I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE TIVISSA
Detall d'una pàtera del Castellet de Banyoles (Tivissa)
IBERS A L'EBRE.  RECERCA I INTERPRETACIÓ

A  C  T  E  S

Recomanacions als autors i normes de publicació de les actes

Extensió dels originals:

- En el cas de les ponències, els originals hauran de tenir un màxim de 20 pàgines de text (és a dir, un màxim de 42.000 caràcters amb espais inclosos) i 15 figures (incloent gràfics, dibuixos i fotografies).

- En el cas de les comunicacions, els originals hauran de tenir un màxim de 15 pàgines de text (és a dir, un màxim de 31500 caràcters amb espais inclosos) i 10 figures (incloent gràfics, dibuixos i fotografies).

Tant el text com les figures s'hauran de lliurar en format digital (disquet, zip o CD, de preferència Macintosh). Sobre el suport informàtic, s'indicarà els programes i versions que s'han fet servir, així com els noms dels arxius que conté.
Us demanem, igualment, una còpia impresa (de bona qualitat) de la totalitat d'arxius del vostre treball, per tal d'evitar possibles errors.
En tot cas, els originals s'hauran d'ajustar a les següents normes de publicació, per tal de facilitar la tasca de maquetació:

Text

Es lliurarà en Word, amb arxius separats per al text, les notes i les llegendes de figures.
El text anirà justificat a dreta i esquerra sense tabulacions o sangries (fins i tot per als títols). No feu salts de línia entre dos paràgrafs ni subratllats dins el text (utilitzeu la cursiva).
Per als títols, no utilitzeu majúscules.
Us preguem que reduïu al màxim possible el nombre de notes i que no les utilitzeu per a les referències bibliogràfiques sinó per fer observacions o aclariments. La bibliografia anirà al final del text.

Figures

Les mides s'hauran d'ajustar a la caixa de la publicació (17 x 22,5 cm). La publicació serà a doble columna; per tant, per figures petites, podeu fer-les de l'amplada d'una columna (8,2 cm). En tot cas, per figures que ocupen tota la caixa, no oblideu que heu de calcular l'espai per al peu de figura a sota.
Les figures no s'han d'intercalar dins el text, sinó que aniran amb arxius separats.
Els dibuixos es lliuraran amb format EPS o TIFF, i les fotos amb format TIFF. És molt important indicar, sobre el suport informàtic (disquet, zip o CD), el programa amb què han estat realitzades.

Adreça de recepció d'originals

Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona
Baldiri Reixac, s/n  08028 - Barcelona

(a l'atenció de Jaume Noguera)

Cases ibèriques de Calafell


PRINCIPAL
JACIMENTS
ENLLAÇOS
COMUNICACIONS