MOVIMENT DE MESTRES
DE LES TERRES DE L'EBRE
PER A LA RENOVACIÓ PEDAGŇGICA
retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre

Presentació

 

Les Zones Escolars Rurals (ZER) són un conjunt de centres amb estructura pròpia que comparteixen serveis i projectes educatius comuns. Aquests ens, amb personalitat pròpia, haurien de formar part de projectes sectorials comuns amb altres centres graduats o altres ZER, en combinació amb els centres de secundària; a més, haurien de garantir una línia coherent dins un àmbit territorial.

Les ZER estan formades per uns grups de persones sobre les quals incideixen diferents variables. Aquestes persones (alumnes, pares i mestres) també van canviant. Cal, per tant, una adequació constant a les noves situacions.

Un projecte de ZER ha de ser realista i dinàmic, adequat a la circumstància de cada moment i, al mateix temps, amb els elements que possibilitin que vagi evolucionant. Així, es podrà millorar, si la dinàmica de la ZER permet anar més enllà, o replantejar, si s'observa la impossibilitat d'assolir les fites proposades.

També és important començar les activitats amb temes d'innovació que resultin un punt de partida per a tothom i anar avançant des de la revisió i la valoració de totes les activitats d'equip; sistematitzar tot el treball de Zona, unificar criteris i integrar idees i mestres. La ZER no neix en el buit, sinó que hi ha unes estructures anteriors que no desapareixen. Així, cal preservar uns trets bàsics que configurin la "personalitat" de l'escola de cada poble i evitar-ne la dissolució en un ens superior.

Tenint en compte el paper de dinamitzador social i cultural que té l'escola dins el poble i la dificultat que tenen els ajuntaments a l'hora d'oferir un ventall estable de serveis culturals i de lleure als seus veïns, és de preveure que si no s'articulen els mecanismes que compensin aquest fet, s'entrarà en una dinàmica de desarrelament i en alguns casos de desaparició de centres amb el conseqüent empobriment social dels municipis afectats.

EXTRET DE LES CONCLUSIONS DE LES JORNADES ESCOLARS RURALS ORGANITZADES PEL SECRETARIAT DE L'ESCOLA RURAL DE LA FMRP DE CATALUNYA.

 

 
MRP Terres de l'Ebre © 2003