Ir a la versión castellana
Vols veure les cites del NT
en el seu text grec?
Si no el veus,
doble click...click2 (1K)
Pàgina preparada per
a una resolució de 1024 x 768
El "cristianisme primitiu",
¿va existir un cristianisme primitiu?

Fa un parell d'anys que, tot comentant un article (Els cecs i l'elefant. El diàleg interreligiós) que en Xavier Melloni havia publicat en un dels Quaderns Cristianime i Justícia (nº 97, abril 2000), escrivia així al meu germà

El segon punt pretenia trencar una visió esquemàtica i monolítica dels "primers cristians". Ja sé que aquesta no és la visió d'en Xavier Melloni, però sí la que el seu escrit ajuda a mantenir en els que jo penso que són els lectors i lectores "normals" (la clientela) de Cristianisme i Justícia. (CiJ)

La predicació de Jesús i l'anomenada "experiència pasqual" van obrir moltes possibilitats: una d'elles (però no l'única) és la que -desenvolupada al pas dels segles i per raons que cal anar a cercar en el context sòcio-cultural-religiós-polític d'aquella societat mediterrània- ha arribat fins a nosaltres. Ni el mateix Pau nega l'"experiència pasqual" als seus adversaris, partidaris de seguir tendències molt més "judaïtzantes"

Aquestes eren algunes de les frases que en Xavier Melloni deixava anar en el seu segon apartat (La unicitat i la universalitat de Crist) del capítol dedicat a "Crist i la vocació universal del cristianisme"

Els meus comentaris havien adoptat la forma literària d'una carta al mateix Xavier Melloni

Xavier, ja sé que un fulletó de CiJ no té per què donar totes les explicacions de tot, i que pot donar moltes coses per sabudes. Però jo trobo a faltar en aquestes frases o, almenys, en algunes d'elles, algun adjectiu que evités donar una visió simplificadora i monolítica de tota aquella realitat sòcio-religiosa que podríem anomenar com "els moviments de Jesús després de la seva mort".

Utilitzo a plena consciència un plural ("els moviments de Jesús") i també conscientment prescindeixo de paraules com "primers cristians", "església primitiva", "comunitats apostòliques"

Ni el teu Quadern ni la meva carta poden entrar en aquest apassionant debat sobre els orígens del cristianisme. Però sí que devem, per pedagogia, deixar clar que només fou una part d'aquesta "primitiva església" la que va arribar a postulats universalistes (i possiblement foren els que menys van conèixer cara a cara Jesús).

Tinc por que els que jo m'imagino que són els lectors normals de CiJ segueixin, després de la teva lectura, en els seus esquematismes. Per exemple, en aquest: jueus devots particularistes i nacionalistes / encarnació del Verb de Déu en un ésser humà / vida (obres i paraules) i mort de Jesús / esdeveniment-experiència pasqual / jueus universalistes.

Ni la predicació de Jesús ni l'experiència pasqual (i això ho escric el diumenge de La Pentecosta) van obrir un pas directe a la universalitat. El camí cap a la universalitat ja estava iniciat en el judaisme abans de Jesús i diverses eren les solucions que des de dintre del judaisme es proposaven per tal d'arribar-hi (també cal superar una visió monolítica del judaisme). És possible, doncs, que jueus "universalistes" s'aprofitessin de la figura de Jesús per refermar-se i tirar endavant els seus criteris.

I tampoc, ni la predicació de Jesús ni l'experiència pasqual obrien un camí únic cap a les altes afirmacions cristològiques que, nascudes a l'escola joànica, tingueren una vida difícil fins ésser reconegudes en el cànon del NT, i més tard, desenvolupades per l'escola alexandrina (hereva de les concepcions teològiques faraòniques que ja unien en un U Déu i l'home), foren imposades a tota l'església en aquells concilis presidits per l'emperador.


Si vols llegir aquests comentaris
"Trampes" en el diàleg interreligiós?

Ara, després de la lectura de Historia social del cristianismo primitivo de E.W. Stegemann y W. Stegemann, puc presentar -com en un resum- aquesta descripció dels diversos grups que mantenien una referència a Jesús

Conservamos la expresión "cristianismo primitivo" por razones de orden pragmático. La expresión, desde el punto de vista del contenido, se refiere:

Por una parte, a diferentes fenómenos relativos al seguimiento de Jesús en la tierra de Israel

Al primer "movimiento de Jesús"
El verdadero y propio movimiento de Jesús, esto es, el grupo que estuvo ligado a él durante su vida, a cuyos miembros se aplica, por lo general, en los Evangelios, el término de "apóstoles/discípulos" (mathetes [maqhth,j]); un término, en todo caso, desorientador, dado que del mismo también formaban parte mujeres

Mientras se iban formando comunidades estables en Judea, otros grupos de discípulos siguieron llevando, incluso después de la muerte de Jesús, su existencia errante. Podemos suponer la existencia de estos grupos detrás de la así llamada "fuente de los logia". Pero los cambios socio-históricos, respecto a los primeros seguidores de Jesús, fueron sólo marginales, por lo que no es necesario un desarrollo aparte de los así llamados "profetas de los logia".
A la "comunidad primitiva de Jerusalén"
Surgida tras la muerte de Jesús.

Y en ella habría que distinguir, al menos, dos grupos: "los creyentes de lengua griega" y "los creyentes de lengua hebrea" (Ac 6, 1)
Ac 6,1 Per aquells dies, com que anava augmentant el nombre dels deixebles, els creients de llengua grega es van queixar dels de llengua hebrea, perquè les seves viudes eren desateses en el servei diari d'ajuda als pobres.
¿No pots llegir
el text grec?
VEn de. tai/j h`me,raij tau,taij plhquno,ntwn tw/n maqhtw/n evge,neto goggusmo.j tw/n ~Ellhnistw/n pro.j tou.j ~Ebrai,ouj( o[ti pareqewrou/nto evn th/| diakoni,a| th/| kaqhmerinh/| ai` ch/rai auvtw/nÅ
A las llamadas por Pablo "comunidades de Judea"
Las menciona en Gal 1, 22 y en 1Tes 2, 14, distinguiéndolas expresamente (Rm 16, 4) de "las comunidades de los gentiles"
Gal 1, 22 Però les esglésies de Crist que són a Judea no em coneixien personalment
h;mhn de. avgnoou,menoj tw/| prosw,pw| tai/j evkklhsi,aij th/j VIoudai,aj tai/j evn Cristw/|Å
1Tes 2, 14 Fins i tot, germans, heu imitat les esglésies de Déu que són a Judea i viuen en Jesucrist, ja que també vosaltres heu sofert, de part dels vostres compatriotes, allò que elles van sofrir de part dels jueus
u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi,( tw/n evkklhsiw/n tou/ qeou/ tw/n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| VIhsou/( o[ti ta. auvta. evpa,qete kai. u`mei/j u`po. tw/n ivdi,wn sumfuletw/n kaqw.j kai. auvtoi. u`po. tw/n VIoudai,wn(
Rm 16, 3-4 Saludeu Prisca i Aquila, col·laboradors meus en Jesucrist, que van exposar la seva vida per salvar la meva: no sóc jo sol a agrair-los-ho, sinó totes les esglésies que no són jueves
VAspa,sasqe Pri,skan kai. VAku,lan tou.j sunergou,j mou evn Cristw/| VIhsou/( 4 oi[tinej u`pe.r th/j yuch/j mou to.n e`autw/n tra,chlon u`pe,qhkan( oi-j ouvk evgw. mo,noj euvcaristw/ avlla. kai. pa/sai ai` evkklhsi,ai tw/n evqnw/n(
A las comunidades mesiánicas situadas en la tierra de Israel después de la destrucción del segundo templo (año 70)
Aparecen, a nuestro modo de ver, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Juan: grupos de judíos creyentes en Cristo o mesiánicos en tierra de Israel que no pertenecían a la coalición portadora del nuevo consenso en un proceso de integración que intentaba superar el fraccionamiento de los grupos existentes hasta entonces en el judaísmo

Una lectura de La comunidad del discípulo amado de Raymond E. Brown nos descubriría los diversos grupúsculos en que se dividió esta comunidad puesta -en su camino hacia la verdad completa- bajo la guía del Paráclito

Jn 15,26;16,13 Quan vingui el Defensor, l'Esperit de la veritat que procedeix del Pare i que jo us enviaré des del Pare,.. us conduirà cap a la veritat sencera.
{Otan e;lqh| o` para,klhtoj o]n evgw. pe,myw u`mi/n para. tou/ patro,j( to. pneu/ma th/j avlhqei,aj ... o`dhgh,sei u`ma/j evn th/| avlhqei,a| pa,sh|

Por otra parte, las comunidades cristianas situadas en diversas ciudades del imperio romano (fuera de Palestina)

Hablamos ahora de "comunidades o asociaciones de creyentes en Cristo" (no de "comunidades o asociaciones mesiánicas"). Las comunidades de creyentes en Cristo de fuera de Israel, a pesar de su proximidad a la tradición religiosa judía, no consti-tuyen ya -especialmente por razones sociológicas- un fenómeno del judaísmo y en virtud de la concepción que tenían de sí mismas se distinguieron tanto del judaísmo (en territorio de Israel o en la diáspora) como de la sociedad mayoritariamente paga-na. Existieron al margen de las sinagogas de la diáspora y, por consiguiente, inde-pendientemente de las estructuras sociales del judaísmo de fuera de Israel.

Las comunidades paulinas
Las que podemos reconocer, también después del año 70, a partir de los escritos neotestamentarios

E.W. Stegemann - W. Stegemann
Historia social del cristianismo primitivo
Los inicios en el judaísmo
y las comunidades cristianas en el mundo mediterráneo

(Ed. Verbo Divino)

Naturalment, que aquesta no és l'única divisió que es pot fer. Altres autors, segons les seves pròpies prespectives, n'han fet d'altres de tot aquest conjunt dels diversos "moviments de Jesús després de la seva mort"


 
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.cat
Març 2003
Si vols dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)


 

Los seguidores de Jesús
en la tierra de Israel

En el origen del movimiento religioso que fue llamado después cristianismo hubo un pequeño grupo de hombres y mujeres, en el que Jesús de Nazaret desempeñó un papel central. Este grupo, constituido en un determinado momento de los años 20 del siglo I, primero en Galilea, y designado, por lo general, con el nombre de "movimiento de Jesús", pertenecía, en virtud de su autoconciencia religiosa, de su praxis de vida, de su arraigo social y, al fin y al cabo, también a causa de su limitación geográfica, al judaísmo de la tierra de Israel.

No debemos ignorar, ciertamente, el hecho de que Jesús, o el grupo que de él tomó su nombre, representó en el seno del judaísmo del tiempo una posición religiosa o teológica particular -respecto a la interpretación de la Torá y, sobre todo, a la proclamación del reino de Dios como inminente, por ejemplo-. Esta posición distinguía a Jesús o a su grupo de las otras agrupaciones hebreas y engendraba asimismo, a veces, verdaderos y propios conflictos con estas últimas.

Pero los seguidores de Jesús, incluso en los puntos en que se distinguían de los otros grupos, conservaron su identidad judía. Por otra parte, permanecieron constitutivamente ligados a las instituciones comunitarias y sociales fundamentales del Israel de la época y se caracterizaban por su experiencia del presente. Por consiguiente, por motivos relacionados con la historia religiosa y la historia social, los seguidores de Jesús pertenecen al judaísmo de la tierra de Israel.

Tras la muerte de Jesús, el movimiento prosiguió viviendo ante todo en la tierra de Israel. Por una parte, sabemos por la así llamada "fuente de los logia" (una fuente común al Evangelio de Mateo y de Lucas, reelaborada por ellos e introducida en las tradiciones recogidas por el Evangelio de Marcos) que un grupo de "profetas" continuó la predicación de Jesús (puesto que, desde el punto de vista histórico-social, esta "segunda generación" de seguidores de Jesús no se distinguió prácticamente en nada del movimiento originario, no es necesario que la tratemos aparte); por otra parte, se desprende de los Hechos de los Apóstoles y, entre otros documentos, también de la Carta a los Gálatas que, junto a estos profetas itinerantes, los seguidores de Jesús establecieron un centro urbano primero en Jerusalén. Aquí surgió una comunidad estable, la así llamada primitiva comunidad de Jerusalén. De ella deberemos ocuparnos, siquiera sea brevemente, ya que se caracteriza por la stabilitas loci, y, por tanto, ya no por la existencia itinerante propia del verdadero y propio movimiento de Jesús, o por las condiciones típicas de un ambiente urbano que nos obligaría a considerarla, por así decirlo, como el punto de partida de otras comunidades de Judea, aunque también de las comunidades urbanas de creyentes en Cristo de fuera de la tierra de Israel, de las que hablaremos en la tercera parte.

"Seguidores de Jesús en la tierra de Israel" son también las comunidades mesiánicas del período posterior al 70, las que aparecen, a nuestro modo de ver, en los evangelios de Mateo y de Juan. Desde el punto de vista temporal, han de ser colocadas hacia finales del siglo I, en todo caso después de la destrucción del Templo. Vivieron en las condiciones religiosas y socio-económicas de una situación cambiada, (reformulación del judaísmo mediante la cual se trató, entre otras cosas, de superar la pluralidad de grupos existentes hasta entonces)

E.W. Stegemann - W. Stegemann
Historia social del cristianismo primitivo
Los inicios en el judaísmo
y las comunidades cristianas en el mundo mediterráneo

(Ed. Verbo Divino)


 
Volver al texto

Algunes d'aquestes coses ja es deien fa molts anys. Per exemple, al 1921 per Charles Guignebert


Orígenes judíos
del cristianismo

El cristianismo tiene, pues, sus primeros orígenes en un movimiento judío; aparece, al principio y exclusivamente, como un fenómeno que interesa a la vida religiosa de Israel, totalmente característico del medio palestino y realmente inconcebible fuera del mundo judío. Dicho movimiento, al cual influencias múltiples aclararían después y acrecentarían su fecundidad, surge de la iniciativa de un galileo. Jesús Nazareno, es decir, con toda probabilidad, no el hombre de Nazaret, sino el nazir, el santo de Dios.

No me parece posible poner en duda su existencia, como todavía se intenta en nuestros días, pero, en verdad, una vez que la hemos afirmado, penetramos en la oscuridad y la incertidumbre, hasta el punto de que uno de los resultados principales de la profunda búsqueda realizada estos últimos años en los documentos primitivos es el de haber mostrado la imposibilidad de representarnos la vida de Jesús con alguna apariencia de certidumbre. Deben considerarse como narraciones más o menos arbitrarias y subjetivas todos los libros que pretenden contárnosla.

Se comprenden fácilmente las razones de este hecho. Los hombres que escucharon la palabra de Cristo y creyeron en ella, y que después de haberse desesperado por su suplicio proclamaban su resurrección, no sentían necesidad alguna de fijar por escrito sus recuerdos y sus impresiones; no se cuidaban en absoluto de la instrucción de una posteridad que -estaban persuadidos- no llegaría jamás; de un momento a otro , el mundo de la injusticia, del error, de la carne, iba a concluir; la generación humana iba a detenerse, el Mesías vencedor iba a resplandecer entre las nubes.


Charles Guignebert
El cristianismo antiguo
(Fondo de Cultura Económica, México 1956)
(Ernest Flammarion, Paris 1921)


Seguiràs llegint el text

 Comunidades cristianas
en las ciudades del imperio romano

Las comunidades de los creyentes en Cristo en diferentes ciudades situadas fuera del territorio de Israel deben ser distinguidas de los seguidores de Jesús en la tierra de Israel, no sólo por motivos geográficos, sino sobre todo por motivos sociológicos.

Advertimos también la diferencia en al ámbito terminológico. Hablamos aquí, en efecto, de comunidades o asociaciones de creyentes en Cristo (no de asociaciones mesiánicas).

Podemos señalar cuatro rasgos sociológicos fundamentales que las diferencia:

  • Las comunidades creyentes en Cristo se componen constitutivamente de judíos y no judíos; más aún, con el paso del tiempo -a veces ya en la época paulina- se vuelven preponderantes en ellas los miembros procedentes del paganismo
  • En esas comunidades los judíos y los no judíos establecen de manera programática unas relaciones sociales ilimitadas, aunque, como es natural, discutidas
  • Las comunidades creyentes en Cristo existen como grupos minoritarios en el contexto de la sociedad mayoritaria pagana de las ciudades en que viven
  • Las comunidades creyentes en Cristo existen también junto a y además de las sinagogas de la diáspora, es decir, junto a y además de los representantes del judaísmo de fuera de la tierra de Israel. Con otras palabras, a diferencia de lo seguidores de Jesús en la tierra de Israel, las comunidades creyentes en Cristo en las ciudades paganas del imperio romano no pertenecían ya, desde el punto de vista sociológico, al judaísmo (de la diáspora). Y, por otra parte, tampoco se comprendían a sí mismas como parte del paganismo
Seguir llegint el text