Container Terminals


TOS - RFID - WIFI  - DGPS - FIBER OPTIC - OCR


  • Consultor 

Ajuda i suport en la implantació de solucions tecnològiques per a terminals de contenidors. Aplicació de noves tecnologies, així com automatització de processos.

Estudis de cost-benefici, disseny operatiu, canvis de TOS, direcció de projectes de IT.


  • Consultant

Help and support on the implementation of tech solutions for container terminals. Enforcement of new technology, as well as process automation.

Cost-benefit studies, operational design, TOS changes, IT project management.  • Consultor

Ayuda y soporte en la implantación de soluciones tecnológicas para terminales de contenedores. Aplicación de nuevas tecnologías, así como automatización de procesos.

Estudios de coste-beneficio, diseño operativo, cambios de TOS, dirección de proyectos de IT.