Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Pàgina preparada per
a una resolució de 1024 x 768
Versió per a imprimir
En el desert Déu t'ha portat a coll

¿És una bona traducció?

Petit homenatge a la germana vedruna Àngels Soques, que ens va deixar als 90 anys d'edat i 66 de vida religiosa, el 9 de juliol de 2008

Angels Soques

Hola Àngels:

Vols fer una estona de Bíblia? Una més de les que hem fet al llarg de molts anys...

A la missa del teu comiat, el mossèn va dir, com si fos de la Bíblia, d'un d'aquells primers llibres que ens parlen de la sortida del país d'Egipte i de l'ocupació de Palestina, aquesta frase:

...Déu us va portar a coll com un pare porta el seu fill.

Del pintor iraní Iman Maleki

Jo, que em penso -no sé si amb prou fonament- que una frase així, donant-nos una figura tan tendre del Yahvé bíblic, no se m'hagués passat desapercebuda, em vaig quedar parat: A on deia això la Bíblia? No era un intent de voler presentar una imatge massa ensucrada de Déu que no s'avenia amb la del Déu Sebaoth, el Senyor dels exèrcits?

Per mi, era com si la sentís per primera vegada i no sabia a on la podria trobar.

Menys mal que les tècniques modernes tenen les seves coses bones i, així, vaig posar en l'ordinador -en el programa BibleWorks- aquestes tres paraules: pare, fill, coll.

Vaig fer el "catackrek" obligatori i em van sortir aquests dos verset: Deuteronomi 1, 31 i el 11, 13 del llibre de Tobit. El del Deuteronomi, segons el text de la traducció de la Bíblia Catalana Interconfessional, resava així:

Durant tot el camí que heu fet pel desert fins a arribar en aquest lloc, el Senyor, el vostre Déu, us ha portat a coll com un pare hi porta el seu fill.

Vaig voler mirar altres traduccions. I aquesta és la llista:

Reina-Valera
En el desierto has visto que Jehová, tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo
D. Felipe Scio de San Miguel. (1807)
Y en el desierto (tú mismo lo has visto) te llevó el Senyor Dios tuyo, como suele llevar un hombre a su hijo pequeñito
La Biblia pels Monjos de Montserrat (1928)
I al desert, allí on has vist que Yahué, el teu Déu, t'ha portat, com hom porta el seu fill
La Sagrada Bíblia. Fundació Bíblica Catalana (1929)
I al desert, on tu has vist com t'ha portat Jahvé, ton Déu, talment com un home porta el seu fill
Nacar-Colunga (1947)
Y en el desierto, por donde has visto cómo te ha llevado Yavé, tu Dios, como lleva un hombre a su hijo
La Biblia Latinoamericana (1972)
Han visto también lo que hizo en el desierto, donde los llevó durante todo el camino, como un padre lleva a su hijo
Nueva Biblia Española ((1975)
Y en el desierto ya has visto que el Señor, tu Dios, te ha llevado como a un hijo
Bible de Jérusalem (1955)
Tu l'as vu aussi au désert: Yahvé ton Dieu te soutenanit comme un homme soutient son fils
Traduction Oecuménique de la Bible (TOB) (1988)
Et dans le désert où tu as vu le Seigneur ton Dieu te porter comme un homme porte son fils
New King James Version (1982)
And in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you, as a man carries his son
Vulgata
et in solitudine ipse vidisti portavit te Dominus Deus tuus ut solet homo gestare parvulum filium suum
Septuaginta (LXX)
kai. evn th/| evrh,mw| tau,th|
h]n ei;dete w`j evtrofofo,rhse,n se ku,rioj o` qeo,j sou
w`j ei; tij trofoforh,sei a;nqrwpoj to.n ui`o.n auvtou/
kata. pa/san th.n o`do,n h]n evporeu,qhte e[wj h;lqete eivj to.n to,pon tou/ton
a_coll2 (305K)

No és aquesta una altra manera
de com un home porta el seu fill?

La paraula "fill" la trobem a totes les versions. La Vulgata de sant Jeroni l'hi afegeix un adjectiu: "parvulum". El P. Scio qui, malgrat el seu coneixement de l'hebreu, no té prou llibertat (en el seu temps) per apartar-se del text oficial de la Vulgata, hi afegeix també l'adjectiu "pequeñito"

La paraula "pare" només surt a la Biblia Latinoamericana (a més a més de la Interconfessional).

Totes les altres utilitzen la paraula "home/hombre/homme/man/homo/a;nqrwpoj"
.

Naturalment que la relació d'un home amb el seu fill és una relació de paternitat. La Nueva Biblia Española (traducció d'en Luis Alonso Schökel i d'en Joaquín Sanmartín) soluciona el problema saltant-se la paraula. Una mica és la mateixa solució que van donar els Monjos de Montserrat l'any 1928.

L'expressió "portar a coll" només la trobem a la nostra versió (Bíblia Catalana Interconfessional); totes les altres es contenten amb un simple "portar" (portar/llevar/traer/porter/soutenir/carry). Totes elles repeteixen el mateix verb en els dos membres de la comparació, a excepció de la Vulgata de Sant Jeroni (portavit / gestare), la qual, a més a més, allarga l'expressió amb un "ut solet gestare", allargament seguit pel P. Scio (como suele). La primera accepció que el diccionari De Miguel dóna d'aquest darrer verb (gesto, as, are) és "llevar consigo, sobre su cuerpo", com qui porta un anell en el dit (gemmam digito) o una corona sobre el seu cap (coronam capite).

Val la pena parar atenció a la paraula utilitzada pels setanta ( o setanta-dos) savis jueus d'Alexandria quan la van traduir al grec durant els segles III i II abans de Crist.

evtrofofo,rhse,n trofoforh,sei
Ho podeu llegir com
etrofoforesen trofoforesei
Són dues formes verbal del verb trofofore,w. És una paraula composta de trofoj (trofos) i de forew (foreo)

I si anéssim al text hebreu? La mateixa llengua en què va ser escrit el Deuteronomi.

No pateixis si no saps gens ni mica d'hebreu: és el meu propi cas. Però tinc un amic (en Damià Sánchez Bustamante) que en sap (millor dit, que n'està aprenent) que ens pot ajudar. També tenim l'ajut d'en Àngel Martín Martín, un jesuïta que vaig trobar a una parròquia de barri quan fa unes setmanes vaig anar a Almeria a visitar Rafa Yuste (un amic ja conegut pels habituals lectors d'aquest web)

I també ens ajudaran els colors.

Aquest és el text en hebreu de Deuteronomi 1, 31:

^yh,l{a/ hw"hy> ^a]f'n> rv,a] t'yair' rv,a] rB'd>Mib;W
AnB.-ta, vyai-aF'yI rv,a]K
hZh; ~AqM'h;-d[; ~k,a]Bo-d[; ~T,k.l;h] rv,a] %r,D,h;-lk'B

En el desert kai. evn th/| evrh,mw| tau,th|
rB'd>Mib;W
t'ha portat evtrofofo,rhse,n se
^a]f'n>
Yahvé, el teu Déu ku,rioj o` qeo,j sou
^yh,l{a/ hw"hy>
Com porta un home el seu fill w`j ei; tij trofoforh,sei a;nqrwpoj to.n ui`o.n auvtou
AnB.-ta, vyai-aF'yI rv,a]K

El què ens interessa és el color vermell.

El verb utilitzat a les dues parts de la comparació és el mateix: (a]f'n).

Aquest verb el trobem a altres molts llocs (surt 654 vegades). Alguns exemples:

Gen 4, 13
hw"hy>-la, !yIq; rm,aYOw:
afoN>mi ynIwO[] lAdG"
Caín respongué al Senyor:
El meu crim és massa gran per a poder-lo suportar.
Gen 7, 17
#r,a'h'-l[; ~Ay ~y[iB'r>a; lWBM;h; yhiy>w:
hb'Teh;-ta, Waf.YIw: ~yIM;h WBr>YIw:
#r,a'h' l[;me ~r'T'w
El diluvi va caure sobre la terra durant quaranta dies.
Tan bon punt les aigües pujaren de nivell, van aixecar l'arca,
i [l'arca] flotava per damunt de la terra.
Gen 21, 18
r[;N:h;-ta, yaif. ymiWq
%dey"-ta yqiyzIx]h;w>
WNm,yfia] lAdG" yAgl.-yKi AB
Aixeca't, pren el nen
i agafa-li la mà;
jo faré d'ell un gran poble.

La Bíblia Catalana Interconfesional afegeix "a coll-i-bé". Potser una cosa és portar un nen a coll-i-be i una altra portar-lo agafat de la mà

Num 11,12
WhyTid>liy> ykinOa'-~ai hZh; ~['h'-lK' tae ytiyrIh' ykinOa'h
yl;ae rm;ato-yKi
qnEYOh;-ta, !meaoh' aF'yI rv,a]K; ^q,yxeb. Whaef
wyt'boa]l; T'[.B;v.nI rv,a] hm'd'a]h l[;
Que potser sóc jo qui l'he concebut o l'he infantat,
perquè em diguis:
"Porta'l al pit, com [porta] una dida la criatura,
cap al país que vaig prometre als seus pares"?
Deu 32, 11
@xer;y> wyl'z"AG-l[; ANqi ry[iy" rv,nK.
WhxeQ'yI wyp'n"K. frop.y
'Atr'b..a,-l[; WhaeF'yI
Com l'àguila que desvetlla la niuada i voleteja sobre els seus aguilons,
desplegava les ales, el prenia
i el portava sobre el seu plomatge
2Re 4,19
yviaro yviaro wybia'-la, rm,aYOw:
r[;N:h;-la, rm,aYOw:
AMai-la, Whaef'
Va dir al seu pare: "Quin mal de cap! Quin mal de cap!"
I [el pare] va dir a un criat seu:
Porta'l a la seva mare.
Ex 25,14
!roa'h' t[ol.c; l[; t[oB'J;B; ~yDIB;h;-ta, t'abehew>
~h,B' !roa'h'-ta, tafel'
i fes-les passar per dins de les anelles dels costats de l'arca,
per a poder-la transportar.
Ex 25,27
~yDIb;l. ~yTib'l. t[oB'J;h; !"yyh.Ti
!x'l.Vuh;-ta, tafel'
Passa les barres per dins de les anelles
per a transportar la taula.
Is 46,3
laer'f.yI tyBe tyrIaev.-lk'w> bqo[]y: tyBe yl;ae W[m.vi
!j,b,-yNImi ~ysimu[]h;
~x;r'-yNImi ~yaifuN>h;
Escolteu-me, casal de Jacob, supervivents del poble d'Israel:
Us duc als braços des que vau néixer,
sóc jo qui us porta des de les entranyes de la mare.

Què és el què em sembla que podem dir?

El verb hebreu (en vermell), amb el significat general de "portar", admet diverses significacions: suportar (un crim), aixecar (l'arca), transportar (una taula), portar a sobre (un vestit, una corona). Els diccionaris especialitzats ens donarien més de dues-centes traduccions possibles.

Veiem que quan aquest verb agafa una expressió més tendre (portar al pit, portar sobre el seu plomatge, portar des de les entranyes), ja porta aquesta especificació (en color blau). En el cas de Deuteronomi 1, 31 falta tota referència a "coll".

Aquest verset el podríem traduir molt bé també d'aquesta manera:

En el desert, ja heu vist com Déu us ha suportat com un home suporta el seu fill

Aquesta traducció no ens resultarà errònia si tenim compte de que la figura bíblica del desert va unida al simbòlic nombre dels quaranta anys. ¿Quin home porta el seu fill a coll durant quaranta anys?

En un text del llibre dels Fets dels Apòstols, relacionat amb el nostre verset del Deuteronomi, la traducció de la Bíblia Catalana Interconfessional diu: "Durant quaranta anys els va alimentar en el desert" (Ac 13, 18), però en nota afegeix: "Una altra traducció possible: els va suportar". Moltes traduccion segueixen aquesta segona possibilitat.

Hi ha uns manuscrits grecs que porten el verb evtrofofo,rhsen (etrofoforesen) i d'altres evtropofo,rhsen (etropoforesen): una sola lletra és la distància entre el Déu que alimenta el seu poble i el porta a coll del Déu que per espai de quaranta anys ha suportat el seu poble i en sofrí llur comportament.

Amb quina lletra et vols quedar-te? Quina imatge de Déu et vols triar?

El sermonet que li vaig fer a l'eucaristia d'acció de gràcies quan va celebrar les seves noces d'or de vida religiosa (Bonavista, 29 setembre 1991)

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 octubre 2008
Ültima modificació: 2 setembre 2009
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)