Identitat, religió i festa: la Purísima
MANEL TARÉS LAGUNA


El dia 8 de desembre és un preludi de l'estació més freda de l'any, l'hivern. Al camp ja ha arribat la collita de l'oliva, que es realitza en les cada cop més poques hores de claror del dia. És el dia de la Puríssima, en què l'Església festeja el dogma de la Immaculada Concepció de Maria, i en què els cambrilencs de la vila homenatgen la seva patrona. Són uns dies de gresca, balls, teatre i cercaviles, el dia en què la gent estrenava la roba d'hivern i ben mudada passejava pels carrers de la vila i participava en la seva festa.

1 Amades 1983, volum V, pàg. 861 i ss.

2 Castlania de Cambrils, s. xvii, sig top 69.1 (Arxiu Municipal de Cambrils), citat per Maristany 1986, pàg.46

3 Arxiu Anjub, Entrevista a Josep Maria Crusells i Nolla (1994)


4 AMC, Llibre de comptes 1667-1693

5 AMC, Actes Municipals 1705-1795. Tenim constància d'aquesta dada des del 1785 fins al 1795

6 Totes aquestes dades provenen de l'AMC, Pressupostos

 
LES REFERÈNCIES MÉS ANTIGUES

La celebració, per part de l'Església, del dogma de la Immaculada Concepció de la Verge Maria data del segle xix, però molt abans els comtes catalans havien ja defensat la puresa de la Mare de Déu. Així, l'any 1208 el bisbe de Barcelona, Arnau de Gurb, va autoritzar-ne la celebració de la festa, mentre que l'any 1394 un decret reial establí la celebració de la diada en tota la corona catalanoaragonesa, tot i que en molts llocs ja era una festa tradicional. La Immaculada Concepció esdevingué patrona dels gremis que treballaven amb pasta maurada1, és a dir, d'aquells que pasten, com ara els forners, els pastissers o els fideuers, i aquest dia no pastava ningú.

Ignorem quan es va instituir la diada de la Immaculada com la Festa Major de Cambrils (anomenada també la Puríssima). Les primeres referències de la festa major són del segle xv, quan existia una mena de protocol de celebració que complien el castlà i el batlle de la vila i que deia que

"Sent los dits senyors de jurats de la dita vila de Cambrils, en temps de festes majors y altres festes principals, se aplegaven y vuy se aplègan a la plaça, devall alls porxos de dita vila, y així assistian lo Batlle y lo Carlà de dita vila, y aixi tots junts sen anaven ala yglésia y allí lo carlà se assentava al costat del Batlle. Y dits los officis, se tornaven a juntar tots y sen anavan als porxos aont se eren ajuntats, y de allí cadaun sen anava a sa casa. Y en temps de juglars y músichs, los dits juglars los anaven de devant als tots fins als porxos, sonant sos instruments (...)"2

Aquests costums semblen haver pervingut, amb variacions, fins abans de la Guerra Civil. Un informant3 recordava com l'Ajuntament sortia en comitiva des de la plaça cap a la parròquia de Santa Maria, per tal d'oir missa. La missa era un dels principals actes religiosos de la diada, al matí, i la processó de la tarda n'era l'altre. Així, ja el 1682 trobem una anotació en el llibre de comptes de la vila i que fa referència a les més de deu lliures que es van gastar per a la cera durant la festa4. A finals del segle xviii es gastaven unes 140 lliures anuals per a la celebració de la festa de la Concepció5. En els llibres municipals de comptes del segle xix consten despeses pels portants de la verge, per la cera i per pagarel capellà. L'any 1836 es van gastar 1493 rals en un predicador i la seva manutenció, en els


cantors i en la cera per les festes "de la Concepción, San Agustín y Corazón de Jesús".

L'any 1838 apareix un pagament "para la cera que se consume en las fiestas y músicos de los Stos. Patrones", mentre que l'any 1853, l'organista de la parròquia, en Joan Ardèvol, rebia 589 rals com a "encargado de las fiestas celebradas á los Stos. Patrones". També, l'any 1863 apareixen 72,74 rals "para el refresco de la Fiesta Mayor". Encara més, l'any 1852 es gasten sis rals en un ruc per portar un predicador i 120 rals per al ball de valencians de Tomàs Nolla i Anton Bartra. Era habitual que el municipi nomenés una persona perquè es fes càrrec de les despeses i de l'organització de la festa; per exemple, sabem que l'any 1836 se n'encarregava en Francesc Juste, i el 1853 en Joan Ardèvol6.


Imatge en honor a la Mare de Déu al timpà de la portalada d'entrada de la parròquia de Santa Maria de Cambrils

7 Centre Catòlic d'Obrers, creat el 1903. A l'època de la República canvia el nom pel d'Unió Agrària. Vegeu Martí 1999

8 També dita La Cadira

9 També anomenat Cal Fabara i Sala Nova

10 Citat per Salceda 1998, pàg.135


Portades de diferents programes de la Festa Major de la Immaculada dels anys 70

11 Arxiu Anjub, entrevista a Josep Maria Crusells i Nolla (1994)

12 Arxiu Anjub, entrevista a Maria Serra i Dalmau (2001)

13 Salceda 1998, pàg. 120

14 "Item se li fa bo que a·pagat als fadrins que feren lo ball lo dia de la Concepció de l'any 1682 dues lliures y vuit sous " AMC, Llibre de Comptes 1667-1693

 
EL PAPER DE LES SOCIETATS EN LA FESTA MAJOR

A principis del segle xx, amb l'aparició de les societats recreatives, la celebració de la Festa Major adquirí una nova tonalitat. Les sales del Centre Catòlic7 i de La Cadira organitzaven sessions de cinema, representacions teatrals i concerts. Ens han arribat alguns programes de festes dels anys 20, en els quals queda ben palesa l'activa participació de les societats en la celebració de la diada. Segons aquests, al migdia, abans de dinar, era habitual fer una "sessió de vermouth" amenitzada amb l'actuació d'orquestres. Així per exemple, l'any 1923 actuaren a la Sala El Porvenir8 i al Cafè d'Espanya9 les orquestres La Principal de Sant Sadurní d'Anoia i La Familiar de Valls.

A la tarda, després de dinar, es feia concert, i tot seguit, es projectaven pel·lícules a les sales del Centre Catòlic i de El Porvenir. De vegades també es feien actuacions de varietats (variétés), representacions de teatre i, al vespre, concert. El programa del Cafè Espanyol del 1925 anunciava l'actuació de La Troupe Albertini, amb ball, cant i acrobàcies. Durant els concerts, la concentració del públic era màxima. Així, en un programa de festes del 1925 s`hi assenyalava que "mentre l'orquestra Escolans executi les peces dels Concerts, es recomana atenció i no es servirà cap classe de consumició. Així mateix durant els Concerts es privarà de jugar tota classe de joc"10. D'aquesta manera, el dia de la Festa Major els actes culturals (teatre, cinema i música) omplien gran part del programa festiu i comportaven l'assistència de molts cambrilencs. Fins i tot, algunes sales oferien abonaments als seus socis per tal que poguessin assistir a tots els actes.

Amb tot, l'instant més esperat per la gent, sobretot pel jovent del poble, era sens dubte el ball, que tenia lloc cap a les deu de la nit. Venien orquestres de fora, i s'interpretaven i es ballaven les cançons típiques de cada època (per exemple el fox-trot) o els clàssics valsos i pas-dobles. El punt àlgid del ball era l'anomenat ball del ram, en què els xics concertaven un ball amb les xiques. Abans de començar a ballar, però, els xics regalaven a la seva parella una figureta o un petit detall que anomenaven ram. Un altre tipus de ball era el ball del fanalet en què cada noia portava un fanalet de paper amb una espelma a l'interior. Un cop apagats els llums, sonava un llarg vals i la darrera parella que quedava a les fosques era obsequiada. També, el ball robat, en què l'home demanava per ballar a una altra dona que no fos la seva parella. A més, es portava a terme la subhasta de toies, i en algunes ocasions s'obsequiava la parella que havia ballat millor.

També el Pòsit de Pescadors organitzava actes per la festa en alguna ocasió. Així, l'any 1927 el seu programa d'actes anunciava cinema, concert amb la banda local L'Armonia del Camp, i ball, tot seguit des de les cinc de la tarda.

ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR

La Festa Major era anunciada sempre de bon matí pels grallers i, fins i tot, per coets i tronades, tal com anunciava un programa del 1923. També va ser costum encetar la festa amb unes quantes canonades, que els programes anomenen salves. Altres elements festius populars participaven en la festa, com les bandes de música o els gegants. Aquests acostumaven a sortir després de missa, que era cantada, i també hi participava el ball de bastons al Pati de l'Església.

La processó tenia lloc a la tarda i en algunes èpoques era acompanyada pels gegants i per una banda de música. Tal com recordava un informant11, abans de la Guerra Civil, un grup de joves de la Congregació Mariana portaven una imatge de la Puríssima des del col·legi La Salle fins a l'església de Santa Maria, des d'on s'iniciava la processó. La processó tenia un recorregut similar a l'actual; començava al pati de l'Església de Santa Maria i baixava el carrer de les Creus per entrar al carrer de l'Hospital. D'allí a la plaça d'Espanya i carrer de Borràs. Girava pel carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, prenia el carrer Major i tornava a baixar pel carrer de les Creus
Processó de la Immaculada l'any 1940
a partir del carrer del Forn. La processó l'encapçalaven els escolans seguits dels alumnes i germans del Col·legi La Salle que portaven la medalla de l'escola. La resta de gent seguia darrera, els homes i les dones per separat. Les nenes que estudiaven al col·legi Vedruna es barrejaven entre les dones i lluïen la medalla de les Filles de Maria i una cinta blava12. A la cua, els sacerdots i les autoritats. Durant el recorregut eren cantades diverses cançons marianes, com per exemple el Salve Regina.
L'any 1904 s'escaigué el cinquantè aniversari de la definició del dogma de la Immaculada Concepció de la Verge Maria. Aquest any la diada fou festejada amb més solemnitat que mai, ja que van ser inaugurats els finestrals de l'església de Santa Maria, es va beneir una nova campana13 i, en definitiva, s'enllestiren les obres que van configurar l'església tal com la coneixem avui en dia. Cinquanta anys més tard, el 1954, amb motiu del centenari de la definició dogmàtica de la Immaculada Concepció, foren estrenats els nous gegants de Cambrils, els actuals Pere i Camí.

Pel que fa als balls, ja hem assenyalat que aquests eren organitzats majoritàriament per les societats del poble. Amb tot, abans que aquestes existissin és lògic pensar que també es fes ball durant la Festa Major. De fet ja es tenen referències a balls populars a la nostra vila l'any 1682, quan l'organitzaven els fadrins del poble14, i més tard, el 1771, quan en una visita pastoral el prelat corresponent féu notar que "havemos entendido con dolor que en algunas festividades se hacen Bayles públicos en la Plaza de esta vila" i censurava la desimboltura dels balladors15. Pocs anys després, el 1791, es tornava a censurar "lo ball que diu ball de Cambrils" que es feia de nit16; tanmateix desconeixem a quin ball fa referència la citació.

També volem destacar un acte esportiu pioner a la nostra vila que fou organitzat durant la Festa Major del 1923. Es tractava d'un campionat de futbol entre els dos equips locals, el FC Cambrilenc (l'equip del Centre Catòlic) i el CD Mariné, i l'Ajuntament va obsequiar el guanyador amb una copa. Finalment, pel que fa a la cuina típica de la Festa Major, aquesta estava inclosa en el règim hivernal i consistia sobretot en sopa amb brossa i conill amb caragols, i abans encara, en fideus amb arròs17.

Diferents imatges de la dècada dels 70 on veiem com elements festius populars participaven en la Festa Major, com les bandes de música, els nanos i gegants

15 Salceda 1998, pàg. 313

16 Salceda 1998, pàg. 314

17 Bertran 1992, pàg. 99


Imatge dels gegants Pere i Camí durant una Festa Major de la Immaculada dels anys 70

18 "Ya se hallava fundado el Convento de Agustinos de Cambrils, Titular Nuestra Señora de Gracia, pues á 22. de Enero deste año (1615) quitando una grande piedra del Altar Mayor, se hallò una escritura del año 1365 que dava fe de la Consagración de aquella Iglesia; y entre otras Reliquias hallaron unos Corporales nuevos, y blancos con la Ostia dentro, aviendo passado muchos centenares de años; para que se manifestasse la Divina Maravilla, suplicaron los Religiosos al Arçobispo de Tarragona mandasse autenticarla" Feliu 1709, volum III, pàg. 234 col.2. Citat també per Salceda 1998, pàg. 296; Salceda 1998 article; Ortiga 1991, pàg. 25

 
EL SEGON DIA DE FESTA: EL SAGRAT COR

La Festa Major de Cambrils comptava amb una segona diada, la del dia 9 de desembre. Avui dia, però, aquesta festivitat ha quedat parcialment oblidada, almenys des de finals dels anys setanta. Sembla ser, segons l'historiador Narcís Feliu de la Peña18, que la festa del Sagrat Cor neix d'una troballa que feren els pares agustins del convent de la Mare de Déu de Gràcia el gener de l'any 1615, quan realitzaven obres a l'edifici. En el decurs d'aquestes fou trobada l'escriptura de consagració de l'església de Gràcia del 1365, així com uns corporals que guardaven una hòstia blanca, la qual s'havia mantingut inalterable malgrat el pas dels anys. Aquest fet fou interpretat com a miraculós i els pares agustins demanaren a l'arquebisbe de Tarragona que autentiqués la trobada. Aleshores, s'establí a l'església de Gràcia l'oració de les quaranta hores, una oració diürna del Santíssim Sagrament, que prengué peu a la vila de Cambrils i fou l'inici del segon dia de Festa Major, una diada eminentment religiosa.

Ja al segle xx, en aquest dia tenia lloc una missa al matí i a la tarda se celebrava la processó en què es portava el Santíssim. Hi ha qui diu que aquesta processó era més solemne que la que se celebrava per la diada de la Puríssima, el dia anterior19. Durant el primer terç del segle, les societats cambrilenques aprofitaven la segona jornada festiva per tal d'oferir nous actes: cinema, teatre, varietats i concert. Sobretot aquest dia s'acostumava a fer representacions teatrals, que a vegades eren repeticions de les del dia anterior. El programa de festes del 1923 anunciava per a les deu de la nit les següents obres: el drama Tosca al Cafè d'Espanya, el duet Beut-Miralles a la Societat El Porvenir, i el drama Pere Nolasc seguit de la sarsuela Trapacerías al Centre Catòlic. L'any 1925 el Cafè d'Espanya anunciava una tarda de concert a les tres, cinema i varietats, i ball a dos quarts de deu de la nit. Mentre que el 1927, la sala del Pòsit de Pescadors anunciava un ball per a les cinc de la tarda i per a més tard la representació de l'obra Seny i amor, amo i senyor. Era el darrer dia i calia aprofitar-lo fins a l'últim moment.

LA FESTA MAJOR I ELS ESDEVENIMENTS HISTÒRICS

Les diferents vicissituds que ha viscut el país durant la seva història han afectat en diverses ocasions la celebració d'aquesta Festa Major. Ja l'any 1795, amb motiu de la Guerra Gran contra França i el reclutament dels miquelets, es destinaren els diners reservats per a la Festa Major a sufragar el sometent. Una nota del 4 de juliol en un llibre de comptes de l'Ajuntament d'aquella època diu: "... ab inclusió de 120 lliuras que lo Ajuntament ab concentiment de la major part dels Individuos caps de familia de la mateixa aplicaren per los gastos del mateix someten en lloch de la Festivitat de la Purissima Concepció de la cantitat ab que está dotada aquella festa"20.

També fou especial la Festa Major del 1875, en la qual hi van participar solemnement les autoritats civils, militars i religioses per tal de celebrar la fi de la tercera guerra carlina21. Anys més tard, esdevinguda la Segona República el 1931, les societats Unió Republicana i Treballadors de la Terra presentaren dues instàncies al Governador Civil de la província per tal de demanar la no autorització de la processó del dia 8 de desembre. L'Ajuntament va preferir mantenir-se al marge de la qüestió, tot entenent que no era competència seva decidir si havia de celebrar-se o no. Tanmateix, els veïns van recollir 113 firmes per tal de demanar a l'Ajuntament l'autorització de la processó22.

La Guerra Civil de 1936 va suposar una interrupció en la celebració de les festes majors locals a tot arreu. Però just finalitzada, l'any 1939, la Festa Major va tornar a recuperar-se. En la processó d'aquell any van portar l'estandard de la Congregació Mariana els dos joves que l'havien custodiat durant el conflicte23. De manera tímida es va anar recuperant la festa, amb la curiosa pèrdua de la celebració del segon dia de festa cap als anys setanta aproximadament.

En els nostres temps, el dia de la Puríssima s'enceta amb un cercavila pels carrers del barri antic i adjacents. Els elements que hi participen són principalment els gegants i els nanos, i els grallers. Fins fa pocs anys hi desfilava també un grup de majorettes (costum a partir dels anys setanta) acompanyada d'una banda de música. Els gegants són plantats a la plaça de l'Església de Santa Maria, just abans de començar la missa major24, que és cantada per la Coral Verge del Camí. En finalitzar la missa comença la processó, també pel nucli antic. En aquesta hi participen els gegants, que encapçalen la comitiva, i els castellers, que porten la imatge de la Immaculada i realitzen alguns pilars durant el recorregut. A més, l'Ajuntament organitza, amb la col·laboració de diverses entitats de la vila, tot un conjunt d'actes culturals, esportius i festius durant la setmana de la Festa Major. Cal destacar les representacions


En l'actualitat la festivitat segueix tenint en el matí del dia 8 el moment de màxima celebració a la plaça de l'Església de Santa Maria de Cambrils (Foto: Revista Cambrils)
teatrals, siguin de grups d'afeccionats de Cambrils o siguin de companyies teatrals d'èxit barcelonines, competicions esportives, la Diada Castellera, exposicions, etc. Val a dir que la Festa Major no ha perdut els seus actes religiosos principals, la missa i la processó, a pesar de la desacralització de la diada (prova d'això és la pèrdua del dia del Sagrat Cor) però sí que ha sofert canvis patents tant en la celebració dels actes més lúdics, com en la participació del poble a la festa. Els balls s'han perdut tot i que els elements populars i festius presents en la cercavila han perdurat amb força: gegants, nanos, grallers i fins i tot castellers hi desfilen cada any. Ara bé, la societat contemporània ha dotat la celebració de nous elements que la superen. Ens referim bàsicament al fet que aquesta s'escau enmig d'un llarg període vacacional (l'anomenat pont de la Immaculada), preludi de les festes nadalenques, quan moltes persones prefereixen absentar-se de casa seva uns quants dies. Emperò, hem de ser conscients que la Festa Major és, entre d'altres consideracions, una herència que configura la nostra identitat, un llegat positiu pel qual tots els cambrilencs hem de vetllar.

 


19 Arxiu Anjub, entrevista a Maria Serra Dalmau (2001)

20 Llibre de notes de la vila de Cambrils, pàg. 152 (Arxiu Municipal de Cambrils)

21 Bertran 1987, pàg. 74

22 Actes municipals, 1 desembre 1931 (AMC). Citat per bertran 1989, pàg. 63

23 Arxiu Anjub, entrevista a Maria Serra Dalmau (2001)

24 L'Anjub, Viu les festes BIBLIOGRAFIA 
 


AMADES, Joan: Costumari Català, Salvat i Edicions 62, Barcelona, 1983

L'Anjub: Viu les festes, Full de divulgació de cultura popular tradicional i popular de Cambrils, núm. 5, Cambrils, 1995

BERTRAN, Josep: El Sexenni Revolucionari a la vila de Cambrils, Cambrils, 1987

BERTRAN, Josep: Cambrils, dictadura i República (1923-1939), Cambrils, 1989

BERTRAN, Josep: Aspectes sòcio-econòmics del segle xix i inicis del xx a Cambrils, ed. El Mèdol, Tarragona, 1992

FELIU DE LA PEÑA, Narcís: Anales de Cataluña (1709). Edició facsímil editada a Barcelona, 1999, col·lecció Apographa Historica Cathaloniae

MARISTANY, Carles: Senyoria i població al Camp de Tarragona: la vila de Cambrils (segles xii-xvii), Edicions de l'Ajuntament de Cambrils, Cambrils, 1986

MARTÍ, Ignasi: El Centre Catòlic i l'Agrària (1902-1936), dins Anjub, núm.1 abril 1999

ORTIGA, Ramon: Història Gràfica de Cambrils, ed. El Mèdol, Tarragona, 1991

SALCEDA, Josep: Quaranta anys d'estampes cambrilenques, vol. I, ed. El Mèdol, Tarragona, 1998

SALCEDA, Josep: El convent dels Pares Agustins, dins Revista Cambrils, núm. 328, novembre 1998, pàg. 49


 ALTRES FONTS 
 


Arxiu Anjub. Entrevista a Josep Maria Crusells i Nolla (1994)

Arxiu Anjub. Entrevista a Maria Serra Dalmau (2001)