Ir a la versión castellana
Vols veure les cites del NT
en el seu text grec?
Si no el veus,
doble click...click2 (1K)
Pàgina preparada per a
una resolució de 1024 x 768
Encara que no sàpigues grec
et recomano que facis
doble click...click2 (1K)
JUDES
UN TRAÏDOR?

Qui va entregar Jesús?

Has llegit ja

Alliberem Joan Baptista
de les masmorres cristianes
?

Lectura recomanada per a adonar-nos-en (si és que encara no ho sabíem) de la gran llibertat que tenien els evangelistes quan es posaven a escriure sobre les persones. Joan, el Baptista, havia estat tot un personatge, que havia estat prou conegut (fins i tot per a sortir en els llibres d'història), protagonista d'un moviment popular, del qual quedaven deixebles i seguidors...

I els evangelistes van recrear la seva figura...!

Quines altres "creacions" no farien amb altres persones de les quals no hi havia cap constància històrica!

Està oberta la qüestió de si, durant el ministeri de Jesús, va existir el grup de "Els Dotze". John P. Meier reconeix que

A lo largo del siglo XX, cierto número de críticos relevantes han considerado probable o cierto que el grupo de Los Doce surgió realmente en la Iglesia primitiva y luego fue retrotraído al ministerio de Jesús

El mateix nom de "Judes", encara que fos un nom prou corrent, podria tenir aquí un significat més aviat simbòlic: una representació de Judea, del poble jueu.

Ens podem preguntar si les autoritats jueves tenien necessitat de pagar "trenta monedes de plata" per poder detenir Jesús

La necessitat d'un "traïdor" és més explicable si la detenció fos obra de les autoritats romanes

I si anéssim al text grec?

Un Judío marginal
Tomo III, pág. 148

Veure
Alguns d'aquests crítics

A la carta als Romans de St. Pau (escrita abans de la redacció dels evangelis) trobem aquesta frase:

Rm 8, 32 Ell, que no va plànyer el seu propi Fill, sinó que per tots nosaltres el va entregar, com no ens ho donarà tot juntament amb ell?

sinó que per tots nosaltres el va entregar
avlla. u`pe.r h`mw/n pa,ntwn pare,dwken auvto,n


Com aquesta decisió divina, presa "en el cel", arribarà a realitzar-se a la nostra història, "a la terra"?

Mt 6, 6 genhqh,tw to. qe,lhma, sou( w`j evn ouvranw/| kai. evpi. gh/j
que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel


En l'evangeli de Marc (que és un gran teòleg) aquesta decisió divina es realitzarà a la terra a través de dos actes successius:

El primer protagonitzat per "Judes", figura representativa del poble jueu

Mc 3, 19 i Judes Iscariot el qui el va entregar
kai. VIou,dan VIskariw,q o]j kai. pare,dwken auvto,n

A moltes traduccions trobareu: "el qui el va trair". Per què una mateixa paraula del text grec canvia de significat quan està referida a Judes?El segon protagonitzat per Pilat, representant legal de l'imperi romà

Mc 15,15 Pilat, volent acontentar la gent, els deixà lliure Barrabàs i va entregar Jesús, després de fer-lo assotar, perquè fos crucificat.
Mc 15,15 Pilat i va entregar Jesús
o` de. Pila/toj kai. pare,dwken to.n VIhsou/n


*     *     *


Us atreviu a fer una pregunta a sant Pau?

Escolteu, mestre, quan vós, a la Primera Carta als Corintis escriviu

11,23 o[ti o` ku,rioj VIhsou/j evn th/| nukti. h-| paredi,deto e;laben a;rton
Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa

¿Per qui havia de ser entregat? ¿Per Judes?

Pau arrufaria el nas, tot preguntant:

I aquest Judes, qui és?

Aquí ens dediquem a la teologia i no a les historietes. Qui entrega Jesús? Qui és l'autor de la nostra redempció? El Pare...

*     *     *


I quins motius tindria Judes per trair Jesús?

Alguns autors donen aquesta explicació:

Els evangelis expliquen que Judes posà Jesús en mans dels qui volien matar-lo. La raó per la qual Judes actuà així va ser, molt probablement, el seu ressentiment contra el Mestre. Jesús havia escollit el camí de la creu, el camí de la donació i de l'amor i no el camí de la violència; el camí del servei i no el de la prepotència. Jesús no havia volgut identificar la seva causa amb una causa política que per a Judes era fonamental: aconseguir la derrota dels romans i la seva expulsió del país jueu. En darrer terme, Judes va trair Jesús perquè s'havia sentit "traït" per ell, perquè aquest no havia volgut donar prioritat a les raons de la força

Armand Puig i Tàrrech
Judes, un evangeli sense creu?
Butlletí de l'Associació Bíblica Catalana
nº 92, juny 2006

Pura imaginació exegètica:

Els evangelis, per donar una explicació a la traïció de Judes, recorren a dos tipus de raons: unes i altres totalment insuficients. Les unes per massa "altes"; les altre per massa "baixes"

Els partidaris, doncs, de mantenir la historicitat de la traició de Judes es veuen obligats a imaginar uns "mòbils del crim" més creïbles.

Un altre dia ja parlarem de com s'ha de fer aquesta necessària "imaginació"...

La figura de Judes en els evangelis

Obseveu el procés de recreació
d'aquest personatge


Per a obtenir el Acrobat Reader

"Judes" segons John Shelby Spong
Primera part
Segona part

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
Juliol 2003
Última actualització: març 2015
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)


 

Günter Klein, Die Zölf Apostel (1961), establece como premisa que fue Lucas quien creó la concepción de los doce apóstoles y que el apostolado no tuvo sus raíces en la vida histórica de Jesús; niega así la existencia prepascual del grupo; por lo demás, sólo trata dos textos de Mc: 9,38ss y 9,41.

Walter Schmithals, Das Kirchliche Apostelmant (1961), afirma que la tradición sinóptica ha visto en los Doce a los discípulos, proyectando retrospectivamente a los Doce en la vida de Jesús.

Jürgen Roloff, Apostolat-Verkündigung-Kirche, 1965, defiende en cambio la existencia de los Doce en la vida de Jesús, aunque duda de la historicidad del título de "apóstoles".

Gottfried Schille, Die urchristliche Kollegialmission, 1967, siguiendo a Schleiermacher (1836), Wellhausen (1911) y Weiss (1915), niega también que los Doce hayan pertenecido a la vida histórica de Jesús, sosteniendo que hay que buscar su origen en la tradición sinóptica

Juan Mateos
Los "doce" y otros seguidores de Jesús
Pág. 9-10

Podríem afegir, seguint a John Meier, a Emmanuel Hirsch, Philipp Vielhauser, Herbert Braun, Siegfried Schulz, Hans Conzelmann i John Dominic Crossan.

torna2 (1K)