Politica de privacitat


OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

JUAN CARLOS ARASA RUIZ, amb CIF 39.865.609-P actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. JUAN CARLOS ARASA RUIZ informa als Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de l’empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca www.restaurant158.com, per la gestió d’activitats de fleca i restauració.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, JUAN CARLOS ARASA RUIZ només recull les dades estrictament encasaries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que JUAN CARLOS ARASA RUIZ es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així como a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, JUAN CARLOS ARASA RUIZ anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades que puguin proporcionar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de JUAN CARLOS ARASA RUIZ que gestioni aquesta informació.


INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES Y CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si be la negativa a facilitar les dades sol•licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

La implementació dels formularis inclosos en els diferent websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per JUAN CARLOS ARASA RUIZ i/o pel titular de la Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular JUAN CARLOS ARASA RUIZ, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.


INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL•LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel•lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.
Av. Països Catalans, 158 43205 REUS (Tarragona)

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a JUAN CARLOS ARASA RUIZ a la direcció indicada.


INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognoms, direcció i mail. Aquesta informació és rebuda per JUAN CARLOS ARASA RUIZ i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres empreses externes vinculades a la gestió d’activitats de fotografia.

JUAN CARLOS ARASA RUIZ és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per a JUAN CARLOS ARASA RUIZ amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol•licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, es sol•licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que JUAN CARLOS ARASA RUIZ pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.restaurant158.com.


EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI

Tanmateix, i excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a JUAN CARLOS ARASA RUIZ tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos JUAN CARLOS ARASA RUIZ col•laborarà per tal de que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests tercers.

JUAN CARLOS ARASA RUIZ no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a empreses externes a JUAN CARLOS ARASA RUIZ vinculades al sector de la gestió d’activitats de fleca i restauració.

JUAN CARLOS ARASA RUIZ, no vendrà, llogarà o cedirà els mails dels seus usuaris a altres empreses externes a JUAN CARLOS ARASA RUIZ vinculades a la gestió d’activitats de fleca i restauració, segons el exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.


BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de JUAN CARLOS ARASA RUIZ, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a: info@restaurant158.com.


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés a website como l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. JUAN CARLOS ARASA RUIZ no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és JUAN CARLOS ARASA RUIZ amb domicili a 43205 Reus (Tarragona), Av. Països Catalans, 158, i amb la gestió del domini d’Internet www.restaurant158.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail info@restaurant158.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca JUAN CARLOS ARASA RUIZ.


INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

JUAN CARLOS ARASA RUIZ només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

JUAN CARLOS ARASA RUIZ, col•labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. JUAN CARLOS ARASA RUIZ es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d’elles.

JUAN CARLOS ARASA RUIZ recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions (en el cas que algun dia es disposi al ús):

- Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

- Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

- Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

- Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.

- Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol•licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol•licita el seu contacte a través de la xarxa social.

- Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

- Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

- Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel•lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il•lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

- Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

- Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

- Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal•lat i degudament actualitzat.

- Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.

- S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol•liciten les dades.

- Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol•licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

- No han de comunicar-se a tercers els noms de usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.


Tanca