mapes lingüístics

 

Mostra de mapes lingüístics de les comarques centrals dels PPCC, febrer 2009

 

 

 

 

vocalisme

consonantisme

morfosintaxi

morfologia verbal

morfologia nominal

lèxic

fronteres i isoglosses

dialectes del català

coneixement de la llengua

fonts

 

 

 

 

vocalisme                   (tornar)

 

-Distinció o neutralització de a i e pretòniques. (Navarro 1999: mapa 3)

 

-Distinció o neutralització de /e/ àtona final. (Navarro 1999: mapa 3)

 

-Distinció o neutralització de o i u pretòniques. (Navarro 1999: mapa 3)

 

-Distinció o neutralització de o i u posttòniques. (Navarro 1999: mapa 3)

 

-Tractament de les vocals llatines Ī i Ĕ en posició tònica ([e] en llatí vulgar). (Navarro 1999: mapa 3)

 

-Distribució [e]-[E] < Ĕ llatina condicionada: terra, infern, deu. (Navarro 2006: mapa 6)

 

-Resultat de la /a/ més el grup iod CT llatí: lleit/llet. (Navarro 2006: mapa 8)

 

-Articulació de la /-a/ final àtona i les harmonies vocàliques: terra i dona. (ALV: mapa)

 

-Realitzacions dels grups inicials àtons en-, em-, es-, eix-: entendre. (ALV: mapa. Navarro 2006: mapa 20)

 

-Articulació del diftong ui [wi]/[uj]: buit. (ALV: mapa)

 

 

 

consonantisme                       (tornar)

 

-La caiguda de la /d/ intervocàlica: agrada, agradar, boda, cadena, Nadal, poder. (ALV: mapa)

 

-Manteniment de /v/ : vel. (ALV: mapa)

 

-Resultat dels grups llatins CE, TJ: colze, onze. (Navarro 2006: mapa 53)

 

-Articulació inicial de /dZ/ i /z/: Jesús. (ALV: mapa)

 

-Realitzacions medials del fonema /dZ/: mitja. (ALV: mapa)

 

-Resultat de iod -I- intervocàlica: major. (Navarro 2006: mapa 59)

 

-Articulació del fonema /S/: caixa. (ALV: mapa)

 

-Les líquides procedents dels grups llatins T'L, D'L, G'L: vetllar/vetlar. (Navarro 2006: mapa 39)

 

-Articulació de /t/ als grups finals -nt i -lt: parlant i molt. (ALV: mapa)

 

-Emmudiment de la -r final. (Quintana: mapa 10. Gimeno: mapa 34. Cubells-Satorra: mapa 2. Aragonés: mapa 3. ALV: mapa)

 

 

 

morfosintaxi               (tornar)

 

-L'article definit: el/lo. (Aragonés: mapa 4. ALDT: mapa 520: el sucre)

 

-Demostratius de proximitat: aquest/este, aqueix/eixe, etc. (ALDT: mapa 538. ALTA: mapa N31. Navarro 2000: mapa 14. Cubells: mapa 3. Cubells-Satorra: mapa 7. Navarro 2006: mapa 69)

 

-Demostratius: ací, aquí, etc. (Rafel: mapa 5. ALDT: mapa 562)

 

-Numerals disset, divuit i dinou. (ALDT: mapa 553. Buj: mapa 102, 103 i 99)

 

-Pronoms personals nosaltres, vosaltres (ALDT: mapa 543. ALTA: mapa N22 i mapa N23. Navarro 2000: mapa 16 i mapa 17. Navarro 2006: mapa 73. Cubells: mapa 4 i mapa 5)

 

-Pronoms personals forts: vosaltres. ()

 

-Variants dels pronoms febles: me, te, se, ne/em, el, es, en. (ALV: mapa)

 

-La confusió dels pronoms reflexius plurals mos/vos/se > se. (ALV: mapa)

 

-Pronoms febles us, vos i tos (ALTA: mapa N24. Navarro 2006: mapa 75)

 

-Formes de l’infinitiu amb pronom enclític. (Gimeno: mapa 34: banyar-se. ALV: mapa: parlar-te)

 

-Preposició cap a. (Cubells-Satorra: mapa 9. ALTA: mapa N46. ALDT: mapa 513)

 

-Conjunció doncs. (ALDT: mapa 571. ALTA: mapa N83)

 

 

 

morfologia verbal                  (tornar)

 

-Present d'indicatiu (1a persona): penso/pense. (Aragonés: mapa 5. ALV: mapa)

 

-Present d'indicatiu (1a persona): acudeixo/acudisc/acudixo, etc. (DCVB: s.v. acudir)

 

-Present indicatiu (1a persona): jo obro. (Navarro 2006: mapa 82)

 

-Variació diatòpica de la terminació de la primera persona del present d'indicatiu de la primera conjugació: mapa. Petit Atles Lingüístic Ilercavònia.

 

-Present indicatiu (2a. persona): tu obres. (Navarro 2006: mapa 84)

 

-Present d'indicatiu (3a persona): pensa/pens[E]/pens[e]. (ALV: mapa)

 

-Present d’indicatiu (4a i 5a persones): donem, doneu. (Quintana: mapa 16. ALTA: mapa V34. Navarro 2000: mapa 23. Navarro 2006: mapa 87)

 

-Present de subjuntiu (2a, 3a i 6a persones): donis, doni, donin.(Cubells: mapa 13. Navarro 2000: mapa 25)

 

-Present de subjuntiu (4a i 5a persones): donem, doneu.(Cubells-Satorra: mapa 11. Cubells: mapa 14. Navarro 2000: mapa 26. ALTA: mapa V41. Gimeno mapa 50 i mapa 51. Navarro 2006: mapa 93)

 

-Imperfet de subjuntiu (2a persona): cantesses, cantasses, cantares. (ALV: mapa. Navarro 2006: mapa 96)

 

-Imperfet de subjuntiu (4a i 5a persones): donéssim, donéssim. (Cubells-Satorra: mapa 12. Cubells: mapa 18. Navarro 2000: mapa 29. ALTA: mapa V44. Gimeno: mapa 96)

 

-Present de subjuntiu i imperatiu (4a i 5a persones) de la 2a i 3a conjugació: vullgam/vullguem. (ALV: mapa)

 

-Formes del perfet: vàrem/vam anar, anàrem. (ALV: mapa)

 

 

 

morfologia nominal               (tornar)

 

-Gentilicis dels municipis de les CCPC: mapa. Petit Atles Lingüístic Ilercavònia.

 

 

 

lèxic                (tornar)

 

-botana, fuada. (Navarro 1999: mapa 5)

 

-blat de moro, moresc, panís. (Navarro 1999: mapa 5)

 

-carlota, pastanaga, safanòria, etc. (ALTA: mapa L158. ALDT: mapa 315. Buj: mapa 6)

 

-coa, cua, etc. (Cubells-Satorra: mapa 14. ALTA: mapa F171. Buj: mapa 39. ALDT: mapa 383)

 

-cossiguanyes. (Navarro 2006: mapa 167)

 

-espill, mirall. (Navarro 1999: mapa 5)

 

-farigola, frígola, timó, etc. (ALDT: mapa 308. ALTA: mapa L131. Buj: mapa 14)

 

-fardatxo, llangardaix, etc. (ALDT: mapa 418. Navarro 2000: mapa 37. Buj: mapa 48)

 

-galleda, poal, etc. (ALDT: mapa 110. ALTA: mapa L319. Navarro 2000: mapa 51. Buj: mapa 76. Navarro 2006: mapa 149)

 

-libèl·lula. (Navarro 2006: mapa 110)

 

-llima, llimona, etc. (Navarro 2000: mapa 42. ALTA: mapa L171. ALDT: mapa 327. Navarro 2006: mapa 134)

 

-menut, petit, xicotet, etc. (ALTA: mapa L474. Buj: mapa 19)

 

-maçana, mançana, poma. (ALDT: mapa 339. ALTA: mapa F125. Cubells-Satorra: mapa 16. Buj: mapa 9. Navarro 2006: mapa 133)

 

-moixó, ocell, pardal, etc. (Rafel: mapa 3. ALDT: mapa 421. Buj: mapa 50)

 

-palometa, papallona, etc. (Navarro 1999: mapa 5. ALTA: mapa L247. ALDT: mapa 410. Buj: mapa 52. Navarro 2006: mapa 109)

 

-polp, pop. (Quintana: mapa 16. ALDT: mapa 462. ALTA: mapa F118)

 

-por, temor, etc. (ALTA: mapa L703. Cubells-Satorra: mapa 2. Navarro 2006: mapa 165)

 

-ratapenada. (Navarro 2006: mapa 123)

 

-rodadits, etc. (Rafel: mapa 20)

 

-roig, vermell. (Navarro 1999: mapa 5)

 

-tarde, vesprà. (Quintana: mapa 16. Rafel: mapa 4)

 

 

 

fronteres i isoglosses             (tornar)

 

-Mapa lingüístic de l’Aragó (Natxo Sorolla, ap. Francho Nagore), refet per Pol Sureda.

 

-Isoglosses del tortosí septentrional i meridional. (Gimeno: mapa 1)

 

-Límits del tortosí i el castellonenc (ALV: mapa)

 

-Conclusions: zona septentrional i meridional (Buj: mapa 120)

 

-Zones resultants (Cubells-Satorra: mapa 18)

 

-Conclusions (Navarro 2006: mapa 183)

 

 

 

dialectes del català                 (tornar)

 

-Dialectes catalans (Eixample Web)

 

-Dialectes catalans (ap. Geografia general dels PPCC, 1996)

 

-Mapa de la lengua catalana-valenciana (Promotora Española de Lingüística)

 

-Mapa dialectal del valenciano (Promotora Española de Lingüística)

 

-Lenguas de España (Promotora Española de Lingüística)

 

-Principals dialectes valencians. (ALV: mapa)

 

 

 

coneixement de la llengua                (tornar)

 

-Coneixement del català: Població de dos anys o més que saben parlar català (1996)

 

-Coneixement del català: Terres de l’Ebre, 1991 i 1998 (Sirga: mapa interactiu).

 

-Coneixement del valencià: el sap parlar, 2001 (Viquipèdia)

 

-Coneixement del valencià: l’entén, 2001 (Viquipèdia)

 

-Coneixement del valencià: el sap llegir, 2001 (Viquipèdia)

 

-Coneixement del valencià: el sap escriure, 2001 (Viquipèdia)

 

-Coneixement del valencià: domini promig, 2001 (Viquipèdia)

 

 

 

FONTS                         (tornar)

 

ALDT: Gimeno Betí, Lluís (1997). Atles lingüístic de la diòcesi de Tortosa. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

 

Mapes: clau de poblacions (mapa 0a); l'article definit: el/lo: el sucre (mapa 520); demostratius de proximitat: aquest/este, aqueix/eixe, etc. (mapa 538); demostratius: ací, aquí, etc (mapa 562); numerals disset, divuit i dinou (mapa 553); pronoms personals nosaltres, vosaltres (mapa 543); preposició cap a (mapa 513); conjunció doncs (mapa 571); carlota, pastanaga, safanòria, etc. (mapa 315); coa, cua, etc. (mapa 383); farigola, frígola, timó, etc. (mapa 308); fardatxo, llangardaix, etc. (mapa 418); galleda, poal, etc. (mapa 110); llima, llimona, etc. (mapa 327); palometa, papallona, etc. (mapa 410); maçana, mançana, poma. (mapa 339); moixó, ocell, pardal, etc. (mapa 421); polp, pop (mapa 462).

 

 

ALTA: Navarro, Pere (1996). Els parlars de la Terra Alta. 2: Atles lingüístic de la Terra Alta (ALTA). Diputació de Tarragona, Tarragona.

 

Mapes: demostratius de proximitat: aquest/este, aqueix/eixe, etc. (mapa N31); pronoms personals nosaltres, vosaltres (mapa N22 i mapa N23); pronoms febles us, vos i tos (mapa N24); preposició cap a (mapa N46); conjunció doncs (mapa N83); carlota, pastanaga, safanòria, etc. (mapa L158); coa, cua, etc. (mapa F171); farigola, frígola, timó, etc. (mapa L131); galleda, poal, etc. (mapa L319); llima, llimona, etc. (mapa L171); palometa, papallona, etc. (mapa L247); menut, petit, xicotet, etc. (mapa L474); maçana, mançana, poma (mapa F125); polp, pop (mapa F118); por, temor, etc. (mapa L703).

 

 

ALV: Saborit Vilar, Josep. Atles lingüístic valencià. [En línia:] <http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/9308/alvintr.html> [Consulta: 11/02/2006].

 

Mapes: terra i dona (mapa); entendre (mapa); buit (mapa); agrada, agradar, boda, cadena, Nadal, poder (mapa); vel (mapa); Jesús (mapa); mitja (mapa); caixa (mapa); parlant i molt (mapa); -r final (mapa); me, te, se, ne/em, el, es, en (mapa); mos/vos/se > se (mapa); penso/pense (mapa); pensa/pens[E]/pens[e] (mapa); cantesses, cantasses, cantares (mapa); vullgam/vullguem (mapa); vàrem/vam anar, anàrem (mapa); Límits del tortosí i el castellonenc (mapa); Principals dialectes valencians (mapa).

 

 

Aragonés Salvat, Albert (1997). “Llengües i dialectes del bisbat de Tortosa. Una visió de principis de segle”, Nous Col·loquis, 1. Centre d’Estudis Francesc Martorell, Tortosa, pàg. 117-151. [En línia:] <http://usuaris.tinet.org/aragones/coloqmiralles.htm> [Consulta: 11/02/2006]

 

Mapes: emmudiment de la -r final (mapa 3); l'article definit: el/lo (mapa 4); present d'indicatiu (1a persona): penso/pense (mapa 5).

 

 

Buj Alfara, Àngela (2001). Lèxic del Montsià. Estudi geolingüístic, 1. Consell Comarcal del Montsià, Amposta.

 

Mapes: disset, divuit i dinou (mapa 102, 103 i 99); carlota, pastanaga, safanòria, etc. (mapa 6); coa, cua, etc. (mapa 39); farigola, frígola, timó, etc. (mapa 14); fardatxo, llangardaix, etc. (mapa 48); galleda, poal, etc. (mapa 76); palometa, papallona, etc. (mapa 52); menut, petit, xicotet, etc. (mapa 19); maçana, mançana (mapa 9); moixó, ocell, pardal, etc. (mapa 50); Conclusions: zona septentrional i meridional (mapa 120).

 

 

Cubells Bartolomé, Olga (2003). “El tortosí a la Ribera d’Ebre. Aproximació geolingüística als parlars de la comarca. Nivells morfològic i sintàctic”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.) Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, pàg. 97-124.

 

Mapes: demostratius de proximitat: aquest/este, aqueix/eixe, etc. (mapa 3); pronoms personals nosaltres, vosaltres (mapa 4 i mapa 5); present de subjuntiu (2a, 3a i 6a persones): donis, doni, donin (mapa 13); present de subjuntiu (4a i 5a persones): donem, doneu (mapa 14); imperfet de subjuntiu (4a i 5a persones): donéssim, donéssim (mapa 18).

 

 

Cubells, Olga; Satorra, Jordi (2002). “El tortosí i el lleidatà”, II Congrés d'Història (1, 2 i 3 de desembre de 2000, Alcanar). Aj. d’Alcanar, pàg. 205-227.

 

Mapes: emmudiment de la -r final: por (mapa 2); demostratius de proximitat: aquest/este, aqueix/eixe, etc. (mapa 7); preposició cap a (mapa 9); present de subjuntiu (4a i 5a persones): donem, doneu (mapa 11); imperfet de subjuntiu (4a i 5a persones): donéssim, donéssim (mapa 12); coa, cua, etc. (mapa 14); maçana, mançana, poma (mapa 16); Zones resultants (mapa 18).

 

 

Gimeno Betí, Lluís (1991). “El tortosí. Extensió i característiques dialectals”, Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 2, pàg. 171-192.

 

Mapes: clau de poblacions (mapa 2); isoglosses del tortosí septentrional i meridional (mapa 1).

 

 

Gimeno Betí, Lluís (1994). Estudi lingüístic dels parlars de les comarques del nord de Castelló. Societat Castellonenca de Cultura, Castelló de la Plana.

 

Mapes: clau de poblacions (mapa 2); formes de l’infinitiu amb pronom enclític: banyar-se (mapa 34); present de subjuntiu (4a i 5a persones): donem, doneu.(mapa 50 i mapa 51); imperfet de subjuntiu (4a i 5a persones): donéssim, donéssim (mapa 96).

 

 

Quintana, Artur (1987). “El parlar de la Codonyera. Resultats d'unes enquestes”, Estudis Romànics [Barcelona], XVII, pàg. 1-253.

 

Mapes: clau de poblacions (mapa 1); emmudiment de la -r final (mapa 10); present d’indicatiu (4a i 5a persones): donem, doneu (mapa 16); polp, pop (mapa 16); tarde, vesprà (mapa 16).

 

 

Navarro Gómez, Pere (1999). “Els parlars de transició entre el català occidental i l'oriental”, Caplletra, 26 (primavera), pàg. 91-105.

 

Mapes: distinció o neutralització de a i e pretòniques (mapa 3); distinció o neutralització de /e/ àtona final (mapa 3); distinció o neutralització de o i u pretòniques (mapa 3); distinció o neutralització de o i u posttòniques (mapa 3); tractament de les vocals llatines Ī i Ĕ en posició tònica ([e] en llatí vulgar) (mapa 3); botana, fuada (mapa 5); blat de moro, moresc, panís (mapa 5); espill, mirall (mapa 5); palometa, papallona, etc. (mapa 5); roig, vermell (mapa 5).

 

 

Navarro Gómez, Pere (2000). Aproximació geolingüística als parlars de la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Flix.

 

Mapes: demostratius de proximitat: aquest/este, aqueix/eixe, etc. (mapa 14); pronoms personals nosaltres, vosaltres (mapa 16 i mapa 17); present d’indicatiu (4a i 5a persones): donem, doneu (mapa 23); present de subjuntiu (2a, 3a i 6a persones): donis, doni, donin(mapa 25); present de subjuntiu (4a i 5a persones): donem, doneu (mapa 26);imperfet de subjuntiu (4a i 5a persones): donéssim, donéssiu (mapa 29); fardatxo, llangardaix, etc. (mapa 37); galleda, poal, etc. (mapa 51); llima, llimona, etc. (mapa 42).

 

 

Navarro Gómez, Pere (2006). Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya. Associació Cultural del Matarranya, Calaceit.

 

Mapes: realitzacions dels grups inicials àtons en-, em-, es-, eix-: entendre (mapa 20); demostratius de proximitat: aquest/este, aqueix/eixe, etc. (mapa 69); pronoms febles us, vos i tos (mapa 75); present d’indicatiu (4a i 5a persones): donem, doneu (mapa 87); present de subjuntiu (4a i 5a persones): donem, doneu (mapa 93); imperfet de subjuntiu (2a persona): cantesses, cantasses, cantares (mapa 96); galleda, poal, etc. (mapa 149); llima, llimona, etc. (mapa 134); maçana, mançana, poma (mapa 133); palometa, papallona, etc. (mapa 109); por, temor, etc. (mapa 165); Conclusions (mapa 183).

 

També a: Geolingüística del Matarranya (Associació Cultural del Matarranya). [En línia:] <http://www.ascuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=59>: distribució [e]-[E] < E breu llatina condicionada: terra, infern, deu. (Navarro 2006: mapa 6); resultat de la /a/ més el grup iod CT llatí: lleit/llet. (Navarro 2006: mapa 8); les líquides procedents dels grups llatins T'L, D'L, G'L: vetllar/vetlar. (Navarro 2006: mapa 39); resultat dels grups llatins CE, TJ: colze, onze. (Navarro 2006: mapa 53); resultat de iod -I- intervocàlica: major. (Navarro 2006: mapa 59); pronoms personals forts: vosaltres. (Navarro 2006: mapa 73); present indicatiu (1a persona): jo obro. (Navarro 2006: mapa 82); present indicatiu (2a. persona): tu obres. (Navarro 2006: mapa 84); libèl·lula. (Navarro 2006: mapa 110); ratapenada. (Navarro 2006: mapa 123); cossiguanyes. (Navarro 2006: mapa 167).

 

 

Petit Atles Lingüístic Ilercavònia (Ilercavònia). [En línia:] <http://ilercavonia.wikia.com/wiki/Petit_Atles_Ling%C3%BC%C3%ADstic_Ilercav%C3%B2nia>

 

Mapes: Variació diatòpica de la terminació de la primera persona del present d'indicatiu de la primera conjugació: mapa; Gentilicis dels municipis de les CCPC: mapa.

 

 

Rafel i Fontanals, Joaquim (1974-1975). “Areas léxicas en una encrucijada lingüística”, Revista de Filología Española, 57, pàg. 231-275.

 

Mapes: clau de poblacions (mapa 1); demostratius ací, aquí, etc. (mapa 5); moixó, ocell, pardal, etc. (mapa 3); tarde, vesprà (mapa 4); rodadits, etc. (mapa 20).

 

 

 

 

AGRAÏMENTS              (tornar)

 

A Pere Navarro, Lluís Gimeno, Artur Quintana, Joaquim Rafel, Àngela Buj, Olga Cubells i Jordi Satorra.

 

 

 

 

Escriviu-nos a locel@tinet.org

Visiteu la nostra web a http://www.alcanar.com/entitats/cel/