El Diccionari Tinetaire d'Internet


Hem volgut traduïr alguns termes que surten tot sovint a les pàgines Web consultades o a revistes especialitzades i que potser als nous arrivats a TINET no els sonen familiars. Son termes anglesos en la seva majoria, Si algún tinetaire vol redefinir alguna paraula, sap d'altres paraules no incloses o simplement vol colˇlaborar en el Diccionari, preguem es posi en contacte amb els mantenidors del Navegador.

Simbols A B C D E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Simbols


©

Es el simbol de Copyright, es dir, adverteix de que no es pot copiar sense permís del autor.

@

En espanyol, es el simbol de "arroba", pero en anglés significa "At" es a dir, en aquest lloc. Es usat en adreces de e-mail, per separar el nom del usuari del domini a que perteneix. Per exemple pepito@tinet.fut.es vol dir Pepito, situat dintre del domini de Internet Tinet.

(aka)

Equival al nostre alias. Aixís (aka TheGhost), vol dir (alias The Ghost).

A


Acces Provider

Lo mateix que Service Provider. La Entitat que et dona acces a l'Internet.

Acrobat.

Un programa de Adobe que permet fer presentacions (fitxers amb format .PDF) molt rebuscades. Actualment el plug-in Amber per Netscape permet de veure fitxers Acrobat.

Ack

Abeviatura de Acknowlegement. Un número a la capçalera TCP que diu al TCP quin byte ha d'esperar que arrivi. Acus de rebut.

Acronym

Acrònim també es paraula catalana: es tracta d'una abreviatura que s'usa a l'Internet en lloc d'una frase sencera; per exemple BTW vol dir lo mateix que By The Way, es a dir "per cert" o "parlant d'aixó".

ActiveX

Una nova tecnología aplicada al Internet Explorer, que permet incloure dintre de les pàgines Web controls interactius. Un intent de Microsoft de ocupar el lloc de JavaScript.

Address

Adreça, es clar. Pot ser adreça de e-mail del tipus xxx@tinet.fut.es o be una adreça tipus URL, de una pàgina Web determinada.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line. Línea Digital Asimétrica. Sistema asimètric de transmisió i rebuda de dades; es reben més ràpidament que es emeten.

AI

Artificial Inteligence, es a dir Intelˇligència Artificial. Els programes de AI son desenvolupats en llenguatges especials, com el LISP i el PROLOG, i pretenen reproduïr la forma de funcionament del cervell humà. Per tant, seríen capaços de treure conseqüencies llògiques de les dades que sels subministrin.

AIX

AIX, una versió de Unix, desenvolupada per IBM.

Alias

Alguns programes de e-mail permeten que enlloc del teu nom real puguis posar un nom fals, es el alias.

Alt

Alternative. Un dels grups de Usenet mes controvertits, ja que allí s'hi troben tots els alt.binaries i demés grups de discusió acusats de pornografía.

AltaVista

Un excel.lent buscador de dades al Internet, tant a la World Wide Web com a Usenet. La seva adreça es http://www.altavista.digital.com

America On Line

Un dels proveidors d'Internet mes coneguts arreu del mon. Trobareu moltíssimes pàgines amb l'adreça http:xxx.aol.com/

Analogue signals

Senyals analògiques. Ondes variables en amplitud que porten una senyal capaç d'esser interpretada per dispositius adients, com per exemple les senyals que porten la veu fins a un teléfon analògic.

Anchors

Ancores. Es diu de les etiquetes de l'Hypertexte incrustades dintre una pàgina de la Web que permeten a l'usuari saltar d'un punt a l'altre del document o fins i tot a un altre document o un altre ordinador de la Web.

Anonymous FTP

FTP Anónim. Es diu del fet de "baixar-se" programes d'un ordinador llunyà que et permet fer-ho sense necessitat de donar contrasenyes. Per exemple el de Tinet.

ANSI

ANSI es una organització (l'American National Standards Institute) que en el seu dia va normalitzar procediments acceptats pels ordinadors d'arreu del mon. Es diu també d'una certa forma d'expressar números, lletres i simbols (codi ANSI).

Apache

Apache es un popular programa servidor de HHTP desenvolupat en Linux i per tant, gratuït, usat ampliament a la Xarxa. Tinet l'ha usat també.

APD

Agencia de Protección de Datos. Creada a Espanya el 1993 per protegir les dades dels espanyols de una reproducció indeguda.

API

Application Program Interface. Interface de programes d'aplicació. Definició de com es demanen els serveis.

AppleTalk

Programa de conexió d'ordinadors Apple en área local.

Applet

Petita aplicació feta amb el llenguatge Java (l'últim crit) que es pot incloïr dins una pàgina Web i per exemple, animar un gràfic.

Application

Aplicació. Es diu d'un programa que fa un treball determinat.

Arc

Arc es la extensió que porta un fitxer comprimit al programa PKARC. Potser no gaire conegut avui en día com el PKZIP.

Archie

Archie es un recurs, avui obsolet, trobat a diversos servidors de la WWW i que permet cercar un programa dels de FTP anónim encara que només en sàpigues el nom aproximat. Archie et diu els servidors de Ftp que el tenen magatzemat i cal llavors dirigir-se al més proper. Trobareu clients d'Archie al Ftp de la Fundació i de la URV.

ARPA

Advanced Research Projects Agency. La Agencia del Exèrcit USA que va desenvolupar el primer projecte per la interconnexió d'ordinadors dels USA que no pogues esser destruïda en cas de guerra nuclear (ARPANET) Al projecte s'hi van afegir les Universitat americanes i fins ara...

Article

No cal traducció. Es qualsevulga missatge que es enviat a un dels grups de discussió de l'Usenet.

ASCII

Codi Standard America per l'Intercanvi d'Informació Primer usaba 128 bytes per representar tota mena de lletres, números i caràcters. El PC IBM va ampliar l'estandard a 256 bytes per poder representar els semi-gràfics i altres signes. Reconegut per tots els ordinadors personals del mon.

ASCII Art

Obra més o menys artística feta amb els dits caràcters ASCII, per exemple, usat en Signatures.

ASP

Vol dir Active Server Page i forma part del Microsoft's Internet Information Server (servidor de Web basat en Windows NT). Permet usar server-side scripts, es a dir que si per exemple hom usa JavaScript en una pàgina normal, els Java Scripts son llegits e interpretats pel browser/client. Son per tant, client-side scripts. Al contrari, quan es demana una pàgina ASP, es el servidor qui fa el treball i dona la pàgina resultant al browser. Es el server-side scripting. Té la ventatja de que el servidor pot usar variables, per exemple, donar una pàgina o altre depenent del tipus de browser que hom usi.

Asynchronous

Asincrònic, es a dir no subjecte a intervals regulars de temps, com certes transmisions de dades.

AT Command Set

Un joc de comandaments de modem inventat per la Companyia Hayes que ha esdevingut el estandard de fet de l'industria de les comunicacions per modem. Vegeu el vostre comandament de Login per entrar a Tinet.

Attachment

Afegitura. Arxius binaris afegits a un e-mail, ja sigui codificat com texte ASCII o (UUencoded)bé pel sistema MIME. Pot ser un programa, un gràfic o qualsevulga tipus d'arxiu.

Avatar

Personatge virtual. Personatge virtual que hom empra a determinats jocs.

AVI

Format de Video digital per Windows, amb só incorporat.

B


Backbone

Literalment, espina dorsal. Una de les xarxes que a la vegada conecten altres xarxes a l'Internet .

Bandwidth

Amplada de Banda. Es diu generalment del tráfic que soporta una determinada xarxa. Últimament a Tinet s'en ha parlat molt del ample de banda.

Banner

Literalment, bandera, pancarta. Missatge que et surt en pantalla al entrar a una determinada aplicació, generalment enllaçant amb un anunci.

Baran, Paul

Inventor de la conmutació de paquets, per la qual l'informació es trossejada en paquets, enviats a la Net pel millor canal disponible i reajuntats al final.

Batch

Lot.Conjunt de petits comandaments o programes que s'engloben en un de mes gros que els llança un darrera l'altre.

Baud

Baudi. Unitat de mesura. Diu els nombre de transicions d'una senyal de comunicacions per segon..

BBS

Bulletin Board System. Literalment, tauló d'anuncis. Un servei en línea, es a dir, accesible per modem, on es trobaven i es troban programes, gràfics, etc. Molts han acabat oferint servei d'entrada a Internet.

Bcc

Blind copy. Còpia cega. Una línea de capçalera del e-mail que permet incloïr molts destinataris, cadascú dels quals ignorarà que els mateix missatge ha anat a altres persones.

Berners-Lee, Tim

Actualment Director del CERN de Ginebra, inventor del llenguatge HTML. Un dels pares fundadors de la Internet.

Binari

Arxiu codificat en bits.

BinHex

Un sistema de conversió d'arxius de binari a ASCII propi dels Macs, per poder incloïr-los als e-mail. Semblant al UUencode pels PCs.

BIOS

Basic Input Output System. Conjunt d'ordres bàsiques pel funcionament del PC, que s'executen en engegar-lo. Estàn gravades en una memòria ROM.

Bis

S'usa amb relació als estandards de modem (V32bis) Bis vol dir dos cops en llatí.

Bit

Bit. (Segur que l'heu sentit, aquesta paraula) Una unitat de mesura que representa la unitat de memoria mes petita possible en un ordinador. Els valors poden ser 1 ó 0.

Bitmap

Tipus de imatge composta de punts (al contrari de les fetes amb vectors). Es molt usada i la seva extensió es bmp.

BPS

Bits per second. Representa la velocitat amb que entren -o surten- els bits. ULL VIU. Els modems venen marcats en Bits per segon, es dir que un moden a 14.400 bps. vol dir que pot transmetre 14.400 bits (NO ). BYTES. Alguns programes de Ftp dedicats anuncien la transmisió en Bps, pero Netscape, per exemple, ho diu en Ks. Resumint, que amb un modem a 14.400 i usant Netscape, difícilment en condicions normals es rebrá mes de 1'4 Ks per segon.

Blinking

Un enutjós comanament de les pàgines Web que encen i apaga el texte i et fastigueja els ulls.

Block

Bloc. Una unitat de transmisió que consta d'un número de caracters determinat i que circula per la WWW de forma podriem dir autónoma.

Body

Cos. Aquella part de la pàgina Web on van el texte, gráfics, etc. que veu el usuari.

Bookmak

Literalment, punt-de-llibre. Arxiu on els usuaris de Netscape graven les adreçes que han trobat més interessants, per tal de tornar-hi fàcilment.

Boolean Search

Cerca Booleana. Una cerca on hom empra els operadors booleans (AND, OR, XOR) per tal de accelerar la trobada de les dades. Usada en alguns buscadors.

Bounce

Rebot. Tornar a l'origen un e-mail quin destinatari es incorrecte.

Branch Prediction

El chip magatzema part d'una instrucció de programa pel cas de que es repeteixi. Si es així, la instrucció es procesa inmediatament. Pot resultar en més rapidesa de procés.

Bridge

Pont. Una conexió entre dos xarxes per tal d'enviar-se paquets de dades.

Browser

Literalment fullejador. Un programa per navegar per la Net. Els primers eran purament de texte (Lynx), pero a partir del Mosaic admeten gràfics també. Els mes coneguts son el, Netscape que té el 50% del mercat, i el Internet Explorer.

BSA

Bussiness Software Alliance. Associació dels Industrials del Software per combatre la piratería a nivell internacional.

Buffer

Area de memòria intermitja. Usada com memoria on s'allotjen dades de entrada/sortida de forma temporal.

Bus

Circuït de la placa base per òn circulen les dades cap als diferents components.

Byte

Una unitat de memòria formada per 8 bits, que pot admetre un caràcter o un número. En el sistema BCD s'hi poden ficar dos números.

Bytecode/s

Es refereix al llenguatge Java. Un programa Java un cop compilat, queda en forma de bytecodes. Els bytecodes son molt semblants al llenguatge màquina- es a dir, molt eficaços- i per altra banda no son específics de cap máquina en particular, la qual cosa fa que diferents tipus d'ordinadors, muntant la seva pròpia màquina virtual Java, puguin llegir i correr tots el mateix programa.

C


Cache

Caché. Copia que els browsers fàn de totes les pàgines HTML que han baixat, per tal de no haver-les de tornar a carregar si tornen a ser demanades.

Cell Phone

Telèfon Mòbil.

CFV

Call for Votes. Una crida a votar la creació d'un grup nou d'Usenet.

Carrier

Una senyal de frecuencia determinada que pot esser modulada per un altra senyal portadora de dades.

Cascade

Cascada. Copiar un missatge afegint-hi els teus comentaris. Al cap de tres o quatre copias/afegitures, ningú ja en sap res del missatge original.

CC

Courtesy Copy. Copia de cortesía. Per fer seguir un e-mail a un altre destinatari diferent del primari, pero al mateix temps.

CCITT

Un organisme Internacional encarregat de dictar normes técniques per les comunicacions.

Cello

Un programa per veure la WWW bastant antic, d'abans del Mosaic.

Cerf, Vinton

Dissenyador del TCP/IP. Un dels pares fundadors de la Net, i Chairman del ISOC actualment.

CERN

Conseil Européen pour la Recherce Nucleaire. A Ginebra. Es l'Alma Mater de l'Internet i el seu lloc de naixement com a tal, de la mà de Tim Berners-Lee.

CERT

CERT vol dir Computer Emergency Response Team. Equip creat per DARPA (antecessor del ARPANET) per ocuparse de la seguretat al Internet.

CGI

Vol dir Common Gate Interface. Defineix la manera com els programes que corren en els servidors de Web poden rebre i enviar informació a un browser. Els programes CGI (scripts) poden estar escrits en qualsevulga llenguatge que el servidor pugui entendre i fan tasques tals com comptar entrades a la pàgina, procesar forms o manejar guestbooks. Si el servidor admet CGIs (no tots els servidors deixen que n'hi posis), son una bona manera de millorar una pàgina.

CGI-BIN

Directori d'un servidor web ón es magatzemen els programes CGI.

Chat

Chat vol dir xerrada, conversa. El fet de conversar dos o mes internautes fent servir Internet. Fà poc es feien servir programes de chat dedicats, pero avui en día es fà també amb browsers.

Ciberespai

El mon virtual format per tots els ordinadors connectats entre sí.

CISC

Complex Instruction Set. Un xip que treballi amb CISC processa les instruccions del x86 directament.

Client

Es diu del programa que treu/recull informació del servidor per donar-la al usuari.

Client/Servidor

L'estructura bàsica de les aplicacions Internet. El servidor magatzema l'informació i el usuari demana al seu programa client que li busqui l'informació X. El servidor dona al client lo demanat i el client ho presenta al usuari de forma accesible i fàcil. Hi han programas clients per totes les branques de l'Internet.

Clipper Chip

Un chip que el Govern americà volía posar a tots el ordinadors que es venguessin, per tal de controlar l'informació.

Com

Un nom de domini d'alt nivell que vol dir que es tracta de una Web comercial. Ex. www.sausage.com

Communications Decency Act

La Llei (Americana) de Decencia a les Comunicacions. Pretenía que els servidors de Internet s'autocensuressin. Va esser rebutjada pel Tribunal Suprem dels USA.

Compress

Un programa de compresió d'arxius per UNIX.

Connect Time

Temps de Conexió.

Cookie

Es una entrada en el fitxer Cookies.txt que Netscape usa per mantenir dades relacionades amb CGI scripts. Els cookies que rebem d'altres servidors els serveixen per tenir dades de la nostra Web. Podem rebutjar-los. També es una frase generada al atzar que surt en moltes aplicacions i al IRC.

CPS

Caracters per segon.

Cracker

Expert en informàtica que es capaç de descompilar un programa i treure'n les proteccions per fer-ne ús ilˇlegalment.

Crash

Fallada total. Pet. Lo que fa el Windows de tan en tant.

CRC

Cyclic Redundancy Check. Un control de detecció d'errors dintre del programa.

Cryptography

Criptografía: la ciencia de codificar els missatges de forma que només qui té la "clau" pugui entendre-ls.

CSLIP

Compressed SLIP. Una varietat del Slip (Serial Line Internet Protocol- un dels molts protocols usats al Internet) que permet més velocitat de transmisió.

CSS

Cascading Style Sheets.Fulles de Estil en Cascada. Conjunt d'instrucciones de HTML que permeten definir com apareix una fulla web.

CTS

Clear to send. Llest per transmetre. Una de les senyals de que tot está a punt per transmetre.

D


Daemon

Es un programa dintre d'un sistema que fa una funció molt determinada. Hi ha Daemons al Ftp de la URV. No confondre amb Demon, un servidor d'Internet molt conegut a Anglaterra.

DARPA

Veure ARPANET.

DASD

Direct Access Storage Device. Aparell de Magatzemament d'Acess Directe. Una manera que té la IBM de dir disk dur o HD.

Database

Base de Dades. Una colecció d'informació organitzada en registres - no sempre - que pot ser interrogada per mitjá de paraules-clau. N'hi de programables i de més senzilles. Més o menys.

Data Compression

La compressió de l'informació per tal de fer méspetit l'arxiu transmés. En parlen molt als manuals dels modems.

Decryption

Lo contrari a la criptografía.

Delphi

Un dels mes grans servidors d'Internet del mon, als USA es clar.

DHTML

Vol dir Dynamic HTML.El Hypertext MarkUp Language (Html) encara que té pocs anys, es insuficient per les necessitats dels dissenyadors de Webs actuals. El DHTML es una colecció de standards ja que hi entren les Cascading Style Sheets (CSS), el Html i un llenguatge com el Javascript o el VBScript pedr lligar-ho tot.

Dial-Up

Conectar amb un altre ordinador trucant-lo per teléfon.

DIP Switch

Un d'aquells petits interruptors amb una serie de palanquetes que s'han de canviar de lloc per canviar el paràmetres de les impresores, modems, placas mare, etc etc.

DNS

Domain Name System. Alló que Netscape sembla no trobar mai. Es una database que transforma els noms del dominis d'Internet en nùmeros, que es lo que finalment entenen els ordinadors (Tinet= 194,224, etc etc).

Domain

Ho traduirem per Domini. L'ordre jerarquic a Internet. Els dominis es llegeixen de dreta a esquerra. Heus aquí alguns dels dominis mes coneguts: . Altres dominis es refereixen a països:

Down

. Avall. Caigut. Lo que passa amb els sistemes més d'un cop.

Download

"Baixar-se". Es com s'en diu coloquialment del fet de carregar al teu ordinador, mitjançant FTP un programa o aplicació que resideixen en un ordinador llunyà.

DRAM

Un tipus de RAM dinàmica, molt usat avui en día.

DTR

Data Terminal Ready. Un altre senyal que pertany a la transmisió de dades.

DVD

Digital Versatile Disk, es a dir, disc digital de usos diversos. El DVD no es un altre tipus de CD, sino el seu succesor. En el DVD, les pistes gravades son mes estretes i els punts "cremats" que representen 1s i 0s son mes petits, la qual cosa n'augmenta la capacitat de dades en comparació amb un CD "normal". En un DVD hi poden haver dues capes sensibles en lloc d'una sola i també es pot gravar per dues cares, en lloc d'una sola. Quan a capacitat, aixís, resulten aquestos tipus:

DVD-5

Gravat per una cara, una sola capa. Es lo més normal avui en día. Capacitat: 4,7 Gigas. Unes dues hores de video.

DVD-9

Gravat per una cara, dues capes. Capacitat 8,5 Gigas.

DVD-10

Gravat per dues cares, una sola capa. Capacitat 9,4 Gigas. Més fàcil de gravar que el DVD-9

DVD-18

Gravat per dues cares, dues capes. Capacitat máxima 17 Gigas.

DVD-ROM

Disc de només lectura. Qualsevulga tipus de dades. Equival al actual CD-ROM.

DVD-R

Disc gravable una sola vegada. Equival a un disc CD gravable una sola vegada. Una vegada gravat, es una DVD-ROM.

DVD-RAM

Disc DVD regravable moltes vegades, que no es pot llegir en un lector de DVD-ROM.

DVD-RW

Un altre tipus de DVD-RAM, també regravable, pero incompatible amb aquest.

DVD+RW

Encara un altre tipus de regravable, que es pot llegir en unitats DVD-ROM, si bé no en totes.

DVD-Video

Disc DVD usat només per magatzemar pelˇlícules i llegit per consoles dedicades, similars a una cónsola de video, endollades al aparell de TV.

Duplex

Un canal de comunicacions que permet transmetre senyal en els dos sentits. Pot esser HalfDuplex o Full Duplex.

E


EARN

Una xarxa acadèmica Europea.

EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Un sistema de codificació usat sobretot per IBM pel seus ordinadors. Per exemple, pot posar un caracter en un byte o dos decimals "empaquetats" en el mateix byte.

Editor

Editor. Un programa per crear, modificar i guardar documents. Un tractament de textes es tota una altra cosa. Al e-mail hi un petit editor, aixís com dins de programes.

EFF

Electronic Frontier Foundation. La EEF es preocupa dels problemes legal i socials derivats de la gran extensió de l'Internet i de ls comunicacions en general. Vegeu-ne l'adreça al Navegador Tinetaire.

EMACS

Un editor molt popular en els sistemes on-line.

E-mail

Correu Electrònic. Tots els tinetaires el coneixen. Un sistema de enviar missatges pel computador en lloc del sistema habitual de carta, sobre i segell. (Per cert del sistema clàssic s'en diu snail-mail. es a dir Correu Cargol).

Emoticons

També dits Emote-Icons o bé Smileys. Es tracta de petits gràfics inclosos dintre de un e-mail per expressar diferents graus podiem dir emocionals. Aixís el :-) representa alegría o broma, :-D vol dir riure a boca oberta, ;-) vol dir picar l'ullet, :-( vol dir tristesa o decepció etc etc. Una llista exhaustiva sería massa llarga. S'han de veure de costat, naturalment.

Encryption

Encriptar, es a dir, codificar un escrit de forma que només pugui ser entés per que té la clau. Amb el creixement de compras vía Internet, ha augmentat també el nombre de sistemes d'encriptació.

Equalisation

Ecualització. Un sistema inclós en modems per compensar les distorsions degudes a les línees telefòniques.

Error Checkins

Un sistema emprat pels modems per assegurar la correcció de les dades transmeses/rebudes.

Ethernet

Ethernet es un sistema propietari de Xarxa Local (LAN), que ha esdevingut el estandard.

Etiquette

O bé Netiquette. Les supostes regles que hom d'emprar quan usi el e-mail (p. ex. no usar majúscules, no enviar missatges de propaganda no desitjats, etc).

Eudora

Un dels més populars de e-mail usat a l'Internet, i per tant, a TINET.

Europe On Line

Un proveïdor d'Internet.

E-zine

Contracció de Electrònic Magazine, es a dir Revista Electrónica. El nombre de e-zines a l'Internet, dedicats cadascó al seu interés particular, es molt gran.

F


FAQ

Frequently Asked Question. Preguntes que es fan molt sovint. En trobareu arreu de l'Internet, i tracten d'ajudar als nous arrivats a un grup de discusió, a una pàgina Web, etc. Es recomanable consultar-les si en trobeu al arribar a un lloc desconegut de la Web.

FAST

La Federació contra el Robatori de Software. Engloba les principals firms de soft i actúa contra Entitats que usen soft piratejat.

Fax Modem

Un modem que pot rebre i enviar faxes.

Feed

Alimentació. Es diu de la conexió d'un sistema a una font d'informació.

Fidonet

Una xarxa de conexió de BBS molt coneguda.

Filename extension

L'extensió de un arxiu. En DOS els arxius consten d'un nom, limitat a 8 posicions i d'una extensió, de 3 posicions. L'extensió vol indicar-nos el tipus d'arxiu de que es tracta. A l'Internet les extensions mes usades son:

File Server

Servidor d'arxius. La paraula servidor s'usa moltíssim en Internet. Es refereix al ordinador que, integrat en la Internet, magatzema arxius accesibles per les diverses eines de la Net. Veure "Client" i "Client-Servidor".

Finger

Un programa que ens diu el usuari o usuaris de un sistema remot.

Firewall

Literalment, mur anti-foc. Es un dispositiu de seguretat, configurat per restringir l'access a unes adresses determinades o determinar quins protocols poden o no poden usar-se.

Flame

Flama. Un atac -escrit, es clar-, contre el pobre que ha gosat tocar un tema a les llistes que no ha estat del gust dels tertulians.

Flame War

Guerra de flames. Aldarull que es forma a les llistes, amb contestes i contracontestes.

Frame

Un block de dades, amb la seva informació de capsalera i cua enganxat en ell.

Frames

Una característica del Netscape 2, que permet col.locar varies finestres independents dintre d'una pàgina Web.

Free Agent

Un programa lector de News altament recomanable. Molt bó i gratis.

FreeNet

Un proveïdor d'Internet que dona access "free" es a dir, lliure, en contraposició als proveïdors comercials. Diuen que el el primer va ser la Cleveland FreeNet. A Espanya la primera, millor i única FreeNet, es la nostra TINET.

Freeware

Programes gratuïts, generalment distribuïts per la Xarxa.

FTP

El Protocol de Transmisió d'arxius que diu com dits arxius s'han de transmetre a través de l'Internet.

FTPmail

Ftp a través del e-mail. Es posible rebre programes d'alguns servidors de FTP, via el e-mail. N'hi ha pocs servidors, es difícil de demanar i carrega molt el servidor local de Correu Electrònic. No es recomanable, si es té acces, com es el nostre cas, a FTP directe.

Full Duplex

Fluix d'informació en embdues direccions al mateix temps.

G


Gateway

Pasarela. Un sistema de computadors per transmetre dades entre dues xarxes diferentes. Router.

Geek

Afeccionat a la Informàtica en general i a la Internet en particular, pero de forma desmesurada.

GIF

Graphics Interchange Format. El format de gràfics mes popular a l'Internet. Desenvolupat en el seu día per Compuserve.

Gigabyte

Unitat de magatzemament, equivalent a mil Megas. Un munt.

GNU

Conjunt d'aplicacions desenvolupades i distruïdes per la Free Software Foundation.

Gopher

Una de les primeres eines d'exploració de l'Internet, fundada en una serie de menus estructurats que es van recorrent fins a arribar a l'informació desitjada. Encara hi han mils de base de Dades que es poden explorar, si bé la tendencia es a organitzar l'informació fent-la accesible per la WWW.

GUI

Graphical User Interface. Els programs que usen icons, ratolí i figuretes per fer l'us d'un programa o la navegació a la Xarxa mes fàcil. No, el primer GUI no va ser Windows.

H


Hacker

El expert en informàtica que es dedica a entrar a altres sistemes i explorar-los, sense permís. Poden provocar danys, pero no necessariament tenen males intencions.

Half Duplex

Semi Duplex. Un sistema que permet la comunicació en ambdues direccions, pero en un sol sentit a la vegada.

Handshaking

Encaixada de mans. Un intercanvi de senyals entre dos dispositius, per engegar-los o mantenir-los sincronitzats.

Hayes

Nom d'un fabricant de modems, quin joc de comandaments ha esdevingut l'estandard de la industria.

Header

Capçalera. Part d'un paquet de dades que va devant de les dades propiament dites i que porta informació de l'origen, destí i control d'errors.

Hierarchy

Jerarquía. Els grups d'Usenet están distribuits en 7 jerarquies principals (comp, misc, news, rec, sci, soc, talk).

Hit

Cop, vegada. Una Web pot muntar el seu comptador de forma que s'incrementi cada cop que s'accedeix a una pàgina, o gràfic. Muntant un munt de gràfics a la seva Homepage, alguns proveïdors presumen de xifres astronòmiques d'accessos.

Hoax

Informació inexacta que es difón per la Xarxa. El protoptipus es l'avis de propagació de un virus terrible que ho esborra tot.

Home Page, Homepage

La primera página a que s'accedeix al entrar en un lloc de la Web.

Host

El ordinador principal d'una xarxa d'ordinadors, que permet comunicar-se entre ells als altres ordinadors.

Href

Ancora. Veure Anchors.

HTML

Hyper Text Markup Language. El llenguatge de links incrustades al document inventat per Berners-Lee. Tots els documents de la WWW están en HTML.

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol. Un dels molts protocols de l'Internet, que diu com s'han de transmetre les pàgines HTML.

Hypertext

Hyper Texte. Paraula inventada per Nelson als anys 60 per descriure el concepte de informació interlligada dintre d'un document.

Hz

Hertz. Una unitat de frecuencia, equivalent a un cicle per segon.

I


IAB

Internet Architecture Board. Els que decideixen els estandards d l'Internet.

Icon

Representació gràfica de un comandament o de un programa, usada en un GUI.

IEEE

Associació d'Enginyers Informàtics dels USA.

InlineImages

Imatges incrustades dintre de un document de la Web.

Interface

Zona de contacte entre dos components electrónics.

Internet Explorer

Un browser de Microsoft, actualment molt usat.

Internet Movies Database

La millor Web sobre cinema al Internet. La seva adreça es http://www.imdb.com/

Internet Phone

Programa de transmisió de veu per l'Internet, un dels primers.

Internet Relay Chat

Veure IRC.

Internet Society

Una organització que governa l'Internet i a la vegada es el Internet Architecture Board.

Internetiquette

Lo mateix que Netiquette.

Intranet

Xarxa local muntada segons els protocols TCP/IP, actualment molt en boga a les grans companyies.

IP

Protocol Internet, en el que es basa l'Internet.

IP Adress

Adreça numérica dels ordinadors host; el usuari final generalment no el veu, ja que només veu el nom de domini alfabétic.

IRC

El Internet Relay Chat permet als usuaris entrar en conversa múltiple (per escrit) en temps real.

IRQ

Interruption Request. La vía per la que un periféric avisa a la CPU de la seva disponibilitat.

ISDN

Es nostra RDSI. Combina serveis de veu i serveis digitals en un sol circuit.

J


Jakarta

Sistema de desenvolupament de Microsoft, descrit com visual Java.

Java

Llenguatge de programació per l'Internet desenvolupat per Sun Microsystems, que permet incrustar interactivitat a les pàgines Web. Es preveu que jugarà un important paper en el futur de la WWWeb. Java es un llenguatge compilat.

JavaScript

Un programa escrit en una subdivisió del llenguatge Java, que s'incorpora dintre de una pàgina Web. Es interpretat pel Netscape en el moment de ser carregat.

JPEG

El Joint Photographic Experts Group va desenvolupar un sistema de compresió d'imatges que ha esdevingut un dels estandards de la Web, (el .jpg). Dona bona calitat i les imatges es comprimeixen molt.

Jumper

Una petita peça de plàstic i metall que hom usa per canviar configuracions internes de la placa base.

K


Kahn, Robert

Co-dissenyador, amb V.Cerf, del protocol TCP/IP. Un dels grans gurus de la Net.

kbps

Kilobits per segon; una unitat de mesura de transmisions.

kernel

El nucli d'un sistema operatiu que conté els comandaments de nivell mes baix.

Key Word

Paraula clau. Usada en la cerca dintre de databases, quan hom usa Archie, Veronica o altres eines de cerca.

Kill File

Un arxiu/filtre que elimina els missatges provinents dels usuaris relacionats en el mateix. N'hi ha molts al Usenet.

Kilobyte

Mil bytes. Exactament son 1024, degut al sistema binari de càlcul.

L


LAN

Local Area Network. Xarxa d'àrea local, que serveix un àrea petita (per exemple una empresa).

LBA

Sistema especial de direccionament del disc dur que permet accedir a particions superiors a 528 Megas.

Leased Line

Una conexió permanent entre dos punts, sense necessitat de trucada de conexió.

LED

Light Emitting Diode. Diode emisor de llum. Un dispositiu que emet llum quan se li aplica un voltatge. Usat als panels indicadors.

Link

Veure anchor.

Linux

Sistema operatiu desenvolupat per Linus Törwalds a partit del sistema UNIX. Es gratüit, molt eficient i cada mes extès, oposant-se seriament a Windows.

LISTSERV

Un sistema automátic que permet manejar una llista de distribució de missatges.

Local Newsgroup

Grup local de noticies. Son les nostres llistes de discusió.

Log

Un texte gravat automàticament que recull totes les activitats realitzades per una aplicació o sistema.

Log off

Desconectar-se d'un sistema de comunicacions.

Log On

També escrit Logon. Conectar-se a un sistema de comunicacions.

Login

Identificarse en el moment d'entrar a un sistema, generalment donant un nom i una password.

Lurker

Es diu del que entra en un grup de discusió, forum, etc, pero que només llegeix missatges, sense enviar-ne.

Lycos

Un dels sistemes de cerca mes usat a l'Internet.
http://www.lycos.com.

Lynx

Un dels primers i mes usat programes per veure les pàgines Web. Sense gràfics.

M


MacPPP

El Protocol Mac de punt a punt, que permet conectar-se a l'Internet.

Macro

Una macro instrucció es un conjunt d'instruccions substituïda per un altre de mes curta que desencadena el procés de totes elles una per una.

MacTCP

L'equivalent en Mac del protocol TCP/IP desls PCs.

Mail Bombing

Acte de terrorisme cibernètic consistent en enviar a la bustia electrónica d'algú o alguna organització gran cantitat de missatges o arxius llarcs e inútils.

Mailbox

Bustia electrónica. El lloc on el correu electrónic queda magatzemat.

Mail Gateway

Pasarela de Correu. Una máquina que transmet correu entre dos serveis de e-mail.

Mailing List

Llista de Correu. Un grup de discusió.

Majordomo

Un tipus de llista de Correu.

Mbps

Mega bytes per segon. Una transmisió d'un milió de bits per segon.

Menu

Una llista d'opcions de les que l'usuari ha de triar-ne una. Usada ampliament a l'internet.

Micron Process

La separació entre un transistor i un altre dintre del processador. Com mes petita es, mes petit es el tamany del processador, menys voltatge necessita, menys es calenta i corre mes. El tamany actual del Micron Process es de 0'18 microns.

Microsoft Network

Un servei d'informació de Microsoft, començat com una Internet propia de MS, pero que al final s'ha obert a Internet.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions. Un sistema d'incloure arxius binaris dintre del e-mail. Usat en lloc del UUencode.

MMX

Especificacions multimedia afegides als processadors Pentium, per millorar-ne el tractament de imatges i sò.

Modem

MOdulador/DEModulador. Un dispositiu per convertir informació binaria en analògica, que pot esser enviada pels fils telefònics normals. Un aparell similar converteix al altre costat la senyal altre vegada en digital, pero ser usada per un altre ordinador.

Moderator

La persona que modera o controla un grup del Usenet o qualsevulga grup d'intercanvi de missatges.

Mosaic

Un browser molt popular fins l'adveniment del Netscape. Té capacitats gràfiques i n'hi han versions per diverses plataformes.

Mosaic Netscape

El nom primerament donat al popular Netscape.

Motherboard

Placa Base. Es el component central del PC. Tota la resta de components van endollats a la placa base directament o van endollats a un altre component que acaba endollat a la placa base. Pels seus circuits passen totes les dates, d'anada o de tornada al procesador, als disks, a la pantalla, etc.
La placa base té dos formats principals: El AT i el ATX. El AT es va implantar pels 286 i encaixa en la majoria de capses. El format Baby-AT es el preferit, per ser mes compacte. El format ATX està orientat diferent, per que hi càpiguen millor les targes d'expansió i gradualment es va fent més popular. El tipus de processador que hom pot posar a la placa base depen del encaix previst per al mateix.
Hi ha tres opcions: el socket 7, el socket 8 i el Slot 1. El mes versàtil es el socket 7; el 8 només es per Pentium Pro i el Slot 1 pel Pentium II.
Cal tindre molt present el joc de xips que porta la placa base:
-FX. Es el joc de xips més vell i es usat en les plaques de Socket 7. També es el mes lent, pero conserva algunes ventatges.
-HX. Es per Socket 7. Suporta només SIMMs de memòria. Bona velocitat. Bons buffers.
-VX. Es el germà del HX, pero suporta DIMMs.
-TX. Substitueix el HX i el VX per el socket 7. Té les ventatges de tots dos, i suporta Ultra DMA discs durs. Pot portar RAMs tipus SIMMs i DIMMs.
-LX. Ultim disseny. Especial pel Pentium II, inclou suport per AGP, Ultra DMA, DIMMs i SIMMs i processadors duals.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Grup d'Experts en la Industria del Cine. Han desenvolupat uns quants protocols, com el seguents:

MPG2

Protocol del MPG que tracta de la compresió de video digital.

MP3

MPG1 Audio Layer 3. Tracta de la compresió i reproducció del audio i ha donat lloc a tot un seguici de software de compresió i descompresió, aixis com hardware pel mateix.

MSN

Microsoft Network

MTU

Maximum Transmission Unit. Ho veureu al setup del Trumpet Winsock; es la quantitat de dades mes gran que es pot transmetre a un sistema determinat.

MUD

Multi User Dungeon. Un joc de rol, d'aventures on-line.

MUG

Multi User Game. Un joc on-line on poden jugar dos o mes jugadors a la vegada.

N


National Science Foundation

Una Agencia governamental dels USA que va esser fonamental en el desenvolupament de l'internet tal com la coneixem avui.

NCSA

El National Center for Supercomputing Applications, i els desenvolupadors del NCSA Mosaic.

Negroponte, Nicholas

Fundador i Director del Media Lab del M.I.T. Un dels pares fundadors de l'Internet.

Net

Altre nom per l'Internet.

Net Guru

Nom que es dona a un expert d'Internet reconegut a nivell mundial.

Net Police

Es diu dels que es pensen que tenen dret a dir als altres com i que s'ha de fer a l'Internet.

Netiquette

La suposada forma de conduïr-se a l'Internet, normes no escrites pero respectades.

Netscape

Un dels navegadors (browser) mes popular actualment a l'Internet. Ampliament usat.

Network

Xarxa. Un grup de computadors units entre sí per comunicar-se informació.

Newbie

Es diu del nou arrivat a un grup de discusió del Usenet.

Newsreader

Un programa usat per llegir (i escriure-hi) als grups de Usenet (news).

Node

Un computador enganxat a una xarxa.

NRAM

Memoria no volátil usada en dispositius tals com modems per poder magatzemar-hi una determinada configuració.

NSF

Veure National Science Foundation.

Null Modem

Una conexió directe entre dos ordinadors per mitjà dels seus ports serie.

O


OCR

Optical Character Recognition. Programes que permeten convertir textes impresos i escanejats en texte informàtic.

Octet

Octet equival a Byte.

Off-Line

No conectat a cap sistema.

Off-line Reader

Un programa que permet conectar-te a un sistema on-line, baixar-te el missatges, llegir-los, respondre'ls i enviar les respostes conectant-te de nou. Abans tot havia de fer-se on-line.

On-line

Es diu quan dos ordinadors estàn conectats per mitjà de modems. Per exemple BBS o l'Internet.

P


Packet

Paquet. Conjunt d'informació preparat per esser enviat a l'Internet.

Packet Internet Groper

PING. Programa destinat a probar si están actives las destinacions dels missatges d'Internet.

Parity Bit

Un bit afegit a una unitat de dades als efectes de comprovació de la seva integritat.

Password

Una paraula (string) escollida pel usuari i destinada a donar-li accés segur a un servei o sistema.

PCI

Un tipus de bus actualment molt usat, que ha desplaçat als anteriors ISA i VESA.

PGP

Pretty Good Privacy. Un sistema de encriptació de missatges usat per enviar transacciones segures per e-mail i la Net. Consisteix en una clau pública i una privada. Hom reparteix la seva clau pública perque el seu interlocutor encripti amb ella el seu missatge. El missatge encriptat es desxifra al altre costat mitjançant la clau privada.

Phreaking

Usar la línea telefònica sense pagar.

Pipelining

Vol dir dividir la secuència de les instruccions de programa en varies seccions i anar-les donant al processador.

Plug-In

Un afegitó per un browser (com Netscape) que li permet fer funcions extra, tal com presentacions multimedia, video on-line, imatges en 3-D, etc.

Pointer

Puntero. Una senyal que es posa a un fitxer perque un sistema on-line recordi que ja ha estat llegit o tractat.

POP-Point of presence

En aquest sentit es un node d'entrada a l'Internet. Grans proveïdors ofereixen varis POP en un païs per minimitzar el cost de les líneas.

POP-Post Office Protocol

En aquest altre significat es un protocol de e-mail que permet guardar magatzemats els missatges fins que l'usuari fa log-in, en quin moment son lliurats al destinatari. En resumen, es el programa de recepció dels e-mails.

PPP

Point to Point Protocol. El protocol que permet usar TCP/IP per una línea telefònica normal.

Port Number

Els ordinadors que usen el protocol TCP/IP poden usar diferents ports per diferents serveis

Primary Cache

Caché Primari. També es coneix com caché de nivell 1.Es un petit tros de memòria ón es magatzemen les dades i les instruccions que s'executen en aquell moment. Aquest caché està integrat dins del xip i va a la mateixa velocitat.

Protocol

Un dels varis estandards que governen la transmisió de dades entre ordinadors.

Public Domain

Programes de domini públic, es a dir, totalment gratis, a l'abast de tothom.

Q


Query

Cerca d'informació dintre d'una base de dades.

Queue

Informació en espera de esser processada, impresa, etc.

Quoting

Repetició de part o tot d'un missatge previ, dintre d'un missatge propi. Pràctica abusiva que allarga innecesariament els missatges.

R


RAM

Memoria d'accès al atzar. Els PCs. no en tenen mai.prou. Es volàtil, es a dir s'esborra quan es talla la corrent.

RARE

Reseaux Associés pour la Recherche Europenne. El Ens que representa las companyies europees d'Internet dintre de la Internet Society.

RealAudio

Un plug-in que et permet escoltar radio o audio mentres es fà quelcom més.

Remote Echo

Tot lo que envía el ordinador remot es duplicat a la pantalla.

REN

Ring Equivalent Number. Es refereix a un número total que no es pot sobrepassar pel equip que es conecta un socket senzill.

RFC

Request For Comments. Son documents usat per discutir els estandards de Internet. Per ex. RFC959 es usat per parlar del protocol FTP.

RISC

Reduced Instruction Set = Joc d'Instruccions reduït. Un sistema de processament que vol mantenir les instruccions de programa curtes i senzilles, d'on en resulta més rapidesa. Una instrucció típica de x86 es descompon en d'una a quatre instruccions RISC, que es processen molt mes depressa.

ROM

Read Only Memory. Memoria que només pot ser llegida, no modificada.

ROT-13

Una senzilla forma d'encriptació usat al Usenet, consistent en despalçar la lletra en avant o endarrera 13 llocs dintre del alfabet.

Router

Un sistema que transmet informació entre dos xarxes usanr el mateix protocol.

S


Scratchpad

Un fitxer temporal usat per ficar-hi missatges que després es transfereixen o bé son editats.

Secondary Cache

També conegut com caché de nivell 2. Un àrea de memoria molt ràpida usada per magatzemar les dades i instruccions mes usades. Es molt més ràpida que la memòria RAM i té un gran efecte sobre la rapidesa del ordinador.

Serial Port

Port serie. Usat per transmetre o rebre dades asíncrones. Modems, scanners, algunes impresores i els ratolins usen el port serie.

Server

Servidor. Un ordinador o bé el software de dit ordinador, que permet a altres ordinadors (clients) usar les dades del primer.

Service Provider

Proveïdor de Internet.

Shareware

Literalment software participat. Son programes disponibles per ser provats durant un temps, en la entesa de que seràn registrats/comprats mes endevant. Molts caduquen després de días o setmanes.

Shockwave

Un plug-in per Netscape que permet que presentacions multimedia puguin formar part de pàgines Web.

SHTTP

Http segur. Un protocol de seguretat per pàgines Web. Les pàgines que l'usen porten la terminació .shtml.

SIG

Special Interest Group. Un forum sobre un tema determinat.

Signature

Firma. Un afegitó a un missatge enviat a un servei on-line, usat per posar.hi dades personals, cites, etc. Si son massa llargues amoïnen generalment als receptors del missatge. Algunes es fan notar per estar fetes amb ASCII-art.

Site

Tècnicament sería una de les xarxes individuals que formen la Net, pero a la pràctica es diu també de una URL.

SLIP

Serial On line IP. Un protocol que permet que permet a un ordinador usar una línia telefònica normal per accedir als protocols de la Net.

Slot

Ranura de expansió de la placa base, per admetre dispositius.

Slot 1

Les plaques base amb Slot1 son pels Pentium II. El cache secondari va en un bus separat.

Smiley

Una manera d'expressar simples emocions mitjançant uns quants caràcters ASCII afegits al final o dintre d'una frase. Es llegeixen girant el missatge un 90 graus.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Es usat per transferir e-mail entre ordinadors, formant part de la familia de protocols TCP/IP. En resumen, es el programa que llança els e-mails a la xarxa..

Snail Mail

Literalment, correu cargol. Es diu del correu normal, per contraposició a la velocitat del correu electrònic.

Socket 7

Es el tipus de socket introduit a les plaques base quan van sortir els Pentiums originals. Encara usat a la majoria de plaques base de nivell baix. Els processadors del Socket 7 porten el secondary cache (caché secondari) a la placa base, generalment de 512 Kb.

Spamming

Es diu del fet de saturar busties de correu electrònic, grups o llistes de discusió, etc. amb informació o propaganda no sol.licitada. Els americans son mestres en aixó.

SSL

Secure Sockets Layer. La tecnología d'encriptació usada per Netscape per tal de comunicar de forma segura browsers o servidors.

Streaming Video/Audio

Vol dir quel video o el audio que hom està descarregant, comença a veure's o a sonar sense esperar a que s'acabi la baixada del fitxer.

Stuffit

Un programa de compresió de dades usat pels Macs. Molt usat a la Net. la terminació propia del fitxers encriptats amb Stuffit es .sit

Subscribe

El fet d'apuntarse a una llista o grup de discusió.

Superscaler

Son processadors que tenen més d'una unitat de execució, o sia que poden processar més d'una operació a la vegada. Tots els processadors moderns son superscalers. El codi executable necessita ser optimitzat per treure-n profit.

SysOp

Operador del Sistema. La persona responsable del funcionament d'una BBS.

T


Tags

Codis de formateig usat en el llenguatge HTML i per tant, en els documents Internet.

Talk

Un comandament UNIX que permet parlar en temps real entre ordinadors UNIX. Té la mateixa funció del IRC.

Tar

TApe aRchive. Un tipus de programa compressor de fitxers, usat amb UNIX. Extensió .tar.

TCP

Transmission Control Protocol, un dels protocols en que es basa la Internet.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol, els dos principals protocols en que es basa la Internet, generalment posat aixís junts. La part dita TCP trenca el arxiu a enviar en blocs manejables. dits "packets" i els afegeix les adreçes d'origen i destí, mentres que IP s'encarrega de enviar els "packets" per la ruta mes adient.

Telnet

Un protocol de Internet que permet usar a distancia un altre ordinador conectat a la Net.

Teleworking

Treball a distancia, per mitjà d'un modem i un ordinador. Es diu que serà la manera de treballar en el futur.

Terminal

Tot ordinador conectat a la Net per mitjà d'un servei on-line.

Thread

Una serie de missatges transmesos a una llista o àrea de discusió al Usenet. Consisteix d'un missatge inicial i les respostes referentes al mateix, formant un continuu.

TLA

Three Letter Acronym. Usat per abreviar comunicacions en missatges, encara que moltes vegades té més de tres lletres.

U


UDP

User Datagram Protocol. Un altre dels protocols de Internet.

Uniform Resource Locator

Veure URL.

UNIX

Un sistema operatiu de 32 bits, multiusuari i multitasca, desenvolupat originalment pels laboratoris Bell, molt usat en ordinadors grans.

Unsubscribe

Donarse de baixa a un grup del Usenet o a una llista de discusió.

Upload

Enviar un fitxer desde el ordinador propi a un altre ordinador remot. Lo contrari de Download.

URL

Uniform Resource Locator. La manera estandard de formular les adreces a la Internet. Esta formada pel protocol a usar mes l'adreça completa de una Web o pàgina. Per exemple http://www.fut.es o també ftp://www.urv.es, news:noticias.ibernet.es.

USB

Universal Serial Bus.Bus que permet múltiples conexions de periférics, que entren junts a la CPU.

Usenet

Un dels principals grups que conformen la Internet, amb la WWW, el IRC, etc. Consisteix en un grup de sistemes organitzats en grups de discusió, (mes de 15.000) sobre tota mena de temes. Es la part de la Internet potser mes controvertida.

Username

Lo mateix que userid, account number, etc. El nom escollit per l'usuari de un sistema on-line.

UUencode

Codificació de fitxer originalment en binari, de forma que pugui ser transmesa en forma de codis ASCII, a travers de la Net. Ha de ser descodificat, cosa que generalment es fá automàticament per el programa receptor.

V


V.32,V.3,V3bis

Protocols de transmisió via modem a 9.600, 14.400 i 28.800 bps, respectivament.

Verbose

El comandament verbose fa que tots els comandaments i prompts es vegin en pantalla.

Veronica

Una eina de la Internet per cercar el menu Gopher adient a la nostra paraula clau.

Video Display

Una manera caragolada de dir monitor.

Virus

Un programa destinat a infectar i a vegades, destruir els programes i fins i tot el HD dels ordinadors on es introduït.

VRML

Virtual Reality Modelling Language. Un format d'arxiu independent del sistema operatiu usat, que permet veure gràfics en 3D.

VT100

Una emulació de un terminal usat abans a la Internet.

W


W3

Veure World Wide Web-

WAIS

Wide Area Information Servers. Usats per fer recerca dintre de les databases de la Net.

WAN

Wide Area Network. Xarxa de Area Ample. Un tipus de xarxa usada per grans companyies en la que les dades o programes resideixen en el servidor central.

Web Computer

Un ordinador destinat només a esser conectat a la Internet, que suministrarà els programes. No estàn encara en ús.

Webmaster

El administrador de una web determinada.

Web Weaver

El que dissenya un document de la web. De vegades es aplicat al que "navega" per la web, pero es prefereix dir-ne "surfer", que nosaltres traduïm per navegador.

White Pages

Pàgines blanques. Una llista de usuaris accesible a travers de la mateixa Net.

Whois

Un programa de Internet que permet trobar adreces de e-mail i altres detalls, a partir d'un nom determinat.

Winmodem

Es diu del modem, només usable en Windows, en el que part de les tasques de la transmisió son asumides per la CPU.

Winsock

Una llibreria .dll usada per Windows per comunicar amb els protocols i la Internet.

WOM

Wakeup on Modem. L'ordinador s'engega quan arriba senyal del modem.

World Wide Web

La WWW. La part mes ampliament usada i que creix mes ràpidament de la Internet. Maneja la informació usant el llenguatge HTML.

World Wide Web Browser

Generalment dit Browser. Programa que permet accedir la WWW.

WSH

Windows Scripting Host.

X


x86

Es el joc d'instruccions usat en el processador original del PC, el 8086 i desde llavors, en tots el processados Intel. Un PC compatible ha de poder processar totes les instrucciones x86.

Xmodem

Un protocol de transmisió de dades via modem, avui en día sustituït pel Zmodem.

XML

Extended Markup Language. Llenguatge que ha esdevingut el succesor del HTML i es va implantant progresivament.

Y


Yahoo

Un dels buscadors mes usats a la Internet.

Ymodem

Un altre protocol usat per les transmisions via modem.

Z


Zip

Comprimir un arxiu usant el programa compressor Pkzip. Molt usat a la Net.

Zmodem

Encara un altre protocol usat a la transmisió de dades via modem.