DEVOCIONARI (*)

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT


DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES

PER ABANS DE COMBREGAR

PER DESPRÉS DE COMBREGAR

A JESÚS SAGRAMENTAT

DEVOCIONS A LA MARE DE DÉU

DEVOCIONS A SANT JOSEP

PER FOMENTAR LA CONTRICIÓ I PREPARAR EL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA

ORACIONS PELS DIFUNTS

SALMS I CÀNTICS DE LA SAGRADA ESCRIPTURA

PER BENEIR LA TAULA

ORACIONS DEL MATÍ

ORACIONS DE LA NIT

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT

En senyar-se

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén.
[Índex]

********************

Pel senyal

Pel senyal de la santa Creu, dels nostres enemics allibereu-nos, Senyor, Déu nostre. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.
[Índex]

********************

Pare nostre

Pare nostre, que esteu en el cel. Sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.
[Índex]

********************

Glòria

Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.
[Índex]

********************

Glòria a Déu a dalt del cel
Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies, per la vostra immensa glòria, Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent. Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vós, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres; vós, que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós, que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres.
Perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim, Jesucrist, amb l'Esperit Sant en la glòria de Déu Pare. Amén.
[Índex]

 

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
En senyar-se
In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
[Índex]

********************

Pel senyal
Per signum crucis de inimícis nostris líbera nos, Deus noster.
In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
[Índex]

********************

Pare nostre
Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed líbera nos a malo. Amen.
[Índex]

********************

Glòria
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio et nunc et semper et in sæcula sæculórum. Amen.
[Índex]

********************

Glòria a Déu a dalt del cel

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bone voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.
[Índex]

 

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Himne Te Deum
Oh Déu, us lloem.
Senyor, us glorifiquem.
Oh Pare etern, tota la terra us venera.
Tots els àngels, els querubins i els serafins no cessen mai d'aclamar-vos:
Sant, sant, sant és el Senyor,Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens de la majestat de la vostra glòria.
El cor gloriós dels Apòstols,l'estol venerable dels profetes,l'exèrcit esclatant dels màrtirs us donen lloança.
Per tota la terra la santa Església us proclama:
Pare d'immensa majestat, Fill únic veritable i adorable, Esperit Sant, protector.
Oh Crist, vós sou el Rei de la Glòria.
Vós sou el Fill etern del Pare.
Vós, en fer-vos home per alliberar els homes, no defugireu d'entrar en el si de la Verge.
Vós, vençut l'agulló de la mort,Obríreu als creients el Regne del cel.
Vós seieu a la dreta de Déu,en la glòria del Pare.
I creiem que un dia retornareu com a jutge.
Us demanem, doncs, que socorregueu els vostres servents que heu redimit amb la vostra sang preciosa. Feu que siguem comptats en el nombre dels vostres sants, en la glòria eterna.
Senyor, salveu el vostre poble i beneïu la vostra heretat.
Sigueu el seu pastor, preneu-lo sempre als vostres braços.
Us beneïm dia rere dia i lloem per sempre el vostre nom Senyor, digneu-vos guardar-nos avui lliures de pecat.
Senyor, tingueu pietat de nosaltres, tingueu pietat.
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l'esperança que posem en vós.
En vós, Senyor, m'emparo, que mai no quedi confós.

[Índex]

********************

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Himno Te Deum
Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur.

Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli, tibi cæli, et univérsæ potestátes.

Tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuæ.

Te gloriósus Apostolórum chorus, te prophetárum laudábilis númerus, te mártirum candidátus laudat exércitus.

Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia:

Patrem imménsæ maiestátis, venerádum tuum verum et únicum Fílium: Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.

Tu rex glóriæ, Christe.

Tu Patris sempitérnus es Fílius.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti Vírginis uterum.

Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum.

Tu ad déxteram Dei sedes in glória Patris.

Iudex créderis esse ventúrus.

Te ergo quæsumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemisti.

Ætérna fac cum Sanctis tuis in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.

Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum.

Per síngulos dies benedícimus te; et laudámus nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi.

Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodire.

Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.

V./ Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum.
R./ Et laudábilis, et gloriósus et superexaltátus in sæcula.

V./ Benedicámus Patrem, et Fílium cum Sancto Spíritu.
R./ Laudémus, et superexaltémus eum in sæcula.

V./ Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli.
R./ Et laudábilis, et gloriósus et superexaltátus in sæcula.

Sacerdotes addunt:
V./ Dóminus vobíscum.
R./ Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Deus, cuius misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piísimæ Maiestáti tuæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; ut, qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad præmia futúra dispónas.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.
Deus, qui néminem in te sperántem nímium afflígi permíttis, sed pium précibus præstas audítum: pro postulatiónibus nostris, votísque suscéptis grátias ágimus, te piísime deprecantes; ut a cunctis semper muniámur advérsis. Per Christum Dóminum nostrum.
[Índex]


DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT

Trisagi angèlic
En el nom del
Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén

V./ Obriu-me els llavis, Senyor.
R./ I proclamaré la vostra lloança.

V./ Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R./ Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles.

Sant Déu! Sant Fort! Sant Immortal!
Deslliureu-nos sempre de tot mal!

A Vós la lloança, a Vós la glòria, a Vós us donem gràcies,
pels segles dels segles, Oh Trinitat Beatíssima!

Sant, Sant, Sant és el Senyor Déu dels exèrcits;
plens estan els cels i la terra de la vostra glòria.

Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles.

A Vós, oh Pare Ingènit;
A Vós, Fill Unigènit;
A Vós, Esperit de Santedat;
Un sol Déu en Trinitat
de tot cor us confessem,
beneïm i lloem;
a Vós sia donada eternament
reverència i glòria. Amén.

V./ Beneïm el Pare, el Fill i l'Esperit Sant.
R./ Lloem-lo i enaltim-lo a cada instant.

Preguem: Déu Totpoderós i etern, qui heu deixat conèixer als vostres servents la glòria de la Trinitat perenne en la confessió de la veritable Fe, i adorar la vostra Unitat en la Majestat Omnipotent; us supliquem que en la fermesa d'aquesta Fe es vegem sempre deslliurats de tota adversitat. Per Nostre Senyor Jesucrist, Fill vostre, qui essent Déu, amb Vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, per tots els segles dels segles. Amén

Allibereu-nos, salveu-nos, ompliu-nos de vida! Oh Trinitat Beatíssima!.
[Índex]

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Trisagi angèlic

In nómine Patris et Fílii et Spiritus Sancti.
Amen.

V./ Dómine, lábia mea apéries.
R./ Et os meum annuntiábit láudem tuam.

V./ Deus, in adiutórium meum inténde.
R./ Dómine, ad adiuvándum me festína.

V./ Glória Patri...
R./ Sicut erat in princípio...

Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortális, miserére nobis.

Pater noster...

V./ Tibi laus, Tibi glória, Tibi gratiárum áctio in sæcula sempitérna, o Beáta Trínitas!
R./ Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus exercítuum. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

V./ Glória Patri...
R./ Sicut erat... .

Antiphona. Te Deum Patrem ingénitum, te Fílium unigénitum, te Spíritum Sanctum Paráclitum, sanctam et indivíduam Trinitátem, toto corde et ore confitémur, laudámus atque benedícimus: Tibi glória in sæcula.

V./ Benedicámus Patrem, et Fílium cum Sancto Spíritu.
R./ Laudémus et superexaltémus eum in sæcula.

Oremus: Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre Unitátem; quæsumus, ut eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur adversis. Per Chrístum Dóminum nóstrum.
R./ Amen.

Líbera nos, salva nos, vivífica nos, o Beáta Trínitas!
[Índex]


DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT

Símbol dels Apòstols
Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra. I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre; el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge; patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts; se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós; i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant; la santa Mare Església catòlica, la comunió dels sants; la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn; la vida perdurable. Amén.

[Índex]

********************

Professió de fe
Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra, de totes les coses, visibles i invisibles. I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles. Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare: per Ell tota cosa fou creada. El qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació, davallà del cel. I, per obra de l'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home. Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures. I se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare. I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i de Fill. I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes. I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat. I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.

[Índex]

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Símbol dels Apòstols
Credo in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferno, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.
[Índex]

********************

Professió de fe

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terre, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi. Amen.
[Índex]


DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Símbol de Sant Atanasi
Antífona: Glòria a vós, Trinitat igual, única Deïtat, abans dels segles, i ara, i sempre. (T.P. Al·leluia).

1. Tothom qui vulgui salvar-se, primer de tot es necessari que mantingui la fe catòlica;
2. i el qui no la guardi íntegra i inviolada, sens dubte morirà per sempre.

3. La fe catòlica és que venerem un sol Déu en la Trinitat, i la Trinitat en la unitat;
4. Sense confondre les persones ni separar les substàncies.
5. Perquè una és la persona del Pare, l'altra la del Fill i l'altra de l'Esperit Sant.
6. Però el Pare i el Fill i l'Esperit Sant tenen una sola divinitat, igual gloria i coeterna majestat.

7. Com el Pare, tal el Fill, tal l'Esperit Sant.
8. No-creat el Pare, no creat el Fill, no-creat l'Esperit Sant.
9. Immens el Pare, immens el Fill, immens l'Esperit Sant.
10. Etern el Pare, etern el Fill, etern l'Esperit Sant;
11. i, alhora, no son tres eterns, sinó un sol etern.
12. com no són tres no-creats, ni tres immensos, sinó un sol no-creat i un sol immens.
13. Igualment, omnipotent el Pare, omnipotent el Fill, omnipotent l'Esperit Sant;
14. i, amb tot, no són tres omnipotents, sinó un sol omnipotent.
15. Així Déu és el Pare, Déu és el Fill, Déu és l'Esperit Sant;
16. i, amb tot, no són tres déus sinó un sol Déu.
17. Així, Senyor és el Pare, Senyor és el Fill, Senyor es l'Esperit Sant;
18. i, amb tot, no són tres senyors, sinó un sol Senyor.
19. Perquè, així com per la cristiana veritat, som compel·lits a confessar com a Déu i Senyor cada persona en particular, així la religió catòlica es prohibeix dir tres déus i senyors.
20. El Pare per ningú fou fet, ni creat ni engendrat.
21. El Fill fou per sols el Pare, no fet ni creat, sinó engendrat.
22. L'Esperit Sant, del Pare i del Fill, no fou fet ni creat ni engendrat, sinó que procedeix.
23. Hi ha, per consegüent, un sol Pare, no tres pares; un sol Fill, no tres fills; un sol Esperit Sant.
24. I en aquesta Trinitat, res no és abans ni després, res major o menor,
25. sinó que les tres persones son entre sí coeternes i coiguals, de manera que, com abans s'ha dit, en tot s'ha de venerar igualment la unitat en l Trinitat que la Trinitat en la unitat.
26. El qui vulgui doncs salvar-se, així ha de sentir de la Trinitat.
27. Però és necessari per l'eterna salvació creure també fidelment en l'encarnació de nostre Senyor Jesucrist.
28. És, doncs, la fe recta que creiem i confessem que nostre Senyor Jesucrist es Fill de Déu i home;
29. És Déu engendrat de la substància del Pare abans dels segles.
30. perfecte Déu, perfecte home; subsistent d'ànima racional i de carn humana
31. igual al Pare segons la divinitat; menor que el Pare segons la humanitat.
32. Més, per bé que sigui Déu i home, no són dos, sinó un sol Crist,
33. i un sol, no per conversió de la divinitat en la carn, sinó per l'assumpció de la humanitat en Déu;
34. un absolutament, no per la confusió de la substància, sinó per la unitat de la persona.
35. Perquè com l'ànima racional i la carn és un sol home; així Déu i l'home són un sol Crist.
36. El qual patí per la nostra salvació, baixà a l'infern, el tercer dia ressuscità d'entre els morts,
37. pujà al cel, està assegut a la dreta de Déu Pare omnipotent, des d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts,
38. a la seva vinguda tots els homes han de ressuscitar amb els seus cossos i donar comptes dels seus actes,
39. els qui obraren el bé, aniran a l vida eterna, els qui malament, al foc etern.
40. Aquesta és la fe catòlica i el que no la cregués fidelment i fermament, no podrà salvar-se.

Glòria al Pare al Fill i a l'Esperit Sant.

Com era en el principi ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.

Antífona: Glòria a Vós, Trinitat igual, únic Déu, abans dels segles, i ara, i sempre. (T.P. Al·leluia).
Oració:
Déu totpoderós i etern, que amb la llum veritable de la fe donàreu als vostres servents de conèixer la glòria de la Trinitat eterna, i adorar la unitat en el poder de la vostra majestat: feu, us supliquem, que, per la fermesa d'aquesta fe, siguem protegits de tota adversitat. Per nostre Senyor Jesucrist, que amb Vós viu i regna amb la unitat de l'Esperit Sant per tots els segles dels segles. Amén.
[Índex]

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Símbol de Sant Atanasi
Antíphona. Glória tibi, Trínitas æquális, una Déitas, et ante ómnia sæcula, et nunc, et in perpétuum. (T. P. Allelúia).


1. Quicúmque vult salvus esse, ante ómnia opus est, ut téneat cathólicam fidem:

2. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dúbio in ætérnum períbit.

3. Fides autem cathólica haec est: ut unum Deum in Trinitáte, et Trinitátem in unitáte venerémur.

4. Neque confundéntes persónas, neque substántiam separántes.

5. Alia est enim persóna Patris, ália Fílii, ália Spíritus Sancti.

6. Sed Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti una est divínitas, æquális glória, coætérna maiéstas.

7. Qualis Pater, talis Fílius, talis Spíritus Sanctus.

8. Increátus Pater, increátus Fílius, increátus Spíritus Sanctus.

9. Imménsus Pater, imménsus Fílius, imménsus Spíritus Sanctus.

10. Ætérnus Pater, ætérnus Fílius, ætérnus Spíritus Sanctus.

11. Et tamen non tres ætérni, sed unus ætérnus.

12. Sicut non tres increáti, nec tres imménsi, sed unus increátus et unus imménsus.

13. Simíliter omnípotens Pater, omnípotens Fílius, omnípotens Spíritus Sanctus.

14. Et tamen non tres omnipoténtes, sed unus omnípotens.

15. Ita Deus Pater, Deus Fílius, Deus Spíritus Sanctus.

16. Et tamen non tres Dii, sed unus est Deus.

17. Ita Dóminus Pater, Dóminus Fílius, Dóminus Spíritus Sanctus.

18. Et tamen non tres Dómini: sed unus est Dóminus.

19. Quia, sicut singillatim unamquamque persónam Deum ac Dóminum confitéri christiána veritáte compéllimur: ita tres Deos aut Dóminos dícere cathólica religióne prohibémur.

20. Pater a nullo est factus: nec creátus, nec génitus.

21. Fílius a Patre solo est: non factus, nec creátus, sed génitus.

22. Spíritus Sanctus a Patre et Fílio: non factus, nec creátus, nec génitus, sed procédens.

23. Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Fílius, non tres Fílii: unus Spíritus Sanctus, non tres Spíritus Sancti.

24. Et in hac Trinitáte nihil prius aut postérius, nihil maius aut minus: sed totæ tres persónæ coætérnæ sibi sunt et coæquáles.

25. Ita ut per ómnia, sicut iam supra dictum est, et únitas in Trinitáte, et Trínitas in unitáte veneránda sit.

26. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitáte séntiat.

27. Sed necessárium est ad Ætérnam salútem, ut Incarnatiónem quoque Dómini nostri Iesu Christi fidéliter credat.

28. Est ergo fides recta ut credámus et confiteámur quia Dóminus noster Iesus Christus, Dei Fílius, Deus et homo est.

29. Deus est ex substántia Patris ante sæcula génitus: et homo est ex substántia matris in sæculo natus.

30. Perféctus Deus, perféctus homo: ex ánima rationáli et humána carne subsístens.

31. Æquális Patri secúndum divinitátem: minor Patre secúndum humanitátem.

32. Qui, licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus.

33. Unus autem non conversióne divinitátis in carnem: sed assumptióne humanitátis in Deum.

34. Unus omníno, non confusióne substántiæ: sed unitáte persónæ.

35. Nam sicut ánima rationális et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus.

36. Qui passus est pro salúte nostra: descéndit ad ínferos: tértia die resurréxit a mórtuis.

37. Ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.

38. Ad cuius advéntum omnes hómines resúrgere habent cum corpóribus suis: et redditúri sunt de factis própriis ratiónem.

39. Et qui bona egérunt, ibunt in vitam ætérnam: qui vero mala, in ignem æternum.

40. Hæc est fides cathólica, quam nisi quisque fidéliter firmitérque credíderit, salvus esse non póterit.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.


Antíphona. Glória tibi, Trínitas æquális, una Déitas, et ante ómnia sæcula, et nunc, et in perpétuum. (T. P. Allelúia).


V./ Dómine, exáudi orationem meam.
R./ Et clamor meus ad te véniat.


Sacerdotes addunt:
V./ Dóminus vobíscum.
R./ Et cum spíritu tuo.


Oremus: Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis, in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre unitátem: quæsumus, ut eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur advérsis. Per Dóminum nóstrum Iesum Chrístum Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum.
R./ Amen.
[Índex]

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Actes de fe, esperança y caritat
—Crec en Déu Pare; crec en Déu Fill; crec en Déu Esperit Sant; crec en la Santíssima Trinitat; crec en el meu Senyor Jesucrist, Déu i Home vertader.
—Espero en Déu Pare; espero en Déu Fill; espero en Déu Esperit Sant; espero en la Santíssima Trinitat; espero en el meu Senyor Jesucrist, Déu i Home vertader.
—Amo Déu Pare; amo Déu Fill; amo Déu Esperit Sant; amo la Santíssima Trinitat; amo el meu Senyor Jesucrist, Déu i Home vertader; amo Maria santíssima, Mare de Déu i Mare nostra, i amo el meu pròxim com a mi mateix.
[Índex]

********************

Himne Veni Creator
Veniu, Esperit Creador,
nostres fronts il·lumineu,
i de santa gràcia ompliu
els cors que Vós creàreu.

Vós que sou anomenat
Paràclit, Do de l'Altíssim,
Font viva, Foc, Caritat
i Unció de les ànimes;

Vós, la Gràcia septiforme,
Vós, la Promesa del Pare,
Vós, el Dit de sa mà dreta,
Vós, que ens doneu la paraula:

Poseu llum en els sentits,
fiqueu foc d'amor als cors,
confirmeu amb la virtut
la corporal feblesa.

Feu-nos ben lluny l'enemic,
feu-nos ben a prop la pau,
i que així, guiant-nos Vós,
ens apartem de tot mal.

Doneu-nos Vós coneixença
del Pare i del Fill etern,
i que a Vós, de l'un i l'altre
Esperit, us confessem.

Glòria a Déu Pare i al Fill
d'entre els morts ressuscitat
i al Paràclit Esperit,
per tota l'eternitat. Amén.
[Índex]

********************

Veni Sancte Spíritus

Davalleu, Esperit Sant,
i envieu a tots un raig
de vostra llum divina.

Veniu, Pare dels pobrets,
veniu, pròdig de mercès,
veniu, del cor llum viva.

Oh diví Consolador,
dolç amic de nostre cor,
refrigerant dolcíssim.

En l'afany suau repòs,
temprança en els ardors,
platxeri en l'hora trista.

Beatíssima claror,
penetreu els cors de tots
aquells qui us estimen.

En faltar vostre favor,
no hi ha en l'home res de bo,
sinó dolenteria.

Feu ben net el que és impur,
deu regar el que és eixut,
guariu les malalties.

Ablaniu el que és enterc,
deu calor al que està fred.
dreceu el que es desvia.

Als que som vostres fidels
confiats en Vós, doneu
les set mercès divines.

Feu fruitar nostres virtuts
i en el port de la salut
doneu-nos goigs sens mida.
Amén.

[Índex]

********************

Invocació a l'Esperit Sant

Veniu, Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels i enceneu la flama del vostre amor.
Envieu el vostre Esperit i seran creats. I renovareu la faç de la terra.
Preguem.
Oh Déu, Vós heu instruït els cors dels fidels amb la llum de l'Esperit Sant. Concediu-nos comprendre la saviesa segons el mateix Esperit, i comptar sempre amb el seu consol. Per Crist Senyor Nostre. Amén.

[Índex]

 

DEVOCIONS I ORACIONS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINITAT

Himno Veni Creator
Veni, Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita: imple supérna grátia, quae tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis, cáritas et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere, Dígitus Patérnæ déxtræ, tu rite promíssum Patris sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, infirma nostri córporis virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllans lóngius, pacémque dones prótinus, ductóre sic te praevio vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem, noscámus atque Fílium, Teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis surréxit, ac Paráclito in sæculórum sæcula. Amen

V./ Emítte Spíritum tuum et creabúntur,
R./ Et renovábis fáciem terræ.

Oremus:

Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti; da nobis in eódem Spíritu recta sápere, et de eius semper consolatióne gaudére. Per Chrístum Dóminum nóstrum.
R./ Amen.
[Índex]

********************

Seqüència Veni Sancte Spíritus

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte caelitus
lucis tuae rádium.
Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimae,
dulce refrigérium.
In labóri réquies,
in aestu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.
Sine tuo númine,
nihil est in hómine,
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
[Índex]

********************

Invocació a l'Esperit Sant

Veni, Sancte Spíritus!, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
Emitte Spíritum tuum, et creabúntur et renovábis faciem terræ. Oremus: Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratione docuísti, da nobis in eódem Spíritu recta sapere, et de eius semper consolatióne gaudere. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
[Índex]

********************

Desenari a l'Esperit Sant

Preparació

Pel senyal de la Santa Creu...

Purifiquem la nostra ànima amb un acte de contrició a fi de practicar i oferir més dignament aquest sant exercici, i rebre així, amb major puresa i profit, els dons i gràcies que ens vulgui concedir l'Esperit Sant:

Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader, Creador, Pare i Redemptor meu, en qui crec, en qui espero, a qui estimo més que totes les coses; em pesa de tot cor d'haver-vos ofès, per ser Vós qui sou, Bondat infinita; i també em pesa, perquè em podeu castigar amb les penes eternes de l'infern. Ajudat de la vostra divina gràcia, i esperant en els mèrits de la vostra preciosa Sang, proposo no tornar més a pecar, confessar-me i complir la penitència que em serà donada. Amén.

Instrucció
Implorem al mateix Sant Esperit per tal que ens il·lumini amb les seves inspiracions, encengui els nostres cors amb el foc del sant Amor, i mogui nostra voluntat fent-la ferma i costant en el seu servei.

Veniu, Esperit Creador,
nostres fronts il·lumineu,
i de santa gràcia ompliu
els cors que Vós creàreu.

Vós que sou anomenat
Paràclit, Do de l'Altíssim,
Font viva, Foc, Caritat
i Unció de les ànimes;

Vós, la Gràcia septiforme,
Vós, la Promesa del Pare,
Vós, el Dit de sa mà dreta,
Vós, que ens doneu la paraula:

Poseu llum en els sentits,
fiqueu foc d'amor als cors,
confirmeu amb la virtut
la corporal feblesa.

Feu-nos ben lluny l'enemic,
feu-nos ben a prop la pau,
i que així, guiant-nos Vós,
ens apartem de tot mal.

Doneu-nos Vós coneixença
del Pare i del Fill etern,
i que a Vós, de l'un i l'altre
Esperit, us confessem.

Glòria a Déu Pare i al Fill
d'entre els morts ressuscitat
i al Paràclit Esperit,
per tota l'eternitat. Amén.

• Envieu el vostre Esperit i seran creats.
• i renovareu la faç de la terra.

PREGUEM. Oh Déu, qui adoctrinàreu els cors dels fidels amb la il·lustració de l'Esperit Sant, feu-nos la gràcia que amb el mateix Esperit sapiguem gustar el bé i fruir sempre de la seva consolació. Per Nostre Senyor Jesucrist, qui, essent Déu, amb Vós viu i regna en unitat del mateix Esperit Sant.
Així sia.

Deprecacions a l'Esperit Sant

I. Esperit de santedat, llum beatíssima, vida dels cors: envieu-nos el do de saviesa que ens faci penetrar les profundes intimitats de Déu i ens doni el gust de les coses del cel.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

II. Font viva, foc de caritat, unció de les ànimes: envieu-nos el do d'enteniment, per contemplar les veritats de la fe i comunicar-les als nostres germans.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

III. Esperit Creador, vida de les ànimes, font de tota la vida sobrenatural; envieu-nos el do de consell que il·lumini el nostre enteniment i conforti la nostra voluntat en les bones obres.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

IV. Dreta de l'Omnipotència divina, força immortal, remei de tota feblesa: envieu-nos el do de fortalesa per defensar la santa fe, resistir les temptacions i perseverar en la vida santa fins a morir.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

V. Esperit Creador, llei de tota veritat, director de totes les intel·ligències: envieu-nos el do de ciència que per les criatures ens obri camí franc i lluminós per arribar a Déu.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

VI. Promesa del Pare celestial, enviat del Fill, formador de Jesucrist en les entranyes de la Verge Maria: envieu-nos el do de pietat que ens faci conèixer i estimar Déu com a Pare i servir-lo amb esperit filial.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

VII. Paràclit consolador, remei de tota tristesa, alegria de les animes pures: envieu-nos l'esperit del sant temor de Déu, que ens allunyi de tots els perills de pecar i d'ofendre o contristar el cor de nostre Pare.
Parenostre Avemaria i Glòria.

Seqüència


Davalleu, Esperit Sant,
i envieu a tots un raig
de vostra llum divina.

Veniu, Pare dels pobrets,
veniu, pròdig de mercès,
veniu, del cor llum viva.

Oh diví Consolador,
dolç amic de nostre cor,
refrigerant dolcíssim.

En l'afany suau repòs,
temprança en els ardors,
platxeri en l'hora trista.

Beatíssima claror,
penetreu els cors de tots
aquells qui us estimen.

En faltar vostre favor,
no hi ha en l'home res de bo,
sinó dolenteria.

Feu ben net el que és impur,
deu regar el que és eixut,
guariu les malalties.

Ablaniu el que és enterc,
deu calor al que està fred.
dreceu el que es desvia.

Als que som vostres fidels
confiats en Vós, doneu
les set mercès divines.

Feu fruitar nostres virtuts
i en el port de la salut
doneu-nos goigs sens mida.
Amén.

Oració final
Oh Esperit Sant, Déu etern, Consolador de les ànimes, Fortalesa dels esperits, Llum de les intel·ligències, Amor dels nostres cors vulgueu acceptar aquests humils obsequis que practiquem en honor i glòria vostra; i encara que indignes de tota gràcia, concediu-nos, us ho demanem amb tota l'ànima, els vostres fruits i els vostres dons, per tal que, moguts sempre pel vostre mateix Esperit, guiats amb la vostra inspiració, consolats amb la vostra suavitat, enardits amb la vostra fortalesa, i encesos .amb el vostre Amor, puguem servir-vos fidelment i perfectament en aquesta vida, i contemplar-vos en l'altra eternament.
Així sia.

Oració a l'Esperit Sant
(per demanar els seus dons)

Oh Esperit Sant, ompliu la meva ànima amb l'abundància dels vostres dons i fruits. Que, amb el do de saviesa, tingui tal gust per les coses de Déu que em faci apartar de les coses terrenes; que sàpiga amb el do d'enteniment, veure amb fe viva la importància i bellesa de la veritat cristiana; que amb el do de consell, posi els medis més avinents per santificar-me, assegurar-me la perseverança i salvar-me; que el do de fortalesa em faci vèncer tots els obstacles en la confessió de la Fe i en el camí de la salvació; que sàpiga, amb el do de ciència discernir clarament entre el bé i el mal, el que és fals del que és vertader, descobrint els enganys del dimoni, del món i del pecat; que amb el do de pietat, estimi Déu com a Pare, el serveixi amb fervorosa devoció i sigui misericordiós amb el pròxim; finalment que amb el do del temor de Déu, tingui el major respecte i veneració pels Manaments de Déu, cuitant de no ofendre'l jamai amb el pecat.
Ompliu-me, sobretot, del vostre amor diví; que sigui l'únic impuls de tota la meva vida espiritual. Feu que ple d'unció, sàpiga predicar, almenys amb el meu exemple, i fer entendre als meus germans, la bellesa de la vostra doctrina, la bondat dels vostres preceptes, i la dolcesa del vostre amor.
Amén.
[Índex]


DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES

PER ABANS DE COMBREGAR
Oració a la Santíssima Verge
Heus aquí, Mare santíssima, que vaig a rebre el Cos i Sang de vostre Fill diví Jesús, format per obra de l'Esperit Sant en les vostres puríssimes entranyes. Digneu-vos avivar en el meu esperit aquella fe en Jesús que vós tinguéreu; encendre en el meu cor aquell amor amb que vós l'estimàreu; i omplir la meva ànima d'aquelles virtuts amb què vós el rebéreu i l'adoràreu en el vostre si virginal. Per pobra de mèrits que sigui la meva ànima i per migrat que sigui el meu cor, si vós els prepareu, Jesús s'hi trobarà bé i se'n plaurà. Per honor dels vostre Fill diví, per goig vostre i per bé de la meva ànima, vulgueu preparar en mi una digna rebuda i estada a Jesús Sagramentat. Amén.
[Índex]

********************

Oració a Sant Josep

Oh feliç baró, Sant Josep, a qui fou donat no solament de veure i escoltar el Déu que molts desitjaren veure i no veieren, escoltar i no escoltaren, sinó tenir-lo en els seus braços, besar-lo, vestir-lo i guardar-lo. Pregueu per nosaltres Sant Josep, perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem: Oh Déu, que ens donàreu un sacerdoci reial: concediu-nos us preguem, que així com Sant Josep meresqué la gràcia de tractar amb reverència i portar en els seus braços el vostre Fill unigènit, nascut de la Verge Maria, de la mateixa manera ens atorgueu la gràcia de servir el vostre altar amb cor pur i innocència de vida, de tal manera que rebem el Cos i Sang sacrosants del vostre Fill, i mereixem posseir en l'altra vida el premi etern. Pel mateix Crist Senyor nostre. Amén.
[Índex]

********************

Oració de Sant Ambròs
Jo pecador, no fent pas cabal dels meus mereixements, sinó confiant en vostra bondat i misericòrdia, tremolo i tinc vergonya d'atansar-me a la taula del vostre convit dolcíssim, oh Jesucrist, piadós Senyor meu. Puig tinc el cos i l'ànima tacats amb tants de crims i no he tingut en compte que calia de fermar el pensament i refrenar la llengua. Així, doncs, oh Déu piadosíssim, oh Majestat tremenda. jo miserable, agombolat d'angoixes, recorro a Vós que sou font de misericòrdia m'afanyo a venir perquè em guariu, sota vostra protecció cerco refugi; i al Qui no gosaria alçar la vista con a Jutge, el desitjo tenir per Salvador. Jo us descobreixo, Senyor, les meves nafres i us faig palesa la meva vergonya. Sé que són molts i molt grans els meus pecats, i em causen gran temença. Però tinc esperança en vostres misericòrdies innumerables. Mireu-me, doncs, amb ulls de pietat, oh Jesucrist, Rei etern, Déu i Home, clavat en creu per la salut dels homes. Escolteu-me, Senyor, que en Vós espero; compadiu-vos de mi, ple de pecats i de misèries! Vós quí sou font de pietat que mai ha d'estroncar-se! Salve Víctima de salut oferta en favor meu i de tot l'humà llinatge en el patíbul de la Creu! Salve sang noble i preciosa, que rages de les ferides del meu Senyor Jesucrist crucificat, i purifiques el món de tot pecat! Recordeu-vos d'aquesta vostra creatura, que redimíreu amb vostra Sang! Ja em pesa d'haver pecat, i proposo d'esmenar-me! Allunyeu, doncs, oh Pare clementíssim, allunyeu de mi totes les culpes i pecats, per tal que, purificat de cos i d'ànima mereixi degustar dignament el Sant dels sants; concediu-me que aquest santíssim tast del vostre Cos i Sang, que ara vaig a prendre, indigne de mi, sigui perdó dels meus pecats i perfecta purificació de les meves culpes, allunyament de pensaments impurs, revifament de bons afectes, saludable eficàcia de ben obrar com Vós voleu i, finalment, fermíssima defensa del meu cos i la meva ànima, contra els enganys de tots els meus enemics. Amén.
[Índex]

********************

Oració de Sant Tomàs d'Aquino
Oh Déu omnipotent i sempitern!, heus aquí que m'atanso al Sagrament del vostre Fill Unigènit, Jesucrist Senyor nostre. Hi vinc com malalt al metge de la vida, com un leprós a la font de misericòrdia, com cec a la llum de claredat eterna, com un pobre i desvalgut al Senyor de cels i terra. Imploro, doncs, a la vostra infinita bondat i misericòrdia, per tal que us digneu a sanar la meva malaltia, netejar la meva brutícia, aclarir la meva ceguesa, enriquir la meva pobresa i vestir la meva nuesa, perquè així pugui jo rebre el Pa dels àngels, al Rei dels Reis, al Senyor dels qui dominen, amb tanta reverència i humilitat, amb tanta contrició i devoció, amb tal fe i tal puresa, i amb tal propòsit i intenció, com convé per a la salut de la meva ànima. Concediu-me, us suplico, que rebi jo, no només les espècies sagramentals, sinó també la virtut i gràcia del sagrament !Oh Déu amorosíssim!, concediu-me que rebi en el meu cor de tal manera el Cos del vostre unigènit Fill, el nostre Senyor Jesucrist, format en les entranyes de la Verge Maria, de tal manera que mereixi incorporar-me al seu Cos místic, i contar-me com a un dels seus membres. Concediu-me, oh Pare amantíssim! Que a la fi pugi contemplar eternament i cara a cara el vostre estimat Fill, el qual, sota els vels de la fe, em disposo a rebre ara, en aquesta vida transitòria. Qui viu i regna amb vós, en unió de Déu Esperit Sant, per tots els segles dels segles. Amén.

[Índex]

********************

Oració de Sant Tomàs d'Aquino

Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo ad sacramentum unigeniti Filii tui, Domini nostri, Iesu Christi; accedo tamquam infirmus ad medicum vitæ, immundus ad fontem misericordiæ, cæcus ad lumen claritatis æternæ, pauper et egenus ad Dominum cæli et terræ. Rogo ergo immensæ largitatis tuæ abundantiam, quatenus meam curare digneris infirmitatem, lavare foeditatem, illuminare cæcitatem, ditare paupertatem, vestire nuditatem; ut panem Angelorum, Regem et Dominum dominantium, tanta suscipiam reverentia et humilitate, tanta contritione et devotione, tanta puritate et fide, tali proposito et intentione, sicut expedit saluti animæ meæ. Da mihi, quæso, Dominici Corporis et Sanguinis non solum suscipere sacramentum, sed etiam rem et virtutem sacramenti. O mitissime Deus, da mihi Corpus unigeniti Filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, quod traxit de Virgine Maria, sic suscipere, ut corpori suo mystico merear incoporari, et inter eius membra connumerari. O amantissime Pater, concede mihi dilectum Filium tuum, quem nunc velatum in via suscipere propono, revelata tandem facie perpetuo contemplari. Amen.

[Índex]

Formula intentionis
Papa Gregorio XIII (1572-1585)
Ego volo celebráre Missam, et confícere Corpus et Sánguinem Dómini nostri Iesu Christi, iuxta ritum sanctæ Románæ Ecclésiæ, ad laudem omnipoténtis Dei totiúsque Cúriæ triumphántis, ad utilitátem meam totiúsque Cúriæ militántis, pro ómnibus qui se commendavérunt oratiónibus meis in génere et in spécie, et pro felíci statu sanctæ Románæ Ecclésiæ. Amen.
Gáudium cum pace, emendatiónem vitæ, spátium veræ pæniténtiæ, grátiam et consolatiónem Sancti Spíritus, perseverántiam in bonis opéribus, tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus. Amen.

Jo vull celebrar la Missa i consagrar el Cos i la Sang de nostre Senyor Jesucrist, segons el ritu de la santa Església Romana, per a lloança de Déu omnipotent i de tota la cort triomfant, per a profit meu i de tota la Cort militant, per a tots aquells que a les meves oracions s’encomanaren, en general i en especial, i per la prosperitat de la santa Església Romana. Amén.
Que el Senyor omnipotent i misericordiós ens atorgui goig amb pau, esmena de vida, temps de veritable penitència, la gràcia i el consol de l’Esperit Sant i perseverança en les bones obres. Amén.

[Índex]

Ad Beatam Mariam Virginem
O Mater pietátis et misericórdiæ, beatíssima Virgo María, ego miser et indígnus peccátor ad te confúgio toto corde et afféctu, et precor pietátem tuam, ut, sicut dulcíssimo Fílio tuo in Cruce pendénti astitísti, ita et mihi, mísero peccatóri, et sacerdótibus ómnibus, hic et in tota sancta Ecclésia hódie offeréntibus, cleménter assístere dignéris, ut, tua grátia adiúti, dignam et acceptábilem hóstiam in conspéctu summæ et indivíduæ Trinitátis offérre valeámus. Amen.

Oh Mare de pietat i de misericòrdia, Santíssima Verge Maria, jo miserable i indigne pecador en vós confío amb tot el meu cor i el meu afecte; recorro a la vostra pietat per a què, tal com vas estar al costat del teu amantíssim Fill, clavat a la creu, també et dignis estar amb clemència al meu costat miserable pecador, i al costat de tots els sacerdots que aquí i a tota la santa Església vagin a celebrar avui, per a què, ajudats amb la vostra gràcia, oferim una hòstia digna i acceptable a la presència de summa i única Trinitat. Amen.

[Índex]

Oracions per dir amb el cor
En rentar-se les mans:

Da, Dómine, virtútem mánibus meis ad abstergéndam omnem máculam; ut sine pollutióne mentis et córporis váleam tibi servíre.

Doneu, Senyor, a les meves mans la virtut de purificar tota màcula; perquè us pugui servir sense cap taca en l’ànima i en el cos.

En posar-se l’amit:

Impóne, Dómine, cápiti meo gáleam salútis ad expugnándos diabólicos incúrsus.

Poseu, Senyor, sobre el meu cap l’elm de la salut, per triomfar de les escomeses diabòliques.


En vestir l’alba:

Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut in Sánguine Agni dealbátus gáudiis pérfruar sempitérnis.

Feu-me, Senyor, ben blanc i ben pur, i netegeu el meu cor; perquè, purificat amb la sang de l’Anyell, pugui un dia fruir els goigs sempiterns.


En cenyir-se amb el cíngol:

Præcínge me, Dómine, cíngulo puritátis et extíngue in lumbis meis humórem libídinis, ut máneat in me virtus continéntiæ et castitátis.

Cenyiu-me, Senyor, amb el cíngol de la puresa, i apagueu l’ardor de la concupiscència en el meu cos, perquè perduri en mi la virtut de la continència i de la castedat.


En posar-se l’estola:

Redde mihi, Dómine, stolam immortalitátis quam pérdidi in prævaricatióne primi paréntis, et quamvis indígnus accédo ad tuum sacrum mystérium, mérear tamen gáudium sempitérnum.

Torneu-me, Senyor, el vestit de la immortalitat que vaig perdre per la desobediència dels meus pares; i, encara que m’acosto indignament a celebrar els vostres misteris sagrats, mereixi, amb tot, els goigs sempiterns.

En vestir-se la casulla:

Dómine, qui dixísti: iugum meum suave est et onus meum leve: fac ut istud portáre sic váleam, quod cónsequar tuam grátiam. Amen.

Oh Senyor, vós heu dit: el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera: feu que jo el pugui portar de tal manera que aconsegueixi l’auxili de la vostra gràcia. Amén.

Tornant cap a la sagristia:

Pláceat tibi, sancta Trínitas, obséquium servitútis meæ: et præsta, ut sacrifícium, quod óculis tuæ maiestátis indígnus óbtuli, tibi sit acceptábile, mihíque et ómnibus, pro quibus illud óbtuli, sit, te miseránte, propitiábile. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Plagui a vós, oh Trinitat Santa, l’obsequi de la meva servitud, i feu que el sacrifici que indigne, he ofert als ulls de la vostra majestat us sigui acceptable; i per la vostra misericòrdia, sigui per mi i per tots aquells pels quals l’he ofert, obra de propiciació. Per Crist Senyor nostre. Amén.

Sancte Míchael Archángele, defénde nos in proelio: contra nequítiam et insídias diáboli esto præsidium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur: tuque, Prínceps milítiæ cæléstis, sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen.

Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita, sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni.
Supliquem que Déu el mantingui sota el seu imperi. I Vós, Príncep de la milícia celestial, llenceu a l'infern, amb el poder diví, Satanàs i els altres esperits malvats, que corren pel món buscant de perdre les ànimes. Amén.


Altres oracions:

Mentre va cap a l’altar:

Iúdica me, Deus, et discérne cáusam meam de gente non sancta; ab hómine iníquo et dolóso érue me.

Quia tu es, Deus, fortitúdo mea; quare me repulísti et quare tristis incédo, dum afflígit me inimícus?

Emítte lucem tuam, et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum, et in tabernácula tua.

Et introíbo ad altáre Dei. Ad Deum qui lætíficat iuventútem meam.

Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus: quare tristis es, ánima mea, et quare contúrbas me?

Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: salutáre, vultus mei et Deus meus.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper: et in sæcula sæculórum. Amen.

Introíbo ad altáre Dei. Ad Deum qui lætíficat iuventútem meam.


En pujar cap al’altar:

Aufer a nobis, quæsumus, Dómine, iniquitátes nostras: ut ad Sancta sanctórum puris mereámur méntibus introíre. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

En besar l’altar:


Orámus Te, Dómine, per mérita Sanctórum tuórum, quorum relíquiæ hic sunt, et ómnium Sanctórum: ut indúlgere dignéris ómnia peccáta mea. Amen.

En imposar l’incens:


Ab illo + benedicáris, in cuius honóre cremáberis. Amen.

En incensar el pa i el vi:

Incénsum istud a te bendíctum, ascéndat ad te, Dómine: et descéndat super nos misericórdia tua.

Mentre incensa l’altar:


Dirigátur, Dómine, orátio mea, sicut incénsum, in conspéctu tuo: elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum. Pone, Dómine, custódiam ori meo, et óstium circumstántiæ lábiis meis: ut non declínet cor meum in verba malítiæ, ad excusándas excusatiónes in peccátis.

En tornar l’incensari:


Accéndat in nobis Dóminus ignem sui amóris, et flammam ætérnæ caritátis. Amen.

En anar a fer el lavabo:

Veni, sanctificátor omnípotens ætérne Deus, et bénedic hoc sacrifícium, tuo sancto nómini præparátum.

Després de fer el lavabo
:

Súscipe, sancta Trínitas, hanc oblatiónem, quam tibi offérimus, ob memóriam passiónis, resurrectiónis et ascensiónis Iesu Christi, Dómini nostri: et in honórem beátæ Maríæ semper Vírginis, et beati Ioánnis Baptístæ, et sanctórum Apostolórum Petri et Pauli, et Sancti Iosephmaríæ, et istorum et ómnium Sanctórum: ut illis profíciat ad honórem, nobis autem ad salútem: et illi pro nobis intercédere dignéntur in cælis, quorum memóriam ágimus in terris. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen

A la Consagració:

1. Senyor meu i Déu meu.
2. Adáuge nobis fidem, spem, caritátem.
3. Pare Sant, pel Cor Immaculat de Maria, us ofereixo Jesús, el vostre estimadíssim Fill, i m’ofereixo a mi mateix, en Ell, per Ell i amb Ell a totes les seves intencions i en nom de totes les criatures.
4. Adóro Te devóte, latens déitas.
5. Senyor, dona’m la puresa i el gaudium cum pace a mi i a tots.


Abans de combregrar amb el Cos de Crist:


Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.


Abans de combregrar amb la Sang de Crist:

Quid retríbuam Dómino pro ómnibus, quæ retríbuit mihi? Cálicem salutáris accípiam et nomen Dómini invocábo. Láudans invocabo Dominum, et ab inimícis meis salvus ero.

En les ablucions:

Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, et Sanguis quem potávi, adhæreat viscéribus meis: et præsta, ut in me non remáneat scélerum mácula, quem pura et sancta refecérunt sacraménta. Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum. Amen.

[Índex]

DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES

PER DESPRÉS DE COMBREGAR
A Jesús Crucificat
Mireu-me, oh amat i bon Jesús!, prostrat a la vostra presència: us demano amb el més gran fervor que imprimiu en el meu cor sentiments de fe, d'esperança i de caritat, dolor dels meus pecats i ferm propòsit de no ofendre-us mai més: mentre que jo amb gran amor i compassió vaig considerant les vostres cinc nafres, començant per allò que digué de Vós, oh Déu meu, el sant profeta David: Han traspassat les meves mans i els meus peus, i es poden comptar tots els meus ossos.

[Índex]

********************

Invocacions
Ànima de Crist, santifiqueu-me.
Cos de Crist, salveu-me.
Sang de Crist, embriagueu-me.
Aigua del costat de Crist, purifiqueu-me.
Passió de Crist, conforteu-me.
Oh bon Jesús, escolteu-me.
Dins les vostres nafres, guardeu-me.
No permeteu que m'aparti de Vós.
De l'enemic maligne, defenseu-me.
A l'hora de la meva mort, crideu-me.
I feu-me venir a Vós.
A fi que amb vostres sants us lloï,
pels segles dels segles. Amén.

[Índex]

********************

Oració a la Santíssima Verge
Oh Maria, Verge i Mare Santíssima, heus aquí que he rebut el vostre amadíssim Fill, que en vostres immaculades entranyes concebíreu, que vàreu infantar i alletar i estrènyer amb suavíssimes abraçades. Heus aquí Aquell que amb la seva presència us alegrava i us omplia de totes les delícies, Aquell mateix us torno a presentar humilment i amorosament, i l'ofereixo als vostres braços per estrènyer-lo, al vostre cor per estimar-lo, i perquè sigui ofert a la Santíssima Trinitat en culte suprem d'adoració, per vostre mateix honor i glòria, i per les meves necessitats i les de tot el món. Us prego, doncs, oh Mare Piadosíssima, que m'obtingueu el perdó de tots els meus pecats, i gràcia abundosa per a servir-lo en endavant més fidelment i a més, la gràcia final, a fi que pugui lloar-lo amb Vós per tots els segles dels segles. Amén.
[Índex]

********************

Oració a Sant Josep
Custodi i pare de verges Sant Josep, a la fidel custòdia del qual foren encomanades la mateixa innocència de Crist Jesús i la Verge de les verges, Maria. Per aquestes dues estimadíssimes penyores, Jesús i Maria, us demano i us suplico m'obtingueu que, preservat de tota impuresa, serveixi amb ànima neta, cor pur i cos cast Jesús i Maria. Amén.

[Índex]

********************

Oració a Sant Miquel
Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita, sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni.
Supliquem que Déu el mantingui sota el seu imperi. I Vós, Príncep de la milícia celestial, llenceu a l'infern, amb el poder diví, Satanàs i els altres esperits malvats, que corren pel món buscant de perdre les ànimes. Amén.
[Índex]

********************

Oració de Sant Ignasi
Preneu, Senyor, tota la meva llibertat. Rebeu la meva memòria, el meu enteniment i tota la meva voluntat. Tot el que tinc i posseeixo, Vós m'ho haveu donat. A Vós ho torno tot i ho entrego enterament a la disposició de vostra voluntat. Doneu-me solament el vostre amor amb vostra gràcia i ja sóc prou ric, cap altra cosa més demano.
[Índex]

********************

Actes de fe, adoració i acció de gràcies
Déu meu, crec fermament tot el que Vós, Veritat infal·lible, heu revelat, i la Santa Església ens proposa creure. I expressament crec en Vós, únic Déu veritable, en tres persones iguals i realment distintes: Pare, Fill i Esperit Sant, i en Jesucrist, vostre Fill, encarnat i mort per nosaltres, el qual donarà a cadascú, segons el seus mèrits, el premi o la pena eterna. Segons aquesta fe vull viure sempre. Senyor, augmenteu la meva fe.

Déu meu, espero de la vostra bondat, per les vostres promeses i pels mèrits de Jesucrist Salvador nostre, la vida eterna i les gràcies necessàries per a merèixer-la amb les bones obres que jo dec i vull practicar. Senyor, que jo no sigui confós eternament.

Déu meu, us estimo amb tot el cor, sobre totes les coses, a Vós que sou el Bé infinit i la nostra eterna felicitat; i per amor vostre, estimo els altres com a mi mateix, i perdono les ofenses rebudes.

[Índex]

********************

Oració de Sant Tomàs d'Aquino
Gràcies us dono, Senyor Sant, Pare totpoderós, Eternal Déu, perquè us heu dignat alimentar-me a mi, pecador, indigne servent vostre, sense cap mèrit per la meva part, sinó per concessió de la vostra misericòrdia, amb el preciós Cos i Sang del vostre Unigènit Fill Jesucrist, Senyor nostre. Us demano que aquesta Sagrada Comunió no em sigui motiu de càstig, sinó intercessió saludable de perdó; sigui per a mi armadura de la fe i escut de la bona voluntat; ofegament de tots els meus vicis, especialment de tots els meus carnals apetits, i augment de caritat i de paciència, d'humilitat i d'obediència, i de totes les virtuts: sigui perfecte pacificador del meu cos i la meva ànima, ferma defensa contra tots els meus enemics visibles i invisibles, perpètua unió amb Vós, únic i veritable Déu, i segell de la meva mort en gràcia. Us demano, que tingueu per bé, dur a aquest pecador a aquell convit inefable, on Vós, amb el vostre Fill i l'Esperit Sant, sou per a als vostres sants, llum veritable, satisfacció complerta, goig perdurable i felicitat perfecta. Pel mateix Crist Nostre Senyor. Amén.
[Índex]

********************

Oració de Sant Bonaventura
Traspasseu, oh Jesús Senyor dolcíssim, el cor i les entranyes de la meva ànima amb la ferida suavíssima i salubérrima del vostre amor, amb serena i veritable, apostòlica i santíssima caritat: que llangoreixi i es desfaci l'ànima meva sempre i només per amor i desig de Vós; que es deleixi per Vós, i pels vostres atris defalleixi, que es frisi per dissoldre's i unir-se amb Vós. Feu que la meva ànima tingui fam de Vós, oh Pa dels àngels, aliment de les ànimes santes, oh nostre Pa de cada dia, sobresubstancial, que teniu tota dolçor i saboria i tot delit de suavitat; que el meu cor tingui sempre fam i s'alimenti sempre de Vós, a qui els àngels tothora desitgen contemplar, i que de la dolçor de vostra saboria siguin amarades les entranyes de la meva ànima; que estigui sempre assedegada de Vós, oh Font de llum perdurable, torrent de delícies, ufanor de la casa de Déu; que no us deixi mai de petja, que us cerqui i us trobi, que s'encamini a Vós i a Vós arribi, que no pensi sinó en Vós i amb Vós parli, i que tot ho faci a glòria i lloança del vostre nom amb humilitat i discreció, amb amor i delectança, de bon aire i de bon cor, i amb perseverança fins a la fi. I sigueu sempre, i Vós sol, tota la meva esperança i confiança, la meva riquesa, el meu platxeri, la meva alegria, el meu goig, el meu repòs i tranquil·litat, la meva pau, la meva suavitat, el meu bon olor, la dolçor meva, el meu menjar, el meu nodriment, el meu refugi, el meu auxili, la meva saviesa, el meu tresor, on fixin les arrels fermament, incommovibles per sempre, el meu pensament i el meu cor. Amén
[Índex]

********************

Oració del Papa Clement XI
Crec, Senyor; però que cregui més fermament encara. Espero, Senyor; però que estigui més segur de la meva esperança. Amo, Senyor; però que estimi amb més ardència. Em pesa, Senyor; però que sigui més vehement el meu dolor.
Us adoro com a primer principi; us desitjo com a darrer fi; us beneeixo, com a etern benefactor; us invoco, com a propici defensor.
Dirigiu-me amb la vostra saviesa; amb la vostra justícia conteniu-me; amb la vostra clemència consoleu-me; amb el vostre poder protegiu-me.
Des d'ara us ofereixo, Senyor, els meus pensaments, perquè a Vós s'elevin; les meves paraules, perquè parlin de Vós; les meves obres, perquè siguin segons vostre voler; les meves penes i treballs, perquè ho sofreixi tot per amor vostre.
Vull el que Vós voleu; ho vull perquè ho voleu; ho vull com ho voleu; ho vull mentre ho vulgueu.
Prego, Senyor, que il·lumineu el meu enteniment; inflameu la meva voluntat; que purifiqueu el meu cos; que santifiqueu la meva ànima.
Feu que deplori les iniquitats passades; que resisteixi les temptacions futures; que corregeixi les inclinacions pecaminoses; que practiqui les virtuts que més em santifiquin.
Doneu-me, bon Déu, l'amor a Vós; l'avorriment de mi mateix; zel del pròxim; el menyspreu del món.
Que sigui prompte a obeir els superiors; a defensar els inferiors; a socórrer els amics; a perdonar els enemics.
Que venci la indolència amb l'austeritat; l'avarícia amb la liberalitat; la ira amb la mansuetud; la tebiesa amb el fervor.
Feu-me prudent en les empreses; constant en els perills; pacient en l'adversitat; humil en la prosperitat.
Feu, Senyor, que sigui atent en l'oració; sobri en el menjar; amatent en l'obligació; ferm en els propòsits.
Que procuri tenir innocència interior; modèstia exterior; conversa edificant; vida ordenada.
Que em tingui compte de dominar el caràcter; d'augmentar la gràcia; d'observar la llei; de merèixer el Cel.
Que de Vós aprengui com és mesquí tot el terrenal; quan gran tot el que és diví; quan breu el que és temporal; que perdurable l'etern.
Feu que em prepari a la mort; que temi el judici; que em salvi del foc etern; que obtingui el Paradís. Per Crist Senyor Nostre. Amén.

[Índex]

DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES

A Jesús Crucificat

En ego, o bone et dulcissime Iesu, ante conspectum tuum genibus me provolvo, ac maximo animi ardore te oro atque obtestor, ut meum in cor vividos fidei, spei et caritatis sensus, atque veram peccatorum meorum paenitentiam, eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere; dum magno animi affectu et dolore tua quinque vulnera mecum ipse considero ac mente contemplor, illud prae oculis habens, quod iam in ore ponebat tuo David propheta de te, o bone Iesu: Foderunt manus meas et pedes meos: dinumeraverunt omnia ossa mea.
[Índex]

********************

Ànima de Crist
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.
Amen.

[Índex]

********************

Oració a Sant Miquel

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

[Índex]

********************

Oració a Sant Josep

Virginum custos et pater, sancte Ioseph, cuius fideli custodiae ipsa Innocentia Christus Iesus et Virgo virginum Maria commissa fuit;
te per hoc utrumque carissimum pignus Iesum et Mariam obsecro et obtestor, ut me, ab omni immunditia praeservatum, mente incontaminata, puro corde et casto corpore Iesu et Mariae semper facias castissime famulari. Amen.
[Índex]

********************

Actes de fe, adoració i acció de gràcies

Domine Deus, firma fide credo et confiteor omnia et singula quæ sancta ecclesia Catholica proponit, quia tu, Deus, ea omnia revelasti, qui es aeterna veritas et sapientia quae nec fallere nec falli potest. In hac fide vivere et mori statuo.

Domine Deus, spero per gratiam tuam remissionem omnium peccatorum, et post hanc vitam æternam felicitatem me esse consecuturum: quia tu promisisti, qui es infinite potens, fidelis, benignus, et misericors. In hac spe vivere et mori statuo. Amen.

Domine Deus, amo te super omnia proximum meum propter te, quia tu es summum, infinitum, et perfectissimum bonum, omni dilectione dignum. In hac caritate vivere et mori statuo.

[Índex]

********************

Oració de Sant Tomàs d'Aquino

Gratias tibi ago, Domine, sancte Pater, omnipotens æterne Deus, qui me peccatorem, indignum famulum tuum, nullis meis meritis, sed sola dignatione misericordiæ tuæ satiare dignatus es pretioso Corpore et Sanguine Filii tui, Domini nostri Iesu Christi. Et precor, ut hæc sancta communio non sit mihi reatus ad poenam, sed intercessio salutaris ad veniam. Sit mihi armatura fidei et scutum bonæ voluntatis. Sit vitiorum meorum evacuatio, concupiscentiæ et libidinis exterminatio, caritatis et patientiæ, humilitatis et obedientiæ omniumque virtutem augmentatio: contra insidias inimicorum omnium, tam visibilum quam invisibilium firma defensio; motuum meorum, tam carnalium quam spiritualium, perfecta quietatio: in te uno ac vero Deo firma adhæsio; atque finis mei felix consummatio. Et precor te, ut ad illud ineffabile convivium me peccatorem perducere digneris, ubi tu, cum Filio tuo et Spiritu Sancto. Sanctis tuis es lux vera, satietas plena, gaudium sempiternum, iucunditas consummata et felicitas perfecta. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

[Índex]

 

DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES

Himne dels tres joves

Antífona
Cantem l'himne dels tres joves, que els Sants cantaven en el forn encès, lloant el Senyor. (Dn 3, 57-88 i 56)

Beneïu el Senyor, totes les criatures,
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai, beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna, beneïu-lo, estrelles del cel.
Beneïu el Senyor, pluges i rosades, beneïu-lo, tots els vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor, beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre, beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres, beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres, beneïu-lo, núvols i llamps.
Que la terra beneeixi el Senyor, que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor, beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins, beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats, canteu-li lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, tots els homes, beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor, beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor, ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael, canteu-li lloances per sempre.
Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant, cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel; Glòria i lloança per sempre.

Salm 150
Invitació a tots els sers vivents a donar lloança a Déu.

Lloeu Déu al seu santuari, lloeu-lo al baluard del firmament,
lloeu-lo per les seves gestes, lloeu-lo per la seva grandesa.
Lloeu-lo al so dels corns, lloeu-lo amb arpes i lires, lloeu-lo amb tambors i danses, lloeu-lo al so de flautes i corda.
Lloeu-lo amb címbals sonors, lloeu-lo amb címbals triomfants. Que lloï el Senyor tot el que respira.

Antífona
Cantem l'himne dels tres joves, que els Sants cantaven en el forn encès, lloant el Senyor.

Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.

Parenostre.

Que us lloïn Senyor, les nostres obres.
I els vostres Sants us beneeixin.

Gaudeixin els Sants a la glòria.
Alegrin-se a les seves morades.

No a nosaltres, Senyor, no a nosaltres.
Sinó al vostre nom sia la glòria.

Escolteu, Senyor la nostra pregària.
I el nostre clam arribi a vós.

El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.

Preguem:
Oh Déu, que féreu plàcides per als tres joves les flames del foc: concediu benignament als vostres servents que no ens abrusi la flama dels vicis.
Us preguem, Senyor, que us digneu prevenir amb la vostra inspiració les nostres accions i arranjar-les amb el vostre auxili: a fi que tota oració i obra nostra tingui en Vós el seu principi, i emparada per Vós, arribi al seu terme.
Déu Totpoderós, us preguem que apagueu les flames dels nostres vicis, com concedireu a Sant Llorenç de vèncer l'incendi que el turmentava. Per Crist Senyor Nostre. Amén.

[Índex]

DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES
Himne dels tres joves

Antíphona. Trium puerórum cantémus hymnum, quem cantábant sancti in camíno ignis, benedicéntes Dóminum (T. P. Allelúia).


1. Benedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino, laudáte et superexaltáte eum in sæcula.

2. Benedícite, cæli, Dómino, benedícite, ángeli Dómini, Dómino.

3. Benedícite, aquæ omnes, quae super cælos sunt, Dómino; benedícat omnis virtus, Dómino.

4. Benedícite, sol et luna, Dómino; benedícite, stellæ cæli, Dómino.

5. Benedícite, omnis imber et ros, Dómino; benedícite, omnes venti, Dómino.

6. Benedícite, ignis et æstus, Dómino; benedícite, frigus et æstus, Domino.

7. Benedícite, rores et pruína, Dómino; benedícite, gelu et frigus, Domino.

8. Benedícite, glácies et nives, Dómino; benedícite, noctes et dies, Dómino.

9. Benedícite, lux et ténebræ, Dómino; benedícite, fúlgura et nubes, Dómino.

10. Benedícat terra Dóminum, laudet et superexáltet eum in sæcula.

11. Benedícite montes et colles, Dómino; benedícite, univérsa germinántia in terra, Dómino.

12. Benedícite, mária et flúmina, Dómino; benedícite, fontes, Dómino.

13. Benedícite, cete et ómnia, quae movéntur in aquis, Dómino; benedícite, omnes vólucres cæli, Dómino.

14. Benedícite, omnes béstiae et pécora, Dómino; benedícite, fílii hóminum, Dómino.

15. Bénedic, Israel, Dómino, laudáte et superexaltáte eum in sæcula.

16. Benedícite, sacerdótes Dómini, Dómino, benedícite, servi Dómini, Dómino.

17. Benedícite, spíritus et ánimæ iustórum, Dómino, benedícite, sancti et húmiles corde, Dómino.

18. Benedícite, Ananía, Azaría, Misael, Dómino, laudáte et superexaltáte eum in sæcula.

19. Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu; laudémus et superexaltémus eum in sæcula.

20. Benedíctus es in firmamento cæli et laudábilis et gloriósus in sæcula.

(Hic non dícitur Glória Patri neque Amen)

Psalmus CL
1. Laudáte Dóminum in sanctuário eius, laudáte eum in firmaménto virtútis eius.

2. Laudáte eum in magnálibus eius, laudáte eum secúndum multitúdinem magnitúdinis eius.

3. Laudáte eum in sono tubæ, laudáte eum in psaltério et cíthara.

4. Laudáte eum in tympano et choro, laudáte eum in chordis et órgano.

5. Laudáte eum in cymbalis benesonántibus, laudáte eum in cymbalis iubilatiónis: omne quod spirat, laudet Dóminum.

Glória Patri...

Antiphona. Trium puerorum cantemus hymnum, quem cantábant sancti in camino ignis, benedicéntes Dóminum (T. P. Alleluia).


Omnes exsurgunt, et qui preces moderatur dicit:
V. Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.

Pater noster...

V./ Et ne nos indúcas in tentatiónem.
R./ Sed líbera nos a malo.

V./ Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua.
R./ Et Sancti tui benedícant tibi.

V./ Exsultábunt sancti in glória.
R./ Letabúntur in cubílibus suis.

V./ Non nobis, Dómine, non nobis.
R./ Sed nómini tuo da glóriam.

V./ Dómine, exáudi orationem meam.
R./ Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdotes addunt:
V./ Dóminus vobiscum.
R./ Et cum spíritu tuo.

Orémus:
Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium, concéde propitius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.
Actiónes nostras, quæsumus, Dómine, aspirándo præveni et adiuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiatur.
Da nobis, quæsumus, Dómine, vitiórum nostrórum flammas extínguere, qui beato Lauréntio tribuísti tormentórum suórum incéndia superáre. Per Christum, Dóminum nostrum.
R./ Amen.
[Índex]

DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES
Himne Adoro te devote
Devot a Vós adoro, deïtat latent, sota d'aquest signes verament present;
el meu cor, per vostre, tot ell s'ofereix, perquè, contemplant-vos, tot ell defalleix.

A gust, vista i tacte amagat resteu, però amb sols l'oïda, segur l'home creu;
crec tot el que el vostre Verb ens ha parlat, cap paraula d'altre no es més veritat.

En creu era oculta sola la deïtat, ara aquí es oculta fins la humanitat;
però ambdues coses jo confés creient, i us prec el que el lladre pregà penitent.

No us veig les ferides tal com Sant Tomàs, Déu, però us confesso, no veient-les pas;
feu que jo en Vós sempre tingui fe major, més ferma esperança, més ardent amor.

Oh do! Que ens recorda la mort del Senyor, pa vivent que vida dóna al viador,
feu que sempre visqui de Vós el meu cor, feu que gusti sempre la vostra dolçor.

Pelicà benigne, oh Jesús!, del fang del pecats renteu-me amb la vostra sang;
que una gota d'ella pot salvar tot el món de quanta culpa en ell hi ha.

Jesús, a qui esguardo ara sota un vel, prec que complir pugui mon fervent anhel:
que, a faç nua, un dia, veient-vos a Vós, benaurat em faci veure-us gloriós. Amén.


[Índex]

********************

Himne Pange lingua

Canta, canta, llengua mia, el misteri gloriós de la santa Eucaristia, que en perdó dels pecadors, el Rei del món oferia, fruit d'un ventre generós.
[Índex]

********************

Oració

V. Ens donàreu el pa del Cel. (Al·leluia)

R. Que tots els gustos contenia. (Al·leluia)

Preguem: Oh Déu qui sota un Sagrament admirable ens deixeu memòria de la vostra passió: concediu-nos, us preguem, venerar de tal manera els sagrats misteris del vostre Cos i Sang, que constantment sentim en nosaltres el fruit de la vostra redempció. Qui viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.
[Índex]

********************

Lloances de desgreuge
Beneït sigui Déu.
Beneït sigui el seu sant Nom.
Beneït sigui Jesucrist, Déu i Home vertader.
Beneït sigui el nom de Jesús.
Beneït sigui el seu sacratíssim Cor.
Beneïda sigui la seva preciosíssima sang.
Beneït sigui Jesús en el santíssim Sagrament de l'altar.
Beneït sigui l'Esperit Sant Paràclit.
Beneïda sigui l'excelsa Mare de Déu, Maria santíssima.
Beneïda sigui la seva santa i immaculada Concepció.
Beneïda sigui la seva gloriosa Assumpció.
Beneït sigui el nom de Maria, Verge i Mare.
Beneït sigui sant Josep, el seu castíssim espòs.
Beneït sigui Déu en els seus àngels y en els seus sants.
Amén.

[Índex]

********************

Salm 116 (laudate)
Lloeu Jahvè, tots els pobles,
glorifiqueu-lo, totes les nacions.
És immens el seu amor per nosaltres,
la fidelitat de Jahvè durarà sempre.

Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles.
[Índex]

 

********************

Visita al Santíssim Sagrament
V./ En tot lloc i en tot moment.
R./ Sigui beneït i alabat el Santíssim Sagrament.

Pare nostre... Déu Vós salve Maria... Glòria...
[Índex]

Comunió espiritual

Jo voldria, Senyor, rebre-us amb aquella puresa, humilitat i devoció amb que un va rebre la vostra Santíssima Mare, amb l'esperit i el fervor dels Sants.
[Índex]

 

DEVOCIONS EUCARÍSTIQUES
Himne Adóro te devote
Adóro te, devóte, latens déitas,
quæ sub his figúris vere latitas.
Tibi se cor meum totum súbiicit,
quia te contémplans totum déficit.


Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur;
credo quidquid dixit Dei Fílius:
nil hoc verbo veritátis vérius.


In Cruce latébat sola déitas,
at hic latet simul et humánitas;
ambo tamen credens atque cónfitens,
peto quod petívit latro poenitens.


Plagas, sicut Thómas, non intúeor,
Deum tamen meum te confíteor;
fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habére, te dilígere.


O memoriále mortis Dómini!
Panis vivus, vitam præstans hómini;
præsta meæ menti de te vívere,
et te illi semper dulce sápere.


Pie pellicáne, Iesu Dómine,
me immúndum munda tuo sánguine:
cuius una stilla salvum fácere
totum mundum quit ab omni scælere.


Iesu, quem velátum nunc aspício,
oro, fiat illud quod tam sítio;
ut te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuæ gloriæ.
Amen.
[Índex]

********************

Himne Pange lingua
Pange, língua, gloriósi Córporis mystérium. Sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium, fructus ventris generósi Rex effúdit géntium.
Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine, et in mundo conversátus, sparso verbi sémine, sui moras incolátus miro cláusit órdine.
In suprémæ nocte coenæ, recumbens cum frátribus, observáta lege plene, cibis in legálibus, cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus.
Verbum caro, panem verum, Verbo carnem éfficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus déficit, ad firmándum cor sincérum sola fides súfficit.
Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui; et antíquum documéntum novo cedat rítui; præstet fides supplementum sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque laus et iubilátio; salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio; procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.
[Índex]

********************

Oració

Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ memóriam reliquísti, tríbue quæsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.
[Índex]

********************

Salm 116 (laudate)
Laudáte Dóminum omnes gentes, laudáte eum, omnes pópuli, Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius, et véritas Dómini manet in ætérnum.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto; sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.
[Índex]


DEVOCIONS A LA MARE DE DÉU
Déu vos salve, Maria
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós. Beneïda sou Vós entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.
[Índex]

********************

Salve

Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia; vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve.
A Vós cridem els desterrats fills d'Eva; a Vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes.
Ara, doncs, advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos.
I, després d'aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre ventre.
Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria.

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

********************

[Índex]

Recordeu-vos
Recordeu-vos Oh! Piadosíssima Verge Maria, que mai s'ha sentit dir, que ningú dels qui han acudit a la vostra protecció, implorant la vostra assistència i reclamant el vostre auxili, hagi estat abandonat de vós. Animat amb aquesta confiança, a vós també recorro, oh Mare Verge de les verges. I encara que gemint sota el pes dels meus pecats m'atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. Oh! Mare de Déu no desoïu les meves súpliques ans escolteu-les i acolliu-les benignament. Així sia.

[Índex]

********************

Sia vostra gran puresa

Sia vostra gran puresa, lloada eternament, puix de Déu omnipotent es complau en tal bellesa. A Vós, Celestial Princesa, Verge Sagrada Maria, un consagro en aquest dia, l'ànima, la vida i el cor, mireu-me amb ulls plens d'amor, no em deixeu, no Mare meva.
[Índex]

DEVOCIONS A LA MARE DE DÉU

Déu vos salve, Maria

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

[Índex]

********************

Salve

Salve, Regína, mater misericórdiæ;vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus éxules fílii Hevæ. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte, et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde o clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
V. Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix.
R. Ut digni efficiamur promissiónibus Christi.
[Índex]

********************

Memorare
Memoráre, o piísima Virgo María,
non esse audítum a saéculo,
quemquam ad tua curréntem præsídia, tua implorántem auxília,
tua peténtem suffrágia esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia ad te, Virgo Vírginum, Mater, curro;
ad te vénio; coram te gemens peccátor assísto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despícere,
sed audi propítia et exáudi.
Amen.
[Índex]


DEVOCIONS A LA MARE DE DÉU
Sant Rosari

Pel senyal de la santa Creu,
dels nostres enemics
allibereu-nos, Senyor, Déu nostre.

En el nom del
Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén

V./ Obriu-me els llavis, Senyor.
R./ I proclamaré la vostra lloança.

V./ Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R./ Senyor, veniu a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles.

MISTERIS DE GOIG

1.- L'Anunciació.
2.- La Visitació de la Mare de Déu.
3.- Naixement de Jesús.
4.- Purificació de la Verge.
5.- L'Infant perdut.

MISTERIS DE DOLOR

1.- Oració a l'hort.
2.- La flagel·lació del Senyor.
3.- Coronació d'espines.
4.- La Creu a coll.
5.- Mort de Jesús.

MISTERIS DE LLUM

1.- Baptisme del Senyor.
2.- Les noces de Canà.
3.- L'anunci del Regne de Déu.
4.- Transfiguració del Senyor.
5.- Institució de l'Eucaristia.

MISTERIS DE GLÒRIA

1.- La Resurrecció del Senyor.
2.- L'Ascensió del Senyor.
3.- Pentecosta.
4.- Assumpció de la Mare de Déu.
5.- Coronació de la Verge.

Lletanies

Infinites gràcies us donem, sobirana Princesa, pels favors que tots els dies rebem de la vostra generosa mà; vulgueu, Senyora, tenir-nos sota la vostra protecció i empar, i per a més obligar-vos us saludem amb una Salve:

Senyor, tingueu pietat
Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat

Crist, oïu-nos
Crist, escolteu-nos

Pare celestial, Déu
Fill, Redemptor del món, Déu
Esperit Sant, Déu
Santa Trinitat, un sol Déu

Santa Maria
Santa Mare de Déu
Santa Verge de les verges
Mare del Crist
Mare de l'Església
Mare de la divina gràcia
Mare puríssima
Mare castíssima
Mare virginal
Mare intacta
Mare immaculada
Mare amable
Mare admirable
Mare del bon consell
Mare del Creador
Mare del Salvador
Verge prudentíssima
Verge venerable
Verge predicable
Verge potent
Verge clement
Verge fidel
Mirall de justícia
Seu de la Saviesa
Causa de la nostra alegria
Vas espiritual
Vas honorable
Vas insigne de devoció
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa daurada
Arca de l'aliança
Porta del cel
Estel del matí
Salut dels malalts
Refugi dels pecadors
Consoladora dels afligits
Auxili dels cristians
Reina dels àngels
Reina dels patriarques
Reina dels profetes
Reina dels apòstols
Reina dels màrtirs
Reina dels confessors
Reina de les verges
Reina de tots els sants
Reina concebuda sens pecat original
Reina al cel assumpta
Reina del santíssim Rosari
Reina de la família.
Reina de la pau

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem: Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l'esperit; i per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l'alegria de la vida futura. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

[Índex]

Misteris de Goig

Primer misteri de goig. L'Anunciació.

No oblidis, amic meu, que som infants. La Senyora del dolç nom, Maria, està recollida en oració.

Tu ets, en aquella casa, allò que vulguis ser: un amic, un servent, un curiós, un veí... —Jo ara no m'atreveixo a ser res. M'amago rere teu i, astorat, contemplo l'escena:

L'Arcàngel diu el seu missatge... -Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? —¿Com es farà això, si jo no conec home? (Lc 1, 34).

La veu de la nostra Mare concentra en la meva memòria, per contrast, totes les impureses dels homes..., també les meves.

I com detesto llavors aquestes vils misèries de la terra!... Quins propòsits!

Fiat mihi secundum verbum tuum. -Que es faci en mi segons la teva paraula (Lc 1, 38). A l'encís d'aquestes paraules virginals, el Verb es féu carn.

Som a punt d'acabar la primera dena... Encara em queda temps de dir al meu Déu, abans que cap altre mortal: Jesús, t'estimo.


Segon misteri de goig. Visitació de la Mare de Déu.

Ara, infant amic, ja hauràs après de moure't. -Acompanya amb goig Josep i Santa Maria... i escoltaràs tradicions de la Casa de David:

Sentiràs parlar d'Elisabet i de Zacaries, t'entendriràs davant l'amor puríssim de Josep, i el teu cor bategarà fortament cada vegada que anomenin el Nen que naixerà a Betlem...

Caminem de pressa cap a les muntanyes, fins a un poble de la tribu de Judà (Lc 1, 39).

Ja hi som. -És la casa on naixerà Joan, el Baptista. -Elisabet aclama, agraïda, la Mare del seu Redemptor. Beneïda tu entre totes les dones, i beneït el fruit del teu ventre! -I d'on em ve això, que la Mare del meu Senyor em vingui a visitar? (Lc 1, 42-43).

El Baptista nonat s'estremeix... (Lc 1, 41) -La humilitat de Maria es vessa en el Magníficat... -I tu i jo, que som -que érem- uns superbs, prometem que serem humils.


Tercer misteri de goig. Naixement de Jesús.

S'ha promulgat un edicte de Cèsar August, i mana d'empadronar tot el món. Cadascú ha d'anar, per fer-ho, al poble d'on prové el seu llinatge. Com que Josep és de la casa i la família de David, va amb la Verge Maria des de Natzaret a la ciutat anomenada Betlem, a Judea (Lc 2, 1-5).

I a Betlem neix el nostre Déu: Jesucrist! -No hi ha lloc a l'hostal: en una establia. -I la seva Mare l'embolcalla, amb bolquers, i l'acotxa a la menjadora (Lc 2, 7).

Fred. -Pobresa. -Sóc un petit esclau de Josep. -Que n'és de bo, Josep! -Em tracta com un pare el seu fill. -Fins i tot em perdona, si prenc el Nen als meus braços i em quedo, hores i hores, dient-li coses dolces i enceses!...

I el beso -besa'l tu-, i li danso, i li canto , i li dic Rei, Amor, Déu meu, Únic meu, el meu Tot!... Que n'és de formós el Nen... i que curta la dena!


Quart misteri de goig. Purificació de la Verge.

En complir-se el temps de la purificació de la Mare, segons la llei de Moisès, cal anar amb el Nen a Jerusalem per presentar-lo al Senyor (Lc 2, 22).

I aquesta vegada seràs tu, amic meu, qui portarà la gàbia de les tórtores. -Te n'adones? Ella -la Immaculada!- se sotmet a la llei com si estigués immunda.

¿Aprendràs amb aquest exemple, nen babau, de complir, malgrat tots els sacrificis personals, la Santa Llei de Déu?

Purificar-se! Tu i jo sí que necessitem purificació! Expiar, i, per damunt de l'expiació, l'Amor. -Un amor que sigui cauteri que abrasi la ronya de la nostra ànima, i foc, que encengui amb flames divines la misèria del nostre cor.

Un home just i temorós de Déu ha vingut al temple, mogut per l'Esperit Sant -li havia estat revelat que no moriria abans de veure el Crist-, pren en els seus braços el Messies i li diu: Ara, Senyor, ara sí que t'enduus en pau d'aquest món el teu servent, segons la teva promesa... perquè els meus ulls han vist el Salvador (Lc 2, 25-30).


Cinquè misteri de goig. L'Infant perdut.

On és Jesús? -Senyora: el Nen!... on és?

Plora, Maria. -En va hem corregut tu i jo de cercle en cercle, de caravana en caravana: no l'han vist. -Josep, després d'esforçar-se inútilment per a no plorar, també plora... I tu... I jo.

Jo, com que sóc un vailet barroer, ploro a raig fet i clamo al cel i a la terra... perquè el vaig perdre per culpa meva i no vaig clamar.

Jesús: que no et perdi mai més. I llavors la desgràcia i el dolor ens uneixen, tal com ens uní el pecat, i surten de tot el nostre ésser gemecs de profunda contrició i frases ardents, que la ploma no pot, no ha d'estampar.

I, en consolar-nos amb l'alegria de trobar Jesús -tres dies d'absència!- discutint amb els Mestres d'Israel (Lc 2, 46) quedarà molt gravat en la teva ànima i en la meva el deure de deixar els de casa nostra per tal de servir el Pare Celestial.

Misteris de Dolor

Primer misteri de dolor. Oració a l'hort.

Pregueu, per tal que no entreu en la temptació... -I s'adormí Pere. -I els altres apòstols. -I t'adormires tu, nen amic... i jo també vaig ésser un altre Pere dormilega.

Jesús, sol i trist, sofria i amarava la terra amb la seva sang.

De genolls sobre el terra dur, persevera en oració... Plora per tu... i per mi: l'aixafa el pes dels pecats dels homes.

Pater, si vis, transfer calicem istum a me. -Pare, si vols, fes que aquest calze passi de mi... Però que no es faci la meva voluntat, sed tua fiat, sinó la teva (Lc 22, 42).

Un àngel del cel el conforta. -Jesús és en l'agonia. Continua prolixius, orant amb més intensitat... -I s'acosta a nosaltres, que dormim: aixequeu-vos, pregueu -ens repeteix-, perquè no caigueu en la temptació (Lc 22, 46).

Judes el traïdor: un bes. -L'espasa de Pere brilla en la nit. -Jesús parla: com si fos un lladre, veniu a cercar-me? (Mc 14, 48).

Som covards: el seguim de lluny, però desperts i pregant: -Oració... Oració...


Segon misteri de dolor. Flagel·lació del Senyor.

Parla Pilat: Vosaltres teniu per costum que us en deixi anar un per Pasqua. ¿Qui deixem lliure, Barrabàs -lladre, pres amb altres per un homicidi- o Jesús? (Mt 27, 17). Fes morir aquest i deixa anar Barrabàs, clama el poble incitat pels seus prínceps (Lc 23,18).

Parla Pilat de bell nou: Llavors, què n'haig de fer de Jesús que s'anomena el Crist? (Mt 27, 22) -Crucifige eum! -Crucifica'l! (Mc 15, 14).

Pilat, per tercera vegada, els diu: I quin mal ha fet? Jo no li trobo cap causa de mort (Lc 23, 22).

Es feia més fort el clam de la multitud: crucifica'l!, crucifica'l! (Mc 15, 14).

I Pilat, volent acontentar el poble, els deixa lliure Barrabàs i ordena que assotin Jesús.

Lligat a la columna. Ple de nafres.

Se senten els cops de les corretges sobre la seva carn desfeta, sobre la seva carn sense màcula, que sofreix per la teva carn pecadora. -Més cops. Més fúria. Més encara... És el súmmum de la humana crueltat.

Per fi, rendits, deslliguen Jesús. -I el cos de Crist es rendeix també al dolor i cau, com un verm, esclafat i mig mort.

Tu i jo no podem parlar. -No calen paraules. Mira-te'l, mira-te'l... a poc a poc.

Després... ¿seràs capaç de tenir por a l'expiació?


Tercer misteri de dolor. Coronació d'espines.

Ja és satisfet l'afany de sofrir del nostre Rei!

-Porten el meu Senyor al pati del pretori, i allí convoquen tota la cohort (Mc 15, 16). Els soldadots brutals han despullat la seva carn puríssima. -amb un drap de porpra, vell i brut, tapen Jesús. -Una canya, per ceptre, a la seva mà dreta...

La corona d'espines, clavada a martellades, el fa Rei de mofes... Ave Rex judaeorum!

-Salve, Rei dels jueus (Mc 15, 18). I, a cops, fereixen la seva testa. I el bufetegen... i li escupen.

Coronat d'espines i vestit amb parracs de porpra, Jesús és mostrat al poble jueu: Ecce homo! -Aquí teniu l'home! ?I de nou els pontífexs i llurs ministres aixecaren el crit dient: crucifica'l, crucifica'l! (Jo 19, 5 i 6).

-Tu i jo, ¿no l'haurem tornat a coronar d'espines, i a bufetejar-lo, i a escopir-li?

Prou, Jesús, prou... I un propòsit ferm i concret posa fi a les deu Avemaries.


Quart misteri de dolor. La Creu a coll.

Amb la seva Creu a coll camina cap el Calvari, lloc que en hebreu es diu Gòlgota (Jo 19, 17). -I agafen un tal Simó, natural de Cirena, que venia d'una granja, i li carreguen la Creu perquè la dugui darrere Jesús (Lc 23, 26).

S'ha complert el que deia Isaïes (53, 12): cum sceleratis reputatus est, fou comptat entre els malfactors: perquè també dugueren, a fer-los morir amb Ell, dos més, que eren lladres (Lc 23, 32).

Si algú vol venir darrere meu... Noi amic: estem apenats, vivint la Passió de Nostre Senyor Jesús. -Mira amb quin amor s'abraça a la Creu. -Aprèn d'Ell. -Jesús porta la Creu per tu: tu, porta-la per Jesús.

Però no la portis arrossegant, la Creu. Porta-la a plom, perquè la teva Creu, portada així, no serà una Creu qualsevol: serà... la Santa Creu. No et resignis amb la Creu. Resignació és una paraula ben poc generosa. Vulgues la Creu. Quan la vulguis de debò, la teva Creu serà... una Creu, sense Creu.

I ben segur que, com Ell, trobaràs Maria pel camí.


Cinquè misteri de dolor. Mort de Jesús.

Jesús Natzarè, Rei dels jueus, té preparat el soli triomfador. Tu i jo no el veiem retorçar-se quan el claven: sofrint tant com es pot sofrir, estén els seus braços amb gest de Sacerdot Etern.

Els soldats prenen les santes vestidures i en fan quatre trossos. -Per no dividir la túnica, la sortegen per veure de qui serà. -I així, una vegada més, es compleix l'Escriptura que diu:

S'han repartit els meus vestits i s'ho han fet a la sort (Jo 19, 23 i 24).

Ja és enlaire... -I, ran del seu fill, al peu de la Creu, Santa Maria... i Maria, la muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. I Joan, el deixeble que Ell estimava. Ecce mater tua! -Aquí tens la teva mare!: ens dóna la seva Mare per Mare nostra.

Abans li ofereixen vi barrejat amb fel, i després de tastar-lo, no en va beure (Mt 27, 34).

Ara té set... d'amor, d'ànimes.

Consummatum est. -Tot s'ha consumat (Jo 19, 30).

Nen babau, mira: tot això... tot ho ha sofert per tu... i per mi. -No plores?

 

Misteris de Llum

Primer misteri de llum. Baptisme del Senyor.

Llavors Jesús se n'anà de la Galilea, al Jordà perquè Joan el bategés […]. I una veu des dels cels digué: -Aquest és el meu Fill, l'estimat, en qui m'he complagut (Mt 3, 13.17).

En el Baptisme, el Nostre Pare Déu ha pres possessió de les nostres vides, ens ha incorporat a la de Crist i ens ha enviat l'Esperit Sant.

La força i el poder de Déu il·luminen la faç de la terra.

Abrandarem el món amb les flames del foc que has vingut a portar a la terra!… I la llum de la teva veritat, Jesús nostre, il·luminarà les intel·ligències, en un dia sense fi.

Jo et sento clamar, Rei meu, amb veu viva, que encara vibra: ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? -I contesto -tot jo- amb els meus sentits i les meves potències: ecce ego: quia vocasti me!

El Senyor ha posat en la teva ànima un segell indeleble, per mitjà del Baptisme: ets fill de Déu.

Nen: ¿no t'encens en desigs de fer que tothom l'estimi?


Segon misteri de llum. Les noces de Canà.

Entre tants de convidats d'una d'aquestes sorolloses noces camperoles, a les quals hi van persones de diversos pobles, Maria s'adona que manca el vi (cfr. Jo 2, 3). Només Ella ho veu, i de seguida. Que familiars se'ns fan les escenes de la vida de Crist! Perquè la grandesa de Déu, conviu amb les coses ordinàries, amb allò que és corrent. És propi d'una dona, i d'una mestressa de casa atenta, advertir un descuit, estar per aquests petits detalls que fan agradable l'existència humana: i així va actuar Maria.

-Feu tot allò que Ell us digui (Jo 2, 5).

Implete hydrias (Jo 2, 7), ompliu les piques, i ve el miracle. Així, amb aquesta senzillesa. Tot ordinari. Ells complien el seu ofici. L'aigua estava a l'abast. I és la primera manifestació de la Divinitat del Senyor. Allò més vulgar esdevé extraordinari, sobrenatural, quan tenim la bona voluntat d'atendre a allò que Déu ens demana.

Vull, Senyor, abandonar la cura de tot el que és meu en les teves mans generoses. La nostra Mare -la teva Mare!- a hores d'ara, com a Canà, t'ha fet a cau d'orella: no en tenen!…

Si la nostra fe és dèbil, acudim a Maria. Pel miracle de les noces de Canà, que Crist va fer atenent el prec de la seva Mare, els seus deixebles cregueren en Ell (Jo 2, 11). La nostra Mare intercedeix sempre davant el Fill perquè ens atengui i se'ns mostri, de tal manera que puguem confessar: Tu ets el Fill de Déu.

-Dóna'm, oh Jesús, aquesta fe, que de debò desitjo! Mare meva i Senyora meva, Maria Santíssima, fes que jo cregui!


Tercer misteri de llum. L'anunci del Regne de Déu.

-S'ha complert el temps i és a prop el Regne de Déu; convertiu-vos i creieu en l'Evangeli (Mc 1, 15).

Tota la gent anava cap a ell, i els ensenyava (Mc 2, 13).

Jesús veu aquelles barques a la vora i puja a una d'elles. Amb quina naturalitat es fica Jesús en la barca de cadascun de nosaltres! Quan t'acostis al Senyor, pensa que està sempre molt a prop teu, dintre de tu: regnum Dei intra vos est (Lc 17, 21). El trobaràs al teu cor.

Crist ha de regnar, abans que res, en la nostra ànima. Perquè ell regni en mi, em cal la seva gràcia abundosa: només així, fins i tot l'últim batec, l'últim alè, la mirada menys intensa, el mot més corrent, la sensació més elemental es traduiran en un hosanna al meu Crist Rei.

Duc in altum. -Mar endins! -Refusa el pessimisme que et fa covard. Et laxate retia vestra in capturam -i llança les teves xarxes per a pescar.

Hem de confiar en aquests mots del Senyor: ficar-se a la barca, empunyar els rems, hissar les veles, i llançar-se a aquest mar del món que Crist ens dóna com a heretat.

Et regni eius non erit finis. -I el seu Regne no tindrà fi!

No et fa content treballar per un regnat així?


Quart misteri de llum. Transfiguració del Senyor.

I es va transfigurar davant d'ells: la seva cara resplendí com el sol i els seus vestits es tornaren blancs com la llum (Mt 17, 2).

Jesús: veure't, parlar-te! Romandre així, contemplant-te, abismat en la immensitat de la teva bellesa i no parar mai, en aquesta contemplació! Oh, Crist, qui et veiés! Qui et veiés per quedar ferit d'amor a Tu!

I es va sentir una veu, del núvol estant, que deia: Aquest és el meu Fill, l'estimat, en qui m'he complagut: escolteu-lo (Mt 17, 5).

Senyor nostre, aquí ens tens disposats a escoltar tot allò que vulguis dir-nos. Parla'ns; estem atents a la teva veu. Que la teva conversació, caient en la nostra ànima, inflami la nostra voluntat perquè es llanci fervorosament a obeir-te.

Vultum tuum, Domine, requiram (Ps 26, 8), cercaré, Senyor, el teu rostre. M'il·lusiona tancar els ulls, i pensar que arribarà el moment, quan Déu vulgui, que podré veure'l, no com per mitjà d'un mirall, i en imatges obscures... sinó cara a cara (I Cor 13, 12). Sí, el meu cor té set de Déu, del Déu viu: ¿quan vindré i veuré la faç de Déu? (Ps 41, 3).


Cinquè misteri de llum. Institució de l'Eucaristia.

Abans de la festa de la Pasqua, sabent Jesús que li havia arribat l'hora de passar d'aquest món al Pare, ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a la fi (Jo 13, 1).

Es feia de nit en el món, perquè els ritus vells, els signes antics de la misericòrdia infinita de Déu amb la humanitat es realitzarien plenament obrint el camí a una veritable albada: la nova Pasqua. L'Eucaristia fou instituïda a la nit, avançant-se a preparar el matí de la Resurrecció.

Jesús es va quedar a l'Eucaristia per amor…, per tu.

-S'hi va quedar, sabent com el rebrien els homes… i com el reps tu.

-S'hi va quedar, perquè el mengis, perquè el visitis i li expliquis les teves coses i, tot tractant-lo en l'oració a prop del Sagrari i en la recepció del Sagrament, te n'enamoris més cada dia, i facis que d'altres ànimes -moltes!- segueixin igual camí.

Nen bo: els amadors de la terra, ¡com besen les flors, la carta, el record del qui estimen!…

-I tu, ¿podràs oblidar-te alguna vegada que el tens sempre al teu costat… a Ell!? ?T'oblidaràs… que el pots menjar?

-Senyor, que no torni a volar arran de terra!, ¡que estigui sempre il·luminat pels raigs del Sol diví -Crist- en l'Eucaristia!, ¡que el meu vol no s'interrompi fins que no trobi el repòs del teu Cor!


Misteris de Glòria

Primer misteri de glòria. Resurrecció del Senyor.

Dissabte, cap al tard, Maria Magdalena i Maria, la mare de Jaume, i Salomé compraren aromes per anar a embalsamar el cos mort de Jesús. —Molt de matí, l'endemà, arriben al sepulcre, eixit ja el sol (Mc 16, 1 i 2). I en entrar, queden consternades perquè no hi troben el cos del Senyor. —Un jove, cobert de vestidura blanca, els diu: No tingueu por: sé que cerqueu Jesús Natzarè: non est hic, surrexit enim sicut dixit, —no és ací, perquè ha ressuscitat, tal com predigué (Mt 28, 5).

Ha ressuscitat! —Jesús ha ressuscitat. No és dins el sepulcre. —La Vida pogué més que la mort.

S'aparegué a la seva Santíssima Mare. —S'aparegué a Maria de Magdala, que està boja d'amor. —I a Pere i als altres Apòstols. —I a tu i a mi, que som els seus deixebles i més boigs que la Magdalena: quines coses li hem dit!

Que no morim mai pel pecat; que sigui eterna la nostra resurrecció espiritual. -I, abans d'acabar la dena, tu has besat les nafres dels seus peus..., i jo, més atrevit -sóc més infant— he posat els meus llavis sobre el seu costat obert.


Segon misteri de glòria. L'Ascensió del Senyor.

Ara el Mestre adoctrina els seus deixebles: els ha obert la intel·ligència per tal que entenguin les Escriptures i els pren per testimonis de la seva vida i dels seus miracles, de la seva passió i mort, i de la glòria de la seva resurrecció (Lc 24, 45 i 48).

Després se'ls enduu camí de Betània, alça les mans i els beneeix. -I, mentrestant, es va separant d'ells i s'enlaira cap al cel (Lc 24, 50), fins que un núvol l'ocultà (Act 1, 9).

Se n'anà Jesús al Pare. -Dos Àngels de blanques vestidures s'apropen a nosaltres i ens diuen: Homes de Galilea, ¿què feu mirant al Cel? (Act 1, 11).

Pere i els altres retornen a Jerusalem -cum gaudio magno- amb gran alegria (Lc 24, 52). -És just que la Santa Humanitat de Crist rebi l'homenatge, l'aclamació i adoració de totes les jerarquies dels Àngels i de totes les legions dels benaurats de la Glòria.

Tu i jo, però, sentim l'orfenesa: estem tristos i anem a consolar-nos amb Maria.


Tercer misteri de glòria. Pentecosta.

El Senyor havia dit: Jo pregaré el Pare i us donarà un altre Paraclet, un altre Consolador, a fi que s'estigui amb vosaltres eternament (Jo 14, 16). -Aplegats els deixebles tots junts en un mateix lloc, de sobte vingué del cel una remor com de vent impetuós que va envair tota la casa on es trobaven. -A la vegada, unes llengües de foc es repartiren i es posaren sobre cada un d'ells (Act 2, 1-3).

Plens de l'Esperit Sant, estaven, com embriacs, els Apòstols (Act 2, 13).

I Pere, voltat pels altres onze, aixecà la veu i parlà. -El sentírem gent de cent països. Cadascú l'escolta en la seva llengua. -Tu i jo en la nostra. -Ens parla de Crist Jesús i de l'Esperit Sant i del Pare.

No l'apedreguen, ni el fiquen a la presó: es converteixen i són batejats tres mil dels qui l'oïren.

Tu i jo, després d'ajudar els Apòstols en l'administració dels baptismes, beneïm Déu Pare, pel seu Fill Jesús, i ens sentim alhora com embriacs de l'Esperit Sant.


Quart misteri de glòria. Assumpció de la Mare de Déu.

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! —Maria ha estat portada per Déu, en cos i ànima, als cels: i els Àngels se n'alegren!

Així canta l'Església. -I així, amb aquest clam de joia, comencem la contemplació en aquesta dena del Sant Rosari:

S'ha adormit, la Mare de Déu. Entorn del seu llit els dotze apòstols. -Maties reemplaça Judes.

I nosaltres, per gràcia que tots respecten, també som al seu costat.

Però Jesús vol tenir la seva Mare, en cos i ànima, a la Glòria. -I la Cort celestial desplega tota la seva pompa, per tal d'obsequiar la Senyora. -Tu i jo -infants, al capdavall- agafem la vora de l'esplèndid mantell blau de la Verge, i així podem contemplar aquella meravella.

La Trinitat beatíssima rep i curulla d'honors la Filla, Mare i Esposa de Déu… -I és tan gran la majestat de la Senyora, que fa que els Àngels es preguntin: Qui és Aquesta?


Cinquè misteri de glòria. Coronació de la Verge.

Tota tu ets bonica i en tu no hi ha taca. -Ets hort tancat, germana meva, Esposa, hort tancat, font segellada. -Veni: coronaberis. -Vine: seràs coronada (Ct 4, 7, 12 i 18).

Si tu i jo haguéssim tingut poder, també l'hauríem feta Reina i Senyora de tota la creació.

Un gran senyal aparegué en el cel: una dona amb corona de dotze estrelles damunt el seu cap. -Vestit de sol. -La lluna als seus peus (Ap 12, 1). Maria, Verge sense màcula, reparà la caiguda d'Eva: i ha trepitjat, amb la planta immaculada del seu peu, el cap del dragó infernal. Filla de Déu, Mare de Déu, Esposa de Déu.

El Pare, el Fill i l'Esperit Sant la coronen com a Emperadriu que és de l'Univers.

I li reten homenatge de vassalls els Àngels…, i els patriarques i els profetes i els Apòstols…, i els màrtirs i els confessors i les verges i tots els sants…, i tots els pecadors, i tu i jo.

 

Lletanies

Esclata, ara, la lletania lauretana, sempre amb esplendor de llum nova i color i sentit distints.

Clams al Senyor, a Crist; peticions a cada una de les persones divines, i a la Santíssima Trinitat; amoretes enceses a Santa Maria: Mare de Crist, Mare Immaculada, Mare del Bon Consell, Mare del Creador, Mare del Salvador…, Verge prudentíssima…, Seu de la Saviesa, Rosa mística, Torre de David, Arca de l'Aliança, Estel del matí…, Refugi dels pecadors, Consoladora dels afligits, Auxili dels cristians…

I el reconeixement del seu regnat -Regina! -Reina!- i el de la seva mediació: Sub tuum praesidium confugimus, -sota la vostra protecció ens acollim, Santa Mare de Déu…, allibereu-nos de tots els perills, Verge gloriosa i beneïda.

Pregueu per nosaltres, Reina del Santíssim Rosari, per tal que ens fem dignes d'assolir les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

[Índex]

********************

Angelus
V./ L'àngel del Senyor anuncià a Maria
R/. I concebé per obra de l'Esperit Sant

Déu vos salve, Maria...

V./ Sóc l'esclava del Senyor
R./ Que es faci en mi segons la vostra paraula.

Déu vos salve, Maria...

V./ El verb es va fer carn.
R./ I habità entre nosaltres.

Déu vos salve, Maria...

V./ Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
R./ Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem:
Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors. I feu que els qui, per l'anunci de l'Àngel, hem conegut l'encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la resurrecció. Per Crist Senyor Nostre.
Amén.

[Índex]

********************

Reina del cel
V./ Reina del cel alegreu-vos. Al·leluia.
R./ Perquè aquell que meresqué- reu portar. Al·leluia.


V./ Ha ressuscitat tal com digué. Al·leluia.
R./ Pregueu a Déu per nosaltres. Al·leluia.


V./ Gaudiu i alegreu-vos Verge Maria. Al·leluia.
R./ Perquè veritablement ha ressuscitat el Senyor. Al·leluia.

Preguem: Oh! Déu, vos ompliu el món d'alegria amb la resurrecció del vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor. Per la intercessió de la seva Mare, la Verge Maria, concediu-nos d'arribar al goig de la vida eterna. Pel mateix Crist Senyor nostre. Amén.

[Índex]

********************

Pràctica de la Novena a la Immaculada

Preparació

Pel senyal + de la Santa Creu...

A fi de que sigui més eficaç la nostra oració davant de Déu, i ben agradosos els nostres obsequis a la Verge Maria, purifiquem abans la nostra, anima de pecats i faltes, fent de tot cor un Acte de contrició: Senyor meu Jesucrist...

Entrada

Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria!, que jamai s'ha sentit a dir que ningú dels qui han acudit a vostra protecció, implorat vostra assistència i reclamat vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Mare, Verge de les Verges!, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m'atreveixo a presentar-me davant de vostra presència sobirana. No deprecieu, oh Mare de Déu! les meves súpliques, ans bé escolteu-les propicia i digneu-vos acollir-les benignament. Així sia.

Oferiment


Postrats a vostres plantes, oh Verge santa, Mare de Déu i Mare nostra amantíssima, us supliquem que vulgueu benigna escoltar nostres pregàries. I encara que indignes de tota gràcia, confiem en vostre cor de Mare que tan dolçament ens estima i tan amorosament vetlla per nosaltres tots els dies de la nostra vida i tots els instants de la nostra existència. Amb confiança de fills posem en vostres mans de Mare totes les nostres alegries i penes, tot el cor i la vida, el cos i l'ànima i la nostra eterna salvació. Vulgueu acceptar els nostres humils obsequis que us adrecem per a major glòria de Déu, honor vostre i santificació de la nostra ànima; i si fos conforme al voler de Déu, també us demanem que ens vulgueu obtenir les gràcies especials que d'aquests devots obsequis gosem esperar. I contents per endavant del que Vós, Mare nostra dolcíssima, ens vulgueu obtenir, us demanem ara i sempre el créixer en l'amor de Jesús i en la vostra devoció, per tal que morint en vostres braços puguem entrar al cel a cantar eternament vostres lloances. Amén.

(Ara es fa la lectura corresponent a cada dia de la Novena; es medita una mica i es demana la gràcia especial que de la Novena s'espera. Després de demanada la gràcia especial, es diuen les següents Deprecacions i Avemaries en honor del Nom Dolcíssim de Maria)

dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7 dia 8 dia 9


Mare meva amantíssima, en tots els instants de la meva vida recordeu-vos de mi, infeliç pecador.
- Avemaria.

Aqüeducte de les divines gràcies, concediu-me abundància de llàgrimes per plorar amargament els meus pecats.
- Avemaria.

Reina de cels i terra, sigueu mon empar i defensa en les temptacions dels enemics de la meva ànima.
- Avemaria.

Immaculada filla de Joaquim i Anna, aconseguiu-me de vostre amantíssim Fill les gràcies que necessito per salvar-me.
Avemaria.

Advocada i refugi dels pecadors, assistiu-me en l'hora de la meva mort i obriu-me les portes del cel.
- Avemaria.

Oració final

Verge Santíssima Immaculada i Mare meva Maria, a Vós qui sou la Mare de mon Senyor, la Reina del món, l'advocada, l'esperança, el refugi dels pecadors, avui recorro jo, que sóc el més miserable de tots. Us adoro, oh gran Reina, i us dono gràcies per tots els favors que m'haveu fet fins ara; especialment per haver-me deslliurat de l'infern, que tantes vegades he merescut. Jo us estimo, Senyora amabilíssima, i per l'amor que us tinc, prometo de voler-vos servir sempre i de fer el que pugui perquè sigueu també estimada dels altres. Jo poso en vostres mans totes les meves esperances i tota la meva salvació; accepteu-me per servent vostre, i acolliu-me sota vostre mantell, Vós, Mare de misericòrdia. I ja que sou tan poderosa amb Déu, deslliureu-me de totes les temptacions, o bé, obteniu-me la força de vèncer-les fins a la mort. A Vós demano el vertader amor a Jesucrist. De Vós espero tenir una bona mort. Mare meva, per l'amor que teniu a Déu, us prego que m'ajudeu sempre, emperò més en l'últim instant de ma vida. No em deixeu fins i tant que em veieu ja salvat en el Cel per a beneir-vos i cantar les vostres misericòrdies per tota l'eternitat. Així ho espero. Així sia.

Dia 1. — La Immaculada

Maria és una filla d'Adam i d'Eva, però molt diferent de totes les altres filles, fins al punt de poder-se dir que es filla d'Adam i d'Eva innocents, no pecadors; puix que la màcula de llur pecat, que sense cap excepció contaminarà totes les altres, no arribà en el més mínim a tocar Maria. Es filla d'Adam i Eva com ho fóra estat si Adam i Eva s'haguessin mantingut en la primera integritat. Quan fou concebuda Maria, s'esdevingué un gran i graciós miracle, com si d'una bardissa en florís un lliri. Gosem dir que llavors es veié la innocència brotar de la culpa. Aquesta tan gran i graciosa meravella fou obra singular i única de la divina Bondat. Entre totes les pures criatures humanes no n'hi hagué cap que tingués un semblant privilegi, ni mai n'hi haurà cap altra que el tingui. Una concepció, un començament de vida tan gloriós i immaculat fou seguit, després, d'una vida tan pura, d'una innocència tan immaculada i constant, que els ulls mateixos de Déu no veieren jamai en Ella la falta més petita, la més insignificant imperfecció d'obra o de pensament. Des del principi de la seva vida fins a la fi, el Senyor hagué de dir-li: “Tu ets ma coloma, ma perfecta; tu ets la Immaculada.”

Dia 2. — Plena de gràcia

Maria, no solament és la privilegiada entre les filles d'Adam; és també la privilegiada entre les filles de Déu, puix que en Ella profusament escampà les seves gràcies amb tanta abundància, que totes les gràcies repartides a totes les altres pures criatures de la terra o del cel no l'arribarien mai a igualar: fou abundor de gràcies, com convenia a Maria, qui havia d'ésser la Reina dels Àngels, la Reina dels Sants, la gran Mare de Déu. Tot el bé que la infinita Bondat de Déu ha escampat en totes les obres de la Creació, no iguala el bé que ha posat en Maria. D'aquí es que la seva innocència, puresa i candor inefable van units a tals riqueses de privilegis i de virtuts, que no solament és la més bella i la més bona entre les obres de les mans de Déu, sinó que precisament totes les passa en bellesa i bondat, de tal manera que entre elles i Maria no es pot fer comparança. Bellesa i bondat tan grans que cap intel·ligència ni angelical ni humana arriba a comprendre, i que sols plenament comprèn Aquell qui n'és Autor i Dador, així és, Déu Altíssim.


Dia 3. — La predilecta de Déu

Clarament es veu que en cap altra pura criatura abocà Déu profusament tantes gràcies i privilegis i favors singularíssims com n'abocà en Maria. Altrament no cal dubtar que la mesura de les gràcies i dels dons és la mesura de l'amor de Déu; allà més abundosament n'espargeix on té més gran amor. Déu, doncs, estima Maria, i més que no estima les altres criatures, estima Maria. Ara bé; havent-la enriquida de tantes gràcies i de tants favors que superen tota la gràcia i els favors compartits a totes les altres criatures seves, se'n treu la conseqüència que l'estima, més Ella tota sola, que no estima totes les altres. Així ho ensenyen els Sants. Aquesta és una veritat que, en un ímpetu d'admiració i d'amor, expressava així aquell gran devot seu anomenat el P. Pau Segneri, el més jove: «Si aquesta cosa impossible se suposa, això és, que Déu, o hagués de perdre aquesta sola Senyora santíssima, o tots els altres Sants i Àngels del Paradís, ¿què hauria fet el Senyor? ¡ S'hauria abraçat a la Verge, i salvada Ella, hauria deixat que s'enrunés tot el Paradís!»


Dia 4. — L'alegria dels Àngels i Sants

Els Àngels i els Sants contemplen a Maria cara a cara i veuen en Ella una bellesa tan gran, que en comparança d'Ella, tota la formosor escampada llargament per Déu en son tabernacle celestial, creat a posta per fruir i esplaiar-se eternament amb sos elegits, i tot lo bell que els corona i engalana com a prínceps de sa cort, es descoloreix i queda quasi esvaït. Al mateix temps, tal com ells veuen clarament la faç de Maria, veuen també el cor i hi troben tanta bondat, que després de la bondat de Déu, cap altra n'hi ha que pugui comparar-s'hi. D'aquí és que després de la bondat infinita de Déu, estimen amb ardentíssim amor la incomparable bellesa i bondat de Maria. i per això tots els Àngels i Sants, corpresos de tant amor, van exclamant: «Oh Maria, després de la glòria que ens pervé de la contemplació de Déu, no hi ha per nosaltres glòria igual a la glòria que ens pervé de contemplar-vos a Vós, oh Verge immaculada. Després de l'amor a Déu que ens té inflamats, no hi ha amor consemblant a l'amor amb què ens abrusem per Vos, oh Maria.» Doncs si els Àngels i Sants així l'estimen, procurem imitar-los amant Maria amb tot l'amor de què sia capaç el nostre cor.


Dia 5. — L'amor a Maria

Del que s'ha dit abans es dedueix que, després de l'amor de Déu, no pot haver-hi amor més sant que l'amor de Maria, que és tant com dir que no hi ha amor més preciós que l'amor de Maria. Així s'ha de dir de l'amor de Maria en si mateix considerat. I què haurem de dir de l'amor de Maria considerat en sos efectes? Oh quant preciós, en aquest aspecte, ha d'ésser l'amor de Maria! Ella, a semblança de Déu, estima a qui l'estima, i més estima a aquell qui l'estima més. Això suposat, serà possible que no provinguin grans bens a aquells qui amant-la, són amats, i estimant-la molt, són molt estimat per la Reina del cel i de la terra, per la Tresorera i escampadora de totes les gràcies, la Mare de Déu? Benaventurat aquell qui estima Maria, i més benaventurat encara aquell qui l'estima més! Quins fruits grans i meravellosos deu treure de l'amor de Maria! Oh, quant preciós i profitós ha de ser l'amor de Maria! Que n'és de dolç l'amor de Maria!


Dia 6. — El devot de Maria detesta el pecat

El primer que es proposa l'amic és no desplaure l'amat. Per això el qui estima Maria, més que res, s'ha de proposar no desplaure Maria. Ara bé; és cosa certa que l'únic que la desplau és únicament allò que desplau Déu, això és, el pecat. Per la qual cosa, si nosaltres ens conservem, tant com ens sia possible, purs i nets del pecat traurem de nosaltres tot el que pot desagradar Maria. Mes, per conservar-nos així nets i purs, és necessari avorrir el pecat; qui no l'avorreixi no en pot viure deslliurat; puix que, mentre percebem la nostra inclinació tan forta al pecat, solament l'odi, l'odi sincer al pecat, ens pot eximir de cometre'l. Per tant, si estimem Maria, odiem el pecat, i de tot cor odiem-lo; singularment aquell que és el més lleig, i per això mateix és el més desplaent a Maria, a Maria la Reina de les Verges, la Verge per excel·lència: aquell pecat que ni solament s'hauria d'anomenar entre cristians. Odiem, doncs, entranyablement el pecat per tal que ens servem nets i purs, el més possible, de ses màcules, especialment d'aquelles que tenen major lletgesa, i així podrà dir-se veritablement que estimem Maria.


Dia 7. — El devot de Maria estima les virtuts

Tant com procura l'amic no desplaure l'amat, tant procura donar-li gust; per això, si estimem Maria, hem de procurar donar gust a Maria, a la qual cap altra cosa li plau tant com les virtuts que engalanen i santifiquen les nostres ànimes. Doncs si és així que l'estimem, i, estimant-la com cal, li volem donar gust, és menester que estimem les virtuts cristianes, exercitant-nos tant com puguem en la pràctica de les mateixes. L'exercici de les cristianes virtuts ens farà verament agradables a Maria, de manera que es complaurà en nosaltres. I singular i exquisida serà la seva complaença si ens veu embellits amb aquella virtut que és la més gloriosa estrella d'aquelles dotze que la coronen en el Paradís, vull dir, la virtut de la castedat. Si és així que per amor de Jesús i d'Ella servem la castedat inviolada i perfecta a manera angelical, tant com ens sia possible, la Verge de les Verges no ens considerarà del nombre de les terrenals criatures, com som, sinó que ens mirarà com criatures celestials, fins al punt de comptar-nos entre els Àngels apilats en els graons de son tron, que li besen els peus en competència: i quan un dia arribarem nosaltres allà dalt, no serem indignes d'una sort tan gloriosa. Si volem, doncs, donar gust a Maria, exercitem-nos en les virtuts cristianes i singularment en l'angelical puresa. D'aquesta manera podrem dir que estimem de veritat Maria.


Dia 8.— El devot de Maria té zel

Aquells qui estimen Maria no volen ésser sols a estimar-la, ans voldrien veure tota criatura encesa i enamorada de l'amor a Maria. Per la qual cosa, s'afanyen incansablement a escampar el més que poden, la devoció a Maria entre tots aquells qui són de llur parentiu o coneixença; treballen en fer conèixer a tothom la bellesa, la bondat de Maria; a tothom canten les llaors i glòries d'Ella, n'exalten el cor amorós, la promptitud de son auxili, la força i l'eficàcia de son patrocini; voldrien veure tot el món agenollat davant els peus de Maria, meravellat de ses grandeses i confiat en ses misericòrdies, i fent-li sobirana honor; i sobretot s'afanyen a arreplegar al bell entorn de Maria els jovencells i donzelles, en el cor dels quals més fàcilment s'insinua, i més profunda arrela, i més abundosa grana i més copiosa fructifica la devoció a Maria. I Maria se n'alegra, que cosa més agradable no se li pot fer en el món. En la innocència molt es complau Maria. Si estimem, doncs, Maria, promoguem sa devoció: promoguem-la entre els parents, promoguem-la en la nostra terra, promoguem-la a altres bandes tant com puguem. Exposem imatges de Maria a la pública veneració i a la privada; escampem llibres que tractin de les seves glòries; ensenyem el cant de ses lloances; procurem que decorosament siguin celebrades ses festes i que s'estenguin les pràctiques devotes en honra d'Ella; en una paraula, promoguem, tant com ens sia possible, i particularment entre els infants i jovencells, la devoció a Maria.


Dia 9.—La devoció a Maria ens porta a l'amor de Jesús

N'hi ha alguns que demostren tenir. devoció a Maria, i en veneren les imatges, en visiten els santuaris, i n'adoren els altars, i en fan les novenes i el mes de maig, i en resen l'ofici i el rosari i en canten les lloances...; mes, entretant, no estimen Jesús, ans en són enemics, vivint en pecat. No són honrats en llurs negocis, coven l'odi contra llurs ofensors, tenen el cor ple d'impureses, no observen castedat ni d'obra ni de paraula. Malaurats: quina mena de devoció és aquesta? Serà mai veritat que algú pugui estimar sincerament la mare mentre greument n'injuria i en menysprea el fill? Qui vol ésser enemic de Jesús, podrà mai ésser amic de Maria? Ah, que obrin els ulls a la fi i vegin llur error! No podran mai estimar veritablement Maria, si no estimen a son Fill diví Jesús; que val tant com dir, si no viuen en la seva gràcia; si no avorreixen i s'aparten del pecat mortal. Per la qual cosa, convé que facin una bona confessió de tots els seus pecats i se'n purifiquin l'ànima desventurada, adquireixin la gràcia i l'amor de Jesucrist, i així podran verament estimar Maria, que a Ella molt més li plauria una sola Avemaria que resessin en estat de gràcia, nets de pecat mortal, que cent rosaris i novenes i peregrinacions i mesos de Maria que a l'honra d'Ella consagrin estant en desgràcia de Jesús per qualsevol pecat mortal. D'altra part, aquesta veritat, això és, que qui estima Maria estima Jesús, és una veritat tan clara i evident, que no ha de menester arguments ni proves: qui estima la Mare, estima el Fill, i no pot ésser altrament. Per la qual cosa mirem més aviat quin sia el medi més eficaç per a guardar-nos i créixer en l'amor de Jesús.
Molts són els medis d'inflamar les ànimes en l'amor de Jesús: les oracions devotes, les piadoses meditacions, les santes lectures, les mortificacions i les obres de misericòrdia corporals i espirituals; mes, no aneu a creure que hi hagi cap medi de tanta eficàcia per a tal fi com la santa Comunió, per la qual el cor humà es posa en el més íntim contacte amb aquella fornal del sant amor que és el Cor de Jesús, i on, mitjançant l'operació de l'Esperit Sant, es difon més abundosa que en qualsevol altre Sagrament la divina caritat.
Essent així, doncs, qui vol estimar Jesús i estimar-lo molt, no té millor medi ni més avinent que el rebre amb freqüència la Sagrada Comunió; i com sia que no es pot donar més gran i més cert testimoni de l'amor a son Fill Jesús, no pot posar-se en dubte que qui vulgui estimar Maria, s'ha d'afanyar a freqüentar la Sagrada Comunió.
[Índex]

DEVOCIONS A LA MARE DE DÉU
Sant Rosari
Per signum Crucis...
Senyor meu Jesucrist...

V./ Domine, labia mea aperies:
R./ Et os meum annuntiabit laudem tuam.

V./ Deus in adiutorium meum intende.
R./ Domine, ad adiuvandum me festina.

V./ Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R./ Sicut erat in princípio et nunc et semper et in sæcula sæculórum. Amen.

Misteris
[L] [Ma] [Mi] [J] [V] [S] [D]

Lletanies

V./ Kyrie, eléison.
R./ Kyrie, eléison.
V./ Christe, eléison.
R./ Christe, eléison.
V./ Kyrie, eléison.
R./ Kyrie, eléison.
V./ Christe, áudi nos.
R./ Christe, áudi nos.
V./ Christe, exáudi nos.
R./ Christe, exáudi nos.

V./ Pater de cælis, Deus,
R./ miserére nobis.
V./ Fili, Redémptor mundi, Deus,
R./ miserére nobis.
V./ Spíritus Sancte, Deus,
R./ miserére nobis.
V./ Sancta Trínitas, unus Deus,
R./ miserére nobis.

V./ Sancta María.
R./ Ora pro nobis
V./ Sancta Dei Génetrix.
R./ Ora pro nobis
V. Sancta Virgo vírginum.
R./ Ora pro nobis
Mater Christi.
Mater Ecclésiæ.
Mater divínæ grátiæ.
Mater puríssima.
Mater castíssima.
Mater invioláta.
Mater intemeráta.
Mater immaculáta.
Mater amábilis.
Mater admirábilis.
Mater boni consílii.
Mater Creatóris.
Mater Salvatóris.
Virgo prudentíssima.
Virgo veneranda.
Virgo prædicánda.
Virgo potens.
Virgo clemens.
Virgo fidélis.
Speculum iustitiæ.
Sedes sapiéntiæ.
Causa nostræ laetítiæ.
Vas spirituále.
Vas honorábile.
Vas insígne devotiónis.
Rosa mystica.
Turris davídica.
Turris ebúrnea.
Domus áurea.
Foederis arca.
Iánua cæli.
Stella matutína.
Salus infirmórum.
Refúgium peccatórum.
Consolátrix afflictórum.
Auxílium christianórum.
Regína angelórum.
Regína patriarchárum.
Regína prophetárum
Regína apostolórum.
Regína mártyrum.
Regína confessórum.
Regína vírginum.
Regína sanctórum ómnium.
Regína sine labe originali concépta.
Regína in cælum assúmpta.
Regína sacratíssimi rosárii.
Regína famíliæ.
Regína pacis.

V./ Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.
R./ Parce nobis, Dómine.
V./ Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.
R./ Exáudi nos, Dómine.
V./ Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.
R./ Miserére nobis.

Sub tuum præsídium confúgimus, Sancta Dei Génetrix: nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.

V./ Ora pro nobis Sancta Dei Génetrix.
R./ Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus: Gratiam tuam, quæsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui Incarnatiónem cognovimus, per Passiónem eius et Crucem ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.
[Índex]

DEVOCIONS A LA MARE DE DÉU
Angelus
V./ Angelus Dómini nuntiávit Maríæ,
R./ et concépit de Spíritu Sancto.
Ave María...

V./ Ecce ancílla Dómini,
R./ fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave María...

V./ Et Verbum caro factum est,
R./ et habitávit in nobis.
Ave María...

V./ Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix,
R./ ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus: Grátiam tuam, quæsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui Incarnatiónem cognovimus, per Passiónem eius et Crucem ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eundem Chrístum Dóminum nóstrum.
Amen.
[Índex]

********************

Regina cæli

V./ Regína cæli, lætáre; allelúia.
R./ Quia quem meruísti, portáre; allelúia.

V./ Resurréxit sicut díxit; allelúia.
R./ Ora pro nobis Deum; allelúia.

V./ Gáude et lætáre, Virgo María; allelúia.
R./ Quia surréxit Dóminus vere; allelúia.

Orémus: Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi mundum lætificáre dignátus es, præsta quæsumus, ut per eius Genitrícem Vírginem Maríam perpétuæ capíamus gaudia vitæ. Per Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.
[Índex]


DEVOCIONS A SANT JOSEP

Pràctica dels set diumenges en honor de Sant Josep

Pel senyal de la Santa Creu...
Jesús, Maria i Josep,
jo us dono tot el meu ésser.

Acte de contrició i preparació:

Senyor meu Jesucrist, Déu i Home vertader, en qui crec, en qui espero i a qui estimo més que totes les coses: em pesa de tot cor d'haver-vos ofès, proposo no tornar més a pecar, ajudat de vostra divina gràcia, que espero em concedireu per la intercessió del vostre Pare adoptiu Sant Josep, de qui vaig ara a meditar les virtuts i lloar les excel·lències, confiant que m'assistireu il·luminant el meu enteniment amb llum celestial, i encenent el meu cor amb vostra sobirana caritat. I Vós, Verge Santíssima, intercediu per mi perquè sàpiga dignament comprendre, honrar i imitar les virtuts de vostre castíssim Espòs. Amén.

Pregàries per a obtenir la protecció de Sant Josep
Recordeu-vos, oh piadosíssim Patriarca Sant Josep!, que pertot arreu se sent a parlar del vostre poder davant de Déu, i dels favors que cada dia els homes reben de vostra generosa mà. Animat jo amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh! dolcíssim pare nutrici de Jesús! i humiliat davant de la vostra presència, fervorosament us demano que em prengueu sota el vostre patrocini i sigueu el meu advocat davant del tron del vostre Fill adoptiu Jesucrist, assistint-me en vida i en mort; i per a més obligar-vos imploro la vostra protecció saludant-vos amb les següents deprecacions i Parenostres, en memòria dels vostres dolors i goigs.

Piadós exercici en honor dels set dolors i goigs de Sant Josep

I. Oh Espòs puríssim de Maria Santíssima, gloriós Sant Josep, així com fou gran el treball i l'angúnia del vostre cor en el dubte d'abandonar la vostra Esposa immaculada, així fou inefable l'alegria quan per l'Àngel us fou revelat el gran misteri de l'Encarnació.
Per aquest vostre dolor i goig us preguem que consoleu, ara i en els dolors extrems, la nostra ànima, amb l'alegria d'una vida bona i d'una santa mort semblant a la vostra en mig de Jesús i de Maria.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

II. Oh felicíssim Patriarca, gloriós Sant Josep que fóreu predestinat a l'ofici de Pare adoptiu del Verb fet Home: el dolor que sentíreu al veure néixer amb tanta pobresa l'Infant Jesús, de sobte es canvià en goig celestial a l'oir l'angèlica harmonia i al veure les glòries d'aquella nit molt resplendent.
Per aquest vostre dolor i goig us supliquem que ens feu la gràcia que, finat el viatge d'aquesta vida present passem a oir les alabances angèliques i a gaudir les resplendors de la glòria celestial.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

III. Oh Executor obedientíssim de les lleis divines, gloriós Sant Josep: la sang preciosíssima que vessà en la Circumcisió el Redemptor Infant, va travessar-vos el cor, emperò el Nom de Jesús us el revifà, omplint-lo d'alegria.
Per aquest vostre dolor i goig obteniu-nos que, nets de tot vici en aquesta vida, alegrement expirem amb el Nom Santíssim de Jesús en el cor i en la boca.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

IV. Oh Sant fidelíssim, associat als misteris de la nostra Redempció, gloriós Sant Josep: si la profecia de Simeó, que Jesús i Maria havíem de patir, us ocasionà sofriments mortals, també us omplí tot d'un goig benaventurat la seva paraula, a l'anunciar que n'havia de venir la salvació i gloriosa resurrecció d'innombrables ànimes.
Per aquest vostre dolor i goig feu-nos la gràcia que siguem comptats entre aquells qui, pels mèrits de Jesús i per la intercessió de la Verge Mare, han de ressuscitar gloriosament.

Parenostre Avemaria i Glòria.

V. Oh Custodi vigilantíssim, familiar del Fill de Déu encarnat, gloriós Sant Josep: Quant patíreu per a mantenir i servir el Fill de l'Altíssim, particularment en la fugida que us calgué fer a Egipte; emperò quant us alegràreu tenint sempre amb Vós el mateix Déu i veient aterrar-se els ídols dels egipcis!
Per aquest vostre dolor i goig feu que, tenint sempre allunyat de nosaltres el tirà infernal, especialment fugint de les ocasions perilloses, caigui del nostre cor tota mena d'ídol d'afecte terrenal; i dedicats completament al servei de Jesús i de Maria, per ells solament puguem viure i feliçment morir.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

VI. Oh Àngel de la terra, gloriós Sant Josep: que us meravellàreu de tenir subjecte als vostres manaments el Rei del cel: si la vostra consolació al tornar-lo d'Egipte s'enterbolí amb el temor d'Arquelau, no obstant, assegurat per l'Àngel, alegre visquéreu a Natzaret amb Jesús i Maria.
Per aquest vostre dolor i goig concediu-nos que, lliure el nostre cor de temors pertorbadors, puguem joiosos posseir la pau de consciència, visquem segurs amb Jesús i Maria i entre ells també puguem morir.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

VII. Oh model de tota santedat, gloriós Sant Josep: quan perdéreu sense culpa vostra l'Infant Jesús, tres dies, per major abundància de dolor, el buscàreu, fins que, amb gran alegria, el trobàreu en el temple, entremig dels doctors.
Per aquest vostre dolor i goig us supliquem amb el cor en la boca que intercediu perquè jamai perdem a Jesús amb culpa mortal; mes si per gran dissort el perdéssim, feu que el cerquem tant i amb tan intens dolor, que el tornem a trobar propici, particularment en la nostra mort, per anar a posseir-lo en el cel i allà amb Vós cantar eternament les seves divines misericòrdies.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

Antífona
Jesús tenia uns trenta anys i era tingut per Fill de Josep.
- Pregueu per nosaltres Sant Josep.
- Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

PREGUEM. Oh Déu, qui per una inefable providència elegíreu Sant Josep per Espòs de vostra Mare Santíssima: feu us demanem, que aquell que venerem com a protector aquí a la terra, meresquem tenir-lo per intercessor al cel. Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.
- Així sia.

Oració final
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge Maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tans singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots: us supliquem, oh gloriós Sant, que aconseguiu a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat, i que tots essent-li devots de vostra amada Esposa Maria Santíssima, perquè per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per a santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després fruir eternament de la glòria. Amén.
[Índex]

ORACIÓ A SANT JOSEP DEMANANT LA SEVA INTERCESSIÓ PER SANTIFICAR EL TREBALL

Oh gloriós Sant Josep, model de tots els qui es consagren al treball! Aconseguiu-me la gràcia de treballar amb esperit de penitència en expiació dels meus pecats; de treballar a consciència posant l'acompliment del meu deure per sobre de les meves naturals inclinacions; de treballar amb reconeixement i alegria, mirant com un honor poder acréixer, a través del meu treball, els dons rebuts de Déu. Aconseguiu-me la gràcia de treballar amb ordre, constància, intensitat i presència de Déu, sense tirar-me mai enrere davant les dificultats; de treballar, sobretot, amb puresa d'intenció i amb despreniment de mi mateix, tenint sempre davant dels meus ulls totes les ànimes i el compte que hauré de donar del temps perdut, de les habilitats inutilitzades, del bé omès i de les vanes complaences en els meus treballs, tan contràries a l'obra de Déu. Tot per Jesús, tot per Maria, tot a imitació vostra, oh Patriarca Sant Josep! Tal serà la meva consigna en la vida i en la mort. Amén.

PER FOMENTAR LA CONTRICIÓ I PREPARAR EL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA
Breu examen de consciència

Primer manament: “Estimaràs a Déu sobre totes les coses”
¿He fet de mala gana les coses que fan referència a Déu?
¿Aprofito els mitjans de formació religiosa que tinc a la mà?
¿Faig cada dia algun acte de pietat?
¿Les meves comunions són ben preparades; he guardat el dejuni eucarístic, he combregat en pecat mortal o de qualsevol manera, amb tebior?
¿He idolatrat, o sigui, donat el culte suprem que sols mereix Déu a una escultura, a una criatura qualsevol, a un home, a una estàtua o a una imatge?
¿He caigut en la superstició, és a dir, qualsevol devoció contrària a la doctrina i ús de l'Església, o he atribuït a un objecte qualsevol virtut sobrenatural que no té?
¿He comès una heretgia, un error culpable de l'enteniment per el què es nega seriosament alguna veritat de Fe?
¿He invocat a Satanàs, he demanat ajuda a la màgia, bruixeria, endevinació?
¿ M'he associat a alguna secta anticristiana o he practicat l'espiritisme?
¿He comès algun sacrilegi, profanar o he tractat indignament els sagraments?
¿He negat l'existència de Déu, m'he declarat ateu?

Segon manament: “No prendràs el nom de Déu en va”
¿M'esforço a complir els propòsits que he fet?
¿He parlat amb poca delicadesa de Déu, de Jesucrist, la Mare de Déu, els Sants de l'Església, el Papa o els Sacerdots?
¿He fet una promesa en nom de Déu?
¿He blasfemat, renegat o he dit malediccions?
¿He comès perjuri, he jurat en fals o sense necessitat?.

Tercer manament: “Santificaràs les festes”
¿He faltat a la missa dominical o del precepte, he arribat tard o m'he distret?
¿He treballat en diumenge?
¿He pres a Déu el diumenge, dedicant-lo solament a diversions o treballs que puc fer la resta de la setmana?
¿He participat en alguna diversió o reunió perillosa durant la festa?

Quart manament: “Honraràs pare i mare”
¿He ofès els pares de paraula, d'obra o de qualsevol altra forma?
¿He assistit als pares en les seves necessitats espirituals i temporals?
¿Obeeixo a pares, avis i professors?
¿Dono bona criança als meus fills?
¿Els aparto dels perills i mals espirituals, corregint-los o castigant-los si convé?
¿Els ajudo en el compliment de les obligacions del cristià?
¿Els educo en llibertat perquè puguin seguir la seva vocació, sigui quina sigui?
¿Respecto les lleis del país mentre no siguin contràries a la llei de Déu?
¿Serveixo la pàtria i el bé comú?

Cinquè manament: “No mataràs”
¿He donat mort, colpejat, ferit o fer qualsevol altre dany al proïsme, així com ofendre'l amb paraules injurioses o voler-li mal?
¿He facilitat el suïcidi o l'eutanàsia d'alguna persona?
¿He perjudicat la vida espiritual dels altres mitjançant l'escàndol?
¿Hem resisteixo a perdonar a tots els meus enemics i a voler el bé de tothom?
¿He descansat les hores convenients i m'he llevat puntualment?
¿Soc venjatiu?
¿He avortat, o he facilitat un avortament. Mantinc postures ambigües sobre aquest pecat?
¿He donat culte al cos?
¿M'he donat excessos en el menjar, l'alcohol, el tabac, medicaments o drogues?
¿He contribuït a alguna investigació científica que vagi en contra dels drets de l'embrió, els experiments sobre l'ésser humà que són contraris a la dignitat de la persona?
¿Respecto els moribunds, els morts i el seus cossos?

Sisè i Novè manament: “No faràs accions impures” i “No consentiràs pensaments ni desigs impurs”

¿He fornicat?
¿He fet accions deshonestes sol o en companyia?
¿He viscut la castedat dels promesos, la matrimonial o la dels vidus?
¿He consentit pensaments impurs?
¿He donat ocasió d'escàndol o fomento la impuresa dels altres?
¿He actuat amb la mirada o amb la paraula contra la castedat?
¿He faltat a la fidelitat matrimonial?
¿Defenso la meva puresa, guardant el pudor i la modèstia?
¿M'he posat en ocasió de perill amb males companyies, lectura de llibres i revistes pernicioses, fotografies i pel·lícules pornogràfiques o indecents, espectacles llicenciosos, converses perilloses i altres ocasions de pecar?
¿He mantingut relacions de prostitució o l'he fomentada?
¿He incitat o forçat algú a accions deshonestes?
¿Tinc relacions homosexuals o nego l'intrínsec desordre que signifiquen els actes homosexuals?
¿He tingut relacions greus d'incest o d'abusos sexuals a infants o adolescents?

Setè manament: “no robaràs”
¿He robat, he pres o retingut injustament el què no és meu?
¿He causat algun dany als proïsme a través d'Hisenda?
¿He comès robatori, agafant ocultament els béns aliens o he rampinyat, robat amb violència i de forma manifesta?
¿He comès frau enganyant als altres en el comerç, amb falsificació del diner, mercaderies avariades, falsificant documents i escriptures, fent trampes en compres i vendes o en qualsevol altre contracte?
¿He comès usura, exigent sense legítim títol un interès il·lícit per alguna quantitat prestada, abusant de la necessitat i de la ignorància de l'altre?
¿He pagat el salari just als treballadors?
¿Dono almoina, ajudo als necessitats?
¿Rendeixo en el treball?
¿Faig patir inútilment els animals?

Vuitè manament: “no mentiràs”
¿He aixecat fals testimoni contra algú?
¿He murmurat, és a dir, manifestar sense just motiu, els pecats i els defectes aliens?
¿He calumniat, és a dir, he atribuït maliciosament al proïsme culpes i defectes que no té?
¿He adulat, és a dir, he enganyat dient falsament bé d'altres amb el fi de treure'n algun benefici?
¿He fet judici o sospita temerària, és a dir, he jutjat o he sospitat mal d'algú sense just fonament?
¿He mentit de forma jocosa, per burla o joc, sense perjudici d'algú (pecat venial)?
¿He mentit de forma oficiosa, he afirmat una falsedat pel propi o aliè benefici i sense perjudici d'un tercer (pecat venial)?
¿He mentit de forma danyosa, he afirmat quelcom fals en perjudici d'un tercer (pecat mortal si el dany és greu)?
¿M'he jactat o vanagloriat?
¿Dono la paraula i la compleixo?

Desè manament: “no desitjaràs els béns dels altres”
¿He cobejat els béns dels altres?
¿Cedeixo a la passió desmesurada de les riqueses, el poder o el consum desenfrenat?

Manaments de l'Església
¿Oeixo Missa el diumenge i festes de guardar?
¿M'he confessat almenys una vegada a l'any, en perill de mort i si s'ha de combregar?
¿Combrego almenys una vegada a l'any, pel temps pasqual i en la meva parròquia si és possible, i en perill de mort?
¿Guardo el dejuni eucarístic i els dejunis i abstinències quaresmals?
¿Col·laboro econòmicament amb l'Església i els seus apostolats en la mesura que em sigui possible?
¿Llegeixo llibres prohibits per l'Església, per l'heretgia, el cisma que contenen o perquè tracten de destruir els fonaments de la Religió?.
[Índex]

********************

Acte de contrició
Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader, Creador, Pare i Redemptor meu, en qui crec, en qui espero, a qui estimo més que totes les coses; em pesa de tot cor d'haver-vos ofès, per ser Vós qui sou, Bondat infinita; i també em pesa, perquè em podeu castigar amb les penes eternes de l'infern. Ajudat de la vostra divina gràcia, i esperant en els mèrits de la vostra preciosa Sang, proposo no tornar més a pecar, confessar-me i complir la penitència que em serà donada. Amén.
[Índex]

********************

VIA CRUCIS
Pel senyal...

Acte de contrició i oferiment.

Oh Jesús meu clementíssim, perquè sou infinitament bo i misericordiós, us estimo més que totes les coses, i de tot cor em penedeixo d'haver-vos ofès, oh mon Sobirà Bé!, us ofereixo aquest sant camí en honor d'aquell dolorosíssim que Vós vàreu fer per mi, indigníssim pecador. Faig intenció de guanyar totes les santes indulgències i pregar per tots aquells fins i motius pels quals fou concedit un tan gran tresor, suplicant-vos humilment que de tal manera el faci, que m'ajudi a obtenir la vostra misericòrdia en aquesta vida i la glòria eterna el l'altra.

Introducció

Sota l'esguard amorós de la nostra Mare
ens disposem a acompanyar-te
pel camí del dolor,
que va ser preu del nostre rescat.
Volem patir tant com tu patires,
oferir-te el nostre cor, contrit,
perquè ets innocent i vas a la mort per nosaltres,
que som els únics culpables.
Mare meva, Verge dolorosa,
ajuda'm a reviure aquelles hores amargues
que el teu Fill volgué passar a la terra,
perquè nosaltres, que som fets d'un grapat de fang,
visquéssim a la fi
in libertatem gloriae filiorum Dei,
en la llibertat i la glòria dels fills de Déu.


I Estació: Jesús condemnat a mort.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Ja han passat les deu hores del matí. El procés ja arriba al final. No hi ha hagut proves concloents. El jutge sap que els enemics de Jesús l'hi han lliurat per enveja, i intenta un recurs absurd: que escullin entre Barrabàs, un malfactor acusat de robatori amb homicidi, i Jesús, el que s'anomena Crist. El poble elegeix Barrabàs. Pilat exclama:

—Què en faré, doncs, de Jesús? (Mt., XXVII, 2 2).

Contesten tots: —Crucifica'l!

El jutge insisteix: —I quin mal ha fet?

I novament responen cridant: —Crucifica'l, crucifica'l!

Pilat s'espanta veient l'avalot que va creixent. Llavors es fa portar aigua, i es renta les mans davant el poble, tot dient:

—Sóc innocent de la sang d'aquest just: vosaltres mateixos (Mt., XXVI, 24).

I després d'haver fet assotar Jesús, els el dóna perquè el crucifiquin. Es fa el silenci en aquelles goles enfurismades i posseïdes. És com si Déu ja fos vençut.

Jesús està sol. Queden lluny aquells dies en què la paraula de l'Home-Déu posava llum i esperança en els cors, aquelles llargues processons de malalts que eren guarits, els clamors triomfals de Jerusalem quan el Senyor arribà muntant un mansoi pollí. Si els homes haguessin volgut donar un altre curs a l'amor de Déu! Si tu i jo haguéssim conegut el dia del Senyor!

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


II Estació: Jesús es carrega la creu.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Fora de la ciutat, al nord-oest de Jerusalem, hi ha un petit coll: Gòlgota, es diu en arameu; locus Calvariae, en llatí: lloc de les Calaveres o Calvari.

Jesús es dóna inerme a l'execució de la condemna. Res no li han d'evitar, i cau damunt les seves espatlles el pes de la creu infamant. Però la Creu serà, per obra d'amor, el tron de la seva reialesa.

La gent de Jerusalem i els forasters vinguts per la Pasqua s'estrenyen pels carrers de la ciutat, per veure passar Jesús Natzarè, el Rei dels Jueus. Hi ha un tumult de veus; i a intervals, curts silencis: potser quan Crist fixa els ulls en algú:

—Si algú vol venir darrera meu, que es carregui la seva creu de cada dia i em segueixi (Mt., XVI, 24).

Amb quin amor no s'abraça Jesús a la fusta que li ha de donar mort!

No és veritat que tan bon punt deixes de tenir por a la Creu, a allò que la gent anomena creu, quan poses la teva voluntat a acceptar la Voluntat divina, ets feliç i et passen totes les preocupacions, tots el sofriments físics o morals?

La Creu de Jesús és verament suau i amable: Les penes no hi compten; només la joia de saber-se corredemptors amb Ell.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


III Estació: Jesús cau per primera vegada.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

La Creu esberla, destrossa amb el seu pes les espatlles del Senyor.

La turbamulta ha anat agegantant-se. Els legionaris tot just poden contenir l'encrespada, enfurida multitud que, com riu sortit de mare, aflueix pels carrerons de Jerusalem.

El cos extenuat de Jesús trontolla ja sota la Creu enorme. Del seu Cor amorosíssim arriba amb prou feines un alè de vida als seus membres nafrats.

A dreta i esquerra, el Senyor veu aquella gentada que van com ovelles sense pastor. Podria cridar-los un per un, pels seus noms, pels nostres noms. Són aquí els qui s'alimentaren en la multiplicació dels pans i els peixos, els qui foren guarits de les seves malalties, els qui Ell adoctrinà a la vora del llac i a la muntanya, i sota els pòrtics del Temple.

Un dolor agut penetra dins l'anima de Jesús, i el Senyor es desploma extenuat.

Tu i jo no podem dir res: ara ja sabem per què ho és tant, de feixuga, la Creu de Jesús. I plorem les nostres misèries i també la ingratitud tremenda del cor humà. Del fons de l'ànima neix un acte de contrició vertadera, que ens lleva de la prostració del pecat. Jesús ha caigut a fi que nosaltres ens aixequem: una vegada i sempre.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


IV Estació: Jesús troba Maria, la seva Mare Santíssima.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

A penes Jesús s'ha aixecat de la primera caiguda, troba la seva Mare Santíssima, a la vora del camí per on Ell passa.

Amb immens amor Maria mira Jesús, i Jesús mira la Mare: els seus ulls es troben, i cada cor vessa en l'altre el propi dolor. L'ànima de Maria resta negada en amargor, en l'amargor de Jesucrist.

Oh vosaltres tots els qui passeu pel camí: mireu i vegeu si hi ha dolor comparable al meu dolor! (Sam., I, 12).

Però ningú no se n'adona, ningú no s'hi fixa; només Jesús.

S'ha complert la profecia de Simeó: una espasa traspassarà la teva anima (Lc., II, 35).

En l'obscura soledat de la Passió, Nostra Senyora ofereix al seu Fill un bàlsam de tendresa, d'unió, de fidelitat; un sí a la voluntat divina.

Agafats de la mà de Maria, tu i jo, també volem consolar Jesús, acceptant sempre i en tot la Voluntat del seu Pare, del nostre Pare.

És així, només així que gustarem de la dolçor de la Creu de Crist, i l'abraçarem amb la força de l'Amor, portant-la en triomf per tots els camins de la terra.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


V Estació: Simó ajuda a portar la creu de Jesús.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Jesús està extenuat. El seu pas es fa cada vegada més feixuc, i la soldadesca té pressa per acabar; de manera que, quan surten de la ciutat per la porta Judiciària, requereixen un home que venia d'una granja, anomenat Simó de Cirena, pare d'Alexandre i de Ruf, i l'obliguen a portar la Creu de Jesús (cfr. Mc., XV, 21).

En el conjunt de la Passió aquesta ajuda representa ben poca cosa. Jesús ja en té prou amb un somriure, una paraula, un gest, una mica d'amor, per abocar copiosament la seva gràcia damunt l'ànima de l'amic. Anys més tard, els fills de Simó, ja cristians, seran coneguts i estimats entre llurs germans en la fe. I tot començà per un encontre inopinat amb la Creu.

Em vaig presentar als qui no preguntaven per mi, em van trobar els que no em cercaven (Is., LXV, 1).

A vegades la Creu apareix sense buscar-la: és Crist qui pregunta per nosaltres. I si mai davant aquesta creu inesperada, i potser per això més obscura, el cor mostrava repugnància... No li donis consols. I, ple d'una noble compassió, quan en demani, digues-li a poc a poc, com en confidència: cor, cor en la Creu!, cor en la Creu!

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


VI Estació: Una dona piadosa eixuga el rostre de Jesús.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

En ell no hi ha parença, no hi ha formosor que atregui les mirades, ni bellesa que agradi. Menyspreat, rebuig dels homes, home de dolors, coneixedor de tots els sofriments, davant el qual tots giren la cara, menystingut, apreciat en no res (Is., LIII, 2-3).

I és el Fill de Déu, aquest que passa, boig... boig d'Amor!

Una dona, de nom Verònica, es fa pas entremig de la multitud, tot portant un llenç blanc plegat, amb el qual neteja piadosament el rostre de Jesús. El Senyor deixa gravada la seva Santa Faç en els tres plecs d'aquell vel.

El rostre benamat de Jesús, que havia somrigut als infants i que es transfigurà de glòria en el Tabor, està ara com ocult pel dolor. Tanmateix, aquest dolor és purificació nostra; aquesta suor i aquesta sang que entelen i desdibuixen les seves faccions, són netedat nostra.

Senyor, que jo em decideixi a arrencar, mitjançant la penitència, la trista careta que m'he forjat amb les meves misèries... Aleshores, només aleshores, pel camí de la contemplació i de l'expiació, la meva vida anirà copiant fidelment els trets de la teva vida. Ens anirem assemblant més i més a Tu.

Cada un de nosaltres serà un altre Crist, el mateix Crist, ipse Christus.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


VII Estació: Cau Jesús per segona vegada.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Ja fora de la muralla, el cos de Jesús torna a ser abatut per la feblesa, i cau per segona vegada, entre la cridòria de la multitud i les empentes dels soldats.

La feblesa del cos i l'amargor de l'ànima han fet que Jesús torni a caure. Tots els pecats dels homes —els meus també— pesen sobre la seva Humanitat Santíssima.

Fou ell qui carregà damunt seu les nostres malalties i es carregà els nostres dolors, i nosaltres el tinguérem per castigat, ferit de Déu i humiliat. Fou traspassat per les nostres iniquitats i cruixit pels nostres pecats. El càstig de la nostra salvació pesà sobre ell i en les seves nafres hem estat guarits (Is., LIII, 4-5).

Jesús defalleix, però la seva caiguda ens aixeca, la seva mort ens ressuscita.

A la nostra reincidència en el mal, respon Jesús amb la seva insistència a redimir-nos, amb abundància de perdó. I, perquè ningú no en desesperi, torna a alçar-se fatigosament abraçat a la Creu.

Que els ensopecs i les derrotes ja no ens apartin més d'Ell. Com el nen feble que es llança compungit als braços ferms del seu pare, tu i jo ens aferrarem al jou de Jesús. Només aquesta contrició i aquesta humilitat transformaran la nostra flaquesa humana en fortalesa divina.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


VIII Estació: Jesús consola les filles de Jerusalem.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Entre la gent que contemplen el pas del Senyor, hi ha unes quantes dones que no poden contenir la compassió i esclaten en llàgrimes, recordant potser aquelles jornades glorioses de Jesucrist, quan tots exclamaven meravellats: bene omnia fecit (Mc., VII, 37), tot ho ha fet bé.

Però el Senyor vol encaminar aquest plany cap a un motiu més sobrenatural, i les invita a plorar pels pecats, que són la causa de la Passió i que atrauran el rigor de la justícia divina:

—Filles de Jerusalem, no ploreu per mi, ploreu per vosaltres i pels vostres fills... ja que si tracten l'arbre verd així, ¿què no faran al sec? (Lc XXIII, 28-31).

Els teus pecats, els meus, els de tots els homes, es redrecen. Tot el mal que hem fet i el bé que hem deixat de fer. Tot el panorama desolador dels delictes i infàmies incomptables que hauríem comès si Ell, Jesús, no ens hagués confortat amb la llum de la seva mirada amabilíssima.

Què poca cosa és una vida per a reparar!

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


IX Estació: Jesús cau per tercera vegada.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

El Senyor cau per tercera vegada, a la costa del Calvari, quan no manquen més de quaranta o cinquanta passes per arribar al cim. Jesús no s'aguanta dret: li fallen les forces, i jau exhaust a terra.

Es lliurà perquè volgué: maltractat no va badar boca, com anyell portat a l'escorxador, com ovella muda davant els esquiladors (Is., LIII, 7).

Tots contra Ell...: els de la ciutat i els estrangers, i els fariseus i els soldats, i els prínceps dels sacerdots... Tots botxins. La seva Mare —la meva Mare—, Maria, plora.

Jesús compleix la Voluntat del seu Pare! Pobre: despullat. Generós: ¿què li resta per donar? Dilexit me, et tradidit semetipsum pro me (Gal., II, 20), m'estimà i es lliurà fins a la mort per mi.

Déu meu!, que jo odiï el pecat, i m'uneixi a Tu, abraçant-me a la Santa Creu, perquè jo també compleixi la teva Voluntat amabilíssima..., despullat de tot afecte terrenal, sense altres mires que la teva glòria..., generosament, sense reservar-me res, oferint-me amb Tu en perfecte holocaust.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


X Estació: Despullen Jesús de les seves vestidures.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

En arribar el Senyor al Calvari, li donen per beure un poc de vi barrejat amb fel, com a narcòtic, que minvi una mica el dolor de la crucifixió. Però Jesús, després de tastar-ho per agrair aquell piadós servei, no se l'ha volgut beure (cfr. Mt., XXVII, 34). Es lliura a la mort amb la plena llibertat de l'Amor.

En acabat, els soldats despullen Jesús dels seus vestits.

Des de la planta dels peus fins al cap, no hi ha en Ell res de sa. Ferides, inflors, nafres infectes, que no han estat curades, ni embenades, ni suavitzades amb oli (Is., I, 6).

Els botxins li prenen els vestits i els divideixen en quatre parts. Però la túnica és sense costura, i per això diuen:

—No l'esquincem, juguem-nos-la a la sort, a veure de qui serà (Ioh., XIX, 24).

D'aquesta manera s'ha tornat a complir l'Escriptura: es partiren entre ells els meus vestits i sortejaren la meva túnica (Ps., XXl, 19).

És l'espoliació, el despullament, la pobresa més absoluta. Res més no ha restat al Senyor, sinó un tros de fusta.

Per arribar a Déu, Crist es el camí; però Crist és a la Creu, i per pujar a la Creu cal tenir el cor lliure, deseixit de les coses de la terra.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


XI Estació: Jesús és clavat a la creu.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Ara crucifiquen el Senyor, juntament amb dos lladres, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra. Mentrestant Jesús diu:

—Pare, perdona'ls, perquè no saben el que fan (Lc., XXIII, 34).

És l'Amor que ha dut Jesús al Calvari. I un cop a la Creu, tots els seus gestos, i totes les seves paraules són d'amor, d'amor serè i fort.

Amb posat de Sacerdot Etern, sense pare, sense mare, sense genealogia (cfr. Heb., Vll, 3), obre els seus braços a tota la humanitat.

Al mateix temps que les martellades que claven Jesús, ressonen les paraules profètiques de l'Escriptura Santa: han foradat les meves mans i els meus peus. Puc comptar tots els meus ossos, i ells em miren i contemplen (Ps., XXI, 17-18).

—Poble meu! Què t'he fet o en què t'he contristat? Respon-me! (Mich., VI, 3).

I nosaltres, amb l'ànima rompuda de dolor, diem sincerament a Jesús: sóc teu, i em lliuro a Tu, i em clavo de gust a la Creu; i al llarg dels camins del món sóc una ànima que es dóna a Tu, a la teva glòria, a la Redempció, a la corredempció de tota la humanitat.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


XII Estació: Mort de Jesús a la creu.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Dalt de tot de la Creu és escrita la causa de la condemna: Jesús Natzarè, Rei dels jueus (Ioh., XIX, 19). I tots el qui passen per allà, l'injurien i es burlen d'Ell.

—Si és el rei d'Israel, que baixi ara de la Creu (Mt., XXVII, 42).

Un dels lladres surt en defensa de Jesús:

—Aquest no ha fet cap mal... (Lc., XXIII, 41).

Després adreça a Jesús una petició humil, plena de fe:

—Senyor, recorda't de mi quan siguis al teu regne (Lc., XXIII, 42).

—En veritat et dic que avui mateix seràs amb mi al paradís (Lc., XXIII, 43).

Vora la Creu hi ha la seva Mare, Maria, amb altres santes dones. Jesús la mira, i després mira el deixeble que Ell estima, i diu a la Mare:

—Dona, aquí tens el teu fill.

Després diu al deixeble:

—Aquí tens la teva Mare (Ioh., XIX, 26-27).

S'apaga la lluminària del cel, i la terra resta sumida en tenebres. Són prop de les tres, quan Jesús exclama:

Elí, Elí, lamma sabachtani?! És a dir: Déu meu, Déu meu, ¿per què m'has abandonat? (Mt ., XXVII, 46).

Després, sabent que totes les coses són a punt de consumar-se perquè es compleixi l'Escriptura, diu:

—Tinc set (Ioh., XIX, 28).

Els soldats xopen una esponja amb vinagre, i posant-la en una canya d'hisop la hi atansen a la boca. Jesús xucla el vinagre, i exclama:

—Tot s'ha acomplert (Ioh., XIX, 30).

El vel del temple s'esquinça, i la terra tremola, quan el Senyor clama amb un gran crit:

—Pare, a les teves mans encomano el meu esperit (Lc., XXIII, 46).

I expira.

Estima el sacrifici, que és font de vida interior. Estima la Creu, que és altar del sacrifici. Estima el dolor, i fes com Crist: beure el calze de l'amargura, fins a la darrera gota.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


XIII Estació: Desclaven Jesús i el lliuren a la seva Mare.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Negada en dolor, Maria es troba al costat de la Creu. I Joan amb Ella. Però es fa tard, i els jueus insten perquè retirin d'allà el Senyor.

Després d'haver obtingut de Pilat el permís que la llei romana exigeix per a sepultar els condemnats, arriba al Calvari un senador anomenat Josep, home virtuós i just, oriünd d'Arimatea. Ell no ha consentit ni en la condemna, ni en el que els altres han executat. Al contrari, és dels qui esperen el regne de Déu (Lc., XXIII, 50-51). Amb ell ve també Nicodem, aquell mateix que en una altra ocasió havia anat de nit a trobar Jesús, i porta una mixtura de mirra i àloe, cosa de cent lliures. (Ioh., XIX, 39).

Ells no eren coneguts públicament com a deixebles del Mestre; no havien estat en els grans miracles, ni l'acompanyaren en la seva entrada triomfal a Jerusalem. Però ara, en el mal moment, quan els altres han fugit, no temen donar la cara pel seu Senyor.

Entre tots dos agafen el cos de Jesús i el deixen en els braços de la seva Santíssima Mare. Es renova el dolor de Maria.

—¿On se'n va anar el teu Amat, oh la més formosa de les dones? ¿On se n'ha anat aquell que tu estimes, que amb tu el cercarem? (Cant., VI, 1).

La Verge Santíssima és la nostra Mare, i no volem ni podem deixar-la sola.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.


XIV Estació: Donen sepultura al cos de Jesús.

V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.

Molt a prop del Calvari, en un hort, Josep d'Arimatea, s'havia fet excavar a la penya un sepulcre nou. I com que és la vetlla de la gran Pasqua dels jueus, hi posen Jesús. En acabat, Josep, arrambant una gran pedra, tanca la porta del sepulcre i se'n va (Mt., XXVII, 60).

Sense res vingué Jesús al món, i sense res -ni tan sols el lloc on reposa- ens ha deixat.

La Mare del Senyor —la meva Mare— i les dones que han seguit el Mestre des de Galilea, després d'observar-ho tot atentament, també se'n van. Cau la nit.

Ara ja ha passat tot. S'ha acomplert l'obra de la nostra Redempció. Ja som fills de Déu, perquè Jesús ha mort per nosaltres i la seva mort ens ha rescatat.

Empti enim estis pretio magno! (I Cor, VI, 20), tu i jo hem estat comprats a gran preu.

De la vida i la mort de Crist, n'hem de fer vida nostra. Morir per la mortificació i la penitència, per tal que Crist visqui en nosaltres per l'Amor. I aleshores seguir els passos de Crist, amb afany de corredimir totes les ànimes.

Donar la vida pels altres. Només així es viu la vida de Jesucrist i nosaltres esdevenim una mateixa cosa amb Ell.

Pare nostre. Déu vos salve, Maria.

V. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R. Tingueu pietat de nosaltres.

Oració: Oh Déu, qui amb la preciosa Sang del vostre Fill Unigènit heu volgut santificar l'estendard de la Creu vivificadora: concediu-nos, us preguem, que els qui s'honoren amb la glòria de la Santa Creu gaudeixin també sempre de la vostra protecció. Pel mateix Jesucrist Senyor nostre. Amén.

********************

Acceptació de la mort

Oració: Oh Déu, Pare meu, Senyor de la vida i de la mort, que, amb decret immutable, com a just càstig de les nostres culpes, heu establert que tots els homes hagin de morir: mireu-me aquí postrat davant vostre. Detesto de tot cor les meves culpes passades, per les quals he merescut mil vegades la mort, que ara accepto per expiar-les i per obeir la vostra amable Voluntat. De gust moriré, Senyor, el moment, al lloc i de la manera que vulgueu, i fins aleshores aprofitaré els dies de la vida que em restin per tal de lluitar contra els meus defectes i créixer en el vostre amor, trencar els lligams que fermen el meu cor a les criatures, i preparar la meva ànima perquè es presenti davant la vostra presència; i des d'ara m'abandono sense reserves en els braços de la vostra paternal Providència.

Oració per tal d'obtenir una bona mort
Creador meu i Redemptor meu, us demano la més important de totes les vostres gràcies: la perseverança final i una mort santa. Per gran que hagi estat l'abús fet de la vida que m'heu donat, concediu-me de viure-la des d'ara i acabar-la en el vostre sant amor.
Que jo mori com els sants Patriarques, deixant sense tristesa aquesta vall de llàgrimes, per tal d'anar a gaudir del repòs etern a la meva vertadera pàtria.
Que jo mori com el gloriós Sant Josep, acompanyat de Jesús i de Maria, pronunciant aquests dolcíssims noms, que espero beneir per tota l'eternitat.
Que jo mori com la Verge Immaculada, amb la caritat més pura i amb el desig d'unir-me amb l'únic objecte dels meus amors.
Que jo mori com Jesús a la Creu, plenament identificat amb la voluntat del Pare, fet holocaust per amor.
Jesús, mort per mi, concediu-me la gràcia de morir en un acte de perfecta caritat vers Vós.
Santa Maria, Mare de Déu, prega per mi ara i en l'hora de la meva mort.
Sant Josep, el meu pare i senyor, aconsegueix-me que mori amb la mort dels justos.

Oració per al moment de la mort
Senyor Déu meu; ja des d'ara accepto de bon grat, com a cosa que ve de Vós, qualsevol mena de mort que vulgueu enviar-me, amb totes les angúnies, penes i dolors.

V/. Jesús, Josep i Maria.
R/. Us dono el cor i l'ànima mia.

V/. Jesús, Josep i Maria.
R/. Assistiu-me en l'última agonia.

V/. Jesús, Josep i Maria.
R/. Descansi en pau, amb Vós, l'ànima mia.
[Índex]

 

ORACIONS PELS DIFUNTS
Respons 1

Us preguem, Senyor, Déu nostre, que acolliu el vostre servent difunt pel qual heu vesat la vostra sang; recordeu-vos, Senyor, que nosaltres som pols, i que l'home és com l'herba i com la flor del camp.

V. Vós sou Senyor de misericòrdia i de perdó bondadós i molt compassiu.
R. Recordeu-vos, Senyor, que nosaltres som pols, i que l'home és com l'herba i com la flor del camp.

(a continuació s'aspergeix el cos amb aigua beneïda)
Preguem: Us encomanem, Senyor, el(s) vostre(s) servent(s) N. (la(es) vostra(es) serventa(es) N), per tal que mort (morta) per al món, visqui per a vós. Que la vostra misericòrdia i la vostra bondat de pare esborri els pecats que ha comès per la feblesa humana. Us ho demanem per Crist Senyor nostre.
Amén.

Respons 2

Jesús li diu: «Jo sóc la resurrecció i la vida; qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi no morirà mai més»

V. Ajudeu-lo sant de Déu, sortiu a rebre’l, Àngels del Senyor.
R. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim.

V. Que et rebi Crist, que t’ha cridat, i que els Àngels et portin al si d’Abraham.
R. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim.

V. Doneu-li, Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua l’il•lumini.
R. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim.

Allibereu-me, Senyor, de la mort eterna, en aquell dia terrible. Quan seran sommoguts els cels i la terra:
Llavors que vindreu a judicar el món amb foc.

(a continuació s’aspergeix el cos amb aigua beneïda)

Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.

Parenostre.

V. De la mort sense fi.
R. Allibereu-lo, Senyor.

V. Reposi(n) en pau.
R. Amén.

V. Senyor, escolteu la nostra pregària.
R. I el nostre clam arribi a Vós.

V. El Senyor estigui amb vosaltres.
R. I amb el vostres esperit.

Preguem: Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, vulgueu concedir estada en la benaurança, en la llum i en la pau, a l’ànima del vostre servent (de la vostra serventa) N., que heu fet sortir d’aquest món per venir-vos a trobar. Que traspassi les portes del reialme de la mort i que visqui en la mansió dels sants i en la vostra llum, que en altre temps vàreu prometre a Abraham i a la seva descendència. Que la seva ànima no sofreixi cap mal. I, quan arribi aquell gran dia de la resurrecció i de la remuneració, feu, Senyor, que ell ressusciti amb els vostres sants i escollits. Perdoneu-li tots els mancaments i els pecats, i que amb vós aconsegueixi la vida immortal i el regne etern. Per Crist Senyor nostre. Amén.

V. Doneu-li, Senyor el repòs etern.
R. I que la llum perpètua l'il·lumini (els il·lumini).

V. Reposi(n) en pau.
R. Amén.

La seva ànima (llurs ànimes) i les ànimes de tots els fidels difunts per la misericòrdia de Déu reposin en pau. Amén.

Pels pares difunts
Oh Déu, vós heu manat d’honorar pare i mare. Apiadeu-vos dels nostres pares, perdoneu-los els pecats, i concediu-nos el goig de tornar-los a veure a la glòria. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.

Pels germans i benefactors difunts
Senyor, que perdoneu els homes perquè voleu la seva salvació; concediu a tots els nostres germans, parents i benefactors difunts de poder participar de la felicitat eterna, per la intercessió de la benaurada sempre Verge Maria i de tots els Sants. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.

Per un prevere
Feu, Senyor, que el vostre servent N., prevere, al qual en aquest món, confiàreu el ministeri sagrat, frueixi per sempre de la glòria del cel. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.

Per tots els fidels difunts
Oh Déu, creador i redemptor de tots els fidels, concediu als vostres servents el perdó de tots els seus pecats, perquè obtinguin per les nostres pregàries, la misericòrdia que sempre han esperat. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.


[Índex]

ORACIONS PELS DIFUNTS


Respons

V. Ne recordéris peccáta mea, Dómine.
R. Dum véneris iudicáre sæculum per ignem.
V. Dírige, Dómine, Deus meus, in conspéctu tuo viam meam.
R. Dum véneris iudicáre sæculum per ignem.
V. Réquiem ætérnam dona ei (eis), Dómine, et lux perpétua lúceat ei (eis) .
R. Dum véneris iudicáre sæculum per ignem.

Kyrie, eléison, Christe, eléison. Kyrie, eléison.
Pater noster...

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
R. Sed líbera nos a malo.
V. A porta ínferi.
R. Erue, Dómine, ánimam eius (ánimas eórum).
V. Requiescat (requiescant) in pace.
R. Amen.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clámor meus ad te véniat.

Sacerdotes addunt:
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu túo.

Orémus: Absólve, quæsumus, Dómine, ánimam fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.) ab omni vínculo delictórum: ut, in resurrectiónis glória, ínter Sanctos et eléctos tuos resuscitata respíret. Per Chrístum Dóminum nostrum.
R. Amen.

V. Réquiem ætémam dona ei (eis), Dómine.
R. Et lux perpétua lúceat ei (eis).

V. Requiescat (requiescant) in pace.
R. Amen.

V. Anima eius (ánimæ eórum) et ánimæ ómnium fidélium defunctórum per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
R. Amen.


ALIÆ ORATIONES
Pro paréntibus
Orémus: Deus, qui nos patrem et matrem honoráre praecepísti: miserere clementer animábus paréntum nostrórum, eorúmque peccáta dimítte; nosque eos in ætérnæ claritátis gáudio fac vidére. Per Chrístum Dóminum nóstrum.
R. Amen.


Pro omnibus fidélibus defunctis

Oremus: Fidélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor, animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum: ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, píis supplicatiónibus consequántur. Per Chrístum Dóminum nóstrum.
R. Amen.
[Índex]


SALMS I CÀNTICS DE LA SAGRADA ESCRIPTURA

Salm 2

Antífona: El seu regne és per a sempre; i tots els reis el serviran i li faran acatament.

1. Per què s'avaloten les nacions,
i els pobles comploten en va?

2. Els reis prenen les armes,
conspiren alhora els sobirans
contra Jahvè i el seu Messies:

3. «Trenquem els seus lligams, trenquem-los!
Traguem-nos el seu jou del damunt!»

4. Però se'n riu el qui té el tron al cel,
el Senyor els veu i se'n burla.

5. Aleshores els parla indignat,
la seva ira els desconcerta.

6. M'ha consagrat a mi com a rei seu
dalt de Sió, muntanya santa.

7. Proclamo el decret de Jahvè.
M'ha dit: «Ets el meu fill;
avui t'he engendrat. Demana-m'ho,

8. i et donaré els pobles per herència,
posseiràs el món d'un cap a l'altre.

9. Els governaràs amb el ceptre de ferro,
els esmicolaràs com un gerro de terrissa».

10. I ara, reis, tingueu seny,
apreneu, governants de la terra.

11. Respecteu Jahvè, sotmeteu-vos-hi,

12. veniu tremolant a fer-li homenatge,
no fos que el vostre intent acabés en la desfeta,
si de sobte s'inflamava la seva ira.

Feliços els qui en ell es refugien.

Antífona: El seu regne és per a sempre; i tots els reis el serviran i li faran acatament.

Escolteu, Senyor la nostra pregària.

I el nostre clam arribi a vós.

El Senyor sigui amb vosaltres.

I amb el vostre esperit.

Preguem: Déu omnipotent i etern, vós que heu volgut reunir totes les coses, en el vostre Fill estimat, Rei de l'univers. Feu que tota la creació, alliberada de l'esclavatge del pecat, us serveixi fidelment i us glorifiqui per sempre. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.

[Índex]

********************

Salm 50 (Miserere)

Compadiu-vos de mi, Déu meu,vós que estimeu tant;
vós que sou tan bo, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats.
Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu pecat
Contra vós, contra vós sol he pecat,
i he fet el mal que vós desaproveu.
Éreu just quan donàveu la sentència,
irreprensible en el vostre veredicte.
Vós sabeu que he nascut en la culpa,
que la mare m'engendrà pecador.
Vós estimeu la veritat al fons del cor,
dintre meu m'heu ensenyat a tenir seny.
Aspergiu-me amb l'hisop, que quedi pur;
renteu-me, i seré més blanc que la neu.
Deixeu-me sentir els crits de festa.
Quin goig aquests ossos que havíeu fet pols!
Aparteu la mirada dels meus pecats,
esborreu les meves culpes.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
no em prengueu el vostre esperit sant.
Torneu-me el goig de la vostra salvació,
que un esperit magnànim em sostingui.
Ensenyaré els vostres camins als pecadors,
i tornaran a vós els qui us han abandonat.
No em demaneu compte de la sang que he vessat,
i aclamaré el vostre perdó,
Déu meu, Déu que em salveu.
Obriu-me els llavis, Senyor,
i proclamaré la vostra lloança.
Les víctimes no us satisfan,
si us oferia un holocaust, no me'l voldríeu.
La víctima que ofereixo és un cor penedit;
un esperit que es penedeix,
vós, Déu meu, no el menyspreeu.

Afavoriu Sió amb la vostra benvolença,
reconstruïu les muralles de Jerusalem.
Llavors acceptareu els sacrificis,
l'ofrena sencera dels holocaustos,
llavors oferiran vedells al vostre altar.


[Índex]

********************

Magníficat

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra el Déu que em salva,
perquè ha mirat la humilitat de la seva serventa.
Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos
i exalça els humils.
Omple de bens els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

[Índex]

********************

Nunc Dimittis

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es revela a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.
[Índex]

********************

Benedictus

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'alci un salvador poderós
a la casa de David el seu servent,
com ho havia anunciat de temps antic,
per boca dels seus sant profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel al nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,
prometent concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins,

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un Sol
que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.
[Índex]

 

SALMS I CÀNTICS DE LA SAGRADA ESCRIPTURA
Salm 2
Antiphona: Regnum eius regnum sempitérnum est, et omnes reges sérvient ei et oboedient. (T. P. Allelúia).


1. Quare fremuérunt gentes, et pópuli meditáti sunt inánia?

2. Astitérunt reges terræ, et príncipes convenérunt in unum advérsus Dóminum et advérsus Christum eius:

3. «Dirumpámus víncula eórum et proiciámus a nobis iugum ipsórum!».

4. Qui hábitat in cælis, irridebit eos, Dóminus subsannábit eos.

5. Tunc loquétur ad eos in ira sua et in furóre suo conturbábit eos:

6. «Ego autem constítui regem meum super Sion, montem sanctum meum!».

7. Praedicábo decrétum eius. Dóminus dixit ad me: «Fílius meus es tu; ego hódie génui te.

8. Póstula a me, et dabo tibi gentes hereditátem tuam et possessiónem tuam términos terræ.

9. Reges eos in virga férrea et tamquam vas fíguli confrínges eos».

10. Et nunc, reges, intellégite, erudimini, qui iudicatis terram.

11. Servíte Dómino in timóre et exsultáte ei cum tremóre.

12 Apprehéndite disciplinam, ne quando irascátur, et pereátis de via, cum exárserit in brevi ira eius. Beati omnes, qui confídunt in eo.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

Antíphona: Regnum eius regnum sempitérnum est, et omnes reges sérvient ei et oboedient. (T. P. Allelúia).

V. Dómine, exaudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdotes addunt:
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus: Omnípotens sempitérne Deus, qui in dilécto Fílio tuo, universórum Rege, ómnia instauráre voluísti: concéde propítius; ut cunctæ famíliæ géntium, peccáti vúlnere disgregátæ, eius suavíssimo subdántur império: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sæcula sæculórum.
R. Amen.
[Índex]

********************

Salm 50 (Miserere)

Miserére mei, Deus, secúndum misericórdiam tuam.
Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum dele iniquitátem meam.
Amplius lava me ab iniquitáte mea et a peccáto meo munda me.
Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: et peccátum meum contra me est semper.
Tibi, tibi soli peccávi, et malum coram te feci, ut iustus inveniáris in senténtia tua et equus in iudício tuo.
Ecce enim in iniquitáte generatus sum: et in peccáto concépit me mater mea.
Ecce enim veritátem in corde dilexísti: et in occúlto sapiéntiam manifestásti mihi.
Aspérges me hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.
Audíre me fácies gáudium et letítiam, et exsultábunt ossa, quae contrivísti.
Avérte fáciem tuam a peccátis meis et omnes iniquitátes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, et spíritum firmum ínnova in viscéribus meis.
Ne proícias me a fácie tua et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.
Redde mihi lætítiam salutáris tui et spíritu promptíssimo confirma me.
Docébo iníquos vias tuas, et ímpii ad te converténtur.
Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútis meæ, et exsultábit língua mea iustítiam tuam.
Dómine, lábia mea apéries, et os meum annuntiábit laudem tuam.
Non enim sacrifício delectáris; holocáustum, si ófferam, non placebit.
Sacrifícium Deo spíritus contribulátus; cor contrítum, et humiliátum, Deus, non despícies.
Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua Sion, ut ædificéntur muri Ierúsalem.
Tunc acceptábis sacrifícium iustítiæ, oblatiónes et holocáusta: tunc impónent super altáre tuum vítulos.
[Índex]

********************

Càntic de Zacaries (Benedíctus)

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, quia visitávit, et fecit redemptiónem plebi suæ et eréxit cornu salútis nobis in domo David púeri sui.
Sicut locútus est per os sanctórum, qui a sæculo sunt, prophetárum eius, salútem ex inimícis nostris et de manu ómnium, qui odérunt nos; ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris et memorári testaménti sui sancti.
Iusiurándum, quod iurávit ad Abraham patrem nostrum, datúrum se nobis, ut sine timóre, de manu inimicórum liberáti, serviámus illi in sanctitáte et iustítia coram ipso ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: præíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius. Ad dandam sciéntiam salútis plebi eius in remissiónem peccatórum eorum, per víscera misericórdiæ Dei nostri.
In quibus visitábit nos, óriens ex alto, illumináre his, qui in ténebris et in umbra mortis sedent, ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri.
[Índex]

********************

Càntic de María (Magníficat)

Magníficat ánima mea Dóminum, et exsultávit spíritus meus in Deo salvatóre meo, quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericórdia eius in progénies et progénies timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, dispérsit supérbos mente cordis sui; depósuit poténtes de sede et exaltávit húmiles; esuriéntes implévit bonis et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, recordátus misericórdiæ, sicut locútus est ad patres nostros, Abraham et sémini eius in sæcula.
Glória Patri.
[Índex]

********************

Càntic de Simeó (Nunc dimíttis)

Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, secúndum verbum tuum in pace.
Quia vidérunt óculi mei salutáre tuum, quod parásti ante fáciem ómnium populórum,
lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israel.
Glória Patri.
[Índex]


PER BENEIR LA TAULA

Per beneir la taula
Déu i Pare omnipotent amb sa divina paraula beneïu esta taula i a tots nosaltres. Amén

[Índex]

En acció de gràcies pel menjar
Déu i Pare omnipotent que ens heu alimentat, sigueu per sempre lloat per tots nosaltres. Amén.
[Índex]


Benedictio Mensae
V. Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de tua largitate sumus sumpturi. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Ante Prandium
V. Mensae coelestis participes faciat nos, Rex aeternae gloriae.
R. Amen.
Ante Coenam
V. Ad coenam vitae aeternae perducat nos, Rex aeternae gloriae.
R. Amen.
[Índex]

Gratias
V. Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
R. Amen.
V. Deus det nobis suam pacem.
R. Et vitam aeternam. Amen.
[Índex]

ORACIONS DEL MATÍ

A Déu m'encomano

Beneït sigui el nou dia, i el bon Déu que ens l'envia. Déu vos guard Mare de Déu; guardeu-me sant Àngel meu.

A Déu m'encomano, i a Santa Maria: la gràcia de Déu per sempre amb mi sia.

Pel senyal...

Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat aquesta nit; us ofereixo totes les accions d'aquest dia: feu que siguin totes segons la vostra santa voluntat per a la major glòria vostra. Guardeu-me del pecat i de tot mal. La gràcia vostra sia sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

Oh! Verge i Mare de Déu
Oh! Verge i Mare de Déu, jo m'ofereixo per fill vostre, i a honra i glòria de la vostra puresa us ofereixo els meus ulls, les meves orelles, la meva llengua, les meves mans; en una paraula, tot el meu cos i la meva ànima, i us demano que m'obtingueu la gràcia de no fer mai més ni un sol pecat. Amén. Mare, ací teniu el vostre fill. (3 cops) En Vós, Mare meva dolcíssima, he posat la meva confiança i mai més no quedaré confós. Amén.
[Índex]

A l'Àngel de la Guarda
Àngel de la Guarda dolça companyia, no em desempareu de nit ni de dia. No em deixeu sol perquè em perdria.
[Índex]

ORACIONS DE LA NIT

A Déu m'encomano

A Déu m'encomano, i a Santa Maria: la gràcia de Déu per sempre amb mi sia.

Pel senyal...

Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat aquest dia. Perdoneu-me el mal que avui he comès; i si algun bé he fet, accepteu-lo. Guardeu-me en el repòs i deslliureu-me de perills. La gràcia vostra sia sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

A la Verge i a l'Àngel de la Guarda

En aquest llit em ficaré; confiat hi dormiré, pel meu Àngel ben guardat i amb la Verge al meu costat que em diu: dorm, reposa, no tinguis por de cap mala cosa. Si cap mala cosa et vol tocar, la Verge Maria te'n guardarà.

A la Sagrada Família

V/. Jesús, Josep i Maria.
R/. Us dono el cor i l'ànima mia.

V/. Jesús, Josep i Maria.
R/. Assistiu-me en l'última agonia.

V/. Jesús, Josep i Maria.
R/. Descansi en pau, amb Vós, l'ànima mia.
[Índex]

 

* Per suggeriments i millores: jorditriado@gmail.com