Subscripcions

Si t'interesa rebre un missatge cada cop que actualitzem aquestes pàgines i ésser informat de les novetats, omple el formulari següent. Aquestes dades no seran emprades per finalitats comercials, únicament són per a tipificar els usuaris i per determinar línies temàtiques possibles d'expansió

Aquest formulari pot no funcionar bé amb navegadors sense correu electrònic associat. Si et trobes amb aquest problema envia'm un e-mail i t'inscriuré igualment.

ralturo@tinet.fut.es


Nom i cognoms:

Estudis:

Treball:

Província:

Direcció d'e-mail:

Àrees d'interès:

Acuicultura i Pesca

Aprofitaments forestals

Botànica

Cacera

Dasometria i inventaris

Ecologia

Estadística forestal

Gestió del medi ambient

Hidrologia

Indústries forestals

Informàtica aplicada al món forestal (CAD, SIG, simuladors...)

Legislació Forestal

Micologia

Parcs i urbanisme

Pascicultura

Plagues i malures

Productes alternatius dels boscos (resina, suro, bolets, plantes aromàtiques, fruits...)

Reforestacions

Restauració d'àrees degradades

Vivers

Zoologia

Comentaris i altres àrees d'interés: