cap. omnium

KIU NI ESTASNi estas preskaù dudek mil personoj el ciuj partoj de Katalunujo, viroj kaj virinoj, junaj kaj pli agaj, el cia profesiokaj el ciu socia klaso, kiuj per niaj klopodo kaj memvola monhelpo kontribuas ebligi, ke niaj lingvo kaj kulturo rehavu la plenan normalecon kaj estu alireblaj por kiel eble plej multaj personoj.
En Barcelono kaj en la diversaj katalunaj regionoj, multegaj personoj estas membroj de OMNIUM CULTURALkiuj agadas cu per delegitoj kaj lokaj aù regionaj grupoj cu kunlaborante en institucioj, ocietoj aù bazaj grupoj por diskonigi la kulturon apartenantan al kataluna popolo.
Dum ne estos finita la reakiro de la nacia kataluna konscio estas pli necesa ol iam ajn antaùe la nepra kaj konscia kunlaborado de ciuj kiuj -car ili logas kaj laboras en la katalunaj landoj- sentas sin ligitaj al nia agado por la lingvo kaj kulturo.


KION VOLAS NINi volas atingi nacian kaj popolan kulturon je dispono de ciu. Ni volas, laù la lingvo kaj gia enhavo, katalunan kulturon respondan al nia nacio, faritan de kaj por nia popolo. Ni kredas, ke la kataluna kulturo konsistas el sumo de konoj kaj spertoj kiujn nia popolo, kun vigla kaj renoviga volo, amasigis laù longe de la jarcentoj.

La kataluna kulturo, do, konsistas ne nur el nia literatura heredajo kaj la kontribuoj al scienco kaj artesprimado, sed ankaù el la tradiciaj kultivtehnikoj de niaj kamparanoj aù la mara lingva riceco de niaj fi kaptistoj.

La historio, literaturo, popola filosofio, ktp., kune, estas rezulto de karakteriza procezo kaj de la vivstilo de la kataluna socio, kiu formis naciajn lingvon kaj kulturon. Ilia normigo estas la cefa celo de O.C. de post gia fondigo en 1961a.

Similaj kaj samcelaj asocioj laboras en la ceteraj katalunaj lokoj; ili estas, precipe, la "Obra Cultural Balear" (en la Balearaj insuloj); la "Acció Cultural del País Valencià", la "Cercle de les Arts i de les Lletres" en la Andoraj valoj, kaj aliaj societoj de la norda Katalunujo.


KION NI FARASNi ciutage klopodas:

. Por atingi, ke la kulturo ne estu privilegio de nur kelkaj homoj.
. Por ke oni redonu al ni nian historion kaj nian nacian literaturon.
. Por havi katalunajn lernejojn laù lingvo kaj enhavo.
. Por stimuli kaj kompletigi la lernejan agadon.
. Por havigi adekvatajn spektaklojn al geknaboj.
. Por oferti klasojn pri nia lingvo al tiuj adoltoj kiuj neniam havis okazon lerni la propran lingvon.
. Por helpi efektivigi tiujn laborojn kaj trasercojn kiuj konigas pli profunde nian nacion.
. Por diskonigi niajn librojn.
. Por projekti la personecon kaj la ekzemplon de niaj intelektuloj.
. Por konservi la signifon kaj la pluan ekziston de niaj popolaj tradicioj.
. Por starigi al ni cion kio koncernas nian popolon laù la kataluna vidpunkto.
. Por reakiri niajn popolajn komunkrimedojn.
. Por solidigi la instituciojn zorgantajn precipe nian kulturon.


Cu vi jam helpas la katalunan kulturon?

tornar enrere