Abreviacions i Convencions seguides a la traducció
 
     
 
Deutsch Català Descripció
AA AA de, ca = Archäologischer Anzeiger
aa.OO. locs.cits.
ll.cc.
de = [an den] angeführten (o: angegebenen; o: aufgeführten) Orten
ca = locis citatis = en els indrets citats
  ops.cits. de = [an den] angeführten (o: angegebenen; o: aufgeführten) Orten
ca = operibus citatis = a les obres citades
Abakus m àbac m Plural: Abaki
safata o tauleta que corona el capitell i en sobressurt; serveix d'enllaç entre la columna i l'entaulament. L'àbac descansa damunt l'equí i aguanta l'arquitrau
ἄβαξ -ακος, m
Abb. fig., figs.
il·lustr., il·lustrs.
de = Abbildung, Abbildungen.
ca = figura, figures | il·lustració, il·lustracions
ActaArch ActaArch de, ca = Acta Archaeologica (København)
AD AD de, ca = Antike Denkmäler. I (1886-1890 [1887-1891]), II (1908), III (1926), IV (1927-1931)
AEM AEM de, ca = Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn
Aegis f ègida f pell de la cabra Amaltea, donada per Zeus a Atena, la qual la duia com a cuirassa
αἰγίς -ίδος f
Agalma n agalma m Plural: Agalmata
estàtua votiva
ἄγαλμα -ατος n
Aigina Egina illa, ciutat, personatge mitològic
AJA AJA de, ca = American Journal of Archaeology
Akroter m acroteri m Plural: Akrotere
Variants: Akroterion n, Akroterium n, Akroterie f
ornament col·locat al capdamunt o als extrems d'un frontó
Alkimachos Alcímac Ἀλκίμαχος
Alkimachos-Painter m pintor de n'Alcímac Meitat del segle Vè a.C.
Alkmäoniden m.pl alcmeònides m.pl poderosa família aristocràtica atenesa, a la qual pertanyia, p.e, en Pèricles
altattisch àtic antic, arqueoàtic -a Traduïm el terme altattisch amb arqueoàtic, frühattisch amb paleoàtic i protoattisch amb protoàtic
AM AM de, ca = Athenische Mitteilungen = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts - Athenische Abteilung
AMA AMA de, ca = Ernst Langlotz, i Hans Schrader, i Walter-Herwig Schuchhardt, Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1939
Ambo m ambó m Plural: Ambonen
Mena de tribuna, normalment de pedra, emprada per a fer-hi les lectures dels textos sagrats i els sermons, situada a l'entrada del cor de les esglésies paleocristianes
Angelitos Angèlitos, Angèlit Ἀγγέλιτος
Angelitos-Votiv n Estàtua votiva de n'Angèlitos Estatueta (77 cm. / 81,5 cm -amb el plint- d'alçada) de la dea Atena oferta per un tal Angèlitos i feta per l'escultor Evènor vers el 480 a.C.
Anm. n. de = Anmerkung
ca = nota
Ansicht f punt de vista punt fix ideal per a mirar una escultura
Antenor Antènor Ἀντήνωρ
Antiken f.pl obres d'art de l'antiguitat greco-romana objectes artístics procedents de l'antiguitat greco-romana
Antiken in deutschem Privatbesitz: obres d'art greco-romanes a Alemanya de propietat privada
Anuli m.pl anellets m.pl, collarí m Sinònim: Halsringe
petita motlura escalonada que enrevolta la part inferior del capitell dòric. Està situada entre l'equí i el traqueli
a.O. op.cit. de = [am] angeführten (o: angegebenen; o: aufgeführten) Ort
ca = opus citatum, opere citato
op.cit. la cita es troba a una obra ja esmentada, però a una pàgina diferent
  loc. cit. de = [an] aufgeführtem Ort
ca = loco citato
loc. cit. la cita es troba a una obra i pàgina ja esmentades
Apollon Apol·lo Apollon Daphnephoros: Apol·lo Dafnèfor
Apollon Kitharodos: Apol·lo Citarede
Architrav m arquitrau m Plural: Architrave
Ares Ares  
Artung f talent natural, aptitud natural, predisposició innata, natura = Veranlagung, Wesensart, Beschaffenheit
Äquilibristik f equilibrisme m ein Motiv koketter Äquilibristik: un motiu escultòric d'equilibrisme coquet (o: bufó)
Argiver m argiu m natural o habitant d'Argos
argivisch argiu -iva d'Argos
Arthemis Àrtemis  
ARV ARV Attic Red-figure Vase Painters de John Davidson Beazley (1ª ed.: 1943; 2ª ed.: 1963)
Astragal m astràgal m, fuserol m Motllureta o cordó que, sense formar part del capitell, enrevolta la part superior d'una columna
Athena Atena Ἀθηνᾶ
Athena Lemnia: Atena Lèmnia
Athena Parthenos: Atena Pàrtena
Athena Promachos: Atena Pròmaca
Athena von Pellene: Atena de Pel·lena
Pallas Athena: Pal·les Atena
Attika f Àtica f  
Basis f base f Plural: Basen
Basrelief n baix relleu sinònim: → Flachrelief
Bauchamphora f àmfora panxuda  
Bauplastik f escultura arquitectònica escultura integrada en una obra arquitectònica
BCH BCH de, ca = Bulletin de Correspondance Hellénique
beidemale totes dues vegades, en totes dues ocasions  
bes. esp. de = besonders
ca = especialment
Bewegungsmotiv n expressió del moviment, cinesi f, mobilitat f, ritme cinètic → Standmotiv
representació de l'estàtua en moviment, en actitud d'estar movent-se
Bezogenheit f orientació, referència, dependència, connexió l'estar referit a, l'estar enllaçat, relacionat o connectat a / amb
die orthogonale Bezogenheit des Gewandaufbaues: l'èmfasi ortogonal de la disposició de la vestidura, l'orientació ortogonal de la disposició de la vestidura, la disposició de referència ortogonal de la vestidura
bildnerisch esculturòric -a [i/o pictòric -a] bildnerische Ausdrucksformen: formes d'expressió plàstica (o: artística)
Bildwerk n obra escultòrica, obra plàstica  
BMusFA BMusFA de, ca = Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston
Borte f 1. (Franse) serrell, vora, vorada, franja. 2. (Saum) rivet 3. (Tresse) galó 3b. (Litze, Verzierungsband) passamà m 3c. (Paryphe) pàrifa f, senefa f  
BrBr BrBr de, ca = Heinrich von Brunn, i Friedrich Bruckmann, i Paul Arndt, Denkmäler griechischer und römischer Skulptur in historischer Anordnung. 1888-1947.
Bretas n bret m, bretes m βρέτας "estàtua de fusta d'una deïtat"
Brettspieler m pesseuta m (grec: πεσσευτής) en sentit estricte: jugador de jocs (o: d'un joc) de taula.
A fi d'evitar aquesta expressió tan llarga, faig la proposta d'usar pesseuta com a equivalent de l'alemany Brettspieler,
tot i que el pesseuta només era el jugador de πεσσεία "mena de joc de dames o de jaquet". L'exemple clàssic n'és la representació sobre terrissa de n'Aquil·les i n'Aiant jugant-hi vetlats per la dea Atena
Deren Zugehörigkeit zur Gruppe der Brettspieler...: Llur pertinença al grup dels pesseutes...
die statuarische Brettspieler-Gruppe...: el grup estatuari de pesseutes...
die Brettspieler-Bilder: les representacions de pesseutes
Brygos Brigos terrissaire (segle Vè a.C.)
Βρύγος
Brygos-Maler m pintor d'en Brigos ο Ζωγράφος του Βρύγου
pintor de la terrissa produïda pel terrissaire Brigos
BSA BSA de, ca = The Annual of the British School at Athens
BullCom. BullCom. de, ca = Bullettino della Commissione archeologica Comunale di Roma
BWPr. BWPr. de, ca = Winckelmannsprogramm der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin
Chiton m quitó m χιτών m
túnica de lli amb tavella fina. Cosida (esp. a la Jònia) o oberta (esp. a Esparta) pels costats, se cenyia per la cintura. Era curta i sense màniga per als homes, llarga i amb mànigues per les dones, duita directament damunt el cos. La peça es fixava a les espatlles mitjançant una costura o afiblalls que podien ésser més o menys nombroses, donant així al quitó mànigues de llargària variable
Choe f coe f Una catalanització en coa no és, per raons òbvies, possible (a causa dels malentesos que pot comportar la molesta homografia que es produiria amb coa).
Alternativa: cus f
Chor m presbiteri m Plural: Chöre
Raum für die Priesterschaft, Kollegium, Mönche in einer Kirche
Chorgitter n doxal m Sinònim: Doxale n
reixa de ferro que separa el chor de la nau major (a partir del segle XV)
Chorschranke f rerecor m Quan el rerecor conté una tribuna, rep el nom de llegender (→ Lettner)
CVA CVA de, ca = Corpus vasorum antiquorum
Daphnephoros m Dafnèfor m δαφνηφόρος
Apollon Daphnephoros = Apol·lo Dafnèfor
Deambulatorium n girola f corredor al voltant del presbiteri
Sinònim: Chorumgang m
Deepdene-painter m pintor de Deepdene pintor de terrissa de nom desconegut; rep el nom a partir de les obres seves existents a la col·lecció d'art antic de la mansió rural de Deepdene (Dorking -Surrey-, Anglaterra), reunida per Thomas Hope (1769-1830) i son fill Henry Thomas Hope
delisch deli dèlia de Delos
ders. íd. el mateix autor
de = derselbe
ca = ídem
Dielenkopf m mútul m Plural: Dielenköpfe
→ Mutulus
dies. éad. la mateixa autora
de = dieselbe
ca = éadem
dies. íid. els mateixos autors
de = dieselben
ca = íidem
dies. eæd. les mateixes autores
de = dieselben
ca = eædem
Dodekatheon n Dodecàteon m temple dels dotze deus
das delische Dodekatheon: el Dodecàteon de Delos
Dodona Dodona Δωδώνη
Doppelsaum m doble vora f  
Dorier m, Dorer m dori m membre d'una de les nacions gregues
dorisch dòric -a propi dels doris
Drapierung f drapejat m (pintures, escultures) revestiment de roba disposada estèticament
disposició estètica de les vestidures, que, en les arts plàstiques sovint implica la formació de plecs a la tela
Dreischlitz m tríglif m → Triglyphe
Dreisteg m tríglif m → Triglyphe
EA EA de, ca = Paul Arndt, i Walther Amelung (curadors), Photographische Einzelaufnahmen antiker Skulpturen
am ehesten al més fàcil, al més versemblant [noch] am wahrscheinlichsten, [noch] am leichtesten
ebd. ibíd. de = ebenda
ca = ibídem
Echinus m equí m Plural: Echini
sinònim: Igelhals
ἐχῖνος -ου m
eigenständig 1. (autonom) autònom -a
2. (nicht abhängig) independent, lliure, no dependent
establert damunt una base pròpia, que no depèn d'altri
Einschlag m 1. trama f
2. doblec m
Sinònims: Eintrag, Einschuss
1. (en activitat tèxtil) en un teixit, fils que van d'una vora a l'altra en sentit horitzontal
2. (en sastreria i costura) part de la tela d'una mànega, un camal etc. que s'ha doblegat i cosit per escurçar-la
einziseliert gravat amb el cisell, cisellat  
Eleusis Eleusis  
Empore f chor m [alt], tribuna f [lateral del chor] tribuna o galeria alta d'una església, a Alemanya situada sovint al costat de la trona (Kanzel); en ella hi canta el chor i també hi sol haver l'orgue ("Orgelempore")
der Chor sang auf der Empore: el chor cantava a dalt de la tribuna
Endoios Endeu escultor
Ἔνδοιος
Entasis f èntasi m Plural: Entasen
ἔντασις -εως f
En català, la forma correcta hauria d'ésser *èntasi f, de gènere femení
entkörperlicht descorporat, desincorporat, separat del cos Beine und Hüften sind fast entkörperlicht: les cames i els malucs gairebé estan descorporats (fan la sensació de no pertànyer al cos de l'estàtua)
entlastet que no aguanta cap pes, descansat, descarregat de pes dit de la cama que a penes toca el terra mentre que l'altra és la qui suporta tot el pes de l'estàtua
rechtes Bein [ist] entlastet: la cama dreta no suporta cap pes, la cama dreta està descarregada de pes
Ependytes m epèndit m Plural: Ependytai
ἐπενδύτης –ου "túnica exterior"
→ Übergewand
Epistyl n epistili m Plural: Epistyle
1. (Architrav) arquitrau m
2. (Gebälk) entaulament m
ἐπιστύλιον n
Epiteles Epíteles Ἐπιτέλης
Eretria Erètria ciutat
Euenor Evènor escultor i pintor
Εὐήνωρ
Euthymides Eutímides terrissaire
Εὐθυμίδης
Exekias Exècies Ἐξηκίας
pintor i terrissaire. Segle VIè a.C.
f. ff. s. ss. de = und folgende Seite | und folgende Seiten
ca = i pàgina següent | i pàgines següents
FA FA de, ca = Fasti archaeologici - Annual Bulletin of Classical Archaeology
Faltenwurf m draperia f roba flotant disposada de tal manera que caigui formant plecs
Sinònim: Draperie
FB FB de, ca = Ernst Langlotz, Frühgriechische Bildhauerschulen. 1928
FdD FdD de, ca = Fouilles de Delphes
Fensterrose f rosassa gran finestra circular, generalment envidrada de colors, practicada al mur d'una església, esp. gòtica
sinònims: Rose, Rosenfenster
Fink-Weber, Beiträge Fink-Weber, Beiträge de, ca = Josef Fink, i Hans Weber, Beiträge zur Trachtgeschichte Griechenlands. [=Aportacions a la història dels vestits grecs] Würzburg-Aumühle : Triltsch, 1939
flächig aplatat més ample que no pas alt
Flachrelief n baix relleu sinònim: → Basrelief
Flammenhaar n cabells flammis, pentinat en flamarades dels cabells pentinat que imita flamarades de foc
Flucht f fuga f die umbrechende Flucht der Wangen: la fuga cap enrere de les galtes (el traçat de les galtes es desplaça cap enrere a la seva part baixa, a mesura que s'acosta al final)
Fluchtpunkt m punt m de fuga (en la perspectiva central)
FR FR de, ca = Adolf Michael Furtwängler, und Karl Reichhold, Griechische Vasenmalerei I (1904); II (1909); III (1932)
Fransen f.pl serrells m.pl  
Freiplastik f escultura exempta escultura lliure, escultura no arquitectònica, escultura feta per veure's aïlladament, això és, no integrada en una obra arquitectònica
Fries m fris m dorischer Fries: fris dòric
früharchaisch arcaic primerenc en ceràmica: 660 – 600 a.C. (=període orientalitzant)
en escultura: 660 – 620 a.C.
Traduïm el terme altattisch amb arqueoàtic, frühattisch amb paleoàtic i protoattisch amb protoàtic
frühattisch àtic primerenc, paleoàtic -a Traduïm el terme altattisch amb arqueoàtic, frühattisch amb paleoàtic i protoattisch amb protoàtic
Gebälk n entaulament m Plural: Gebälke
Està format per l'arquitrau, el fris i la cornisa
θριγκός -οῦ m : ἐπιστύλιον n, ζωοφόρος f / διάζωμα -ατος n, γεῖσον -ου n / ἀκρογείσιον -ου n
Geisipodes m.pl dentell m, denticles m.pl → Zahnschnitt
γεισίπους, γεισήπους, γεισίποδος
Geison n 1. (Kranzgesims) cornisa f
2. (Kranzleiste) gis m, corona f, coronell m
Plural: Geisa, Geisen
→ Kranzleiste
Gesamtauffassung f concepció general  
Gesims n cornisament m  
Gesimskonsole f modilló m element decoratiu en l'ordre corinti i en els ordres romans: → Sparrenkopf
Gewandung f 1. (gen) vestidura f, vestimenta f
2. (arts) draperia f
 
Giebel m frontó  
Giebelfeld n timpà m → Tympanon, → Tympanum
gießen fondre fer una estàtua de bronze o de qualsevol altre metall
Gorgoneion n gorgoneu m, gorgoni m Plural habitual: Gorgoneia; rar: Gorgoneien
γοργόνειον
Representació del cap tallat de na Medusa
Götterepiphanie f epifania dels déus manifestació evident de les divinitats davant els homes
Götterideal n ideal m dels déus, model m dels déus das homerische Götterideal: l'ideal homèric dels déus, el model homèric dels déus
Grabamphora f àmfora funerària  
GrRBr GrRBr Winifred Lamb, Greek and Roman Bronzes. London : Methuen, 1929 (Methuen's handbooks of archaeology)
Großplastik f escultura de gran format, gran escultura, escultura de format natural estàtua de mides naturals i sobrenaturals, escultura de format mitjà i gros (a partir de 60 cm. d'alçada)
großplastisch en format natural  
GrPl GrPl de, ca = Georg Lippold, die griechische Plastik. München: Beck, 1950 (Handbuch der Archäologie III,1)
Grundhaltung f actitud bàsica  
Grundstimmung f to fonamental (o: bàsic), sensació general, sentiment general[itzat] Grundstimmung in der Bevölkerung: el sentiment generalitzat entre la població
Gurt m 1. cintó m, cint m
2. cingla f
Plural: Gurte
1. (de persona)
2. (de bístia)
Gürtel m cinyell m  
Gürtung f cenyidor m ζώνη f, ζῶμα -ατος n, ζωστήρ -ῆρος m, διάζωμα -ατος n
einfache Gürtung: cenyidor senzill (no pas doble)
Guss à cire perdue m fosa a la cera perduda Plural: Güsse
Guttae f.pl gotes f.pl El singular gutta a penes s'empra.
Sinònim: Tropfen m.pl
Sis socons cilíndrics (troncocònics) o troncopiramidals amb funció decorativa, situats a) sota les règules i b) sota els permòdols de l'entaulament
Halbrelief n mig relleu  
Hals m traqueli m → Trachelion
sinònim: Säulenhals
Halsamphora f àmfora de coll anglès: neck amphora
francès: amphore à col
Hautrelief n alt relleu sinònim: → Hochrelief
Helm m elm m αὐλῶπις -ιδος f
καταῖτυξ -υγος f
κόρυς -υθος f
κράνος -εος o -ους  n
κυνέη, κυνῆ f
περικεφαλαία f
πήληξ -ηκος f
τρυφάλεια f
Helmband m corretja per a sostenir l'elm, oqueu m ὀχεύς -έως m, ἱμάς -άντος m "corretja que passava per davall la barra i servia per a sostenir l'elm"
Helmbügel m crestall d'elm, fal m φάλος m, σφήκωμα -ατος n "crestall de l'elm on es fixava el plomall"
Helmbusch m plomall d'elm λόφος
Helmkalotte f cofa d'elm, calota d'elm part principal de l'elm, dins la qual es ficava el cap
Helmstutz m cimera d'elm Plural: Helmstutze i Helmstütze
κύμβαχος m "cimera d'elm (part de l'elm on es fixa el plomall)"
Hera Hera  
Herme f hermes m, herma f Plural: Hermen
Duden atribueix al mot únicament gènere masculí
pilar cultual, amb el cap barbat del déu Hermes i, tot sovint, les espatlles del déu, però sense els braços, i un itifal·lus (alemany: Ithyphallos), o fal·lus erecte, a la part davantera del pilar
Himation n himaci m, mantell m Plural: Himatien
→ Mantel
Hippodameia Hipodamia, Hipodamea
lit.: "Aregadora de Cavalls"
Donam la preferència a la forma amb l'accentuació llatina plana: Hipodamia (cf. el pentàmetre ovidià: dūm spēctāt vūltūs, ║ Hīppŏdămīă, tŭōs "mentre esguarda, Hipodamia, el teu rostre")
hocharchaisch alto-arcaic -a en ceràmica: 600 – 550 a.C. (=estil de les figures negres)
Hochrelief n alt relleu sinònim: → Hautrelief
hohe Klassik clacissisme ideal (450 aC - 420 aC)
Hohlkehle f escòcia f → Trochilus
Hydria f hídria f Plural: Hydrien
Recipient de tres anses emprat esp. per a dur-hi aigua
Hypotrachelion n hipotraqueli m Plural: Hypotrachelien
en la columna dòrica, mena de estria o rebaix decoratiu que enrevolta la columna allà on acaba el fust. Assenyala la transició del fust cap al capitell
ὑποτραχήλιον n
Iliupersis f iliupersi f Ἰλίου πέρσις representació artística (pictòrica, escultòrica, literària) de la destrucció de Troia
Iliupersisschale f copa de la iliupersi famosa obra del terrissaire Brigos guardada en el Louvre
Inselioner, Inselionier m joni illenc, joni insular joni de les illes jòniques
ionisch jònic -a  
JdI JdI de, ca = Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
JHS JHS de, ca = The Journal of Hellenic Studies
Jüngling m [estàtua de] jovençà m plural: Jünglinge
sinònim de → Kuros
frühgriechische Jünglinge: estàtues paleogregues de jovençans
Kaltarbeit f treball en fred treball d'acabat de la peça fosa, un cop s'ha refredat
Kanneluren f.pl estries f.pl, canaletes f.pl, canals f.pl canaletes a la canya d'una columna
ῥάβδωσις -εως f
Kapitell n capitell m plural: Kapitelle
El capitell dòric consta de: àbac, equí, collarí o anellets, traqueli i hipotraqueli
κεφάλαιον n, κιονόκρανον (o: κιόκρανον) n
Karthaia auf Keos Cartea de Ceos ciutat i illa resp.
Karyatide f cariàtide f Καρυάτις (pl.: Καρυάτιδες)
Kat. cat. de = Katalog m
ca = catàleg
Kerbe f hipotraqueli m → Hypotrachelion
Kernos m cernos m κέρνος m, n
plural de: Kernoi
plural ca: cernos
Kerykeion n caduceu m κηρυκήιον, κηρύκιον
Kitharodos m citarede m Apollon Kitharodos: Apol·lo Citarede
Kleinkunst f objectes artístics de petit format (=Kleinplastik, peces escultòriques de format petit)
Kleophrades Cleòfrades Κλεοφράδης
terrissaire (angioplasta) del segle Vè a.C.
Kleophrades-Maler m pintor d'en Cleòfrades ο ζωγράφος του Κλεοφράδους (o: Κλεοφράδη)
pintor, de nom desconegut, que va treballar ensems amb el terrissaire Cleòfrades (primers decennis del 400 a.C.) pintant la seva terrissa
Knidier, Knider m cnidi -ídia Κνίδιος "de Cnide"
Knidos Cnide, Cnidos Κνίδος
Aphrodite von Knidos, Knidische Aphrodite: Afrodita de Cnide, Afrodita de Cnidos
Kolpos m colpos m κόλπος
rebuf o replec de la tela del quitó i del pèplum resultat de fer passar l'extrem inferior pel cinyell -perquè no s'arrossegui- que, d'aquesta manera, sovint queda amagat
Kordel f cordoncillo m plural: Kordeln
Kore f cora f plural: Koren
κόρη (plural: κόραι)
Korys f còrita f plural: Korythen, Korythes
κόρυς -υθος f "elm de metall"
Kotyle f còtila f κοτύλη
atuell semblant a l'escif, però més alt i amb major cabuda. La còtila, emprada com a mesura de líquids, equivalia a 0,27 litres nostres.
Kranos n cranos m κράνος -εος o -ους  n "elm de metall"
Kranzgesims n cornisa f Plural: Kranzgesimse
→ Gebälk
Kranzleiste f gis m, corona f, coronell m Plural: Geisa, Geisen
→ Kranzgesims
Kraspedon n 1. (Saum) cràspeda f, vora f
2. (Quaste) borla f
Plural: Kraspeda
κράσπεδον (emprat sovint en plural) "vora, doblec (costura)"
das Kraspedon ihres Himations: la cràspeda del seu himaci
die vier Kraspeda ihres Himations: les quatre vores del seu mantell
Kreissaum m orla de cercles, orla encercolada orla o rivet adornat amb cercles
→ Punktsaum
Krepidoma n crepidoma m Plural: Krepidomata o Krepidomen
basament esgraonat d'un temple grec
En alemany, el crepidoma és una part de la crepis. En català crepis i crepidoma se solen emprar com a termes sinònims.
Krepis f crepis f, crèpida f Plural: Krepides o Krepiden
1. basament de temple grec format per l'estereòbat, l'eutintèria i el crepidoma amb l'estilòbat
2. tipus de sandàlia
Usam la forma crepis en sentit arquitectònic i reservam la forma crèpida per al calçat.
Kroton Crotona Κρότων -ωνος
ciutat de la Magna Grècia
krotonisch crotonià -ana relatiu o pertanyent a la ciutat de Crotona o als seus habitants
Kultbild n imatge f cultual sinònims: imatge religiosa, imatge de culte, imatge cúltica
Kunstkreis m cercle artístic  
Kuros m curos m plural de: Kuroi
plural ca: curos
κόρος, κοῦρος
Kyathos m cíat m plural: Kyathoi
κύαθος "vas petit proveït d'una ansa alta, utilitzat per a poar i abocar líquids, esp. vi"
Kyklas f cíclada f plural: Kyklades, Kykladen
κυκλάς -άδος "vestit femení llarg de faisó circular"
Kylix f cílix f, cílica f κύλιξ
Plural: Kylikes
copa per a beure-hi amb peu i dues anses
Kyma n cimaci m Plural: Kymas
Variant: Kymation n (plural: Kymatien, Kymations)
ionisches Kyma ("Eierstab"): cimaci jònic
lesbisches Kyma ("Herzlaub"): cimaci lèsbic (o: lesbi)
Kyne f cina f κυνέη, κυνῆ "elm de cuiro"
Leagros Leagre, Lèagre Λέαγρος
Lebes m lebeta f λέβης -ητος
plural: Lebetes
1. calderó de bronzo o coure de tres peus
2. ribella per rentar-se les mans
3. recipient de base cònica i dues anses verticals
Lebes gamikos: lebeta nupcial
Lekythos f lècita f Plural: Lekythen
tipus de recipient emprat esp. per a tenir-hi olis, ungüents i perfums
No empram les formes lècit ni lècitos -totes dues, femenines- que també s'han proposat per al català. Una altra possible solució fóra la creació d'un lècit masculí, com fa el francès i el llatí
Lemnia f lèmnia λήμνια "de l'illa de Lemnos"
Athena Lemnia: Atena Lèmnia
Lettner m 1. (Lesepult im Lettner) faristol m del llegender
2. (Chorschranke) rerecor m
3. (Tribüne, Jubé) llegender m
Traducció habitual: llegender
el rerecor és l'escancell o paret, molt ornamentada o decorada, de fusta o pedra, que tancava l'entrada del chor i el separava, així, de la resta de la nau de l'església, vista des del costat de la nau (esp. ss. XII-XVII); aquesta paret de separació pot presentar, especialment a les obres més influïdes pel gòtic francès, una tribuna integrada, que és el llegender i que a França rebia el nom de jubé. Originàriament, el mot Lettner només designava la tribuna del rerecor o llegender; posteriorment, però, passà a designar també l'escancell de separació del chor i la nau (quan no contenia una tribuna). El mot alemany procedeix del llatí lectionarium, la variant Letter, del llatí lectorium. Molts de llegenders foren destruïts a Alemanya a partir del Renaixement perquè impedien la vista de l'altar major per part dels fidels (p.e., durant la missa).
Leto Leto  
liegend jacent  
Lokrier m Locri m, Locrià m habitant de la regió grega de Locris o de la ciutat de Locri, a la Magna Grècia
Lokris Locris Λοκρίς -ίδος
1. regió de la Grècia antiga
2. (=Locri) regió i ciutat de la Magna Grècia (llatí: Locri)
Madonna f Mare de Déu f estàtua o estatueta de la Mare de Déu
die Goldene Madonna: la Mare de Déu Daurada
Mantel m mantell m, himaci m → Himation
Mäntelchen n clàmide f sinònim: Chlamys f
capa curta rectangular
Marmorbildwerk n obra escultòrica en marbre  
MdI MdI de, ca = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts
m.E. de = meines Erachtens
en la meva opinió
Meißel m cisell m → Toros
Meleso Mèleso Μελεσώ -οῦς
personatge femení que va oferir en ofrena votiva una estatueta de bronze de n'Atena Pròmaca (Atenes, MN 6447)
Metope f mètopa f  
modellieren modelar  
Modellierstecken m pal o vara de modelatge (?) Stecken m: 1. (scipio, baculum, rhabdum) bastó, gaiato 2. (fustis) pal 3. (virga, virgula) verga, vergueta
Entenem que es tracta d'un bastó que serveix per modelar una obra en argila (p.e., per dibuixar els plecs de la falda)
MonPiot MonPiot de, ca = Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot
Mutulus m permòdol m, mútul m Plural: Mutuli
Variant: Mutulusplatte f; sinònim: → Dielenkopf m
En l'ordre dòric, element quadrangular col·locat a la cara inferior de l'entaulament, sovint està disposat de tal manera que es correspon, en l'amplària, amb les mètopes i els tríglifs de més avall
Reservam el terme mútul o permòdol per a l'ordre dòric, i el terme modilló per a l'ordre corinti i els ordres romans
MuZ MuZ Ernst Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen. 3 volums. Múnic: Bruckmann, 1923
m.W. de = meines Wissens
fins allà on jo sé
MW MW de, ca = Adolf Michael Furtwängler, Meisterwerke der griechischen Plastik - kunstgeschichtliche Untersuchungen. Lípsia: Giesecke & Devrient, 1893
Nackenschutz m clatellera f part de l'elm que tapava el clatell i la nuca
Nausikaa Nausica Ναυσικάα
Odysseus und Nausikaa: Odisseu i Nausica
Nausikaa-Maler m pintor de na Nausica Sinònim: Polygnotos III
pintor de terrissa de mitjan segle Vè a.C. Deu el seu nom a una obra seva, feta a una àmfora de coll de la Gliptoteca de Múnic, que representa l'encontre de n'Odisseu amb na Nausica i les seves serventes. J. D. Beazley (1925).
Nausikaa-Painter m pintor de na Nausica Sinònim: Polygnotos III
El terme sembla anglès, però la forma normal anglesa n'és Nausicaa painter
NM MN Museu Arqueològic Nacional d'Atenes - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
nolanisch nolà -ana de Nola (Magna Grècia)
nolanische Amphora: àmfora nolana
Oberkörper m tronc m part superior del cos humà
OHR OHR de, ca = Karl Schefold, Orient, Hellas und Rom in der archäologischen Forschung seit 1939. Bern: Francke, 1949
Oinochoe f enòcoe f plural: Oinochoen, Oinochoai
tipus de gerra emprat esp. per a abocar vi a les cràteres o copes
No empram la forma enòcoa, que també s'ha proposat per al català, a fi de mantenir el paral·lelisme amb el simple → coe
OK de = Oberkante "vorera superior"
Olympia Ber. Olímpia inf. de = Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (a partir de 1936)
ca = Informe sobre les Excavacions a Olímpia
Opferschale f qualsevol tipus de recipient emprat per a fer ofrenes:
1. pàtera f, fíala f
2. cernos m
3. cíat m
1. pàtera = llatí | fíala = grec
Omphalosschale "fíala mesomfàlica" (per a libacions)
2. recipient, amb diferents compartiments, per a líquids, però també gra i encens
3. vas petit amb ansa alta per a poar i abocar vi o aigua
Ordnung f ordre m dorische Ordnung: ordre dòric
ionische Ordnung: ordre jònic
korinthische Ordnung: ordre corinti
ῥυθμός -οῦ m
grec modern, v.g., δωρικός ρυθμός
orthogonal ortogonal orthogonale Projektion: projecció ortogonal
Ostgiebel m frontó oriental, frontó est  
Oval n oval m  
Palamedeia f Palamedea f poema èpic suposat a l'entorn de la figura d'en Palamedes
Palamedes Palamedes Παλαμήδης
palamedisch palamedi, -èdia, palamedià -ana παλαμήδειος, -α, -ον
Palladion n pal·ladi m παλλάδιον
estàtua d'Atena que la representa amb els atributs d'una deessa guerrera; el pal·ladi es va convertir, per a moltes de ciutats gregues, en el símbol de llur protecció per part de la deessa Atena
Palladiontypus m tipus pal·ladià  
Pallas Pal·les Παλλάς
Pankration n pancraci m παγκράτιον "combat gímnic que comprenia el pugilat i la lluita"
Parthenos pàrtena παρθένος "verge"
Athena Parthenos: Atena Pàrtena
Paryphe f pàrifa f παρυφή "senefa o franja bordada en un vestit"
Pausanias Pausànies Παυσανίας
Peisistratiden m.pl pisistràtides m.pl 528/527 a.C. – 510 a.C.
Peisistratos Pisístrat Πεισίστρατος
Pellene Pel·lena Πελλήνη
Peloponnes f Peloponès m  
peloponnesisch peloponesi -èsia  
Peplos m pèplum m πέπλος
Persersturm m invasió persa ofensiva persa de l'any 480 a.C. amb què s'inicia la Segona Guerra Mèdica. Marca l'inici del classicisme hel·lènic (480-323, any de la mort de n'Alexandre Magne)
PF PF de, ca = Giovanni Becatti, Problemi Fidiaci. Milano: Electa, 1951
pflanzenhaft fític que recorda la manera de créixer i desenvolupar-se les plantes
Pheidias Fídies  
Phiale f fíala f φιάλη
copa per a libacions sense anses ni peus; sovint amb un òmfal en el centre. Si té un òmfal en el centre, es diu mesomphalische Phiale o Omphalosschale "fíala mesomfàlica"
Plastik f escultura f obra plàstica
Plinthe f plint m πλίνθος –ου f
part inferior de la base d'una columna; té forma de paral·lelepípede llis, de planta quadrada. Per extensió, element quadrangular que serveix de basament d'una estàtua, trofeus, vasos etc.
Polias Pòlies Πωλίας
terrissaire, pare de n'Eutímides (segle Vè a.C.)
Polos m polos m Plural de: Poloi
plural ca: polos
πόλος
Mena de corona alta, de forma cònica o cilíndrica i oberta per dalt, que pot aparèixer, com a ornament, a les representacions de deesses i d'herois morts
Polygnotos Polignot Πολύγνωτος
pintor (segle Vè a.C.)
Polyxene Políxena Πολυξένη
Ponderation f ponderació f Statuette mit angedeuteter Ponderation: estatueta amb una ponderació insinuada
Promachos f Pròmaca f πρόμαχος "que lluita al capdavant de la host, combatent en primera línia"
Athena Promachos: Atena Pròmaca
Promachostypus m tipus promaquià  
Proportionsschema n esquema de les proporcions, esquema proporcional  
protoattisch protoàtic -a en ceràmica: segle VIIè a.C.:
protoàtic primerenc: 700 – 675 a.C.
protoàtic mitjà: 675 – 650 a.C.
protoàtic tardà: 650 – 630 a.C.
Traduïm el terme altattisch amb arqueoàtic, frühattisch amb paleoàtic i protoattisch amb protoàtic
Punktsaum m orla de punts, orla puntada orla o rivet adornat amb punts
→ Kreissaum
Pythis Pitis Πύθις -ιδος
Querschiff n creuer m, transsepte m Sinònim 1: Querhaus n
sinònim 2: Transept m/n
→ Vierung
Rampinmeister, Rampin-Meister m mestre de la col·lecció Rampin Escultor de nom desconegut (segle VIè a.C.). Deu el seu nom a les obres seves que hi ha a la col·lecció Rampin del Louvre
RE RE de, ca = Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
Regula f règula f, llistell m, filetó m en l'ordre dòric, petit llistell de poca llargada situat davall la tènia -o platabanda- i damunt l'arquitrau
reicher Stil estil florit, estil ric (420 aC - 370 aC)
Répr. Répr. de, ca = Léon Lacroix, Les réproductions de statues sur les monnaies grecques - la statuaire archaïque et classique. Liège: 1949.
reifarchaisch arcaic madur en escultura: entre el 620 i el 570 a.C.
RIA RIA de, ca = Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte
Rieselfalten f.pl nervets m.pl, plecs finíssims plecs molt fins
Rosette f roseta motiu ornamental que imita una rosa
mit Rosetten am Helmrand: amb rosetes a la vorera de l'elm
sinònims: Blumenrosette, Wirbelrosette
rotfigurig de figures roges, eritromorf  
ruhig assossegat, relaxat, tranquil (actitud d'estàtua)
Rundplastik f escultura de volum redó escultura en què totes les cares o costats presenten un grau d'acabat igual d'acurat
S. p. de = Seite
ca = pàgina
S. pp. de = Seiten
ca = pàgines
Säulentrommel f tambor m de columna Plural: Säulentrommeln
cadascun dels carreus cilíndrics de què consta una columna no monolítica
σφόνδυλος, σπόνδυλος (habitualment en plural: σπόνδυλοι)
Säulenschaft m fust m, canya f Plural: Säulenschäfte
Schatzhaus n tresor m edifici dins un santuari, destinat a servir de magatzem dels presents votius valuosos (θησαυρός)
das Schatzhaus der Athener in Delphi, das Athener Schatzhaus in Delphi: el tresor dels atenesos a Delfos
Schildband n corretja de l'escut ἀναγωγεύς -έως m, ὄχανον n, τελαμών m (per a dur-lo penjat a l'esquena)
corretja que servia d'agafall de l'escut
schildlos sense escut, anàspide  
schlangengesäumt enrivetat de serps, orlat de serps αμφίδασυς -εια -υ "orlat", θυσανόεις -εσσα -εν "orlat, rivetat, enserrellat", όφεσι κεκρασπεδωμένος -μένη -μένον
Athene mit der schlangengesäumten Aegis: Atena amb l'ègida enrivetada de serps
Schlangensaum m rivet de serps θύσανος "flocadura, serrell", κράσπεδα "orla, vora, rivet, fímbria"
orla o rivet de l'ègida d'Atena en forma de serp o serps (*ophiothýsanos)
Schnecke f voluta f Sinònim: → Volute
schnitzen esculpir (o: entallar, o: tallar) la fusta  
Schultergürtel m cintura escapular, cintura pectoral MED: Cingulum membri superioris, cingulum pectorale
anell ossi que, constituït per la clavícula i l'escàpula, descansa sobre la caixa toràcica i serveix de suport a l'extremitat superior
Schuppe f escata placa d'armadura
schwarzfigurig de figures negres, melanomorf  
sicyonisch sicioni -ònia variant: sikyonisch
de Sició (Σικυών, Σεκυών)
Sima f sima f σιμή f
Plural: Simen. DUDEN només admet el gènere femení per a aquest mot alemany
sinònims: Traufleiste, → Traufrinne
aiguafons dels temples clàssics consistent en una motllura, concavada a la seva part superior, en què es recollia l'aigua de la pluja dels aiguavessos que després era vessada cap a fora a través de les carasses en forma de cap de lleó (→ Wasserspeier)
sitzend sedent  
Skyphos m escif m Plural: Skyphoi
σκύφος
Sparrenkopf m modilló m, permòdol m en l'ordre corinti
Reservam el terme mútul o permòdol per a l'ordre dòric, i el terme modilló per a l'ordre corinti i els ordres romans
spätarchaisch tardo-arcaic -a, arcaic tardà en ceràmica: 550 – 500 a.C. (=estil de les figures roges)
en escultura: 530 – 500 a.C.
Spendeschale f recipient per a ofrenes eingriffige Spendeschalen: recipients d'una sola ansa o d'un sol mànec per a fer ofrenes
spiegelbildlich especular, invertit spiegelbildliche Wiedergabe: reproducció especular
spiegelbildliche Umkehrung: inversió especular
Spiegelträgerin f catoptròfora f representació artística de noia que es mira en el mirall
spitz punxegut, apuntat, acuminat acabat en punxa o punta
Standmotiv n estasi f → Bewegungsmotiv
representació de l'estàtua dreta i immòbil, en actitud de repòs
statuarisch estatuari -ària die statuarischen Darstellungen: les representacions estatuàries
Statue f estàtua f → Agalma
→ Bretas
→ Xoanon
grec antic: ἀνδριάς m, ἄγαλμα n, εἰκών f, ποίκιλμα n, βρέτας n, ξόανον n
grec modern: γλυπτό, ανδριάνδας, άγαλμα
Statuette f estatueta f αγαλμάτιο, αγαλματίδιο, ειδώλιο
stehend dempeus, dret -a, en posició vertical, erecte -a  
Stephane f diadema f, estèfana f στεφάνη, στέφανος
1. diadema f
2. garlanda, corona de flors, llorer o brots d'olivera
3. guardacelles, reborda de l'elm destinada a protegir la part del front i les celles
Stirnziegel m antefixa f Sinònim: Antefix n
Stockeisen n buixarda f  
stocken buixardar picar una superfície de pedra a fi que quedi gravada amb piquets
dem Stein bzw. dessen Oberfläche mit dem Stockeisen eine punktförmig gerauhte Oberfläche verleihen
sinònims: aufrauen (ort. ant.: aufrauhen), abspitzen
strenger Stil estil sever (480 aC - 450 aC)
Strickhenkelamphora f àmfora f d'anses cordellades (o: de trunyella) Les anses de l'àmfora recorden una trunyella
Stylobat m estilòbat m, estilobat m Plural: Stylobaten
Donam la preferència a l'accentuació "llatina": estilòbat
Tafel f làmina f reproducció dins llibre però fora de text
s.v. s.v. de, ca = sub voce, sub verbo
Taenia f tènia f, platabanda f plural: Taenien
En l'ordre dòric, faixa o llistell horitzontal que separa el fris de l'arquitrau. Damunt la tènia hi descansen els tríglifs
Tainia f cinta f, banda f, veta f plural: Tainien
Stirnband
ταινία
turbant o cinta amb què se cenyeixen els cabells
Tarentum Tarent Τάρας -αντος
ciutat de la Magna Grècia
Temenos m tèmenos m τέμενος -εος/-ους m
recinte sagrat tot al voltant d'un temple, delimitat per pòrtics
Thallos m tal·los m plural de = Thalloi
plural ca = tal·los
θαλλός "branca d'olivera portada pels suplicants o hiketai"
Thermenmuseum n Museu [Nacional] de les Termes (a Roma)
thronend intronitzat der thronende Zeus: Zeus intronitzat
Thyiske f encenser m (en forma de cassoleta) θυΐσκη "cassoleta per cremar-hi encens"
Thymiaterion n timiateri m θυμιατήριον, θυμιητήριον "encenser, peveter"
Töpfer m terrissaire m, ceramista m κεραμεύς
Toreut m toreuta m τορευτής
bronzista (χαλκεύς, χαλκοπλάστης) que feia l'acabat d'una estàtua de metall, un cop refredada la colada dins el motlo; posteriorment també passà a designar el cisellador d'obres d'argent, or etc.
Toros m toros m, cisell m, desbarbador m τόρος
sinònim: τορεύς
→ Meißel
Torso m tors m Plural: Torsos o Torsi
Torus m tor m Plural: Tori
Sinònim: Wulst m, menys sovint f
Trachelion n traqueli m Plural: Trachelien
→ Hals
coll de la columna dòrica, part compresa entre el collarí -o: anellets- i l'hipotraqueli
τραχήλιον -ου n
Traufrinne f sima f → Sima
Variant: Traufleiste
Triglyphe f tríglif m Variant formal: Triglyph m (pl.: Triglyphe)
→ Dreischlitz, → Dreisteg
Trochilus m escòcia f Plural: Trochilen
→ Hohlkehle
τροχίλος -ου m
Troddel f [cordoncillo m amb] borla plural: Troddeln
Tympanon n timpà m Plural: Tympana
→ Giebelfeld
Variant formal: Tympanum
u.a. et al. de = und andere
ca = et alii = i d'altres
u.a. int. al. de = unter anderem | unter anderen
ca = inter alia | inter alios = entre d'altres coses | entre d'altres
Überfall m apoptigma m rebat o replec del pèplum dori o del quitó que cau sobre el pit i de vegades damunt les espatlles
Chiton mit weitem Überfall: quitó amb apoptigma ample
Peplos mit langem Überfall: pèplum amb apoptigma llarg
ἀπόπτυγμα -ατος n
übergegürtet amb el pèplum cenyit per damunt l'apoptigma → untergegürtet
Übergewand n epèndit m Plural: Übergewänder
ἐπενδύτης –ου "túnica exterior"
Sinònim alemany: Obergewand
→ Ependytes
umbrechend frangent, prefringent, ambifringent, que es corba cap a l'extrem nach hinten gehend, que cap al final, no continua fluint, sinó que es doblega cap enrere
Unterarm m avantbraç m  
untergegürtet amb el pèplum cenyit per davall l'apoptigma → übergegürtet
Unterschenkel m cama baixa (cama sense la cuixa) part de la cama compresa entre el genoll i el peu
urarchaisch protoarcaic en ceràmica: 700-660 a.C.
en escultura: 700-660 a.C.
Vase f vas m qualsevol atuell grec de terrissa destinat a tenir-hi un líquid
Vasenbild n imatge vascular imatge sobre vas
Vasenmaler m ceramògraf m, angiògraf m ζωγράφος, κεραμογράφος, αγγειογράφος
Vasenmalerei f pintura vascular ἀγγειογραφία, κεραμογραφία
pintura de vasos, pintura sobre ceràmica
En la nostra traducció adoptam, sistemàticament, el terme "pintura vascular"
die protoattische Vasenmalerei: la pintura vascular protoàtica
vgl. cf., cfr. vulgueu comparar, compareu, compari's
de = vergleiche
ca = cònfer
Vierung f creuada f, [en]creuament m [del transsepte], cruïllada del transsepte requadre, rectangular o quadrat, resultant de la intersecció del creuer amb la nau major
Sinònim: Vierhaus n
Vollplastik f escultura de volum complet, escultura plena escultura en què l'èmfasi de l'acabat es concentra en el pla frontal -la cara de davant, la que veu l'espectador-, mentre que els costats i el tors presenten un grau d'acabat inferior o estan, senzillament, inacabats.
Per tant, diferenciam entre "escultura de volum redó" i "escultura de volum complet" així com ho fan els termes alemanys Rundplastik i Vollplastik
Volute f voluta f Sinònim: → Schnecke
Votiv n ofrena votiva  
Wangenklappe f paragnàtida, galtera, bavera, orellal, barbellera, queixera παραγναθίς -ίδος f, παρειά f, buccula
peça lateral de l'elm que tapa i dóna protecció a les galtes
Wasserspeier m carassa f, mascaró m sinònim: Löwenkopf "carassa de cap de lleó" (a causa de la forma en cap de lleó)
Weihgeschenk n ofrena votiva  
Weihgeschenkträger m suport [material] d'una ofrena votiva suport en el qual s'aguanta o es troba l'ofrena
Weihinschrift f inscripció votiva  
werkgerecht adequat a l'objectiu de l'obra professional, propi d'un artesà expert
Westgiebel m frontó occidental, frontó oest  
wgr. sobre fons blanc, amb rerefons (o: fons) blanc
de = weißgrundig
die wgr. Lekythos Athen...: la lècita de fons blanc d'Atenes...
winklig 1. colzat
2. angulós
3. angular
1. = doblegat formant angle
2. = que té angles
3. que forma un angle, que està situat en angle
WüJbb WüJbb de, ca = Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft
Xoanon n xòanon m plural: Xoana
Zahnschnitt m dentell m, denticles m.pl → Geisipodes
zeichnerisch 1. gràfic -a
2. en [forma de] dibuix
zeichnerisch und malerisch: pictòricament i en forma de dibuix
zeichnerisch-spielerisch que és juganer amb les línies, a qui agrada de jugar amb les línies  
Ziselur f cisellat m  
Zutat f guarniment m einfacher Chiton ohne weitere Zutat: quitó senzill sense cap més guarniment
Zwölfgötter m.pl dodecàteon m Terme col·lectiu per a designar els dotze déus primordials: Zeus, Apol·lo, Ares, Hefest, Hermes, Posidó, Hera, Atena, Afrodita, Àrtemis, Demèter i Hèstia.