retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre

Recapte núms. 17-18.

Lectura i escriptura a les Terres de l'Ebre

Cursos 1989-1999 i 1999-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita: MRP Terres de l'Ebre

D.L.T.: 125-89

ISSN: 1138-6207

Distribució gratuïta a les persones associades a l'MRPTE

PVP 500 ptes.

Editorial
Sumari
Lectura i escriptura a les Terres de l'Ebre
 • Anada i tornada a la infantesa en tres actes. Josep Sànchez Cervelló.
 • Escriure i sobreviure al Montsià. Josep lgual Febrer
 • Entrevista a Gerard Vergés
 • Zoraida parla de Zoraida. Àngela Buj Alfara
 • Quatre visions del món -i un esperit comú- a l'Ebre català. Xavier Garcia Pujades
 • La diversitat lingüística a I' aula: els llibres de lectura. Àngela Buj Alfara.
 • Llegir i escriure. Emili Teixidor Viladecàs.
 • La lectura: començar també per la gent de casa. Josep Bayerri Raga.
 • Que podeu fer els pares i mares perque els xiquets i xiquetes tinguen inclinació a la lectura Grup de treball: Com fer la nostra revista?
 • Grup Bibliomèdia 16 Guia per a una visita escolar a una biblioteca pública. Tomàs Camacho Molina
 • El Seminari d'Animació Lectora. Una experiència al municipi d'Alcanar: Tomàs Camacho Molina
 • Els correctors, amics o enemics? Albert Aragonés Salvat
 • Narrativa a les comarques centrals deIs Paisos Catalans (1939-2000). Jordi Martí Montllau
 • Guia de bibliotequesdel Baix Ebre i el Montsià.
Opinió
 • Estat. Nació. ldentitat. Joan-Josep Rovira Climent.
 • El personal docent i les tecnologies de la informació i la comunicació. Federico Borges
Llibres
 • La nova biblioteca d'Edicions Alambor: Pili Ibàñez i Tere Izquierdo.
 • Lletres i noms. Pepita Caballé i Àngels Mateu
 • Cinctorres Club
 • Trinitari Fabregat. "Jardins lgnorats"
 • Col·lecció "Eines d'lnnovació Educativa”. Teresa Marí i Tarazona.
 • Diccionari VisuaI CataIà-Àrab
 • Pelegrí de la Ribera d'Ebre.
 • D'Alcanar als Reguers. Xavier Garcia Pujades.
 • Llegint i rellegint. Tomàs Camacho Molina.
Experiències
 • El Canal Industrial de Manlleu.  Una proposta didàctica sobre la industrialització catalana a la conca del Ter: Emili Bayón del Puerto.
 • Process writing and the teaching of composition of a foreign language. Josep Ramon Insa Agustina.
 

MRP Terres de l'Ebre © 2001