Plaša del Fòrum.

Plaša del Fòrum
2007
Plaša del Fòrum
2009
Plaša del Fòrum
2009

Carrer Ntra. Sra. del Claustre.

Carrer Ntra. Sra. del Claustre
2009

Plaša dels Cabrits.

Plaša dels Cabrits
2009

Carreló de Sant Magí.

Capella de Sant Magí
2007
Carreló de Sant Magí
2009

Plaša de Santiago Rusiñol.

Plaša de Santiago Rusiñol
2009

Carrer Major.

Carrer Major
2003
Carrer Major
2009

Carrer de l'Abat (desapareguda).

Carrer de l'Abat
2007

Carrer de Cuirateries.

Carrer de Cuirateries
2009

Plaša dels Angels.

Plaša dels Angels
2009

Plaša del Rovellat.

Plaša del Rovellat
2009

Carrer de la Portella.

Carrer de la Portella
2009

Carrer Pere Martell amb Plaša Imperial Tàrraco.

Carrer Pere Martell
2009
Plaša Imperial Tàrraco
2009