Les primeres referències musicals que es tenen al poble d'Ulldecona daten del 1414, quan 6 músics joglars de la vila anaren a tocar a Tortosa juntament amb d'altres, amb motiu de la visita de Ferran d'Antequera i el Papa Benedictí XIII, més conegut com el Papa Luna. Tres segles més tard, al 1742, ens apareix al cadastre municipal el nom de Gerardo Vidal, primera persona del poble dedicat professionalment al món de la música. Aquestes petites però concretes referències són les que precedeixen les formacions musicals al nostre poble, però si bé hem de parlar d'aquestes formacions ens hem de situar a finals del segle XIX. Al 1870 es fa un pagament a un músic anomenat Sr. Adell, component d'una Banda de Música d'Ulldecona. Aquesta referència la trobem en un escrit a l'arxiu Municipal d'Amposta, el qual, per diverses raons, no ha pogut sortir de l'arxiu.
Anys després, quasi a finals de segle ( 1896-1900 ), es coneix l'existència de dues bandes a la vila d'Ulldecona: la Banda de l'Ajuntament, dirigida per Josep Estellé "l'Hereu" (†), que era la que amenitzava les festes Majors ( Sant Lluc, Vuitada de Corpus, processons, cercaviles, ball de mantons,... ). Aquesta Banda podia ser llogada per algun sector o carrer pel preu de deu duros. L'altra Banda era la del Sr. Torres (†), més coneguda com " la Banda de baix del trull ". Aquest nom li ve perquè assajaven en una habitació interior, el trull, amb llum de carbur o cremellers, a casa del Sr. Torres, situada al carrer Major, prop de l'actual carrer Ramon Llull. El motiu era ben senzill: a l'assajar tan endinsats a la casa la gent no podia sentir les peces que es tocarien al proper concert.
Hem de dir que aquesta Banda tenia prohibit tocar pels carrers del poble i que les seves actuacions es limitaven a amenitzar les sessions de ball del Diumenge que tenien lloc al cafè de la " Unió Patriòtica ", situat al carrer Major, davant del bar de Lluc, més conegut com " la pollera ". El fet de que hi haguessin dues bandes es devia a raons purament polítiques. La rivalitat entre les dues bandes era bastant gran i es feien contínues escapades al descans dels assatjos per a espiar i escoltar el que tocava la banda contrària. També hem de dir que la Banda del Sr. Torres va ser la que més es desplaçà a tocar fora del poble, tocant per tots els pobles de la comarca. Ja dins del segle XX, als voltants de 1922, desapareix pràcticament la Banda del Sr. Torres, i l'alcalde Querol (†), aprofitant la confecció dels primers uniformes per a la Banda de l'Ajuntament, aconsegueix amb èxit la unió dels músics de les dues bandes. Al 1922 ja es pot parlar de la primera Banda de música Municipal d'Ulldecona. Per motius desconeguts, cap al 1932 la Banda es va desfer. Aquesta dissolució, no sabem si voluntària o no, es verifica en un diari anomenat l'IDEAL, en un document publicat el 29 de Juliol de 1933 i signat per un tal Helius, que diu així: " hace más de un año que en Ulldecona no tenemos Banda. Ahora intentan reconstruirla, pero como no tocan en las procesiones, algunas gentes la consideran un gasto superfluo, una ruina ". Els motius de la dissolució de la Banda foren, en un principi, motius polítics, ja que la República estava al poder i volien formar una societat laica.
El 9 de Juny de 1934, en un escrit al diari l'IDEAL, s'informà de la creació d'una Banda Municipal, que seria subvencionada amb 2000 pts. anuals per l'Ajuntament i que era dirigida per Vicent Aubà (†). El director fou reconegut com a funcionari de la Corporació del Ministeri de Governació i a més s'acordà portar a terme la confecció del Reglament per a la Banda de Música. Per tant, podem parlar de la formació d'una nova Banda, dependent de l'Ajuntament i dirigida per Vicent Aubà ( al 1947 formarà l'Orfeó Ulldeconenc ), que en una primera etapa va dirigir la Banda del 1932-34 fins al 1939. Al 1935 la Banda pren el nom de Banda de Música Harmònica Ulldeconina. Estava formada per 32 músics, i aquell mateix any es demanà a l'Ajuntament la confecció de nous uniformes.
Més història
 

 
Presentació | Història de la Banda | Components actuals | Dades d'interès | Junta directiva
Àlbum de fotos | Escola de Música | Contactar amb nosaltes | Enllaços d'interès
 
 
Banda de Música d'Ulldecona