'univers".
torna2 (1K)
5) Aquest fragment té un clar paral·lel en el Quiddus [rito familiar con que se consagraban a Dios los días santos, distintos de las ferias comunes. Se realizaba en casa al comienzo de la cena, la víspera de la fiesta] que, pronunciat sobre la copa, obre el sopar sabátic i el de Pasqua: "Sigueu beneït, Senyor, Déu nostre, rei de l'univers, que creeu el fruit de la vinya".
El text grec d'aquesta pregària diu: "eu`caristou,men soi,.
torna2 (1K)
6) Literalment: "sobre el bocí", és a dir, "sobre el pa romput". En el sopar jueu del dissabte i de les festes, després de la benedicció de la copa i d'una benedicció del dissabte o de la festa, seguia la benedicció del pa: "Sigueu beneït, Senyor, rei de l'univers, que produïu el fruit de la terra".
torna2 (1K)
7) La segona part de la birkar ha-mazon diu: "Us donem gràcies, Senyor, Déu nostre, perquè ens heu donat en herència una terra desitjable perquè mengem dels seus fruits i ens sadollem de la seva abundor. Sigueu benït, Senyor, Déu nostre, per la terra i per l'aliment".
torna2 (1K)
8) Tots els autors veuen aquí una al·lusió clara a l'eucaristia
torna2 (1K)
9) La tercera part de la birkar ha-mazon diu: "Recordeu-vos, Senyor, Déu nostre, d'Israel el vostre poble, i de Jerusalem, la vostra ciutat, i de Sió, habitacle de la vostra glòria, del vostre altar i del vostre santuari. Sigueu beneït, Senyor, que edifiqueu Jerusalem".
torna2 (1K)
10) Aquesta pregària recorda la desena de les Divuit benediccions, o "Semoneh-esreh" del ritual jueu de pregària (no pertanyent al sopar ritual): "Feu sonar la gran trompeta per al nostre alliberament i alceu una senyera per a reunir la nostra captivitat i anuncieu el nostre alliberament per a reunir-nos en un sol poble de les quatre parts de la terra. Sigueu beneït, Senyor, que congregueu els exiliats del vostre poble Israel".
torna2 (1K)
11) La versió copta, en lloc de "gràcia" (ca,rij), diu "el Senyor" (ov Ku,rioj)
torna2 (1K)
12) La versió copta diu: "Hosanna a la casa de David", mentre que a Mt 21,9.15 llegim: "Hosanna al Fill de David". Però segons Orígenes, alguns manuscrits de l'evangeli de Mateu tenien "casa" en lloc de "fill".
torna2 (1K)
13) Aquesta expressió aramea pot ser presa en dos sentits: maran atha, que significa "El Senyor nostre ha vingut" (és a dir, és aquí present), o bé marana tha, que significa "Senyor nostre, veniu". La versió copta la interpreta en el primer sentit.
La trobem a Pau (1Cor 16,22) i al final de l'Apocalipsi (22, 17-21). És un testimoniatge de la impaciència viscuda en alguns cercles cristians pel retorn del Senyor.
torna2 (1K)
14) Vegeu Mt 7,6: "No doneu als gossos les coses santes, ni tireu les perles als porcs"
torna2 (1K)