Informació

El treball per projectes es basar-se en allò que els nens i nenes volen saber o bé els agradaria saber.

Els passos són els següents:

1. Tria d’idees amb la intenció de trobar un tema, un projecte global que engresqui a la majoria dels infants del grup classe.
2. Tria democràtica d’un projecte. Es realitza entre la totalitat de propostes dels components i després d’haver escoltat les argumentacions presentades.
3. Expressió verbal, escrita o gràfica dels coneixements previs que té cadascun dels alumnes sobre el tema que es treballarà.
4. Recollida d’aquests conceptes en forma d’esquema o mapa conceptual.
5. Elaboració d’una llista que inclogui les preguntes i qüestions que ens fem sobre el tema escollit.
6. Elaboració simultània d’una llista de tot el que creuen saber sobre el tema i també colen explicitar.
7. Concreció dels mitjans, de les activitats, ... que consideren necessari consultar, realitzar... per tal d’obtenir respostes a les seves qüestions.
8. Realització de les activitats proposades per l’alumne o per les persones adultes (visites, excursions, visualitzacions d’audiovisuals, entrevistes...) que facilitin la resolució de les qüestions plantejades.
9. Expressió orals, escrita o gràfica del que han après sobre el tema (llibrets, murals, xerrades amb altres companys de cicle o de l’escola).
10. Recollida, dels conceptes nous o modificats després de la realització del treball.
11. Avaluació del procés realitzat.