Logotip

Motivació

A l'actualitat es produeixen una sèrie de canvis socials dels que deriven noves necessitats i requeriments als que s'ha de donar resposta des de diferents àmbits públics, privats i socials. Aquests canvis fan referència principalment a:

La redefinició dels models de vida i dels models d'estructura familiar que exigeixen soports profesionals per a la gestió de la vida quotidiana.

La disminució de la funció cuidadora de la dona en l'àmbit familiar (infància, malalts/es, gent gran, persones amb discapacitat, etc.) degut a la seva progressiva incorporació en el mon laboral.

El fort increment de les situacions de dependència, tant en intensitat com en durada degut a l'increment de l'esperança de vida.

Per tant, es fa necessaria una xarxa de serveis i recursos públics, privats i socials que donin resposta especialment a l'atenció de persones depenents i amb enfermetats cròniques, que requereixin de periodes llargs o intermitents d'hospitalització. Aquesta atenció que ha d'anar més enllà del tractament físic, fent èmfasi també en l'estat emocional del malat/a, ja que així es contribueix a una millora del seu estat general.

Atenent a aquesta realitat, el Grup de María Auxiliadora es planteja, des de la seva constitució, els seus objectius

Jan 1
________________________

933 864 847
 gmauxiliadora@tinet.orgAmb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet