Relació entre treball i energia:

* 1r  Entrar a l’adreça: 

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/treball_energia_pontencia/fuerza_conts/trab.htm

 

** 2n  Entrar a l’adreça:

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/bucle/bucle.htm

 

 

 

Simulació de la conservació de l’energia mecànica:

 

*** 3r  Entrar a l’adreça:

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/cupula/cupula.htm#Fundamentos físicos

 

 

 

Simulació dels paràmetres d’un MRUA:

 

**** 4t  Entrar a l’adreça:

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/cinematica/mov_rectilini/mua4.htm      

 

 

Càrregues electrostàtiques i Llei de Coulomb:

***** 5è  Entrar a l’adreça: http://www.edu365.com/aulanet/experimenta/univers.htm?191001225

 

Entrar a Càrregues que fugen i es persegueixen  i després a la Llei de Coulomb.

 

Simulació de l’efecte Joule:

****** 6è  Entrar a l’adreça:      

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/circuit_elec/joule/heat_ita.htm