L'Obrador Imaginari
   Taller de contes i relats il.lustrats
.
.
Drets de reproducció i adaptació
La reproducció dels contes i les il.lustracions d'aquestes pàgines està autoritzada, fora dels casos que es vulgui fer, directament o indirectament, amb algun tipus de finalitat comercial o lucrativa. La modificació o adaptació dels textos i les il.lustracions també està permesa, sempre que les obres derivades resultants segueixin sotmeses al requisit esmentat de no tenir finalitats comercials o lucratives. És a dir, tot el material d'aquest web està sota una llicència implícita o explícta equivalent a Creative Commons del tipus "by+nc+sa" (reconeixement de l'autoria + limitació a usos no comercials + autorització d'obres derivades sota la mateixa llicència)

© JMS - L'Obrador Imaginari 1977-2017. Adreça de contacte: