LA CANONJA

TOT EL PROCÉS PER DEIXAR

DE SER UN BARRI

 

Documentació extreta de l'ESTÍMUL Diari de La Canonja entre el mes de juliol de 1991 i abril de 1993 un extens treball envers el procés per recuperar quelcom del que va perdre el poble de La Canonja l'any 1964. documentació que va cedir Ma. Antonieta Marca Llombart, i que està inèdita respectarem en tot moment els continguts dels documents (en l'idioma en que foren redactats) i per part de l'equip de I'ESTÍMUL en aquest procés, sols hi afegirem breus notes per situar puntualment als lectors.

També ens servirem de cròniques del temps publicades en diversos mitjans de comunicació (en aquelles dates no existia premsa local)

El sentit d'aquest treball, es deixar escrit els fets que ens portaren a ser Entitat Local Menor, per tal que les properes generacions disposin de la vertadera historia d'uns aconteixements importants en la vida del pobre de La Canonja.

La data del 4 de febrer de 1982 és la de la constitució de La Canonja en Entitat Local Menor


Decret de constitució de L'Entitat Local Menor de La Canonja

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nüm. 212 de 2 d'abril de 1982

DECRET 50/1982,

De 4 de febrer, pel qual s'aprova la constitució de L'entitat local menor de La Canonja, que pertany al municipi de Tarragona.

La major part de caps de família del barri de La Canonja sol·licitaren de l'Ajuntament de Tarragona, amb data 29 d'octubre de 1979, la seva constitució en entitat local menor, basant-se en el fet que el barri de La Canonja havia format part del municipi independent del mateix nom, desaparegut amb motiu d'haver-se agregat al de Tarragona pel Decret 2732/1964, de 27 de juliol, i que, tot i que l'antic municipi comprenia també el barri de Bonavista, La Canonja constitueix un nucli de població amb característiques peculiars que el diferencien clarament de la resta del que fou l'antic terme municipal.

El capellà ecònom de la Parròquia de Sant Sebastià Màrtir, el director de l'únic col·legi nacional del nucli, la Cambra Agrària i Cooperativa Agrícola i Caixa Rural, l'Autoritat judicial i la Comandància de la Guàrdia Civil han informat favorablement a la sol·licitud; durant el període d'informació pública va ser formulada una reclamació per part de l'Associació de Veïns del barri de Bonavista que limita el seu interès a l'anul·lació de qualsevol decisió que s'adopti en l'expedient sense que Bonavista en sigui part activa i interessada, reclamació que fou desestimada por l'Ajuntament de Tarragona, amb data 12 de febrer de 1981.

S'han complert substancialment els requisits formats que exigeix la legislació vigent en la matèria i s'ha acreditat la concurrència de les circumstàncies i exigències dels articles 23 de la Llei de Règim Local i 42 del seu Reglament de Població i Demarcació Territorial; i el parer de les entitats i els òrgans que han intervingut i informat és en general coincident.

Per tant, de conformitat amb el dictamen emes por la Comissió Permanent del Consell d'Estat; d'acord amb el que disposen l'article 9-8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el Decret 160/1980,de l9 de setembre; a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

Article primer.- S'aprova la constitució de L'entitat Local Menor de La Canonja, que pertany al municipi de Tarragona.

Article segon.- El Departament de Governació queda facultat por dictar les disposicions que el compliment d'aquest Decret pugui exigir.

 

Barcelona, 4 de febrer de 1982.

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

 

JOAN VIDAL i GAYOLÀ

Conseller de Governació.


Aquest Decret establia oficialment que La Canonja quedava constituïda com una Entitat Local Menor, però fins aquella data s'havia fet un llarg recorregut.

En primer lloc, per situar-nos amb la motivació que els Canongins tingueren per demanar aquest autogovern, ens servirem d'alguns articles apareguts a la premsa de Catalunya.

17 d'agost de 1976

"EL CORREO CATALAN"

(Crónica signada per Josep Sabaté)

Actos de la Fiesta Mayor de La Canonja Piden que dimita el Consistorio

Desde luego, no estaba incluido en el programa, pero, sin duda, resultó el acto más interesante de la fiesta mayor del barrio Tarraconense de La Canonja. Un grupo de jóvenes se manifestó el pasado domingo al término de la procesión solicitando la dimisión del Consistorio municipal de Tarragona, exhibiéndose varias pancartas en una de las cuales podía leerse "No vingueu a presidir, si no a cumplir", por cuando los actos estaban presididos por el primer teniente de alcalde Badía Durán. Al grupo inicial de jóvenes se unió rápida y espontáneamente el vecindario solicitando también la dimisión del Ayuntamiento. Y como sea que el Alcalde de barrio, en una reciente ocasión, manifestara que él mismo llevaría una pancarta si no se pavimentaba una sola calle por la fiesta mayor, se le preguntó a gritos que dónde tenía su pancarta.... Esta reacción popular ante la presencia de las autoridades tarraconenses da idea del clima de malestar que reina en el barrio a consecuencia de una situación que se alarga desde hace casi 12 años ...


 Retall de premsa que també ens serveix per "ambientar" la situació de l'època a La Canonja.

 3 d'agost de 1978 MUNDO DIARIO (Crónica de Xavíer Icart)

Anexionados a la fuerza

NO PAGAN IMPUESTOS

Cerca de 5.000 vecinos del pueblo de La Canonja que desde hace 14 años depende del municipio Tarraconense, se niegan a pagar los impuestos correspondientes de solares y de radicación a causa de que el Consistorio Municipal tan sólo se ha limitado a asfaltar media calle en todo el pueblo durante estos largos años. . . . "No nos negamos a pagar, queremos que el Ayuntamiento atienda nuestras más precarias necesidades comunitarias' añadió el presidente de la Asociación de Vecinos.

 ... En el trasfondo de toda esta cuestión se encuentra la fusión del municipio de La Canonja a Tarragona, que se llevó a cabo el año 1964. . . Se removieron cielo y tierra hasta lograr un "pacto' sin contar para nada con la opinión del pueblo en general que se firmó hace 14 años en el Gobierno Civil . . . "de celebrarse un referéndum municipal, los vecinos de La Canonja mayoritariamente hubieses votado no a la unificación', manifestó un vecino.

 


 

El tercer testimoni de premsa el trobem en un diari de Barcelona

 29 de setembre de 1978 "AVUI"

La Canonja, un poble explotat per l'ajuntament de Tarragona (Un treball periodístic de Joan Rendé)

La degradació de la gestió municipal a moltes de les nostres viles i ciutats durant els anys del franquisme s'ha manifestat sovint en forma d'especulacions i abusos sobre el territori de barris i fins i tot de pobles sencers ... Ara comencem a aparèixer símptomes de reacció popular contra aquells fets, i algunes d'aquestes poblacions sotmeses arriben a voler-se segregar del municipi que els absorbí. Avui iniciem una sèrie de reportatges sobre aquests casos, el primer dels quals és l'antic municipi de LA CANONJA, ara agregat al de Tarragona.

Entre el 1962 i el 1963, el governador civil de Tarragona i les primeres autoritats de l'ajuntament d'aquesta ciutat instaven l'alcalde i el consistori de La Canonja a annexionar aquest poble i tot el seu terme a la capital de la "província" que acabava d'engendrar un 'magne projecte turístic i industrial" ... Ara els Canongins, davant la progressiva degradació que el seu poble pateix a conseqüència de l'annexió a Tarragona, han començat a organitzar els seus instruments de reclamació i protesta i hom comenta a parlar de la necessitat de segregar-se novament i tornar a regir els seus destins amb un Ajuntament propi.....

 

Qui va vendre el poble

Cal tornar endarrera per a entendre tot el procés d'explotació de què ha estat objecte La Canonja per part dels successius consistoris que ha tingut Tarragona i des del mateix acte d'annexió, que ara hom valora com una venda de les més vulgars.

Els factòtums del famós pacte d'annexió van ser Benigne Dalmau, com a Alcalde de Tarragona -que poc després d'aquesta operació va ser condemnat a nou anys de presó per delicte en la seva intervenció en la compra de terrenys del nou Polígon Industrial de Tarragona-. José Rion Marsal, com a alcalde de La Canonja -famós per la seva intervenció en la línia regular d'autobusos Tarragona - La Canonja....-, i per sobre tots i de tot el Governador Civil de la "Província" Rafael Fernández Martínez, que va ser rellevat del seu càrrec al mateix temps que eren empresonats el batlle de Tarragona i alguns regidors del seu consistori.

 

Ordre Governativa

... Però es veu que en intentar el batlle de La Canonja reunir totes les tendències i entitats de la població en un terreny neutral les escoles nacionals- per tal de fer-los participar conjuntament en la valoració de la proposta de Tarragona, el governador civil el va cridar personalment i l'assabenta que qualsevol intent de dificultar el projecte seria inútil ja que tot era decidit i es duria a terme de grat o per força. La cosa va tirar endavant com a annexió "voluntària". Cal constatar, amb la perspectiva d'avui, que L'oposició dels Canongins no va ser mai prou decidida, bé que la majoria no acceptaven aquesta imposició ...

L'octubre d'aquell any l'alcalde de La Canonja donava publicitat a L'edicte d'annexió del seu poble al municipi de Tarragona amb una fraseologia ben acreditava del triomfalisme nacionalsindicalista: "El alcalde que suscribe, ante el trascendental acuerdo adoptado por este Ayuntamiento sobre fusión de este municipio con su limítrofe el de Tarragona, tiene el honor de dirigirse a sus convecinos y darles detallada información sobre tan importante cuestión". Seguidament l'alcalde esmentava les directius generalíssimes que motivaren el projecte: "Tarragona Turística" i "Tarragona Industrial", i concloïa a continuació: "Rogué devotamente al Altísimo nos diera la necesaria ayuda para acertar ante esta coyuntura y seguidamente di cuenta al Excelentísimo señor Gobernador Civil de la Provincia del problema planteado'.

 

Promeses al vent

... D'altra banda, l'Ajuntament de Tarragona es comprometia a realitzar les obres de conducció d'aigües, pavimentació de carrers, condicionament de voravies, ampliació de l'escola, construcció d'un polisportiu, un mercat públic, una carretera d'enllaç del llavors incipient barri de Bonavista amb el nucli urbà de La Canonja, pavimentada, i una sèrie de prestacions més que ja en aquell temps eren d'extrema necessitat per al veïnat canongí.

De tota aquesta recula de promeses, no s'ha arribat a acomplir pràcticament res. Més encara, el que era el terme municipal del pobre ha estat envaït en bona part per empreses multinacionals del ram de la química, com la BASF, Hoetsch Ibérica, Río Tinto, part de la Bayer, IOA i d'altres instal·lades a menys de dos cents metres del nucli de població quan haurien de ser a un mínim de dos quilòmetres, circumstància que s'agreuja pel fet que aquestes indústries emanen gasos residuals tòxics i expedeixen transports de càrrega altament perillosa... S'ha especulat amb uns terrenys que es van començar a comprar als pagesos a noranta cèntims el pam quadrat. Ha desaparegut la vida comunitària del poble i s'ha convertit en un pur dormitori.... Tanmateix, els veïns ara tenen la seva associació i han començat a reaccionar contra aquest règim de sagnia: de moment es neguen a pagar aquests impostos, acollits al dret de diversos recursos que hi han contraposat, i n'ingressen l'import en un compte bancari ...


Aquest reportatge anava acompanyat d'una fotografia del Castell de Masricart, amb el següent peu : "La decadència del castell de La Canonja pot ser un símbol de l'abandó del poble per part de les autoritats de Tarragona".

 Als primers mesos de l'any 1978, l'Associació de Veïns de La Canonja, que presidia Llorenç Navarro Mercader Inicien els primers contactes per trobar una solució als greus problemes del pobre. A primers d'agost envien un escrit a un reconegut advocat Madrileny en temes de segregació, JOSE ANTONIO GALLEGO GONZALEZ, i tenim la lletra de resposta enviada des de Madrid.


José Antonio Gallego González (Abogado)

Madrid, 27.setiembre. 1978

Sr. D. Llorenç Navarro Mercader Verge de les Neus, 5

LA CANONJA (Tarragona)

 Muy señor mío: Hace unos días, después de varias semanas ausentes de Madrid entre vacaciones y asuntos profesionales, recibo su atta. de 11 de agosto.

Conozco un tanto por encima el asunto que me plantean, incluso con algunas incidencias concurrentes, por mis relaciones con esa Provincia en la fecha de los acontecimientos.

Espero que en breve iniciaré una serie de desplazamientos para la "puesta en marcha' del nuevo Ayuntamiento de Sant Jaume tan sólo pendiente de concertar fechas con el Gobernador Civil, por lo que aprovecharé la primera oportunidad para ponerme en contacto con Ud. previa confirmación por carta.

Atendiendo a sus indicaciones y para mayor discreción, hago constar en el remite del sobre la dirección de "CERIÑOLA S.A.", a la que pueden dirigirme la correspondencia.

Sin otro particular, y rogándole disculpe el involuntario retraso en contestarle, se ofrece suyo affmo. amigo,


 

Després de diversos contactes entre l'Associació de Veïns de La Canonja i l'advocat José Antonio Gallego (no trobem documentació escrita), aquest emet un dictamen de 30 fulls d'extensió i, que nosaltres resumirem sense treure el sentit principal del mateix. Es parla de tot el procés d'annexió a Tarragona, que hem vist amb el treball del diari AVUI i estudia les possibilitats dels Canongins de separar-se del Municipi tarragoní.

 

José Antonio Gallego González (Abogado)

NOTA - DICTAMEN

EMITIDO A INSTANCIA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA CANONJA (Tarragona)

Don Llorenç Navarro Mercader, Presidente de la Asociación de Vecinos de LA CANONJA (Tarragona), solicita dictamen sobre las cuestiones que a continuación se transcriben, en relación con el núcleo de población de La Canonja, que fue Municipio hasta su disolución por su fusión con el de Tarragona, mediante expediente de alteración de términos municipales incoado en 1963.

A estos efectos, facilita al Letrado suscrito los siguientes antecedentes documentales : Nota- memorandum en que se recoge la motivación que dio origen al expediente de agregación; copia de actas y escritos cruzados entre ambas Corporaciones y Bases firmadas conjuntamente por los Alcaldes de Tarragona y de La Canonja en ejecución de la anexión acordada.

A la vista de los mencionados datos y del Decreto 2732/64, de 27 de julio de 1964, que aprobó la incorporación del Municipio de La Canonja al de Tarragona, pueden establecerse los antecedentes, estudio jurídico y conclusiones que a continuación se transcriben.

... La trascendencia e importancia que en todo momento del expediente concedieron ambos Ayuntamientos a los expresados compromisos que asumió el de Tarragona, en calidad expresa de  "conditio sine qua nom" para la anexión, cobra especial relieve en el escrito que con fecha 22 de abril de 1964 encabezaron y suscribieron los Alcaldes-Presidentes de ambas Corporaciones, dirigido al Consejo de Estado en trámite de audiencia abierta en la fase en que el expediente fue elevado a este Alto Cuerpo Consultivo. En dicho escrito, que tuvo entrada en el Consejo de Estado el día 25 de abril de 1964 con el número 4.097, se hace constar que se deduce "con el fin de manifestar que la enumeración de las obras que el Ayuntamiento de Tarragona se compromete a realizar en el territorio que constituye el actual término de LA CANONJA, en los términos que en los respectivos expedientes constan, es la siguiente: "recogiéndose a continuación literalmente el contenido del PUNTO 6º del acuerdo de La Canonja de 3 de marzo de 1963.

El Consejo de Excmos. Sres. Ministros, a propuesta del de Gobernación, resolvió definitivamente el expediente por Decreto número 2732/1964, de 27 de julio de 1964, del tenor literal siguiente :

"Artículo 1º. Se aprueba la incorporación del Municipio de La Canonja al limítrofe de Tarragona en la misma Provincia.

Artículo 2º. Queda facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cumplimiento de este Decreto".

... En los catorce años transcurridos desde el momento en que se consumó la incorporación decretada, el Ayuntamiento de Tarragona ha incumplido varios de los compromisos que contrajo solemnemente como condicionante de la alteración voluntaria de términos municipales, y, entre ellos, como fundamental a efectos de este estudio, el de construir una carretera que enlazase La Canonja con Tarragona a través de las barriadas de Buenavista y de Campoclaro, que se recogió en el apartado 6º, epígrafe h), y reproducido, como epígrafe 9), en el escrito que suscribieron los Alcaldes-Presidentes de ambas Corporaciones con fecha 22 de abril de 1964.

. . . El estado de abandono y aislamiento en que se halla sumido el núcleo de La Canonja, agudizado y agravado día a día desde el momento mismo en que tuvo lugar su anexión por el Ayuntamiento de Tarragona, unido a la inutilidad e ineficacia de cuantas gestiones, reclamaciones y solicitudes se han venido deduciendo ante la Corporación Tarraconense en ordenar a solventar o, cuando menos, paliar los numerosos problemas implicados en esta situación, ha movido a la Asociación de Vecinos de La Canonja a plantear las cuestiones que seguidamente se recogen.

CONSULTA

1ª.- ¿Podría invalidarse la fusión de La Canonja a Tarragona, por haber incumplido este último Ayuntamiento las obligaciones que asumió como condicionantes de la alteración de términos municipales decretada en 1964 ?

 2ª.- ¿Sería viable para el núcleo de La Canonja constituirse nuevamente en Municipio independiente, mediante su segregación del de Tarragona?.

 3ª.- (Para el supuesto de que las anteriores respuestas hubieren de ser negativas), ¿que acciones, remedios y recursos podrían ejercitar los vecinos de La Canonja al objeto de resolver los problemas derivados del estado de abandono en que se encuentran?.

ESTUDIO JURIDICO

Para evacuar la consultada planteada, se divide este estudio en tres apartados, con objeto de analizar separadamente los temas relacionados con cada una de las tres cuestiones formuladas.

1.- Posibilidad de Invalidar la fusión.-

Como cuestiones previas a este planteamiento, ha de indagarse sobre la naturaleza jurídica, licitud y eficacia de los pactos contraídos por los Ayuntamientos de Tarragona y de La Canonja, en el curso del expediente administrativo incoado para la alteración de términos municipales ...

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y concordantes de la Ley de Régimen Local ... las alteraciones de términos municipales pueden realizarse con carácter forzoso o con carácter voluntario ...

... Debe, por ello, proclamarse que en materia de alteración de términos municipales y, más concretamente, en el marco de la incorporación voluntaria de un Municipio a otro limítrofe, son perfectamente válidos cualesquiera pactos y condiciones, ya de carácter público, ya de índole privada, sin otras limitaciones que las estrictamente señaladas por la ley.

... Con objeto de evitar cualquier grado de generalización o de abstracción

en el presente estudio, y por entender que el incumplimiento por el Ayuntamiento de Tarragona de alguno de los compromisos o contraprestaciones a que se obligó, ha de llevar a una sola y misma consecuencia, destacamos aquí y nos circunscribiremos - según quedó apuntado en los antecedentes - a una contraprestación cuyo incumplimiento no requiere probanza alguna, por tratarse de un hecho notorio, y que, además, ha de calificarse como excluyente de la finalidad esencial y perseguida con la alteración de los términos municipales de Tarragona y La Canonja ...

Y lo cierto es que en la actualidad, transcurridos más de catorce años desde que se decretó la incorporación de Municipios, y más de cuatro años desde que expiró el plazo de diez que se fijó el propio Ayuntamiento de Tarragona para la ejecución del enlace, el núcleo de población de La Canonja continúa tan separado y aislado de la Capital como en su última etapa de Municipio independiente ...

Als fulls 20,21,22,23,24 i 25, aquest DICTAMEN fet per l'advocat José Antonio Gallego, relaciona un seguit de decrets, lleis i normatives en relació a pactes no respectats, que reconeixen el "dret" de La Canonja en demanar l'anul·lació de l'annexió, malgrat que el Decret 2732/1964 no contempla cap normativa en cas no ésser respectats els pactes.

... El núcleo de población, los vecinos de La Canonja, a quienes representó en la negociación su extinguida Corporación Municipal, aunque carecen de personalidad jurídica en cuanto a ente colectivo, conservan y ostentan determinadas atribuciones y facultades que les reconoce la Ley de Régimen Local, en su calidad de casco urbano separado de la capitalidad del Municipio. Unicamente quedan modificados los presupuestos de la legitimación procesal activa para el ejercicio de dicha acción, que ostentan ahora los vecinos residentes en el núcleo del disuelto Municipio de La Canonja.

 En cambio, sí deben tomarse en consideración dos graves objeciones que harían improsperable este planteamiento: a) La complejidad y previsibles dilaciones en el procedimiento, tanto en vía judicial como administrativa y jurisdiccional. b) Los fuertes intereses contradictorios en juego, consolidados en el transcurso de estos catorce años largos.

 Por todo lo expuesto, la respuesta al primer punto de la consulta ha de ser NEGATIVA.

2.- Reconstitución del Ayuntamiento de La Canonja.

Recogemos algunos datos trascendentales para el estudio de esta cuestión:

El antiguo término municipal de La Canonja tenía una extensión superficial de unas 750 hectáreas.

Dentro de este término existen -desde antes de la disolución del Municipio- dos núcleos de población: la antigua capitalidad, que cuenta con unos 4.300 habitantes; y la barriada de Buenavista, con unos 9.200 habitantes. Es decir, la población total en la actualidad es de unos 13.500 habitantes.

Ambos núcleos se mantienen aislados entre sí, con accesos independientes desde la carretera de Valencia a Barcelona, por la que, como ha quedado dicho, discurre su comunicación con Tarragona.

La distancia del casco de población de La Canonja al núcleo urbano de Tarragona es de unos 10 km.

Por último se trae a colación, por las consecuencias que han de extraerse de esta premisa, el hecho de que este dictamen se emite a instancia de la Asociación de Vecinos de La Canonja, con cuyos portavoces he celebrado diversos contactos y cambios de impresiones el Letrado suscrito, quien, de otra parte, desconoce el estado de opinión al respecto entre la población de la barriada de Buenavista...

El examen conjunto de los datos expuestos, reconducidos a los imperativos legales, permite proclamar que en este caso concurren los mencionados requisitos positivos. Por lo que respecta a los negativos, es incostionable que el Municipio originario =Tarragona, sin el término de La Canonja= conservaría sobradamente las condiciones mínimas exigibles; y, en cuanto al aislamiento del núcleo a segregar, no solamente es notorio, sino que cuando ha quedado expuesto en el apartado primero del presente estudio en orden al incumplimiento por el Ayuntamiento de Tarragona de los compromisos que sirvieron de fundamento a la anterior incorporación, habría de constituir el argumento esencial o causa de la segregación de La Canonja.

Ahora bien, en cuanto a la incoación del oportuno expediente, han de darse conclusiones alternativas bien diferentes en función de la actitud que pudieran adoptar los vecinos del barrio de Buenavista. En el supuesto de que se adhiriesen mayoritariamente a la solicitud de segregación, consolidarían la concurrencia en aquellos requisitos positivos. En caso contrario, la pretensión de los vecinos de La Canonja, aisladamente, de constituirse en Municipio determinaría una disminución proporcional al número de habitantes del término jurisdiccional, que, atendida la ya de por sí un tanto exigua extensión del primitivo término, haría desaparecer uno de los soportes básicos de todo Municipio: el territorio, cuya extensión no alcanzaría los mínimos previsibles a que hace referencia la Ley. Con la consiguiente reducción de la riqueza imponible que devendría insuficiente para atender a los servicios municipales obligatorios, que es el segundo de los tres pilares sobre los que ha de asentarse todo municipio.

En todo caso, no puede silenciarse la tendencia política imperante en materia de Administración Local, contraria en términos generales a la creación de nuevos Municipios de no mediar circunstancias excepcionales que, objetivamente, podría estimarse no concurrente en este caso. Y ha de tenerse en cuenta, como nuevo factor negativo, la presumible predisposición de las Autoridades y Organismos que han de informar y resolver esta clase de expedientes, a mantener la incorporación examinada.

También en esta cuestión, sin descartar un reducido coeficiente de probabilidades de éxito, debe la inclinarse la opinión a una respuesta NEGATIVA.

3.- Otras soluciones a la problemática de La Canonja.

... se presenta como objetivo idóneo para superar o, cuando menos, mejorar sensiblemente esta situación, la constitución de La Canonja en Entidad Local Menor. Concurren, los supuestos fácticos exigibles y, por añadidura, quedarían satisfechos la mayor parte de los intereses contrapuestos.

 A tenor del artículo 23 de la Ley de Régimen Local, los caseríos o poblados, cualquiera que sea su denominación, que formen núcleos separados de edificaciones, familias y bienes, con características peculiares dentro de un Municipio, podrán constituir Entidades locales diferenciadas, añadiendo como primer supuesto en que tal constitución procede, "cuando se suprima el Municipio a que pertenezcan".

El artículo 24 de la misma Ley, señala como requisitos para la constitución de las Entidades Locales Menores :

a) Petición escrita de la mayoría de los cabezas de familia residentes en el territorio que haya de ser base de la Entidad.

b) Información pública vecinal.

c) Acuerdo del Ayuntamiento; y

d) Aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

Este último apartado ha sido afectado por el Real Decreto 2115/1978, de 26 de julio, (B.O. del Estado de 7 de setiembre), que transfiere a la Generalitat de Catalunya, entre otras competencias de la Administración del Estado, la constitución y disolución de Entidades Locales Menores (art. 1º - 1.1 .)

Las Entidades Locales Menores, sin adquirir personalidad jurídica propia y bajo la dependencia de sus respectivos Ayuntamientos, gozan de determinadas competencias y cuentan con los recursos inherentes a aquéllas, que administrarán por separado.

... Por supuesto, también las Entidades Locales cuentan con un territorio sobre el que ejercen sus atribuciones. El artículo 47 del Reglamento de Población, en su norma segunda, establece que, cuando se trate de un antiguo Municipio anexionado a otro, el territorio propio de la Entidad Local Menor será el que correspondiera al primitivo término municipal anexionado.

 Por último, el gobierno y administración de las Entidades Locales Menores corresponde a las respectivas Juntas Vecinales, a cuyo frente actúa un Alcalde Pedáneo.

CONCLUSIONES

1ª.- De los antecedentes examinados no trasciende una invalidez absoluta, de aplicación automática, en el acto administrativo que decretó la incorporación del Municipio de la Canonja al de Tarragona. Y aún cuando concurren los supuestos esenciales para el ejercicio de la acción resolutoria de la citada alteración de los términos municipales, la incidencia de diversos factores y encontrados intereses haría prácticamente inviable este remedio que, por ende, se estima desaconsejaba.

2ª.- Las tendencia políticas actuales en materia de organización municipal. . . ofrecen muy reducidas probabilidades de éxito en una pretensión de segregación de La Canonja para "reconstituirse" en Municipio independiente. Lo que debe inclinar a una respuesta negativa.

3ª.- Como solución eficaz para los diversos problemas que afectan a los vecinos de La Canonja, se estima aconsejable su constitución en Entidad Local Menor, mediante la iniciación del oportuno expediente administrativo.

Es el ponderado parecer del Letrado que suscribe, que somete, como siempre, gustoso a cualesquiera otros mejor fundados.

Madrid, 20 de enero de 1979.


Amb data 27 de gener de 1979 l'AA.VV. llegeix el dictamen de l'advocat José Antonio Gallego. Posteriorment , amb data 7 d'abril del mateix any en una nova reunió de l'esmentada Associació de Veïns es va votar les opcions presentades i per unanimitat es votà per l'E.L.M., en la mateixa reunió es nombrà la Junta Gestora Pro-Entitat Local Menor per a dur a terme tots els tràmits i negociacions. Els elegits en representació de les forces vives del poble, foren

Josep Bruy Sendra

Josep Domingo Pasaret (AA.VV.)

Santiago Gradillas Rico (AA. PP. Col·legi Públic)

Pere Gras Tomás (Cambra Agrària)

David Guillemat Sans (AA.VV.)

Antoni Jansá Cester (AA.VV.)

Josep Llop Tous (AA.VV.)

Antoni Martinez Fuentes (Cooperativa Agrícola)

Llorenç Navarro Mercader (AA.VV.)

Carles Nebot Obón (Agrupament Escoltes)

Artemi Olivé Jansá (Motor Club)

Rodolf Rull Tlbau (Orfeó Canongí)

Miquel Serret Nolla (Germandat Sant Antoni Pádua)

Francesc Veciana Llauradó (Mina Dues Hortes)

Joan Venrell Agelet (CF. Canonja)

Raül Vilanova Mata (E.R.C.)

Tots els membres de la Gestora, menys dos, Francesc Veciana Llauradó (per motius personals) i Raül Vilanova Mata (al ser Director de I'ESTÍMUL, i per mantenir una total llibertat Informativa, va creure oportú després d'un any com a Secretari de la Gestora presentar la dimissió, que li fou acceptada pel President, Llorenç Navarro Mercader que comprengué les raons de la seva renúncia).


Agafem novament el que deia la premsa d'aquest fet i al "Diario Español" de data 5 d'octubre de 1979, sense signatura trobem aquesta crònica

 

MUNICIPIS

La Canonja vol segregar-se de Tarragona

En una assemblea celebrada fa pocs dies, alguns centenars de veïns del barri de La Canonja, de Tarragona, van expressar el seu desig de separar-se del municipi, en considerar que la zona està totalment abandonada per l'Ajuntament Tarragona.

En la reunió, que havia estat convocada per l'Associació de Veïns del barri, es va manifestar que l'Ajuntament de Tarragona no ha complert los promeses que va fer el 1964, quan aleshores municipi independent de La Canonja fou absorbit pel de Tarragona. Els reunits en Assemblea van explicar els problemes derivats de la brutícia de la zona i la manca d'asfaltat als carrers. D'altra banda van acordar iniciar contactes amb dirigents del Deltebre per tal d'ésser informats sobre els tràmits que cal seguir per incoar expedient de segregació


ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA CANONJA

La "Associació de Veïns", formula los siguientes puntos para información de la Junta Gestora, encargada de los trámites para la consecución de la segregación o entidad local menor.

lº.- La Junta Gestora se define apolítica y en ella figurarán cuatro miembros de la Junta de la "Associació de Veïns". Los restantes serán elegidos de entre los presidentes de Entidades o Partidos Políticos locales o sus representantes.

2º.- El presidente de la junta será el actual presidente de la "Associació de Veïns".

3º.-Si el número de miembros de la Junta no llegara a quince, se proveerán los cargos restantes entre inviduos que no pertenezcan a ninguna Entidad o Partido Político. La elección se hará en Asamblea de representantes y por votación.

4º.- Es condición indispensable, que cada miembro de la Junta sea cabeza de familia y firme este documento en prueba de conformidad.

5º.-Una vez nombrada la Junta se elegirán de entre sus miembros los cargos de vicepresidente, secretario, tesorero y vocales.

6º.- Cada Entidad y Partido Político tendrá la facultad de aportar un solo miembro a la Junta.

7º.- Cada miembro por el mero hecho de serlo, y a partir de su nombramiento, dejará de ser considerado representante de Entidad o Partido Político, sino que lo será por su condición de vecino de la población.

8º.- Este documento será aprobado a votación por mayoría simple entre los presidentes de Entidades y Partidos Políticos o sus representantes.

9º.- Una vez aprobado por los anteriormente citados, este documento se someterá a la aprobación igualmente a votación por mayoría simple, en Asamblea General por todos los asistentes.

La Canonja, 27 de marzo de 1979.


El document següent reflecteix els càrrecs que ocuparan els setze membres que formen la Junta Pro-Gestora de L'Entitat Local Menor de La Canonja.

PRESIDENT: Llorenç Navarro Mercader

VICE-PRESIDENT: Josep Domingo Pasaret

SECRETARI: Raül Vilanova Mata

VICE-SECRETARI: Josep Llop Tous

TRESORER: Caries Nebot Obón

VOCALS: Antoni Jansá Cester; Pere Gras Tomás; David Guillemat Sans; Francesc Veciana Llauradó; Artemi OlivéJansá; Rodolf Ruil Tibau; Antoni Martinez Fuentes; Santiago Gradillas Rico; Joan Venrell Agelet; Josep Bruy Sendra; Miquel Serret Nolla;

 


Després de diferents reunions de treball internes de la Junta Pro-Gestora, viatges, contactes a diferents nivells, tenim un escrit de l'advocat José Antonio Gallego que en els seus paràgrafs més importants diu

 José Antonio Gallego González Abogado

Madrid, 17 de mayo 1979

Sr. D. llorenç Navarro Mercader.

Presidente de la Comisión de La Canonja

Verge de les Neus, 5 LA CANONJA (Tarragona)

Mi querido amigo: De conformidad con lo tratado en nuestras últimas conversaciones telefónicas, y con lamentable retraso por dificultades en perfilar los términos en que habría de dirigirse la solicitud al Ayuntamiento de Tarragona, te adjunto -y comento- los borradores siguientes:

1.- CARTA-CIRCULAR A LOS CONVECINOS.- Como verás, creo haber recogido todos los puntos relacionados con el tema de las firmas. Cuestión menos clara es la de las aportaciones. En el texto que te envío, siguiendo vuestras indicaciones, se plantea un fraccionamiento en las entregas para suavizar el sacrificio económico, lo que resulta muy lógico y prudente ... habida cuenta de los gastos, que están ya "corriendo" y de los que han de originar las propias escrituras y los documentos necesarios para la iniciación del expediente, estimo como entrega mínima necesaria inicial, quinientas pesetas por firmante ... y siempre sometido a vuestro mejor criterio resultante de lo que deliberéis y acordéis en el seno de la Comisión, podrías introducir una variante en el último inciso del párrafo "económico", en estos términos:

 "En cuanto a la forma de hacer la aportación, y para atender a los gastos de escrituras y de iniciación del expediente, ha de entregar quinientas pesetas cada firmante. El resto, está en nuestro ánimo fraccionarlo en el mayor número posible de entregas y siempre a medida que vayan surgiendo las necesidades".

 2.- INSTANCIA DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO.- En el encabezamiento del borrador, figuran solamente tres de la Comisión, sin mencionar este carácter por no ser necesario. No obstante, si hiciesen alguna salvedad en el Ayuntamiento de Tarragona, podéis consignar dicha circunstancia e, incluso, cargos. Y, ni que decir tiene que los solicitantes pueden ser cualesquiera otros vocales. Una vez transcrita la instancia y unido al croquis de la zona de la Entidad Local pretendida, con una copia al menos, lo presentaréis en el Registro General del Ayuntamiento pidiendo, como recibo de presentación, que pongan el sello en el juego de copias. Inmediatamente de presentarlo habrá de comunicárselo al Sr. Ferrá (o, incluso preferible, que lo viese antes) ... una vez presentada la instancia me envías la copia sellada y, bien por teléfono, bien trasladándome a Tarragona, iré siguiendo y urgiendo la entrega de las certificaciones.

 3.- MINUTA DE ESCRITURA DE PODER.- Con esta misma fecha envío el original al Notario de Tarragona, con quien ya quedamos en los puntos fundamentales, pendiente tan sólo de acordar fechas concretas. Para mayor garantía en cuanto a la representatividad de la Comisión, en las escrituras que otorguen la mayoría de los vecinos se constituye y regula su funcionamiento y atribuciones ... En cuanto al número de firmantes, es conveniente que llevéis un control diario de firmas para computar la mayoría. Ya sabéis que basta con la mitad más uno de los Cabezas de familia.

 . . . Creo que esto es todo por el momento. Para cualquier aclaración, me tenéis, como siempre, a vuestra entera disposición. Un saludo muy afectuoso a todos los miembros de la Comisión y "simpatizantes", con un fuerte 'abrazo de tu buen amigo: J.A. Gallego.


La carta enviada a tots els Canongins, segons els suggeriments de l'advocat J.A. Gallego, donà pas a la recollida de signatures davant del Notari de Tarragona, que vingué diferents dies a La Canonja, Luis Vives Ayora. Després s'iniciarà la recollida de documentació diversa per acompanyar-la a la petició que es farà a l'Ajuntament de Tarragona sol·licitant l'aprovació per constituir-se La Canonja en E.L.M. Tenim dos certificats, un de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua i l'altra de l'Arquebisbat de Tarragona.

 

ARZOBISPADO DE TARRAGONA

Secretaria General

5 d'octubre de 1979.

Mn. Robert:

D'acord amb les dades que em va demanar, consultes l'Arxiu, sobre la desmembració de la Parròquia de Bonavista, només trobo aquests documents que li puguin servir: El planell i l'informe de la Parròquia de La Canonja.

L'Acta, és la mateixa que Vté. ja té al Butlletí del mes de juny de 1966.

Atentament,

Signat: il·legible.

(Hi figura un segell que diu: Arquebisbat de Tarragona*Secretaria)


Document núm. 14

D.Josep Mª Anguera Fortuny con DNI núm. 39617647 mayor de edad, con domicilio en la calle Masricart n. 60 de esta localidad, como Hermano Mayor de la Hermandad de San Antonio de Pádua, cuyo domicilio social se encuentra en esta localidad.

CERTIFICO : Que la Entidad antes mencionada, la cual me honro presidir, fue fundada el 11 de diciembre del año 1861, contando en dicha fecha con un total de 117 socios, pasando a contar en el momento actual con 192 socios. Los fines para los que fue fundada esta Hermandad, fines que hoy siguen siendo los mismos, fueron y son prestar los servicios de coche fúnebre y socorro en caso de larga enfermedad de alguno de sus socios, dichos servicios han sido prestados ininterrumpidamente desde su fundación.

Desde el primer día ha tenido una gran acogida entre el vecindario, mostrando además gran interés para que dicha Hermandad subsista, por considerar sus fines, una gran ayuda para el vecindario y consecuentemente para la vida de¡ pueblo.

De todo lo expuesto como Hermano Mayor doy fe.

La Canonja a 7 de septiembre de 1979.


La Gestora pro-Entitat Local enllestia tota la documentació per acompanyar la a la sol·licitud de petició davant de l'Ajuntament de Tarragona. El dia 27 d'octubre de 1979 la Secretaria de l'Ajuntament Tarragoní entregà una relació dels Bens municipals situats dins l'antic terme de La Canonja.

 

Ayuntamiento de Tarragona

Central

DON PONCIO MASCARÓ FORCADA, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL

 

CERTIFICO: Que según los datos facilitados por el Negociado de Bienes de este Ayuntamiento los bienes que figuran inventariados dentro de los límites que en su día configuraron el Término Municipal de La Canonja son los siguientes :

INMUEBLES RUSTICOS:

1.- Una porción de terreno en la partida "Molins de Vent" con una superficie de 10 a. 97 c. destinada a Cementerio.

2.- Parcela no utilizable, sobrante de vía pública y con la siguiente descripción: Ex-camino de Las Pletes y de Castellans (sector comprendido entre el Camino del Roure y el Ferrocarril Barcelona Madrid) de 3073,50 m2. que linda al norte con el ferrocarril de Barcelona a Madrid y terrenos de la Unión de E. de Explosivos, al sur y este con terrenos de la misma propiedad y al oeste con el Camino del Roture. Desafectado al uso público en virtud de expediente instruido en el año 1964 por el antiguo Ayuntamiento de La Canonja, como consecuencia del proyecto de viales de la zona Industrial.

3.- Parcela no utilizable, sobrante de vía pública y con la siguiente descripción: Ex-camino de las Pletes (sector comprendido entre el ferrocarril Barcelona-Valencia y la carretera de Barcelona a Valencia), de 3.224 m2., linda al norte con la carretera de Barcelona a Valencia, al sur con el ferrocarril expresado y al este y oeste con terrenos de Unión E. de Explosivos. Desafectado al uso público en virtud de expediente instruido en 1964 por el antiguo Ayuntamiento de La Canonja, como consecuencia del proyecto de viales de la Zona Industrial.

4.- Parcela no utilizable, sobrante de vía pública y con la siguiente descripción: Ex-camino de Mas de Patau (sector comprendido entre el ferrocarril de Valencia y la carretera de Salou) de 1929 m2. y linda al norte con el ferrocarril de Barcelona a Valencia, al sur con la carretera de Tarragona a Salou y al este y oeste con terrenos de la factoría Dow Unquinesa. Desafectado al uso público en 1964 por el antiguo Ayuntamiento de La Canonja, como consecuencia del proyecto de viales de la Zona Industrial.

INMUEBLES URBANOS:

5.- Edificio situado en la calle Arrabal n. 11, compuesto de planta baja y dos pisos, con una superficie de 199 m2., antigua Casa Consistorial y Juzgado de La Canonja.

6.- Un edificio situado en la Plaza Paz del Protectorado, compuesto de una sola planta, con una superficie edificada de 495 m2. y la no edificada o patio, de 555 metros cuadrados, que estaba destinado antes a Escuela Pública y que en la actualidad está cedido al uso a precario a la Asociación de Vecinos de La Canonja, para ser destinado a actividades socio-culturales.

7.- Un edificio situado en la calle Arrabaleta núm. 4, compuesto de una planta, con una superficie de 20 m2. que era destinado a refugio de transeúntes.

8.- Un edificio situado en la calle Tras Arrabal s/n compuesto de una sola planta, de una superficie de 115 m2. destinado a Matadero.

9.- Una edificación situada en la calle San Antonio s/n compuesta de una sola planta, con una superficie de 148 m2. destinada a lavaderos públicos.

1O.- Una edificación situada en la calle Fuente s/n compuesta de una sola planta, con una superficie de 30 m2. destinada a lavaderos públicos.

11.- Un edificio situado en la calle Mar s/n compuesto de una sola planta, de una superficie de 6 m2., destinado a cobertizo de báscula.

12.- Depósito de aguas para el abastecimiento de la población con capacidad de 50.000 litros, situado al final de la calle San Sebastián y cañerias de conducción hasta el mismo y de distribución a las fuentes públicas.

13 - Colegio Nacional de La Canonja (antes "Rión Marsal) ubicado en las Parcelas 40 y 41 del Polígono Catastral núm. 4 y Pasaje Mas d'en Garriga, sobre una superficie de 20.021,22 metros cuadrados.

 Y para que conste y a efectos de incoar expediente de constitución del núcleo de población de La Canonja, libro la presente certificación, de orden del Sr. Alcalde y con su Visto Bueno, en Tarragona a veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y nueve.


El dia 29 d'octubre de 1979, el President de la Junta Gestora pro-Entitat Local Menor, Llorenç, Navarro Mercader lliurava al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Tarragona tota la documentació de sol·licitud de constitució del barri de La Canonja amb E.L.M.

L'expedient tenia 100 fulls i anava acompanyat del següent escrit :

Excmo.Sr. : Don José Antonio Gallego González, mayor de edad .... , en nombre y representación de la mayoría de los cabezas de familia residentes en el núcleo de población de LACANONJA, de ese Municipio, según acredito mediante aportación de nueve escrituras notariales de poder que luego reseñaré; ante V.E. comparezco y, con el debido respeto, como mejor en Derecho proceda, EXPONGO:

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Régimen Local; 41 y concordantes del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales; y demás disposiciones aplicables, deduzco el presente escrito en solicitud de que se inicie, siga por todos sus trámites y se resuelva favorablemente el oportuno expediente al objeto de que se decrete la constitución del núcleo de La Canonja, de ese Municipio, en ENTIDAD LOCAL MENOR . invocando como fundamento de esta pretensión los siguientes hechos y normas legales y reglamentarias que las son de aplicación

 

HECHOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Canonja fue suprimido el año 1964 en que, por Decreto núm. 2.732, de 27 de julio, quedó anexionado al de Tarragona.

Las vicisitudes de aquella anexión, aun cuando no hayan de ser decisorias para el presente expediente, merecen una breve reseña.

Al iniciarse los estudios preliminares para los Planes de Ordenación Urbana de Tarragona-Capital, y especialmente para la promoción que vino en denominarse "Tarragona Industrial", las Autoridades competentes apuntaron la conveniencia de que uno de los Polígonos Industriales planificados se extendiera sobre el término municipal limítrofe de La Canonja.

La propensión oficial en aquel entonces hacia la anexión del Municipio de La Canonja al de Tarragona, unida al temor de que dicha incorporación se llevase acabo por imperativo del Gobierno mediante un expediente "de oficio", movió a la Corporación de La Canonja a seguir los trámites de una fusión "Voluntaria", con el ánimo de obtener por esta vía determinadas contraprestaciones del Ayuntamiento de Tarragona que salvaguardasen un mínimo de atenciones y servicios públicos a partir del momento en que desapareciese el Ayuntamiento de La Canonja. Y así consta en los antecedentes de aquel expediente, tanto en los acuerdos adoptados al respecto por ambas Corporaciones municipales, como, sobre todo, en escrito encabezado y suscrito conjuntamente por los Alcaldes-Presidentes de los dos Ayuntamientos, que lleva fecha 22 de abril de 1964, y que fue dirigido al Consejo de Estado en trámite de audiencia abierto en la fase en que el expediente pasó a dictamen de este Alto Cuerpo Consultivo.

Condicionante de la mencionada anexión, según planteamiento casi obsesivamente reiterado por la Corporación de La Canonja y solemnemente aceptado por la de Tarragona, fue que este último Ayuntamiento, luego de decretada la anexión, ejecutase las obras y mejoras recogidas en el "Libro de Necesidades de La Canonja", según figuraban en el "Estado General de Necesidades de la Provincia".

Una de aquellas necesidades, entre otras varias todavía persistentes hoy día, era el enlace directo entre La Canonja y Tarragona, mediante el trazado y construcción de una carretera a través de las barriadas de Buenavista y Campo Claro.

Frente a la propuesta inicial de La Canonja de que dichas obras y mejoras quedasen concluídas en un plazo máximo de cinco años, se opusieron salvedades por parte del Ayuntamiento de Tarragona, llegándose al acuerdo conjunto, definitiva y solemnemente formalizado, de que la ejecución se llevaría a cabo en el plazo máximo de diez años.

Lo cierto es que han transcurrido no ya diez años, sino más de quince desde que se produjo la anexión, y siguen incumplidas varias de las contraprestaciones a que se obligó el Ayuntamiento de Tarragona; y, muy en particular, la de unir directamente La Canonja a Tarragona,

Quede aquí constancia de estos antecedentes, por la trascendencia que sin duda encierran un orden a la eficacia jurídica actual de una anexión acordada con sometimiento a una condición resolutoria, cuando, como es obvio en este caso, dicha condición ha quedado incumplida. Basta tan sólo esta alusión como evidenciadora de la facultad, latente en favor de los vecinos de La Canonja, a recobrar su propia personalidad de independencia en el ámbito municipal, que ya venían ostentando desde tiempo inmemorial. Y en calidad de premisa esencial del presente expediente, por cuyo medio pretenden aquellos vecinos obtener una parcela de atribuciones y competencias en el ámbito de la Administración Local, bien que parciales y limitadas con respecto a las que, por las razones apuntadas, deberían ser les propias en su totalidad y con independencia absoluta.

SEGUNDO.- En el momento de su anexión al Ayuntamiento de Tarragona, en el año 1964, el Municipio de La Canonja contaba con una extensión superficial de unas 750 Has. y con una población de unos 10.000 habitantes, asentados sobre dos núcleos separados y perfectamente diferenciadas entre sí:

- La Canonja, o capitalidad del Municipio.

- Y el Barrio de Buenavista.

En la actualidad permanecen ambos núcleos en la misma situación de aislamiento entre sí.

Lo que fuera término municipal de La Canonja, cuenta en el día de hoy con una población de 13.500 habitantes, correspondiendo al núcleo estricto de La Canonja, a que se contrae este expediente, 4.300 habitantes, de los que 1.208 son Cabezas de familia.

Por referirse este expediente únicamente al núcleo de La Canonja propiamente dicho, o antigua capitalidad del Municipio, la nueva Entidad Local Menor no abarcará todo el término municipal del primitivo Ayuntamiento, sino tan sólo el territorio comprendido bajo la jurisdicción de la Parroquia de San Sebastián Mártir - única con sede en La Canonja - , que se describe en Informe emitido por el Rvdo. Cura Ecónomo de dicha Iglesia Parroquial (acompañado a este escrito como documento unido número 10), y que se refleja en el plano acompañado como documento número 15 en línea perimetral de trazo rojo.

TERCERO.- Las características esenciales del núcleo de La Canonja y de su zona de influencia, son las mismas que presentaba antes de su anexión a la Capital de la Provincia.

En más de quince años transcurridos desde su transformación en barrio de una gran ciudad, apenas han variado las coordenadas socio-económicas por que discurre la vida de sus vecinos, que continúan en su mayoría dedicados a la agricultura. Y ello no obstante hallarse ocupada la mitad de su término o zona de influencia por grandes industrias, entre las que destacan: "Explosivos de Río Tinto", "BASF", "SHELL", "Dow Unquinesa", "Empetrol", "IQA", etc. La aparente contradicción entre estas dos realidades bien palpables, desaparece sí se tiene en cuenta que gran número de propiedades rústicas de los residentes en La Canonja, se extienden por los términos municipales limítrofes de Vilaseca-Salou y de Reus.

Es decir, La Canonja sigue siendo una población eminentemente rural y agrícola, y así lo acreditan el Informe de la Cámara Agraria Local, que acompaño como documento unitario número 12, y la certificación expedida por la Cooperativa Agrícola y Caja Rural de La Canonja, que se une como documento número 13.

Puede resumiese que los residentes en LA CANONJA, después de quince años de haber alcanzado la vecindad en Tarragona Capital, siguen inmersos en su pueblo y estricto entorno, al igual que lo estaban antes de la anexión.

Factor decisivo de esta diferenciación radical respecto a los restantes vecinos de Tarragona, lo constituye el aislamiento, antes aludido, entre Barrio y Capital, sin otra vía de comunicación y enlace que la Carretera Nacional de Barcelona a Valencia, la cual, por la sobresaturación constante de tráfico, puede decirse, más que une, "separa" a La Canonja de Tarragona...

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I -

 Los presupuestos de hecho para la constitución de Entidades Locales Menores, elevados por la Ley a la categoría de requisitos, son los siguientes:

A) Un núcleo de población separado y con características peculiares dentro de un Municipio.

B) Petición de los Cabezas de familia residentes en dichos núcleos de población.

 

A) NUCLEO DE POBLACION

El núcleo de población de LA CANONJA, emplazado a unos diez kilómetros del casco urbano de Tarragona-Capital, así como su zona de influencia o entorno jurisdiccional, han quedado descritos en el antecedente de hecho segundo... Se trata de un núcleo aislado, no solo de la capitalidad, sino también del más próximo Barrio de Buenavista... Cuenta con una población de 4.300 habitantes, de los que 1.208 son Cabezas de familia.

El ámbito territorial o zona de influencia de este núcleo, que se propone como término jurisdiccional de la nueva Entidad Local Menor = coincidiendo con la demarcación de la Parroquia de San Sebastián Mártir, única existente en La Canonja tiene los siguientes límites:

 

- NORTE Y OESTE, el límite jurisdiccional del antiguo municipio de La Canonja, que separa hoy el Municipio de Tarragona de los de Reus y Vilaseca-Salou.

- SUR, término de Vilaseca-Salou, en parte, y carretera de acceso a la Universidad Laboral, que separa el resto del Municipio de Tarragona.

- ESTE, línea sensiblemente recta que va, de Sur a Norte, desde la expresada carretera de acceso a la Universidad Laboral, entre los terrenos de CEPSA y de DOW UNQUINESA, siguiendo la carretera particular de acceso a IQA, y continuando por la riera o vaguada existente entre los núcleos de La Canonja y Buenavista, hasta unir con la línea divisoria del término municipal de Reus, en su intersección con la carretera de Tarragona a Reus ...

 

B) PETICION DE LOS CABEZAS DE FAMILIA

Se formula el presente escrito en nombre y representación de SEISCIENTOS VEINTIUN CABEZAS DE FAMILIA residentes en el núcleo de LA CANONJA, según acreditan las escrituras públicas que acompaño como documentos números 1 al 9, ambos inclusive, todas ellas autorizadas por el Notario de Tarragona Don Luis Vives Ayora, y que se reseñan a continuación, señalando número de orden en este expediente, número de protocolo, fecha del otorgamiento, nombra del primer compareciente y cifra de los restantes firmantes, con los sumandos parciales:

1- 1408- 5 JUN.79 - DON ANTONIO GARRIDO MORAL y 62 más,total 63.

2- 1419- 6 JUN.79 - DON JOSE MARIN GARCIA y 52 más, total 53.

3- 1432- 7 JUN.79 - DOÑA ASUNCION GARCIA FERRE y 54 más, total 55.

4- 1452- 8 JUN.79 - DON JOAQUIN EMILIO OLMO TIRADO y 73 más,total 74.

5- 1478-11 JUN.79 - DOÑA CARMEN SOLE FORTUNY y 145 más, total 146.

6- 1491-12 JUN.79 - DON MARCELINO ALBERICH PUIG y 146 más,total 147.

7- 1523-18 JUN.79 - DOÑA ROSA MAGRIÑA BALART y 37 más, total 38.

8- 1532-19 JUN.79 - DON PEDRO GARCIA MIRON y 31 más, total 32.

9- 1533-19 JUN.79 - DON ANTONIO MARTINEZ FUENTES y 15 más, total 16.

El número total de firmantes o, lo que es lo mismo, de solicitantes, es de SEISCIENTOS VEINTIUNO (621). Conforme a los datos del Censo electoral vigente en el núcleo de La Canonja, los Cabezas de familia residentes son 1208, por lo que la mayoría se cifra--en 605, superada por mis representados en este expediente... La condición de Cabezas de familia residentes en el núcleo de

La Canonja, que ostentan todos mis poderdantes, queda aseverada por la fé pública del Notario autorizante, recogida en las propias escrituras de poder, por haber tenido a la vista ejemplares de las listas del Censo Electoral...

Y ninguna actividad posterior puede exigirse de los solicitantes, ya que, a tenor del artículo 44.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, queda excluida la posible comparecencia y ratificación de los solicitantes cuando el escrito de petición está autorizado por Notario...

 

- II -

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se acompañan al presente escrito, entre otros, los documentos siguientes:

- Informe del Rvdo. Cura Ecónomo de la Parroquia de San Sebastián Mártir, única existente en La Canonja,. .. (DOCUMENTO NUM. 10)

- Informe del Director del Colegio Nacional "RION MARSAL", único estatal existente en La Canonja que, con sus cuarenta y cuatro grados atendidos por otros tantos profesores, tiene actualmente una población escolar de 1422 alumnos, constituyendo el Grupo Escolar de mayor capacidad de la Provincia de Tarragona. (DOCUMENTO NUM.11)

No cuenta La Canonja con Puesto de la Guardia Civil, habiendo quedado asumidas las funciones de este Benemérito Cuerpo por el de la Policía Nacional, que tampoco cuenta en este núcleo con dependencia alguna.

 

- III -

Conforme el artículo 46 del Reglamento de Población, una vez constituida la Entidad Local Menor, se determinarán los límites territoriales de la jurisdicción respectiva y la separación patrimonial correspondiente, a propuesta de la junta Vecinal, por acuerdo del Ayuntamiento, que requerirá para ser ejecutivo, la aprobación del mismo Organo que hubiere decretado la creación de la Entidad.

Dado que en este caso los propios cabezas de familia solicitantes tienen constituida una Comisión que, en su día, ha de actuar como Junta Vecinal de la nueva Entidad, con carácter inicial y provisional hasta que quede definitivamente constituida dicha Junta por los cauces legales vigentes, nada se opone a que con carácter previo y a título de propuesta, se formula por los peticionarios proyecto o base de delimitación y separación, ya que, en cualquier caso, y a tenor de dicho precepto, los acuerdos que al respecto adopta el Ayuntamiento a propuesta de la Junta Vecinal, han de ser sometidos a aprobación por el mismo Organo que decrete la creación de la Entidad Local Menor.

En otras palabras, en uso de las atribuciones que tiene conferidas la "Comisión para la Constitución de La Canonja en Entidad Local Menor", designada por la mayoría de los Cabezas de Familia de dicho núcleo, se incorpora a esta solicitud y se da aquí por íntegramente reproducido para que se incluya en la resolución por la que se decrete la constitución de dicha Entidad, proyecto propuesta de delimitación territorial y de separación patrimonial, así como bases de concierto entre el Ayuntamiento de Tarragona y la nueva Entidad Local de La Canonja.

En el documento unido a esta solicitud bajo el número 17, se recoge el proyecto y Bases, cuyo contenido se da aquí por total y literalmente reproducido, formando parte integrante del presente escrito a los oportunos efectos.

En suplico independiente de este escrito, se articulará la pretensión de que, por ese Excmo. Ayuntamiento, se adopte acuerdo en relación con el referido documento, y que se incorpore dicho acuerdo al que recaiga sobre la petición principal =constitución de la Entidad Local Menor de La Canonja= con objeto de que el órgano que ha de decidir definitivamente este expediente, pueda aprobar simultáneamente todos los puntos que aquí quedan planteados.

Solamente añadir a este respecto dos breves consideraciones a) El lema de la delimitación territorial viene legalmente determinado en las propias normas (legales) aplicables. En efecto, por tratarse de la constitución en Entidad Local Menor de un antiguo Municipio anexionado a otro, el territorio de dicha Entidad hace ser el que correspondiera al primitivo término municipal (artículo 47 del Reglamento).

Incluso en este caso concreto, en que la delimitación territorial se reduce a la zona de influencia estricta del núcleo de La Canonja, inferior al término municipal primitivo, está asimismo determinado el territorio de la nueva Entidad por el artículo 47.1 del citado Reglamento, que lo hace coincidir con el de la Parroquia Rural, en este caso la de San Sebastián Mártir, de La Canonja, que es el propuesto.

...La pretensión de los solicitantes de que, juntamente con la constitución de la Entidad Local Menor de La Canonja, se decreto la atribución del mayor número de competencias y facultades previstas en la Ley, y en el máximo grado permisible, obedece y se ampara en las especialísimas circunstancias concurrentes en este supuesto, de que se ha hecho cumplida relación en los antecedentes de hecho de este escrito.

 

- IV -

Todo lo hasta ahora expuesto, evidencia y deja constancia de que en la presente solicitud se han observado y cumplido todos los requisitos que la Ley exige para la constitución de Entidades Locales Menores.

En efecto, se alude al "principio dispositivo de la voluntad de la población" que, si no es, absolutamente hablando, la causa o motivo esencial de la decisión que debe adoptarse "ha de tomarse como Presupuesto inicial del expediente y por ende, de la resolución que en el mismo procede adoptar". (Dictamen de 5 de julio de 1962).

"...Cuando una población se manifiesta mediante un acto voluntario... no puede menos de tomarse en consideración esa manifestación... " (Dictamen de 21 de febrero de 1963).

'... debe darse un grande y preeminente valor a esa manifestación de voluntad que es digna del mayor respeto y protección.. (Dictamen de 9 de mayo de 1963).

 

- V -

En calidad de fundamentos jurídico-procesales, invocamos las siguientes consideraciones:

1- Mis poderdantes, en su calidad de Cabezas de familia residentes en el núcleo de La Canonja, están legitimados para deducir, por sí o por medio de representante voluntario, la presente solicitud

2.- El abajo firmante, como representante voluntario de la mayoría de los Cabezas de familia.. goza de personalidad para promover este expediente, acreditada mediante aportación de escrituras públicas notariales de poder, que estima legal y suficiente...

3.- En cuanto al domicilio señalado a efectos de notificaciones, en Madrid (10), calle Rafael Calvo, número 4, invoco el artículo 401 de la Ley de Régimen Local, en relación con los artículos 3l3 al 315 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

4.- Por último, es competente ese Ayuntamiento para iniciar la tramitación de este expediente, con la salvedad de que la resolución del mismo corresponde a la Generalidad de Cataluña, a tenor del artículo 1º - 1·1 del RD 2115/1978...

Por todo lo expuesto,

SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito, acompañado de los documentos..., previos los trámites legales ante esa esfera municipal y ante la Generalidad de Cataluña, se decrete en su día la constitución del núcleo de la población de La Canonja, de ese Municipio, en Entidad Local Menor, con los límites, atribuciones y demás condicionantes que se recogen en el presente escrito y en los documentos unidos.

ASIMISMO, SUPLICO A V.E. que en fase de tramitación de este expediente ante esa Eccma. Corporación, y en relación con la propuesta de separación patrimonial, delimitación y proyecto o bases de concierto sobre subrogación de la nueva Entidad Local Menor en la organización de Hacienda, establecimiento y recaudación de Imposiciones Municipales. .., sometiéndolos a Indecisión que en definitiva adopte a este respecto la Generalidad de Cataluña.

Todo ello por ser justicia que insto en Tarragona, a veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve.

Firmado: José A. Gallego

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DETARRAGONA.


Ens servim de la premsa per copsar el seguiment que portaven a terme de tot el procés canongí. Així, a "Diario Español" de Tarragona i signat per F.R. sota el títol de: Presentación al Ayuntamiento del expediente de solicitud para constituirse en Entidad Local Menor, feia un resum del document de petició i finalitzava la seva crònica així :

"Es indudable pues que nos encontramos ante una alternativa histórica de indudable interés e importancia, a la cual nadie debería poner obstáculos. El futuro de La Canonja empieza a forjarse con paso firme a partir de este momento. El hilo que comenzó a tejer la posibilidad da ya una textura de realidades concretas y esperanzadoras, la conciencia del pueblo ha renacido de nuevo sólo es cuestión de mantenerla"


Un decret de l'Alcaldia de Tarragona de primers de desembre enviat directament a l'advocat José Antonio Gallego a Madrid, en el que diu que manquen 18 signatures a l'expedient presentat, produeix una forta protesta de la Junta Gestora Pro-Entitat Local Menor, que convoca una roda de premsa per denunciar l'actitud de l'alcalde Josep Mª Recasens.

El 16 de desembre de 1979, F.R. publica una crònica que en els seus punts principals diu :

 

Diario Español - Tarragona. La Canonja. Denuncia de la Junta Gestora por un decreto de la Alcaldía,

 "... El pasado viernes por la noche la Junta Gestora de la Entidad Local Menor convocó una rueda de prensa para informar y denunciar un decreto de la Alcaldía de Tarragona que a todas luces fue calificado por sus miembros como 'antidemocrático'. En la citada rueda de prensa estaban presentes la mayoría de los 16 integrantes de la Junta, su presidente Sr. Llorenç Navarro y el secretario señor Raül Vilanova el cual expuso con toda claridad el estado de los hechos ... Pero llegamos al día 8 de diciembre que el abogado que tramita el expediente llama telefónicamente al presidente de la Gestora para notificarle que ha llegado a Madrid un Decreto de la Alcaldía en el cual se hace constar que "faltan 18 firmas" porque la base del censo con que se hizo la consulta ha variado respecto al actual . . Así pues la Junta Gestora por boca de su secretario

 recalca esta denuncia sobre la forma tan improcedente de haber hecho este Decreto de Alcaldía teniendo en cuenta que no fueron facilitadas las listas cuando fueron requeridas. La Junta Gestora cree pues que lo mínimo que se podía haber hecho era informar de la anomalía existente por falta de las listas y facilitar las del 31 de diciembre de 1978 . . . '


Abans d'aquest afer del decret de l'Alcaldia, tenim dos documents, un de l'arquitecte municipal i el segon de l'enginyer cap de serveis.

Ajuntament de Tarragona Arquitectura

Sr. Alcalde:

Con referencia a la solicitud de constitución de La Canonja en Entidad Local Menor, esta oficina ha efectuado la comprobación del antiguo término con la delimitación que proponen, observándose que es prácticamente la misma superficie eliminando Bonavista, la zona de depósitos, la urbanización clandestina próxima a los mismos y recortando parte de la zona de gran industria. En resumen excluyen Bonavista y aceptan la mayor parte de la Gran Industria.

Del escrito presentado se deducen principalmente implicaciones administrativas. Las cuestiones de planeamiento y nuevas urbanizaciones continuarán siendo competencia de este Ayuntamiento.

Tarragona, 22 de noviembre de 1979

EL ARQUITECTO MUNICIPAL Firmado: Ilegible.

NOTA : Se ampliará con alguna determinación técnica.


Ajuntament de Tarragona Ingenieria

FB/EM.

ENTIDAD LOCAL MENOR - LA CANONJA

 

Sr Secretario Accidental;

"NEGOCIADO DE URBANISMO".

El tema del epígrafe, bajo el punto de vista técnico, creo que fundamentalmente depende de un detallado balance económico, actual y futuro, dadas las características de la zona acotada para la Entidad Local Menor,

El funcionamiento de los servicios de la zona mencionada no producen ninguna dificultad importante adicional a la organización General de Tarragona, ya que necesariamente deben estar coordinadas con las mismas y con la mayoría de los correspondientes al Pla Camp.

Lo que notifico a V S para su conocimiento y efectos

Tarragona, 4 de Diciembre de 1979

EL INGENIERO JEFE DE SERVICIOS

Firmado Ilegible


 Tot seguit oferim el document presentat per l'advocat Sr. Gallego en compliment del Decret de l'Alcaldia.

Excmo. Señor:

DON JOSE ANTONIO GALLEGO GONZALEZ, mayor de edad, casado, Abogado, con DNI 28937, vecino de Madrid (10), con domicilio en la calle Rafael Calvo, 4, en nombre y representación de la mayoría de los cabezas de familia residentes en el núcleo de población de LA CANONJA, de ese Municipio, según tengo acreditado en el expediente de constitución de dicho núcleo en Entidad Local Menor, a V.E., como mejor en Derecho proceda, EXPONGO:

 Que con fecha 4 de diciembre de 1979 me ha sido notificado el Decreto de la Alcaldía de ese Excmo. Ayuntamiento, de fecha 21 de noviembre anterior, por el que se abre un plazo de diez días para completar el número de firmantes en el expediente de referencia, con un mínimo de 18 Cabezas de Familia más, en atención a que, según se recoge en el mencionado Decreto, conforme a la última rectificación del Padrón Municipal de Habitantes de 31 de diciembre de 1978, el número de Cabezas de Familia de La Canonja asciende a 1.276, por lo que la mayoría son 639.

Dentro del plazo señalado al efecto, cumplimiento lo acordado en Decreto de esa Alcaldía de 21 da noviembre de 1979, acompañando con el presente escrito documento notarial que paso a describir

Escritura pública autorizada por el Notario de Tarragona, Don Luis Vives Ayora, con fecha 12 de diciembre de 1979, bajo el número 3065 de su protocolo, otorgada por DOÑA MARIA MATA FERRÉ Y 26 más, todos ellos Cabezas de Familia residentes en LA CANONJA, es decir, 27 firmantes más por lo que el número total de solicitantes en este expediente es de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (648).

Por todo ello,

SUPLICO A V. E. que teniendo como presentado en tiempo y forma este escrito, con el documento que le acompaña, se digne admitirlo; declarar cumplimentado lo acordado en Decreto de esa Alcaldía, de 21 de noviembre de 1979; y, en consecuencia, ordenar se dé al expediente de constitución en Entidad Local Menor del núcleo de Población de LA CANONJA, el curso correspondiente.

Tarragona, a catorce de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.

EXCMO.SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA.


El Gabinet de Premsa de l'Ajuntament de Tarragona va fer pública una nota aclaratoria en resposta a la denuncia feta per la Junta Gestora i que va publicar el "Diari Español"

 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

NOTA ACLARATORIA DEL AYUNTAMIENTO

En relación con lo expuesto en el escrito titulado " La Canonja Denuncia de la Gestora por un Decreto de la Alcaldía", aparecido en el "Diario Español" del día 16 de los corrientes, este Ayuntamiento debe hacer constar que, una vez examinado debidamente el expediente, del mismo se desprende que la Corporación como tal no facilitó el dato que se dice consultó dicha Gestora, porque los representantes de ésta manifestaron en el Negociado correspondiente que ya se preocuparían de hallarlo.

Por otra parte, el Decreto de la Alcaldía en cuestión, responde a la realidad de los datos en vigor en el Padrón Municipal, no Censo, y se adoptó tras el correspondiente informe y propuesta de la Comisión Municipal de Gobernación, constituida por representantes de todos los partidos políticos.

Asimismo, con el repetido Decreto de La Alcaldía no se pretende obstaculizar la buena marcha del expediente, antes al contrario, se hizo para evitar que éste se iniciara con una causa de nulidad, que detectada más adelante habría representado la retracción de dicho expediente, lo cual hubiera resultado mucho más perjudicial.


Una vegada doncs, solucionat el "problema" de les signatures dels Caps de família, l'Ajuntament de Tarragona Iniciava el procés d'atorgament de I'ELM a La Canonja, demanant informes a diversos departaments tècnics.

Ajuntament de Tarragona Intervención

 INFORME

Vista la solicitud de constitución de Entidad Local Menor del núcleo de La Canonja y los documentos anexos a la misma de los cuales en el número 17 apartado 3) se contienen las peticiones concretas en materia de Hacienda Municipal y con relación a las mismas, esta Intervención de Fondos eleva a la Corporación, previo Dictamen de la Comisión de Hacienda, el siguiente INFORME:

Primero. El Artículo 128 del Real Decreto 3250/76, de 30 de diciembre, regula la Hacienda de las Entidades Locales Menores estableciendo que la misma estará constituida por

a) Ingreso de Derecho privado.

b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.

c) Tasas.

d) Contribuciones especiales.

e) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.

f) Tributos con fines no fiscales.

g) Multas.

A ellos hay que añadir la posibilidad de imponer la prestación personal y de transporte contemplada en el apartado 3º del propio artículo.

Puesto en relación el precepto anterior con el artículo 1º del mismo texto legal que regula los ingresos de las Haciendas Municipales en general, estableciendo las siguientes

a) Ingresos de Derecho privado.

b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.

c) Tasas.

d) Contribuciones Especiales.

e) Imposición municipal autónoma.

f) Recargos - sobre impuestos estatales.

g) Participación en impuestos estatales.

h) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.

i) Tributos con fines no fiscales.

j) Multas.

Del análisis comparativo de los dos preceptos se deduce de modo inmediato que quedan excluidas de la posible integración en la Hacienda de la Entidad Local Menor los conceptos siguientes.

1º.- Los que integran la imposición municipal autónoma.

2º.- Los recargos sobre impuestos estatales; y

3º.- La participación en impuestos estatales.

A su vez, el artículo 40 del propio texto legal establece que constituye la imposición local autónoma los impuestos sobre: Solares, Radicación, Circulación de vehículos, Incremento de Valor de los Terrenos, Gastos Suntuarios y Publicidad, por lo que ninguno de ellos podrá ser transferido a la Hacienda de la Entidad Local.

En consecuencia y analizando en concreto las peticiones contenidas en los número 3 y 4 de¡ Documento 17 de la solicitud de Entidad Local Menor, resulta que no pueden llevarse a efecto las contenidas en :

1º.-Apartado a) Recargos y participaciones en las Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana; Impuesto Industrial; Impuesto sobre Rendimientos de¡ Trabajo Personal; Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (plus valías en enajenación de activos inmobiliarios) e Impuesto de lujo por uso y tenencia de automóviles); y en los Impuestos Indirectos, por ser constitutivas de recargos y participaciones en Impuestos Estatales.

2º.- Apartado c) Impuesto Municipal sobre la circulación de vehículos, por ser una de las figuras de imposición municipal autónoma contempladas en el art. 40 del Real Decreto 3250/76, y en consecuencia no susceptible de integrar la Hacienda de la Entidad Local Menor.

3º.- Apartado d) Impuesto de Radicación, por las mismas razones enunciadas en el apartado anterior.

El resto de los recursos enumerados en el precitado documento núm. 17 y que se pretende sean recaudados por la Entidad local Menor están constituidos por dos figuras fiscales concretas: Tasas y Contribuciones Especiales.

En cuanto a las Tasas dado que éstas tienen el carácter de compensación del costo de prestación del servicio, en las que lo sean de esta naturaleza, la posibilidad de que sean cedidas a la Entidad Local Menor preste a costo de su propia Hacienda. A título de ejemplo: En las tasas por licencias urbanísticas observamos en el tantas veces citado documento que el servicio de gestión urbanística sigue encomendado al Ayuntamiento de Tarragona, (sí bien ha de ser oída la Entidad Local Menor) y sin embargo, se pretende que las tasas de dicho servicio sean recibidas por la Entidad constituida.

Con referencia a las contribuciones especiales debemos hacer idéntica observación que con relación a las tasas, dado que nos constituyen sino un reparto del coste de una obra o de una instalación de servicio entre los particulares afectados. Consecuentemente, corresponderá su exacción al Ayuntamiento o a la Entidad Local Menor según quién de ellos afronte el costo de la obra o de la instalación del servicio de que se trate.

En el apartado 4º del documento sobre el que venimos informando se contempla la posibilidad, en función del planteamiento que en el propio documento se hace, de que por la Entidad Local Menor se satisfaga un cupo al Ayuntamiento de Tarragona. Creemos que dada la exigüidad con que la vigente regulación legal estructura las Haciendas de las Entidades Locales Menores más bien habría de plantearse el problema a la inversa señalándose la subvención a aportar del Ayuntamiento de Tarragona a la Entidad Local Menor, ingreso contemplado en el apartado b) del artículo 128, del tantas veces citado Decreto 3250/76, para que por la Entidad constituida pudiera atenderse debidamente el cumplimiento de aquellos servicios que le resulten encomendados en función de la aprobación de la constitución de la misma.

Tarragona, 8 de enero de 1980.

EL INTERVENTOR, FIRMA: ILEGIBLE.

 

Al costat de la signatura figura un segell de cautxú que diu textualment:

Ayuntamiento de Tarragona. Intervención.

També al peu d'aquest Informe, figura aquesta diligència :

COMISION DE HACIENDA.

Esta Comisión, conforme con el precedente escrito del Sr. Interventor de Fondos, se honra en elevarlo a la Comisión Municipal Permanente, con propuesta de aprobación, a fin de que adopte el acuerdo que estime de procedencia.

Tarragona, -9 ENE. 1980

EL TENIENTE DE ALCALDE PRESIDENTE

Firma: ILEGIBLE

Un altre segell de cautxú el trobem al costat de la signatura del Tinent d'Alcalde President de la Comissió d'Hacienda, que diu :

 Ayuntamiento de Tarragona. Tenencia de Alcaldia de Hacienda.

 


 El següent informe, el demanà també l'Ajuntament de Tarragona per acompanyar-lo a l'expedient de I'ELM de La Canonja.

INFORME SOLICITADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA SOBRE LA DEMANDA POR PARTE DE UNOS CIUDADANOS DE LA CANONJA PARA CONSTITUIRSE EN ENTIDAD LOCAL MENOR.

Este informe pretende ser unas consideraciones desde un punto de vista técnico de los argumentos expuestos en la demanda realizada por unos ciudadanos de La Canonja sobre la posibilidad de constituirse en Entidad Local Menor, estudio realizado de documento facilitado por el Excmo. Ayuntamiento de Tarragona.

No se pasará a analizar las posibilidades de constitución de Entidad Local Menor de dicho núcleo de población, sino los condicionantes económicos sociales y efectos que podrían desprenderse de los mismos, que en su caso tendrían que tenerse en cuenta para permitir una decisión fruto de un estudio ponderado, siendo el mismo en última instancia quien posibilitase la valoración de la opción política a tomar.

A) Se puede considerar que los datos estadísticos considerados en el anexo del documento no constituyen por sí solos argumentos lo suficientemente sólidos para poder determinar por sí mismos una opción. Se encuentran en los mismos -,varios inconvenientes para aceptarlos completamente y en su caso se desprenden algunos interrogantes.

De esta manera cabe considerar

- La Parroquia de Sant Sebastià tiene unos limites relativamente recientes y más si consideramos que La Canonja era un municipio donde existía más de una Parroquia. La aceptación de dichos limites que corresponden a una división eclesiástica actual puede tener importantes consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Tarragona.

Los datos de producción agrícola no indican un gran potencial económico del núcleo derivado de esta actividad. Dado que como se indica en el texto "gran número de propiedades rústicas de los residentes en La Canonja, se extienden por los términos municipales limítrofes de Vila-seca-Salou i Reus" (Trobem escrit a llapis, al marge d'aquest paràgraf -desconeixem qui va fer-ho- aquest mot: i qué ?), por lo que cabe considerar que gran parte de la producción agrícola justificada por la Cooperativa Agrícola y Caja Rural de La Canonja (documento núm. 13) es producida en el término municipal de otras publicaciones.

- La población agrícola de La Canonja certificada por la Cámara Agraria Local (documento n. 12), nos indica que en edad activa se encuentran 175 personas, lo que matiza las cifras globales manejadas.

- Los datos sobre escolaridad plantean una gran población joven sobre la población total, lo que puede hacer pensar la escolarización en La Canonja de alumnos procedentes de otros barrios cercanos. (També hi figura la mateixa exclamació abans apuntada)

B) - Estas matizaciones por sí mismas no pretenden quitar validez a la argumentación y solicitud que se plantea en el documento analizado sobre la posibilidad de que La Canonja se constituya como Entidad Local Menor. No obstante, delante de la posibilidad de querer establecer esta nueva ordenación administrativa en una argumentación de base económica, creemos que debe tener en cuenta -entre otras- dos facetas básicas, que en su caso requerirían un estudio más detallado que el presentado en el documento que estamos analizando.

- La consideración de unidad urbanística del complejo petroquímico de Tarragona y de la zona central de la ciudad como núcleo terciario del mismo.

- Las consecuencias fiscales-económicas que esta nueva figura administrativa crearía para los habitantes de La Canonja y del resto de la ciudad de Tarragona (en el documento se mencionan algunas actuaciones de la futura Entidad Local Menor, pero no se analizan las consecuencias económicas de las mismas). Hecho que tendría que valorarse desde un análisis costo-beneficio para todos los ciudadanos dependientes administrativamente del Ayuntamiento de la ciudad y no solo para los de una parte.

El crecimiento urbanístico y económico acaecido en Tarragona en los últimos años, hace que la problemática que plantean los ciudadanos de la Canonja, sea perfectamente extensible a todos los barrios aislados de la ciudad (Tercera observació marginal a llapis que diu: "jo, jo, jo!!!". Creiem que en to burleta aquesta expressió fou escrita pel algú de la Junta pro-Gestora), lo que obliga a entender que las opciones a tomar deben considerarse desde un punto de vista amplio más que como problema puntual de un barrio, que podría condicionar desde el punto de vista de actuación económica, opciones globales que, posteriormente, pudiesen tomarse.

Tarragona a catorce de Enero de mil novecientos ochenta.

 JOAQUIN MARGALEF LLEBARIA. LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Registro de Título, Folio 100 número 1.988.


Continuem amb la documentació que l'Ajuntament de Tarragona cercava per aplegar-ho a l'expedient que dia a dia tenia més gruix.

Ajuntament de Tarragona Asesoria Jurídica

GGB/ mf, 248179

 Sr. Vice-Secretario General

 Visto el escrito que deduce D. José Antonio Gallego González, quien dice obrar en nombre y representación de la mayoría de los cabezas de familia residentes en el Barrio de La Canonja, de este municipio, así como las disposiciones legales aplicables, o sea, los artículos 23 y 24 de la Ley de Régimen Local y 41, 42, 43, 44, 80, 81 y 82 de su Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, todo ello en lo referente única y exclusivamente a los requisitos previos para su constitución, esta Asesoría entiende :

1º.- No se reúne el requisito de ser "núcleo separado de edificaciones" según establece los artículos 23 de la Ley de Régimen Local y 42 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.

Este extremo, además de ser de dominio público, cuya constatación puede efectuarse mediante una simple inspección, interesando de los servicios de Urbanismo de este Ayuntamiento todo lo relativo al Planteamiento de la Zona, con la correspondiente calificación que la misma haya obtenido.

2º.- En lo que atañe al número de solicitantes, cabezas de familia, es de singular importancia reducir el número de solicitantes por cuanto se observa en los datos relativos a las generales de la Ley de dichos interesados, que hay bastantes solteros y mujeres casadas, los que según el artículo 82 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, no gozan de tal condición. En efecto, el artículo 82.1 dice que "a los efectos de la Ley" (que es la que ampara la petición que nos ocupa), serán cabezas de familia aquéllos bajo cuya dependencia convivan otras personas en un mismo domicilio y el número 2 extiende o equipara tal condición a los que siendo mayores de edad o menores emancipados vivan solos y con la independencia de otras personas, pero en el singularísimo supuesto de "al solo efecto electoral".

De consiguiente, procede, por aplicación analógica del artículo 44,1 del Reglamento de Población, que por el Ilustrísimo Sr. Alcalde se cite de comparecencia a los afectados en esta cuestión, al objeto de que aclaren su situación personal y familiar para poder determinar su condición a estos efectos concretos.

Tales señores son: Los números 7 y 18 del documento 1; 3, 4 y 21 del documento 2; 1, 2, 3, 5, 17, 24, 28 y 40 del documento 3; 8, 11, 17, 34, 35, 50, 56, 59, 80, 138 y 143 del documento 5; 8, 20, 33, 35, 40, 46, 86 y 110 del documento 6; 3, 10, 13 y 29 del documento 7; y, 9 del documento 9, o sean en total 38 firmas.

Procedería se consultase debidamente el censo municipal al objeto de si, una vez llevadas acabo las diligencias propuestas, el número total alcanza el exigido por la ley, o sea la mitad más uno.

3º .- Figuran entre la documentación presentada los de número 10 y 14, referentes, respectivamente, a un escrito del Señor Cura Ecónomo de la Iglesia Parroquia¡ de San Sebastián, y un escrito de Don José Ma. Anguera Fortuny, Hermano Mayor de la Hermandad de San Antonio de Padua. Ambos suscribientes figuran también en la relación de solicitantes (números 70 del documento 6 y 54 del documento 3), y, desde luego, o no puede concederse valor a tales escritos por emanar de persona interesada, o las mismas han de causar baja en la relación de solicitantes.

Procede, por tanto, se lleve a cabo la misma diligencia antes apuntada, y con su resultado, retirar los documentos o suprimir de la lista a dichos interesados.

4º.- A tenor de lo que establece el artículo 44,2 del Reglamento de Población, se nota la falta en el expediente de los informes de la Autoridad Judicial, del Consejo Local de Enseñanza Primaria y del Comandante de Puesto de la Guardia Civil.

En modo alguno puede admitirse la sustitución muy sui generis que se pretende con respecto al Consejo Local de Enseñanza Primaria, que dicen no existe, por el del Colegio Nacional de La Canonja, puesto que el carácter y naturaleza jurídica del Consejo Local no puede equipararse al de un Colegio, y, especialmente, no es cierto que en Tarragona -precisamente sede del Consejo que nos ocupa- no exista el mismo.

Procede se completen también tales deficiciencias, subsanándolas, en su caso, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, que en este caso regirá como supletorio.

Tarragona, 28 de enero de 1.980.

Signatura il·legible


Tenim constància documental d'una reunió amb les dues parts, l'Ajuntament de Tarragona i la Junta Gestora pro-Entitat Local Menor de La Canonja.

L'escrit està fet amb paper oficial de l'Ajuntament de Tarragona.

CONVENI SOBRE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CREACIÓ DE

L'ENTITAT LOCAL MENOR DE LA CANONJA.

Al Palau Consistorial de l'Ajuntament de Tarragona, a dos de febrer de mil nou-cents vuitanta.

Reunits: D'una part, En Josep Ma. Recasens i Comes, Alcalde President de l'Ajuntament de Tarragona, assistit d'En José Ramón Souto Orosa, Secretari General de la Corporació, que actua com fedatari d'aquest contracte, i d'una altra part, En Llorenç Navarro Mercader en representació de la Junta Gestora per a la constitució de l'Entitat Local Menor de La Canonja.

Per tal de dur a terme l'expedient per a la creació de l'esmentada Entitat Local Menor, ambdues parts

CONVENEN:

1) La Junta Gestora, que representa a la majoria dels veïns de La Canonja, accepta que els límits que ha de tenir l'Entitat Local Menor siguin els fixats al plànol adjunt que signen ambdues parts, essent la carretera Nacional 340 el límit sud, d'acord amb la voluntat dels membres de la Corporació.

2) Pel que fa a competències, l'Entitat Local, en principi tindrà totes aquelles que determina l'article 107 de la vigent Llei de Règim Local, i les que l'Ajuntament cedirà a l'Entitat, un cop constituïda, d'acord amb el paràgraf e) de l'esmentat article, i previ el pacte amb la Junta veïnal de La Canonja.

3) Amb les competències que es transfereixin, l'Ajuntament cedirà a l'Entitat els recursos econòmics equivalents als cost real del funcionament de les competències transferides, o be les taxes dels serveis transferits.

4) L'Alcalde de l'Ajuntament de Tarragona es compromet a incloure en l'ordre del dia del proper Ple Ordinari, l'expedient de constitució de l'Entitat.

5) Els compromisos que adquireix l'Alcalde en aquest contracte s'entenen condicionats a la ratificació de l'Ajuntament Ple, en tot allò que excedeix de la seva competència.

I en prova de conformitat ambdues parts signen el present contracte. De la qual cosa, jo, el Secretari General de l'Ajuntament, dono te.

Aquest document presenta en blanc el lloc destinat a les signatures. Consultades algunes persones que formaren la Junta pro Entitat Local, ens manifesten que el President Llorenç Navarro, es negà a signar-lo al no estar d'acord amb el terme proposat per l'Ajuntament de Tarragona.


Ajuntament de Tarragona Negociat d'Urbanisme

INFORME DE LA COMISSIÓ D'URBANISME I PROJECTES

En relació a la sol·licitud de part del veïnat de La Canonja per a constituir-se en Entitat Local Menor i a fi que l'Ajuntament pugui decidir amb ple coneixement, a satisfacció de totes les persones i interessos afectats, o de la seva major part, i de donar acompliment al que demana el Reglament de Població, la Comissió Informativa d'Urbanisme i Projectes creu oportú d'informar en el sentit següent:

La Comissió fa seu l'informe de l'Economista Sr. Joaquim Margalef Llebaria, que amb data 14 de gener figura a l'expedient, i, amb la finalitat de reunir una més completa informació creu oportú de fer les precisions següents:

L'Ajuntament no pot prendre en consideració les circumstàncies a) i c) de l'article 44,4 del Reglament de Població pels motius següents:

a) A fi de provar que el nucli que es tracta de constituir en Entitat Local Menor és una parròquia rural fa falta que això es dedueixi de dades, que no consten a l'expedient, com ara són el cens laboral, ocupació de la població per sectors econòmics i la matricula comercial i industrial.

La petició no la formulen els veïns de l'antic municipi de La Canonja annexionat al de Tarragona, que estan distribuïts en tres nuclis: La Canonja, Bonavista i la zona industrial, sinó només els del nucli de La Canonja, que té un cens del 300 % del total aproximadament.

En quant a la delimitació de la jurisdicció territorial i com sigui que es vol fer coincidir amb la de la Parròquia el nucli urbà de La Canonja, cal fer constar :

L'actual parròquia de La Canonja no coincideix amb la de l'antic nucli rural.

El nucli de Bonavista neix i es desenvolupa a partir de 1960 dins de l'antiga parròquia i t. m. de La Canonja.

L'autoritat eclesiàstica, el 1966, veient que Bonavista arriba als 3500 habitants, amb probabilitats d'augment, desmembra una part de la parròquia de Sant Esteve de La Canonja (La Parròquia de La Canonja mai s'ha dit de Sant Esteve, d'antuvi esta dedicada al patró de La Canonja, SANT SEBASTIÀ MÀRTIR. Nota aclaratoria de l'Estímul) i una part de la Parròquia de Sant Josep de Torreforta i, unint-les, crea la nova demarcació parroquial de Bonavista (Vegi's Decret de l'Emm. Cardenal-Arquebisbe de 31 de març de 1966).

Així, doncs, la parròquia de Sant Sebastià, si bé és la única existent al nucli urbà de La Canonja, no és la única de l'antic terme municipal, ja que part d'aquest esta integrat a la parròquia de Bonavista.

En el suposat que la prova de l'ocupació laboral dels habitants de La Canonja no permeti afirmar sense reserves que es tracta d'un nucli rural, la determinació de la jurisdicció territorial, segons l'article 47 caldria fer-la d'acord amb la norma tercera d'aquest article, que demana que es refereixi al casc i als terrenys circumdants que posseeixin o cultivin els veïns.

Així doncs, no apareix justificat que calgui incorporar a la delimitació les zones industrials, tant de petita i mitjana, com de gran indústria, puix que no tenen caràcter rural ni cap de les vinculacions amb els veïns del nucli urbà de La Canonja que el Reglament contempla.

Tarragona, 24 de gener de 1.980

EL TINENT D'ALCALDE, PRESIDENT DE LA COMISSiÓ D'URBANISME

SIGNAT Enric Olivé i Serret.

 

Aquest document esta acompanyat (grapat) del següent escrit :

Ajuntament de Tarragona Negociat d'Urbanisme

Aquesta Tinència d'Alcaldia rectifica l'enunciat de l'informe de data 24 de gener, en relació a la sol·licitud de caps de família veïns de La Canonja per a constituir-se en Entitat Local Menor, en el sentit que l'informe no és de la Comissió d'Urbanisme i Projectes, sinó de la Pròpia Tinència d'Alcaldia.

Tarragona, 6 de febrer de¡ 1980

EL TINENT D'ALCALDE

SIGNAT: ENRIC OLIVÉ 1 SERRET


Ajuntament de Tarragona Central

 Sr. D. Lorenzo Navarro Mercader

Virgen de las Nieves, 5 - La Canonja CIUDAD.

Pláceme ponerme en contacto con Vd. por encargo expreso de la Comisión de Gobernación, para convocarte el próximo lunes, día 18, a las 18 horas, a una reunión a la que puede acudir acompañado de la Comisión para la constitución de La Canonja en Entidad Local Menor, con la finalidad de tratar del expediente de dicha constitución.

Tarragona, 13 de febrero de 1980

EL SECRETARIO ACCTAL.

Signatura il·legible.

Al costat de la signatura figura un segell que diu : 'Secretaria del Ayuntamiento - Tarragona" Al centre l'escut de la ciutat de Tarragona.


Les negociacions amb l'Ajuntament de Tarragona no marxaven prou clares, almenys, pels Canongins i això portà a la Junta Gestora Pro-Entitat Local Menor de La Canonja a fer públic el següent comunicat:

El dia 29 d'octubre de 1979, la Junta gestora de l'Entitat Local Menor de La Canonja va entregar l'expedient de constitució de l'esmentada E.L.M. a l'Ajuntament de Tarragona. Des d'aleshores fins ara han passat tot una llarga sèrie d'esdeveniments que aquesta Junta creu interessant d'explicar als Canongins i a la opinió pública en general amb l'única intenció de complir amb la seva norma que tothom resti informat.

Caldrà dir que fins passats dos mesos d'aquesta presentació no vàrem tenir cap noticia oficial sinó per comunicar-nos la inconformitat de l'Ajuntament amb el nombre de firmes dels sol·licitants, en un acte, que com ja és sabut provocà a La Canonja una forta i important reacció que fins i tot van recollir els medis de comunicació.

Pel dia 15 de febrer es convocà als partits polítics a una taula rodona per parlar de temes de la nostra E.L.M., no gaire gent va sortir satisfeta d'aquest acte, en el qual només un partit va posar-se incondicionalment, al nostre costat mentre que els altres grups polítics si que defensaven I'E.L.M. però sense comprometre's en absolut en llur contingut que van dir que havia de ser motiu de negociació.

Val a dir que pocs dies abans, l'Ajuntament havia trencat el seu llarg mutisme anterior i comunicà la data en que s'havien d'iniciar els primers contactes: el 20 de febrer.

En aquesta primera entrevista es va establir un petit esquema de treball i es coneixeran els informes que l'Ajuntament havia demanat als tècnics: informe de l'assessoria jurídica. de la comissió d'urbanisme, de l'Intervenció, informe econòmic, etc. Aquests documents havien de ser la base de la discussió del proper dia, que es va acordar que fos el dimecres vinent.

En la segona reunió es començà per l'informe de l'assessoria jurídica i es tractaren com a mes importants els dos punts següents:

1.- L'assessoria jurídica, recolzada pels polítics, no donava com a bones les firmes recollides en les actes notarials i es va encetar una discussió que consideràrem fora de lloc i absurda i el tema es deixà aparcat.

2.- L'assessoria dubtava fins i tot que La Canonja estès separada físicament de Tarragona. Deia que la no separació era quelcom de domini públic. Aquest punt també es deixà aparcat pendent de noves converses.

El tercer dia només es va passar d'un aspecte, que és el que fa referència a l'àrea d'influència o terme de I'E.L.M. L'Ajuntament afirmava que això no es podia negociar tot i que interpretaven que l'àrea d'influència havia de ser tot l'antic terme de La Canonja. I oferien com a alternativa que acceptéssim només el que son les cases del poble, exclusivament el casc de La Canonja. No es va cedir perquè la llei ens emparava.

En aquest punt s'arribà a una gran tibantor i aquí es va entreveure fins on volia arribar l'Ajuntament, que sembla ser que acceptaria I'E.L.M. de La Canonja, però es quedà en aquesta mena de discussions sense sentit. Les expressions de bona voluntat quedaven esborrades als nostres ulls davant la intransigència de la comissió de governació d'aquest Ajuntament democràtic que ja havia dubtat a més a més tant de les actes com de la separació física del nucli de La Canonja amb qualsevol altre.

El context en el qual es troben és precisament aquest i tot això és el que volem que sàpiguen sobre tot els Canongins, perquè sabem que és el nostre deure de tenir-los informats i perquè volem que coneguin que ens sentim dipositaris de la seva confiança, recolzats per totes les firmes del poble i en conseqüència, ferms i conscients de la nostra responsabilitat.

LA CANONJA, MARÇ DE 1980


Molts Canongins manifestaven el seu disgust davant l'actitud de l'Ajuntament de Tarragona i algunes queixes és manifestaven a la premsa. Oferim una carta al Director del "Diario Español" de Tarragona de data 22 de març de 1980.

Sr. Director.- En el Diario Español, sección La Canonja del 19.2.80 nos explica la accidentada mesa redonda que hubo, por su corresponsal F. R.

 

Yo personalmente felicito al señor Enrique Olivé Serret, concejal del Ayuntamiento de Tarragona del PSC = a PSOE al decir en la reunión, sobre la posible Entidad Menor y al escoger ellos para formarla los límites parroquiales, la idea luminosa y de gran impacto: QUE LAS INDUSTRIAS NO VAN A MISA. Frase propia de un viejo socialista de antes, anticlerical por esencia.

Voy a darle una somera explicación de lo que es la parroquia como entidad: todos sabemos que la parroquia la forma un territorio, en el cual, además de los hombres o seres humanos, que allí viven, hay animales, árboles, piedras y otras cosas que no van a misa. Igualmente tiene un pasado, un presente y un futuro que forma parte de la historia de un pueblo.

El pueblo de La Canonja, como tantos pueblos de la antigua Corona de Aragón, se ha identificado, durante siglos, en su espíritu cristiano, mamado desde nuestros Condes-Reyes pasando por Rafael de Casanovas, hasta el último ciudadano. Esto lo sabíamos todos los niños que íbamos a la escuela.

También me gustó que esta buena gente del sur reclamaran su derecho a que se les hablara en su lengua, ya que se ha de respetar a todas las minorías étnicas sus derechos, y piense señor edil que en Tarragona son mayoría.

En fin, la demagogia señor Olivé hágala en sus mítines y reuniones y deje tranquila a la Iglesia, que ya tiene mucho trabajo poniendo a raya a sus "teólogos"

MARC DE LA CANONJA


GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Governació

(Un segell diu : Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. 24-05-1980. Entrada Nº..... Sortida Nº1009)

Adjunt li acompanyo l'informe redactar per aquest Servei en relació a la petició d'uns veïns a La Canonja per constituir-se com a "Entitat Local Menor.

Barcelona 22 de maig de 1980.

El Cap del servei d'Assessoria Municipal

Signat: Romà Miró.

Il·lm. senyor alcalde de l'Ajuntament de Tarragona.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME:

En relació a la documentació remesa per l'Ajuntament de Tarragona, envers a la petició formulada per uns veïns de La Canonja, amb l'objecte de concloure amb Entitat Local Menor, interessa fer constar:

1er.- Que junt amb la petició referida s'acompanya informe de diferents Serveis Municipals, com Assessoria Jurídica, Economista, Arquitectura, Enginyeria i Intervenció Municipal, els quals van examinant aspectes diversos de la qüestió.

2n.- Centrar-nos amb l'aspecte jurídic de la documentació remesa i de mode especial en els informes de l'Assessoria Jurídica, tenim de mostrar la nostre conformitat amb el seu dictamen, si bé amb els següents matisos:

A) El concepte "nucleo separado" del que parla l'art. 23 de la llei de Règim Local i l'art. 42 del Reglament, creiem que és un concepte de fet, i no de Dret, com s'afirma en el dictamen. No existeix en el Règim Local i en el Dret Urbanístic una norma que defineixi ni el que és un nucli d'edificacions ni d'edificacions separades.

Per això, te d'ésser la realitat, junt amb l'interpretació semàntica dels termes, la que ens te de precisar si estem o no davant d'aquest fet.

B) Per altre part, s'afirma que és de domini públic que La Canonja no és un "nucli separar d'edificacions", però en la documentació res es troba en aquest sentit, abans al revés, en el plànol que s'adjunta a la instància dels veïns sembla tot el contrari. En aquest aspecte, caldria afermar-se més el dictamen.

C) - Per iniciar el tràmit d'informació pública, previst en l'art. 43 del Reglament de Població i Demarcació, falten els informes de l'Autoritat Judicial, Consell Local d'Ensenyament Primari i Guardia Civil. Encara que del redactat del precepte (art. 44.2) podria concloure que són els veïns els que tenen d'obtenir els informes, tampoc queda clar que tingui d'ésser així, per això creiem que en aplicació de l'art.84 de la llei de Procediment Administratiu, hauria d'ésser el mateix Ajuntament el que el demanes.

3r. - Per altre part, sobre el fons de la qüestió, al ser competència d'aquesta Direcció General la resolució de l'expedient una vegada acabada la seva tramitació, no hi ha possibilitat de fer cap pronunciament en aquest moment.

Barcelona, 22 de maig de 1.980

El Cap de Secció en funcions

Signat: Rafael d'Oleza.


Document presentat per la Junta Gestora de l'Entitat Local Menor de La Canonja.

Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial. Tarragona.

DON LORENZO NAVARRO MERCADER, mayor de edad, casado, vecino de La Canonja (Tarragona), con domicilio en calle Virgen de las Nieves, 5, provisto de D.N.I. número 39.635.241; actuando en su calidad de Presidente de la "Comisión para la constitución de La Canonja en Entidad Local Menor"; a V.I.

EXPONE:

Que, para surtir efectos en el expediente de constitución de La Canonja en Entidad Local Menor, que se está tramitando ante el Ayuntamiento de Tarragona, ha de incorporarse informe de la Autoridad Judicial, según previene el artículo 44 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales -, por lo que,

SUPLICA A V. I. tenga a bien disponer sea extendido y entregado al compareciente el referido informe para que surta efectos en el expediente de que queda hecha mención.

La Canonja (Tarragona), 29 de setiembre de 1980.

En aquest escrit trobem aquesta nota : "PRESENTAT, 1 D'OCTUBRE 1980 Sota un segell que diu AUDIENCIA PROVINCIAL * TARRAGONA"

Un nou escrit dirigit al Consell Local d'Ensenyament amb la mateixa data que l'anterior i que té el mateix encapçalament amb les dades del sol·licitant Llorenç Navarro i Mercader, i demana l'Informe de l'esmentat Consell Local d'Ensenyament de Tarragona.

 


JUZGADO DE lª INSTANCIA

E INSTRUCCION DECANO

Tarragona

DON FERNANDO JAREÑO CORTIJO, Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Tarragona y su Partido, Decano, en relación a la constitución de La Canonja en Entidad Local Menor y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 núm. 2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 17 de mayo 1952, ha de informar lo siguiente:

Que tratándose el poblado de La Canonja de un núcleo separado de edificaciones, familiares y bienes con características peculiares dentro del Municipio de Tarragona y por tanto dentro del territorio del Partido Judicial del mismo nombre, no existe inconveniente alguno en que se cree una Entidad Local Menor, en cuanto a la Administración de Justicia se refiere.

Tarragona a diez de octubre de mil novecientos ochenta.

Firma: Ilegible.


DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

42lª COMANDANCIA PUESTO DE VILASECA

42101103/2

N/Refa LA/. Núm. 931 ASUNTO: Remitiendo Informe sobre La Canonja.

Conforme a lo interesado por V., con escrito de fecha 29 del anterior, adjunto me complace remitirle informe que con arreglo al artículo 44 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, emitido por el Suboficial que suscribe.

Dios guarde a V., muchos años.

Vilaseca, 30 de octubre de 1.980

El Sargento 10 Comandante de Puesto

Firmado: Luis Alamán Esteban

   

Sr. D. LORENZO NAVARRO MERCADER, Presidente de la Comisión para la constitución de La Canonja en Entidad Menor. LA CANONJA

 

Juntament amb l'escrit anterior, s'ha acompanya l'Informe del Comandament de la Guàrdia Civil de Vila-seca

El que suscribe, como Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Vilaseca (Tarragona), tiene el honor de informar: Que desde tiempo inmemorial la localidad de La Canonja (Tarragona), constituyó municipio, hasta que con fecha 1 de enero de 1964, fue integrado en el término municipal de Tarragona.

Actualmente enclavados en el antiguo término municipal de La Canonja, se encuentran las barriadas de Bonavista, Parcelas Sector Norte y Parcelas La Florida.

La Canonja, hasta su integración en el término municipal de Tarragona, constituyó Ayuntamiento propio y a partir de dicha fecha, quedó en Alcaldía Pedánea que desapareció con la constitución de los Nuevos Ayuntamientos en el año 1979.

Vilaseca 30 de octubre de 1.980

Fdo. Luis Alamán Esteban.


AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tal com vàrem acordar durant les últimes conversar mantingudes el passat dissabte dia 22, us envio la proposta de l'Ajuntament sobre els límits territorials de l'Entitat local menor. Ratificats a la Comissió de Governació del passat 15 d'octubre de 1980.

Aquests límits serien els proposats per la Junta Gestora menys la zona sud que quedaria limitada per la C. N. 340 de Tarragona a València. Podem discutir les garanties jurídiques que pugui tenir l'Entitat Local Menor per a ésser consultada em qualsevol assumpte que afecti al seu entorn fora dels seus límits territorials.

Aquesta proposta es complementa amb la de competència que ja us vaig fer arribar. Espero que les converses es reanudin el més aviat possible.

EL CONSELLER DE GOVERNACIÓ,

Signat: Josep Ma. Magí


AJUNTAMENT DE TARRAGONA GOVERNACIÓ

 Anexo 2 Tarragona, 18-12-80

 

ENTITAT LOCAL MENOR DE LA CANONJA

PROPOSTA DE COMPETENCIES A TRANSFERIR

 1) Acció Ciutadana.

- Beneficència.

- Colònies escolars entre els fills de¡ poble.

- Guarderies dintre de l'àmbit de l'Entitat Local Menor.

- Llar de Jubilats.

- Promoció d'activitats socials.

 

2)Urbanisme i llicències

- Llicències d'obres menors (exclusió de les obres que suposin canvi d'ús de l'edifici i augment de volum)

- Policia sobre façanes en mal estat.

- Policia sobre Solars sense tancar

 

3)Sanitat i Medi Ambient.

- Desratització i desinsectació dintre de l'Entitat Local

- Manteniment de clavegueres

- Possibilitat de gestionar un botiquin d'urgència que s'instal·les a La Canonja

- Participació a la Comissió de Control de Medi Ambient de l'àmbit municipal de Tarragona

 

4) Governació

- Llicències d'ocupació de la Via Pública (sense concessió Administrativa)

- Possibilitat de creació de vigilants jurats i serens

- L'Entitat Local serà escoltada en quant els serveis que te que prestar la Guardia Urbana dintre dels límits del poble de La Canonja

- Cessió de personal segons les necessitats de l'Entitat i amb base a les competències cedides

 

5)Hisenda

- Patrimoni de l'Entitat (Antic edifici de l'Ajuntament, escorxador..)

- Descentralització de la gestió fiscal i del cobrament a través de la informàtica

 

6)Cultura

- Promoció de la cultura popular

- Festes a l'àmbit de La Canonja

- Centre de Cultura al pobre (Ateneu)

- Activitats Culturals

- Catalanització de l'Entitat: rètols carrers, etc.

 

7)Ensenyament ,

- Conservació del material i mobiliari escolar

- Conservació d'edificis escolars a La Canonja

- Possibilitat d'organitzar l'ensenyament d'adults

 

8) Trànsit i transports

- Ordenació del trànsit al pobre : Aparcament i zones peatonals, etc.

- Concessió de guals

 

9)Serveis municipals i obres de manteniment

- Reparació i conservació de tots els edificis municipals Enclavats a La Canonja

- Reparació i conservació de camins rurals, vies urbanes,parcs i jardins i voreres

- Reparació i conservació de l'enllumenat públic i de la xarxa de clavegueres

- Neteja; es tindrà en compte el tema de La Canonja a les properes negociacions entre l'Ajuntament de Tarragona i la concessionària

- Cementiri

 

10) Joventut, esport i lleure

- Promoció de l'esport a La Canonja

- Esport escolar

- Participació de la joventut a la vida del poble

- Esbarjo de la joventut

- Possibilitat de construcció d'un polisportiu per part de l'Entitat Local Menor


El dia 14 de gener, la Conselleria d'Informació de l'Ajuntament de Tarragona feia una nota oficial :

En relació a l'acte informatiu sobre l'Entitat Local Menor de La Canonja que s'ha de celebrar avui dimecres dia 14, a dos quarts de vuit del vespre, a la sala d'actes de les Escoles Nacionals de La Canonja, la Comissió Municipal de Govern i la pròpia Alcaldia -que han organitzat l'acte- volen manifestar la més bona voluntat en prosseguir les negociacions amb la Junta Gestora per tal que ben aviat es pugui aconseguir la constitució definitiva d'Entitat Local Menor.

Les negociacions s'han desenvolupar en un marc de cordialitat i sempre s'han sabut superar les tensions lògiques de tot procés llarg. D'altra banda, sempre l'Ajuntament s'ha manifestat no sol a favor de l'Entitat Local Menor, sinó que aquesta tingui el màxim de competències.

Actualment existeix acord en totes les qüestions fonamentals, i en aquests moments cal trobar les formes de dur a terme aquesta Entitat Local Menor.

Un cop trobada aquesta forma, i després del debat i aprovació en un Ple municipal, a celebrar a finals d'aquest mes o principis de febrer, en un termini màxim de tres mesos la Generalitat finalment acordarà l'atorgament d'Entitat Local Menor a La Canonja. Així, doncs, abans l'estiu, La Canonja haurà recuperat la seva condició de Vila.

Publiquem una part de la crònica signada per F.R.(Francesc Roig) que publicava "Diario Español" de data 16 de gener, en relació a l'assemblea informativa de l'Ajuntament de Tarragona.

El pasado miércoles tuvo lugar en el salón de actos de las escuelas nacionales de La Canonja un acto informativo convocado por la comisión de gobernación del Ayuntamiento de Tarragona para exponer ante el pueblo el estado en que se encuentran la cuestión de la E. L. M. que desde hace meses sigue estando en la cuerda floja del rumor,

Presidieron los señores Xammar, Magí, Barrufet, De la Varga y Nadal. Al acto asistió igualmente el Alcalde señor Recasens que comenzó diciendo " La voluntat de l'Ajuntament és clarissima per a tirar endavant la sol·licitud de La Canonja per a constituir-se en E, L. M. Actitud irreversible diria lo, que ve determinada per un procediment legal que la Llei de Règim Local estableix "

..... Hizo alusión al punto de la delimitación territorial aduciendo que los límites solicitados como históricos en lo que a demarcación parroquias se refiere no pueden admitirse de ninguna manera. Dijo igualmente que en el expediente presentado por la Junta Gestora no es que la información fuera insuficiente sino que estaba mal planteada. "No hi haurà cap problema amb les competències ni amb la subvenció, per això em sap greu que es digui que l'Ajuntament posa traves".

Una vez finalizada la exposición informativa se pasó al capítulo de ruegos y preguntas. Un asistente solicitó la posibilidad de restitución total a La Canonja de su antiguo Ayuntamiento, a lo cual el señor Recasens dijo que hasta este momento nadie lo había pedido.

Después intervino el señor Llorenç como presidente de la gestora que tramita la ELM para hacer las matizaciones oportunas a las palabras del señor Recasens, aclarando en primer lugar el tiempo en el que se tramitó el expediente pero básicamente afirmó que la Junta no ve con buenos ojos que las transferencias se hagan una vez se hayan realizado elecciones, sino antes.

.... En fin que tras el acto que duró alrededor de dos horas, quedó flotando en el ambiente de los asistentes una especie de insatisfacción ante el forcejeo psicológico en el que parecen encajonadas las negociaciones entre la Junta Gestora y el Ayuntamiento forcejeo que es de esperar encuentre alguna salida viable para ambas partes.

 

El següent document que tenim a les mans, està redactat des de la Conselleria de Governació de l'Ajuntament de Tarragona i porta la data de 24 de gener de 1981.

Sr. Llorenç Navarro Mercader

President a la Junta de la Entitat Local Menor de La Canonja.

Benvolgut senyor: Li prego que ràpidament es posi amb contacte amb mi, com a Conseller de Governació, per reiniciar les converses que estem portant a terme, per tirar endavant l'expedient constitutiu d'Entitat Local Menor pel poble de La Canonja.

El nostre desig es firmar un document, entre ambdues parts, Corporació i Junta Gestora, en el que quedin clarificats els límits de l'Entitat en el sentit que hem parlat moltes vegades, i que va confirmar la pròpia Corporació a l'acte públic celebrat en aquesta Vila, el passat dimecres 14 de gener.

Ara bé, com que el dubte és si la Comissió Gestora té o no té poders per revocar un acord d'Assemblea, li agrairia que faci arribar a aquesta Conselleria una fotocopia de les atribucions que l'Assemblea de Veïns va conferir a la Gestora.

Atentament el saluda.

EL CONSELLER DE GOVERNACIÓ

Signat - Josep Ma. Magí i Miró.


L'Ajuntament de Tarragona va preparar un document per tal signar-lo amb el president de la Junta Gestora, Llorenç Navarro, però que al llarg de diverses reunions no es signa per no estar d'acord els Canongins en certs punts reflexats a l'esmentat document, que textualment deia:

Al Palau Consistorial de l'Ajuntament de Tarragona, a dos de febrer de mil nou-cents vuitanta-u.

Reunits: duna part, En Josep MI Recasens í Comes, Alcalde-President de l'Ajuntament de Tarragona, assistit d'En José Ramón Souto Orosa, Secretari General de la Corporació, que actua com fedatarí d'aquest contracte, i d'una altre part, En ........... (resta el nom i cognoms en blanc)

en representació de la Junta Gestora en representació dels veïns que signaren la sol·licitud de constitució de l'Entitat Local Menor de La Canonja.

Per tal de dur a terme l'expedient per a la creació de l'esmentada Entitat Local Menor, ambdues parts

CONVENEN:

 1) La Junta Gestora, accepta que els límits que ha de tenir l'Entitat Local siguin els fixats en el plànol adjunt que signen ambdues parts, essent la carretera Nacional 340 el límit sud, d'acord amb la voluntat dels membres de la Corporació.

 2) Pel que fa a competències, l'Entitat Local, en principi, tindrà totes aquelles que determina l'article 107 de la vigent Llei de Règim Local, i a les que l'Ajuntament cedirà a l'Entitat un cop constituïda, d'acord amb el paràgraf e) de l'esmentat article, i les pactades amb la Junta Veïnal de La Canonja; les competències que tindrà la futura Entitat seran les que a títol estimatiu van ser proposades per la Conselleria de Governació de l'Ajuntament de Tarragona a la Junta Gestora. Aquesta proposta s'afegeix al present conveni com annexa (2),

 3) Amb les competències que es transfereixen, l'Ajuntament cedirà a l'Entitat els recursos econòmics equivalents al cost real del seu funcionament, o be les taxes de serveis conferits.

Els acords sobre qüestions econòmiques es regiran pel que disposa el Reial Decret 3.250/76, de 30 de desembre que en el seu article 128 regula l'Hisenda de les Entitats Locals Menors.

4) L'Alcalde de l'Ajuntament de Tarragona es compromet a incloure en l'ordre del dia del proper Ple Ordinari, l'expedient de constitució de l'Entitat.

5) Els compromisos que adquireix l'Alcalde en aquest contracte s'entenen condicionats a la ratificació de l'Ajuntament Ple, en tot allò que excedeix de la seva competència.

I en prova de conformitat ambdues parts signen el present contracte la qual cosa, jo, el Secretari General de l'Ajuntament, dono fe.

L'ALCALDE Per la Junta Gestora

Davant meu.

EL SECRETARI GENERAL.


Les relacions Ajuntament de Tarragona-Junta Gestora de I'ELM no eren les cordials que és necessitaven per donar llum al nou Ens Autonòmic Canongí, tenim una clara referència a la crònica que a " "Diari Español" sota una fotografia del Castell de Masricart de Segú Chinchilla publicava el dia 14 de febrer de 1981.


"El asunto de La Canonja parece resuelto, al menos a nivel municipal, y a falta de la aprobación de superiores instancias. Pero el caso es que no se ha firmado el acuerdo previsto para la semana anterior. La discusión está en el punto de las competencias. El señor Barrufet, concejal y Canongí, defendió una enmienda a otro punto, y al final no prosperó... Entre paréntesis, digamos que la gestora de La Canonja no parece muy de acuerdo con el punto de las competencias, que según ellos deberían estar perfectamente especificadas, como lo están los límites."


El secretari de l'Ajuntament de Tarragona va lliurar un certificat oficial de l'acord adoptat pel Ple del mateix.

Don JOSE-RAMON SOUTO OROSA, Licenciado en Derecho, SECRETARIO GENERAL DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

CERTIFICO : Que consultado el Libro de Actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno, resulta que en la correspondiente al día 12 del actual, se adoptó el acuerdo que se transcribe, precedido del siguiente debate:

"GOBERNACION.- 6.1.- Sobre la propuesta de constitución de La Canonja en Entidad Local Menor, el Teniente de Alcalde Sr. Magí, explica que este expediente está en el Ayuntamiento desde octubre de 1979, fecha en que la Junta Gestora de la Entidad Local Menor presentó esta petición de constitución y señala que hubo problemas que fueron, poco a poco, solventándose, así como una cuestión fundamental que se basaba en la petición de que los límites de esta Entidad fueran los de la Parroquia. Se entendió, por parte de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento que no era posible y que haría falta encontrar nuevas fórmulas complementadas para poder llevar adelante este expediente. Se consultó con la Generalitat y ésta envió un informe en verano del 80 en el que se mostraba de acuerdo con los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento.

El artículo 23 de la Ley de Régimen Local y el 43 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial permitían que, a través de estos artículos, al considerar la Entidad Local Menor de La Canonja como un núcleo separada de edificaciones, pudiera ser aceptado el expediente por la Generalitat. Visto esto y solventado, que había prevista una nueva Ley Municipal de Cataluña, se consideró por parte de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento y del Director General de la Generalitat, Sr. Nonó, que era conveniente seguir con el expediente y abría un período de información pública que acabó hace bastantes días. Visto, pues, el período de información pública y vistas las alegaciones y sin querer entrar en las conversaciones y negociaciones que se han tenido con los vecinos de La Canonja, el Sr. Magí lee el Dictamen que propone la Comisión de Gobernación.

Una vez leído el Dictamen, el Sr. Magí hace dos precisiones: Respecto al Barrio de Bonavista, la Comisión de Gobernación puede estudiar cualquier tipo de descentralización administrativa que puedan pedir los distintos Barrios de Tarragona y, por otra parte, es un hecho positivo que se pueda presentar una propuesta de resolución para que esto siga adelante porque la Generalitat lo ha considerado positivo y en plazo de tiempo más corto.

El Sr. Barrufet está de acuerdo con la exposición hecha por el Sr. Magí, pero quiere dejar claro que, cuando ha pedido a la Presidencia la sustitución en el apartado tercero de aquel párrafo, tendría que quedar precisado que las competencias serían aquellas que, teniendo en cuenta el contenido del Anexo núm. 2 (pide al Secretario que éste conste adjunto en el expediente), se añada "sin carácter limitativo". En la modificación que propone el Sr. Magí, no queda completo el párrafo.

Habla como miembro del Ayuntamiento de Tarragona y como Canongí que es, ya que de los 27 miembros de la Corporación el único nacido en La Canonja es él y pide se apruebe, por unanimidad la propuesta de constitución de Entidad Local Menor de La Canonja.

Como Concejal, dice haberse encontrado en situaciones difíciles porque, como "CANONGÍ" ha debido defender y luchar por La Canonja. En el Pleno anterior, en que se acordó tomar en consideración el expediente, pidió al Sr. Recasens se tuvieran en cuenta las máximas competencias, contestándole que era voluntad tanto de la Alcaldía como del Partido que representa, que así sea. Es decir, que tendría las máximas competencias.

Quizás no esté de acuerdo la Gestora con lo que se propone, completamente, quizás no están satisfechos todos. La Gestora es representante de los vecinos y de los Partidos que tiene Comité Local de La Canonja, el PSUC y la ERC porque, hace tiempo, han entendido que La Canonja es un pueblo y acabará la gestión una vez aprobada esta propuesta, por lo que es muy importante que salgan con la tranquilidad de una cosa bien hecha y bien acabada. La Gestora, totalmente representativa de un pueblo, pedía unas cosas; el Ayuntamiento pedía otras y, al final, se ha llegado a algo que, quizás, pueda ser aceptado por todos y si el Ayuntamiento lo aprueba por unanimidad, será positivo. Aconseja a los. compañeros de la Gestora que estudien la modificación del párrafo del artículo tercero y que quieren firmar el convenio con el Ayuntamiento y recuerda que tendrá que ser ratificado por la Generalitat y ésta ha dicho repetidas veces que este expediente lo aprobará de mejor manera si hay acuerdo previo entre las dos partes, Ayuntamiento y Gestora.

El Sr. Baixeras interpreta que el silencio de los miembros de los Grupos restantes es debido a que la preposición hecha por el Sr. Magí estaría aceptada por un consenso prácticamente general. La única discrepancia es la del Sr. Barrufet y le pide que explique las diferencias que ve en el texto que propone la Comisión.

Contesta el Sr. Barrufet, que pide al Sr. Magí que hiciera suya la sugerencia en el sentido de que en el párrafo donde dice "a título indicativo se considerarán como base de negociación las relaciones del Anexo 2" (lo cual suprime) quede sustituido por lo que él ha dicho, pero que, a su modo de ver, la redacción no queda completa, es decir, que haría falta decir que las competencias de La Canonja se considerarán teniendo en cuenta el contenido del anexo 2 y sin carácter limitativo.

El Sr. Baixeras hace notar que no se trata de la opinión del Sr. Magí, sino del parecer de la Corporación. Y, después de la aclaración de éste, señalando que ha sido portavoz de un acuerdo consensuado mayoritariamente, la Presidencia suspende la sesión durante cinco minutos para tratar de conseguir un texto único que sea aceptado por todos.

Tras diez minutos de suspensión, se reanuda la sesión, aprobándose por unanimidad de todos los miembros de la Corporación asistentes al acto, excepto el Sr. Olivé que recientemente se ha ausentado, el siguiente Dictamen:

"Visto el expediente iniciado por D. Lorenzo Navarro Mercader y otros, que como Junta Gestora representan la mayoría de los vecinos de¡ antiguo pueblo de La Canonja, que solicitan la constitución de una Entidad Local Menor.

Considerando que el expediente fue expuesto al público por el plazo reglamentario, durante el cual se presentó un escrito de la Asociación de Vecinos de Bonavista, contrario a la constitución de la Entidad Local Menor.

Considerando que el pueblo de La Canonja constituye un núcleo de población separado de edificaciones, familias y bienes, con características peculiares dentro del Municipio de Tarragona, requisito básico para constituir la Entidad Local Menor, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Régimen Local.

Y que lo han solicitado la mayoría de vecinos del Territorio,

Considerando que los límites que solicitan los Promotores del expediente por lo que se refiere al Sur, es decir, la Autovía Tarragona-Salou, no se considera la más oportuna, ya que incluye la zona de la Gran Industria que no forma parte del núcleo del pueblo de La Canonja.

Considerando que la impugnación de la Asociación de Vecinos de Bonavista se limita a decir que el Barrio de Bonavista forma parte del antiguo Término Municipal de La Canonja y que la constitución de la Entidad Local Menor lesiona sus derechos, afirmaciones la primera, clara y evidente y la segunda, gratuita de todo punto, ya que no se lesiona ningún derecho y es un hecho que el núcleo urbano de La Canonja tiene unas características peculiares y está diferenciado claramente del Barrio de Bonavista, y es también un hecho que los habitantes de La Canonja tienen conciencia de una identidad peculiar y propia

El Ayuntamiento Pleno, en forma legal, acuerda:

1.- Constituir la Entidad Local Menor de "La Canonja.

2.- Los límites que ha de tener la Entidad Local Menor serán los fijados en el Plano adjunto, siendo la Carretera Nacional 340 el Sur, si bien como excepción quedarán comprendidos dentro de los límites, el Apeadero de la RENFE, que actualmente no está en servicio y el territorio limitado por los dos caminos vecinales hasta la vía del tren.

Por lo que se refiere al resto de límites, serán los que figuran en el Plano adjunto y que corresponden exactamente a los solicitados por los vecinos de La Canonja.

3.- En cuanto a competencias, la Entidad Local, en principio, tendrá todas aquellas que determine el artículo 107 de la vigente Ley de Régimen Local y las que el Ayuntamiento cederá a la Entidad, una vez constituida, de acuerdo con el párrafo 3) del citado artículo y las que se pacten con la futura Junta Vecinal de La Canonja, teniendo en cuenta, sin carácter limitativo, el contenido del anexo núm. Dos.

4.- Con las competencias que se transfieren, el Ayuntamiento cederá a la Entidad los recursos económicos equivalentes al costo real de su funcionamiento o bien las Tasas de los Servicios conferidos.

5.- El expediente se remitirá al Consell Executiu de la Generalitat para su aprobación, si procede, previo dictamen del Consejo de Estado.

Y para que conste y obre sus efectos, libro la presente certificación, de orden del Sr. Alcalde y con su Visto Bueno, en Tarragona a veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno.

Signat : José Ramón Souto Orosa

Vº Bº EL ALCALDE,

Signat : Josep Ma Recasens Comas.


Per aquelles dates -febrer de 1981- la premsa de la ciutat de Tarragona, feia un seguiment destacat de la problemàtica canongina. Portem avui una secció de gran prestigi de "DIARIO ESPANOL" de la que en tenia cura el reconegut periodista "PETROFILO", amb el títol "Entitat Local Menor" deia :

 "La Canonja está en camino de erigirse en Entidad Local Menor. Falta sólo el refrendo definitivo de la Generalitat para que el núcleo habitado deje de ser un barrio de Tarragona. La comisión designada al efecto por los vecinos ha trabajado de común acuerdo con la Municipalidad hasta cristalizar el acuerdo que nos ocupa. Porque La Canonja tiene identidad, tiene historia, ha sido un municipio del Campo de Tarragona y la fusión de ambos Ayuntamientos fue acuerdo derivado del proceso de industrialización por cuanto las factorías habían rebasado el término municipal estricto -Límites de Collblanc- y debían entenderse en una comunidad carente de planes de ordenación urbana, sin técnicos asesores y cuyo desenvolvimiento dependía única y exclusivamente de la agricultura.

Pero La Canonja no podía perder su identidad y de ahí el establecimiento de un pacto con Tarragona, encaminado a satisfacer los intereses de todos...

Una vez refrendado por la Dirección de Administración Local, se procederá a la signación de los documentos, traspasando a La Canonja aquellas competencias previstas por la ley...

Creemos que el acuerdo alcanzado entre ambas partes ha sido a entera satisfacción de todos -y que nos enmienden la página "els canongins" si nos expresamos erróneamente- y que el vecino núcleo urbano recobrará buena parte de su personalidad, dando por ello concluido el contencioso surgido, derivado de un proceso acelerado de industrialización al que la administración pública, cansina siempre, no podía ofrecerle soluciones..."

La cosa no era tan clara com apuntava Lluís Mª Mezquida "PETROFILO" doncs, la Junta Gestora de La Canonja no compartia part dels raonaments aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Tarragona, i després, d'un temps amb la documentació aparcada, tenim una lletra del Secretario General de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que diu:

Barcelona, 21 de septiembre de 1981

 


Sr. Llorenç Navarro Mercadé

Verge de les Neus, 5 LA CANONJA.

Querido amigo: Hechas las averiguaciones oportunas respecto al expediente de constitución de la Entidad Menor de "La Canonja", te comunico que en fecha 16-VII-81 el Servicio de Régimen Local de la Generalidad lo remitió al Presidente del Consejo de Estado para informar, y como estaba incompleto, hace aproximadamente una semana lo devolvieron al citado Servicio que a su vez lo debe enviar al Ayuntamiento de Tarragona para que haga un informe. El Jefe del Servicio de Régimen Local cree se podrá remitir de nuevo al Consejo de Estado a finales de esta semana.

Seguiré al tanto de este asunto y te mantendré informado del curso que siga hasta su resolución.

Recibe un fuerte abrazo,

Francisco Robert Graupera


El proper document que tenim es un plec d'al·legacions que l'advocat José Antonio Gallego presenta al Consejo de Estado amb data 2 de desembre de 1981. Aquest document té 12 fulls, pel que publicarem els punts més importants i destacats, deixant a part decrets, apartats, lleis transitòries que no afecten a l'esperit global d'aquest document.

 "...existen dos puntos esenciales de discrepancia entre lo solicitado por los promotores del expediente y lo acordado por el Ayuntamiento de Tarragona, primero, y recogido, con ciertas reservas, en la Propuesta de Resolución de la Generalidad de Cataluña.

Se trata de dos cuestiones que, pese haber sido tratadas como contingentes o variables, constituyen piedra angular y motivo trascendental de la solicitud inicial, y que por sus repercusiones de presente y de futuro, quedan elevadas a categorías sustanciales, razón de ser o "conditio sine qua non", de la pretensión deducida por los promotores del expediente de constitución de la nueva Entidad.

La simple lectura del suplico de la instancia inicial, pone de manifiesto estos dos pilares básicos de la nueva Entidad Local:

La delimitación de su ámbito territorial, término de su jurisdicción o zona de influencia; y,

Las atribuciones y competencias que han de serie transferidas.

Antes de exponer y desarrollar, en forma conclusivo, los fundamentos de hecho y los argumentos de Derecho invocados en la instancia inicial de este expediente, resulta imprescindible dedicar un apartado especifico a los antecedentes o "presupuestos" de la actual solicitud.

Delimitación territorial:

En el plano incorporado al expediente en unión de la instancia de incoación, señalado como documento número 15, quedan fijados los límites de la jurisdicción de la nueva Entidad Local, coincidentes en su totalidad con los del antiguo término municipal de La Canonja, salvo en un corto trazado que discurre por la riera o vaguada existente entre el núcleo de La Canonja y el Barrio de Bonavista... estas objeciones desconocen que la exclusión que se hace en el que fue primitivo término municipal de La Canonja de la zona contigua al Barrio de Bonavista (construido y habitado en época reciente sobre los límites o línea jurisdiccional que separaba los antiguos Municipios de Tarragona y de La Canonja) es consecuencia obligada del hecho de que -por causas que en nada afectan al presente expediente solamente promueven esta solicitud los vecinos del núcleo de La Canonja, plenamente diferenciado y separado de aquella barriada.

La arbitraria delimitación que propone en su acuerdo municipal el Ayuntamiento de Tarragona, en oposición a la petición deducida de los promotores del expediente, deja fuera del primitivo término municipal de La Canonja, además, otra importantísima y considerable porción territorial que, por derecho propio, ha de adscribirse a la nueva Entidad Local Menor...

Los límites propuestos por los vecinos solicitantes, de otra parte y como corroboración "ad maiorem" del anterior razonamiento, coinciden íntegramente con los de la Parroquia de San Sebastián Mártir, única existente en el núcleo de La Canonja, según consta en el documento acompañado con la instancia inicial.

... algunos informes municipales hacen una interpretación de las normas aplicables en un vano intento de enervar las legítimas pretensiones -también en esta materia de límites- de los vecinos de La Canonja; habiéndose llegado a decir que "las fábricas no van a Misa".

Si embargo, basta y sobra para rebatir tan tendenciosas interpretaciones la Real Orden, vigente, de 17 de mayo de 1952 "...tendrán la consideración de parroquias rurales todas aquellas que no constituyen el casco urbano de la capital del respectivo Municipio"

(El subratllat apareix al document original)

Por todo ello, los límites jurisdiccionales que propugna el Ayuntamiento de Tarragona en el viento Sur, que hace coincidir con el trazado de la Carretera Nacional 340 con las ligeras inflexiones que se recogen gráficamente en el plano unido y que resta del término jurisdiccional de La Canonja una extensa zona más al Sur de dicha Carretera Nacional, no pueden ser admitidos ni son aceptados por los promotores del expediente, por cuanto que conculcan las normas recogidas artículo... .

Procede, que en la resolución de este expediente, simultáneamente con la declaración de creación de la E.L.M., se especifiquen sus límites jurisdiccionales, ajustados a la normativa vigente con la que coincide la solicitud de los promotores... además, se señalen, aunque fuera únicamente de modo enunciativo o con carácter no limitativo, las competencias a transferir a la nueva Entidad...

El planteamiento es el siguiente "Si, dados los términos en que están redactados los artículos.., ha de entenderse que la constitución de las Entidades locales Menores, de una parte, y la determinación de sus límites jurisdiccionales y separación patrimonial, de otra, son actos necesaria y preceptivamente independientes y sucesivos; o si pueden concentrarse en una sola resolución".

Entendemos que el último término de la alternativa ha de ser resuelto afirmativamente, en atención a las siguientes consideraciones:

1.- La determinación del territorio ha de ser, ineludiblemente, no ya simultánea, sino previa a la petición...

2.- El artículo 47.... establece "para determinar la jurisdicción territorial de las Entidades locales menores que no la tuvieren delimitada con anterioridad". cuatro normas diferentes...

A continuación, en las normas que señala para determinar los límites territoriales -cuando no lo estuvieran con anterioridad-, menciona las siguientes categorías de núcleos:

-"Parroquia Rural", en la norma primera, cuyos límites hace coincidir con los mismos que tenga "según la demarcación eclesiástica vigente"... El propio legislador en interpretación auténtica se ha ocupado de disipamos cualquier duda, que "parroquia rural" es toda Parroquia "que no constituya el casco urbano de la capital del respectivo municipio"...

En conclusión, si la Ley exige que la delimitación territorial de las E.L.M. esté determinada con anterioridad, incluso, a la iniciación del expediente. . . se demuestra que no son actos independientes y sucesivos, sino que, por el contrario, pueden y aún deben concentrarse en una única y misma resolución... La "declaración" sobre límites jurisdiccionales, en el estricto sentido de constatación de los ya existentes con anterioridad, está atribuida de modo exclusivo y excluyente al mismo órgano del que emana la creación de la Entidad Local Menor. De aquí que, cuando el mencionado órgano no se haya pronunciado acerca de esta cuestión, por no habérsela sometido incorporada al expediente, habrá de hacerlo en trámite específico posterior. Cualquier acuerdo municipal en esta materia, queda privado de validez y eficacia en tanto no haya sido aprobado por aquél órgano superior competente... En el presente caso, los complejos factores en juego de que se ha hecho mérito, imponen la necesidad de que en la resolución final del expediente se recojan pronunciamientos categóricos sobre delimitación territorial de la jurisdicción de la nueva Entidad, de conformidad con lo solicitado por los promotores del expediente,

Por todo ello,

SUPLICO AL CONSEJO DE ESTADO:

Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, y por evacuado el trámite de audiencia que me ha sido conferido en el expediente 43.793/43.591, sobre constitución del núcleo de La Canonja en Entidad Local Menor del Municipio de Tarragona, se digno tomar en consideración las alegaciones formuladas y, en definitiva, dictaminar en favor de la creación de la mencionada Entidad, con indicación de que en el decreto de constitución de la misma se haga declaración expresa sobre la delimitación jurisdiccional de su territorio, según consta en la línea propuesta por los promotores del expediente en el plano acompañado a su instáncia como documento núm. 15; y que, asimismo, se transcriban o incorporen expresamente a la propia resolución, las competencias a transferir a la nueva Entidad, aprobadas por unanimidad por el Ayuntamiento de Tarragona y reflejadas en Anexo obrante a los folios 295, 296 y 297 del propio expediente.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, dos de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Estado. MADRID.


El document següent presenta algunes anotacions fetes a llapis (creiem escrites per la Junta Gestora canongina) . Una diu " Aquest projecte va anar al Consell Executiu del 4/2/82, en el que va ser aprovat) " Consultats membres d'aquella Gestora manifesten que aquest acord posteriorment fou variat, creuen, per algun pacte entre la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona.

 

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S'APROVA LA CONSTITUCIÓ DE L'ENTITAT LOCAL MENOR DE LA CANONJA, QUE PERTANY AL MUNICIPI DE TARRAGONA.-

La major part de caps de família del barri de "La Canonja", sol·licita de l'Ajuntament de Tarragona, amb data de 29 d'octubre de 1979, la seva constitució en Entitat Local Menor, basant-se en el fet que el barri de La Canonja havia format part del Municipi independent del mateix nom, desaparegut amb motiu d'haver-se agregat al de Tarragona pel Decret 2732/1964, de 27 de juliol, i tot i que l'antic municipi comprenia també el barri de "Bonavista", La Canonja constitueix un nucli de població amb característiques peculiars que el diferencien clarament de la resta del que fou l'antic terme municipal,

(fins al final del paràgraf esta subratllat a llapis)

....és a dir, el barri de Bonavista, del qual es troba ben separat; la jurisdicció de la Parròquia de Sant Sebastià Màrtir constitueix l'àmbit de L'Entitat Local Menor.

El capellà ecònom de la Parròquia de Sant Sebastià Màrtir, el director de l'únic col·legi nacional del nucli, la Cambra Agrària i Cooperativa Agrícola i Caixa Rural, l'Autoritat judicial i la Comandància de la Guàrdia Civil, han informat favorablement; durant el període d'informació pública va ser formulada una reclamació per part de l'Associació de Veïns del barri de Bonavista que limita el seu interès a l'anul·lació de qualsevol decisió que s'adopti en l'expedient, sense que Bonavista sigui part activa i interessada, reclamació que fou desestimada per l'Ajuntament de Tarragona, amb data de 12 de febrer de 1.981, i es pronuncia en sentit favorable amb la condició que siguin alterats els límits territorials proposats pels promotors de l'expedient.

S'han complert substancialment els requisits formals que exigeix la legislació vigent en la matèria i acreditada la concurrència de les circumstàncies i exigències dels arts. 23 de la Llei de Règim Local i 42 del seu Reglament de Població i Demarcació Territorial; i el parer d'Entitats i Òrgans que han intervingut e informat és general coincident.

Per tant, de conformitat amb el dictamen emes per la Comissió Permanent del Consell d'Estat; d'acord amb allò que disposa l'art. 9·8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el Decret 160/1980 de 19 de setembre; a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

Article primer.- S'aprova la constitució de l'Entitat Local Menor de La Canonja, que pertany al Municipi de Tarragona (Tarragonès).

Article segon.- El Departament de Governació queda facultat per a dictar les disposicions que el compliment d'aquest Decret pogués exigir.

Barcelona, 26 de gener de 1982.

Segons deia la premsa de la capital el mateix dia -26 de gener- l'alcalde de Tarragona, Josep Ma Recasens visità al Conseller de Governació de la Generalitat, Sr. Vidal Gaiolà, per tractar de la constitució de La Canonja com a Entitat Local Menor. Sembla que en aquells moments es va produir la variació que ens manifestaran membres de la Gestora canongina.

 


PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIES DE COMPETÈNCIES A L'ENTITAT LOCAL MENOR DE LA CANONJA.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 14 d'abril de 1.983, adopta, entre d'altres, el següent acord que en la part de, transferències a la Canonja, diu així:

"El Sr. Magí exposa la proposta de transferència de competències a l'Entitat Local Menor de la Canonja.

Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que amb aquest acord finalitza el llarg procés de Constitució de l'Entitat Local Menor de la Canonja, de la qual cosa cal que ens en congratules tots.

Fa constar que es tracta d'una nova experiència que esperem que doni resultat. Assenyala que les relacions que s'han tingut amb la Junta Gestora, malgrat que han passat per vicissituds, han estat molt cordials í així espera que segueixin en un futur. L'Ajuntament ha traspassat el màxim de competències possibles i en les properes eleccions, la Canonja podrà, per votació directa, elegir el seu Alcalde Pedani.

A continuació es procedeix a votació i queda aprovada, per unanimitat, la següent proposta:

"Vist que la Canonja es va constituir en Entitat Local Menor en base al Decret núm. 50 de la Generalitat de Catalunya de 4 de febrer de 1982.

Vist que es va constituir com a Comissió Gestora l'1 de juliol de 1982.

Vist que, en data 9 de desembre de 1982, l'Ajuntament Ple va aprovar els límits territorials i la separació patrimonial i que la Generalitat, en data 11 de marc de 1983, ho va autoritzar.

Per tot això, es considera arribat el moment de, una vegada rebuda la proposta adient de la Comissió Gestora i arribats a un acord al respecte, efectuar la transferència de competències següents a l'Entitat Local Menor de la Canonja, en base a l'art. 107 de la vigent llei de Règim Local:

1.- ACCIÓ CIUTADANA.

Competències a transferir:

1.- Beneficència.

2.- Colònies escolars entre els fills del poble.

3.- Guarderies dins de l'àmbit de l'Entitat Local Menor.

4.- Llar de Jubilats.

5.- Promoció d'activitats socials.

 

Assistència Social

L'Excm. Ajuntament de Tarragona, quant a l'assistència social, seguirà prestant els serveis actuals, al seu càrrec, a totes aquelles persones de la Canonja que els requereixin. Així mateix, s'ha de preveure la possibilitat de descentralitzar aquest servei, efectuant-se el desplaçament d'un assistent social a les dependències de la Canonja, per atendre, en dies i hores a determinar, tots aquells casos de la seva competència dins de l'àmbit de l'Entitat local Menor.

 

2.- URBANISME I LLICÈNCIES.-

Competències a transferir:

1.- Llicències, d'obres menors (exclusió de les obres que suposin canvi de l'ús de l'edifici i augment de volum. En aquest últim cas es requerirà informe de l'Entitat Local Menor de la Canonja, que s'entendrà favorable cas que no sigui evacuat dins del termini de 10 dies. D'altre banda, aquesta haurà de comunicar mensualment a l'Ajuntament de Tarragona, les obres menors que concedeixi.

2.- Policia sobre façanes en mal estat.

3.- Policia sobre solars sense tancar.

Relacions de col·laboració i descentralització:

1.- Llicències d'obres majors. L'atorgament de llicències per obres majors és competència de l'Ajuntament de Tarragona; això no obstant, les que afectin el nucli de la Canonja podran ésser sol·licitades pels interessats a les dependències de l'Entitat Local Menor, si bé aquesta les enviarà immediatament a l'Ajuntament de Tarragona per a la seva resolució. Així mateix, el dit Ajuntament haurà de comunicar a l'Entitat Local Menor la concessió d'aquestes llicències. En aquest supòsit d'obres majors es demanarà informe de la Canonja, que s'entendrà favorable cas que no sigui evacuat dins del termini de 10 dies.

2.- Urbanisme. De tots els instruments urbanístics, és a dir plànols, projectes, etc., en serà enviat un exemplar a la Canonja en la fase d'exposició pública perquè pugui ésser exposat a les seves dependències; Així mateix, els afectats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes a l'Entitat Local Menor que, un cop informades, les remetrà a l'Ajuntament de Tarragona per a la seva resolució. Igualment, el dit Ajuntament, enviarà a l'Entitat Local Menor un exemplar de l'instrument urbanístic degudament certificat un cop hagi estat definitivament aprovat.

Respecte al patrimoni municipal del sòl de l'Ajuntament de Tarragona, la Canonja hi participarà quan el dit patrimoni provingui del planejament de terrenys inclosos dins dels seus límits territorials, habilitant-se la fórmula adient en el moment en el moment en què es produeixi la provisió d'aquest patrimoni.

 

3.- SANITAT I MEDI AMBIENT.-

Competències a transferir:

1.- Desratització i desinsectació dins del nucli de l'Entitat local Menor.

2.- Possibilitat de gestionar una farmaciola d'urgències.

3.- Participació en els diferents organismes que es puguin crear per l'Ajuntament i que afectin l'àmbit de l'Entitat Local Menor en qualsevol temàtica de Sanitat i Medi Ambient.

 

4.- GOVERNACIÓ.-

Competències a transferir:

1.- Llicències d'ocupació de la via pública (sense concessió administrativa).

2.- Noves denominacions i canvis en la nomenclatura dels carrers, places, parcs, camins, etc. de La Canonja.

3.- Atorgament d'honors i distincions.

4.- Possibilitat de creació de vigilants jurats i serenos.

5.- Cessió de personal.

El personal que es proposa cedir a l'Entitat Local Menor és el següent:

1 Mestre Serveis Especials: Sr. Santiago Jansà Solé plantilla.

1 Oficial Serveis Especials: Sr. Fermin Roig Balart - plantilla.

1 Encarregat Serveis Varis: Sr. Pedro Florit Pascual -contractat laboral.

1 Subaltern d'Administració General: Sr. José Martínez Garcia - plantilla.

1 Porter escola: Sr. Francisco Torrente Blesa-plantilla.

4 Netejadores d'escoles i el personal que presta el servei de neteja viària en les condicions laborals adients. 

L'esmentat personal continuarà a la plantilla de l'Ajuntament de Tarragona, qui tindrà cura de tot l'aspecte administratiu, si bé percebran totes les seves retribucions de la Canonja, a la qual seran transferides puntualment pel dit Ajuntament junt amb els justificants de pagament.

6.- Plantilla pròpia.- L'Entitat Local Menor, quant a entitat amb personalitat jurídica pròpia, podrà crear la seva pròpia plantilla de personal.

Relacions de col·laboració:

1.- Guàrdia Urbana. L'Entitat Local Menor serà escoltada i podrà efectuar propostes quant al servei de la Guàrdia Urbana dins del seu àmbit d'actuació, establint-se en principi com a serveis bàsics els mínims següents:

Dos guàrdies diürns.

Servei de cotxe patrulla les vint-i-quatre hores del dia.

Assistència als actes o espectacles públics sempre que ho sol·liciti l'Entitat Local Menor.

Assistència d'un Guàrdia a les sessions de la Junta Veïnal, per les quals coses es comunicarà amb antelació el dia i hora de celebració.

 

5.- BÉNS.-

1.- Transferència del patrimoni (el corresponent acord ja ha estat adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Tarragona en sessió celebrada el 9.12.82).

 

6.- HISENDA.- 

1.- Descentralització progressiva de la gestió fiscal i del cobrament a través de la informàtica o per altres mitjans, establint-se, en aquest supòsit, un equilibri financer per les despeses que aquesta descentralització ocasionaria a l'Entitat Local Menor, entre ella i l'Ajuntament de Tarragona.

2.- Creació d'ordenances fiscals d'aquells serveis Propis de l'Entitat Local Menor susceptibles d'acreditar taxes.

3.- Exaccions traspassables.

 

7.- CULTURA.-

Competències a transferir:

1.- Promoció de la cultura popular.

2.- Promoció de festes dins del seu àmbit.

3.- Promoció i/o creació de centres socio-culturals al poble.

4.- Catalanització de l'Entitat: rètols, carrers, etc.

5.- Equipaments culturals.

6.- I totes aquelles relacionades amb la cultura en els apartats anteriors.

 

8.- ENSENYAMENT.-

Competències a transferir:

1.- Conservació del material i mobiliari escolar.

2.- Conservació d'edificis escolars a la Canonja.

3.- Possibilitat d'organitzar l'ensenyament d'adults així com l'impartiment de classes de música i arts plàstiques.

4.- Terrenys per a noves escoles. En relació al patrimoni del sol.

 

9.- TRÀNSIT I TRANSPORTS.-

Competències a transferir:

1.- Concessió de guals.

Col·laboració i descentralització administrativa:

1.- L'Entitat Local Menor efectuarà aquelles propostes que consideri més convenients quant a la regulació i ordenació del trànsit dins del seu nucli d'actuació Així mateix, quant a la conservació i col·locació de senyals de trànsit. A més a més i necessàriament, haurà d'ésser escoltada en tots els casos en què la proposta de resolució de l'Ajuntament de Tarragona no s'adapti al proposat per l'Entitat Local menor, així com en aquells altres casos en què l'esmentat Ajuntament actués sense haver-hi proposta de la Canonja. Aquest tràmit de l'audiència serà, doncs, un requisit indispensable abans que s'adopti la resolució final.

2.- L'Entitat Local Menor serà escoltada en els temes que afectin el transport urbà sempre que siguin de la competència Municipal.

 

10.- SERVEIS MUNICIPALS I OBRES DE MANTENIMENT.-

Competències a transferir:

1.- Rreparació i conservació de tots els edificis patrimonials.

2.- Reparació i conservació de camins rurals, vies urbanes, parcs i jardins i voreres.

3.- Cementiri

4.- Escorxador.

 

11.- JOVENTUD, ESPORT I LLEURE.-

Competències a transferir:

1.- Promoció de l'esport a la Canonja.

2.- Esport escolar.

3.- Participació de la joventut a la vida del poble.

4.- Esbarjo de la joventut.

5.- Equipaments esportius.

 

12.- REGLAMENTS I ORDENANCES.-

L'Entitat Local Menor queda facultada per redactar els Reglaments i ordenances adients a serveis transferits.

 

13.- OBRES AL PATRIMONI DE L'ENTITAT LOCAL MENOR.-

Quan l'Entitat Local Menor proposi a l'Ajuntament de Tarragona la realització d'obres majors en al seu patrimoni, es requerirà llicència municipal.

Quan es tracti de projectes d'obres al carrer, no caldrà demanar autorització si bé, i a part de tramitar-se legalment per l'Entitat Local Menor, haurà de remetre'ls a l'Ajuntament per, informe, que s'entendrà favorable cas que no sigui evacuat en el termini d'un mes. S'exceptuarà de la petició de l'informe quan es tracti d'obres de manteniment, conservació o provisionals.

 

14.- COL·LABORACIÓ AMB L'ENTITAT LOCAL MENOR.- 

1.- Els serveis Tècnics Municipals.- Els serveis Tècnics municipals d'urbanisme arquitectura i enginyeria col·laboraran en la confecció dels pertinents projectes, plànols, etc., que sol·liciti l'Entitat Local Menor. Així mateix, tindran cura de la supervisió i direcció dels projectes tècnics d'obres que els formuli la dita l'Entitat Local Menor.

2.- Brigada municipal.- La Brigada Municipal tindrà cura també de desenvolupar les tasques que siguin de la seva competència dins de l'àmbit de l'Entitat Local Menor. Deixant a banda aquells casos en els quals es tracti un supòsit de perill per a la seguretat o salubritat públiques, en què l'actuació serà immediata, la Brigada Municipal haurà de començar les corresponents tasques encarregades per l'Entitat Local Menor, en un termini de quinze dies a comptar de l'encàrrec, que li serà fet per l'Ajuntament de Tarragona a petició de l'Entitat Local Menor, la qual es remetrà a la Brigada Municipal en un període no superior a una setmana, a comptar de la data en què hagi tingut entrada la dita petició. Les feines així encarregades s'hauran de realitzar i acabar en el que es considera el termini normal per cada tasca, des del punt de vista tècnic.

3.- Departament d'Informàtica.- El Departament municipal d'informàtica col·laborarà amb l'Entitat Local Menor en la confecció de tots aquells documents que necessiti per al seu desenvolupament administratiu i de dades.

4.- Servei d'aigua Referent al servei d'aigua, subministrament i control competència actual de l'Ajuntament de Tarragona, quan afecti l'àmbit de l'Entitat Local Menor, hi haurà una col·laboració directa entre l'Alcalde Pedani i el de l'Ajuntament de Tarragona.

5.- Servei de recollida d'escombreries.- Referent al servei de recollida d'escombreries, que en principi seguirà essent competència, de l'Ajuntament de Tarragona, també hi haurà una col·laboració directa entre l'Alcalde Pedani i el de l'Ajuntament de Tarragona.

 

15.- COL·LABORACIÓ ECONÒMICA I APORTACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL MENOR.-

Com a conseqüència de les transferències que es produeixen, es produirà, també, la corresponent aportació econòmica a La Canonja per un import experimental de 24.900.000 ptes, per a l'exercici del 1983. El caràcter experimental de l'expressat import ve donat pel motiu d'ésser l'Entitat Local Menor de nova creació i no disposar dels suficients elements que li permetin considerar la disponibilitat de l'expressat

A tal efecte en acabar l'exercici del 1983, i a la vista del desenvolupament econòmic realitzat i de les previsions en aquest sentit, entre l'Ajuntament de Tarragona i l'Entitat Local Menor, s'establirà la quantitat definitiva que configurarà el Pressupost de l'any 1984, que mai no serà inferior a l'expressat import de 24.900.000 pessetes.

Per als exercicis successius a partir de l'any 1984, l'aportació que l'Ajuntament de Tarragona farà a l'Entitat Local Menor tindrà un increment percentual igual al que tingui el Pressupost del dit Ajuntament.

Finalment, cal fer constar que les aportacions seran lliurades a l'Entitat Local Menor, trimestralment i per avançat.

 

16.- FINAL.-

En el supòsit que en el futur, bé perquè legalment sigui obligatori o perquè hi hagi acord entre l'Entitat Local Menor i l'Ajuntament de Tarragona, es produeixi el traspàs, de competències no fetes constar a la present proposta, lògicament, en el seu moment, s'establirà el seu contingut econòmic a incrementar en les aportacions esmentades a l'apartat anterior.

El present acord de transferència de competències i el seu import econòmic és adoptat per unanimitat dels Srs. Assistents.

Cosa que us comunico per al vostra coneixement i efectes.

Tarragona 25 d'abril 1.983

EL SECRETARI GENERAL,

Signat i segellat per la secretaria general de l'Ajuntament de Tarragona.