XERRADA SOBRE DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA

 

1)          Grandesa i misèria de l’ensenyament

 

2)          Tipus de centres (públics, concertats i privats)

 

3)          CAP

 

4)   Quins nivells impartim:    ESO  -   BATXILLERAT  -  CICLES FORMATIUS

 

5)    Els professors i les seves condicions laborals

Centres públics: substituts, interins i funcionaris

Centres concertats i privats: ???

 

Horaris i retribucions

 

6)    El meu primer dia a l’Institut

 

7)    Com accedir a la funció pública:

 

    

Borsa d’interins

Oposicions

      Periodicitat

       Periodicitat

      Requisits

       Requisits

      Ordenació

       Tipus de places

      Barem

       Proves i temaris

 

       Exempcions

 

       Barem

 

 

 

 

        

         RETRIBUCIONS:

      

 

 

Cos

Sou base

C.destinació

C.específic

C.singular*

Trienni

 

Catedràtics

1.069,61

676,92

522,6

49,29

41,1

 

Prof.Secund.

1.069,61

565,15

522,6

------

41,1

 

PTFP/M.ESO

907,8

565,15

522,6

------

32,88

 

Mestres

907,8

458,91

514,08

------

32,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexennis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

 

 

98.44

103,53

1175.40

127.12

74.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoria: 50,78

 

 

 

 

 

 

Coordinacions: 71,45

 

 

 

 

                                                                                                   

 

       REQUISITS:

             

       .3  Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir dels seixanta-cinc anys d'edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del tipus de lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, d'acord amb el que s'especifica a l'annex 3. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés en els respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.

Cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes de docència.

Cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efectes de docència.

f) Estar en possessió del títol d'especialització didàctica, el certificat d'aptitud pedagògica o altres equivalents d'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 118/2004, de 23 de gener.

Quedaran exempts d'aquest requisit els aspirants que posseeixin el títol de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari i els llicenciats en pedagogia.

Igualment, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, quedaran exempts d'aquest requisit aquells que acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, en el seu defecte, durant dotze mesos exercits en períodes discontinus en centres públics o privats. A aquests efectes només es tindran en compte els centres a què fan esment els articles 64 i 65 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació. Tampoc serà exigible aquest requisit a aquells que participin per les especialitats de psicologia i pedagogia, de formació professional i d'ensenyaments de règim especial.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya dependents del Departament d'Educació i l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

h) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar d'acord amb l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig, i amb l'annex 2 de l'Ordre ENS/131/2004, de 26 d'abril, per al qual es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001, de 29 de maig.

En aquest sentit, les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny i de graduat d'arts aplicades incloses a l'annex 2 de l'Ordre esmentada per ser declarades equivalents, a efectes de docència, a les titulacions exigides amb caràcter general requereixen un mínim de dos anys d'experiència professional en un camp laboral relacionat amb l'especialitat a la qual s'aspira.

El compliment dels requisits esmentats s'entendrà que s'han de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la finalització del curs 2004-2005.                               Ú

 

       ORDENACIÓ:

 

      Bloc I

 

      Bloc II

 

      Bloc III

      1.1  Confecció d'una llista única a Catalunya.

D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), el Departament d'Ensenyament confeccionarà per al curs 2004-2005 una llista única a Catalunya dels aspirants a cobrir places vacants i substitucions en règim d'interinitat als centres docents de titularitat del Departament d'Ensenyament.

Aquesta llista estarà formada, per ordre de prelació, per:

a) El personal que hagi prestat serveis com a interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s'ordenarà en funció del temps de serveis docents prestats en centres públics no universitaris de titularitat del Departament d'Ensenyament, del de Justícia i d'altres administracions amb plenes competències educatives. El còmput es farà amb efectes del 31 d'agost de 2004.

En el cas d'haver renunciat a formar part de la borsa s'haurà d'haver tornat a ingressar a la llista per cobrir places vacants i substitucions mitjançant convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés.

Pel que fa a l'assignació d'un número d'ordre, es computaran els serveis prestats com a professors de religió nomenats o contractats pel Departament d'Ensenyament i com a professors especialistes contractats pel mateix Departament.

b) Les persones que formen part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d'Ensenyament des del mes de setembre de 1996 per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat i que no han estat nomenats com a personal interí docent, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés a les llistes d'aspirants.

Aquestes persones s'ordenaran segons l'any de la convocatòria en què van participar i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat en funció del barem establert en cada convocatòria. S'hi afegiran les persones que hagin estat admeses en les convocatòries que es puguin fer pel curs 2004-2005 ordenades segons el barem establert a les convocatòries.

                                                                                                                                                                            Ú

      BAREM BORSA:

      Barem

Únicament es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

.1  Experiència docent (màxim 50 punts)

1.1  Per cada curs complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2  Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,4166 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida pel/per la director/a del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, o pel cap del servei de personal dels serveis territorials corresponents, o bé pel/per la secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departament d'Educació s'haurà d'acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per poder computar els serveis prestats als becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, caldria que la universitat on els ha prestat certifiqués que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d'un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents).

En els dos subapartats esmentats computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d'infants.

.2  Formació acadèmica (màxim 25 punts)

2.1  Expedient acadèmic en el títol al·legat.

Es valorarà exclusivament la nota mitjana del títol al·legat com a requisit de titulació que preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal i com a continuació s'indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica no hi figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic es facin constar tant la qualificació literal com la numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 punts i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o convalidada, o d'apte o apta, seran equivalents a 5 punts.

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió d'assignatura adaptada, caldrà aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en el moment de cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en cap cas no es tindran en consideració les qualificacions corresponents a projectes de final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

2.2  Pel títol de doctor en la titulació al·legada com a requisit de titulació previst al punt 3.e) d'aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat la fase docent i la fase investigadora del doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5 punts.

La puntuació corresponent a la possessió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà acumulable a la de superació dels cursos del doctorat mateix (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació acadèmica on consti la superació de tots els cursos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3  Per titulacions universitàries diferents de l'al·legada com a requisit de titulació previst al punt 3.e) d'aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle: 10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle: 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol.

Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle haurà d'esmentar que ha superat el primer cicle.

2.4  Per haver realitzat la tesi de llicenciatura o examen de grau de la titulació al·legada com a requisit de titulació previst al punt 3.e) d'aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acreditativa corresponent.

2.5  Per cada diploma de postgrau o màster finalitzat:

2.5.1 D'una durada igual o superior a 300 hores: 4 punts.

2.5.2 D'una durada igual o superior a 150 hores: 2 punts.

2.5.3 D'una durada inferior a 150 hores: 1 punt.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició. En qualsevol cas és imprescindible especificar les hores de durada del postgrau o màster.

2.6  Per titulacions de les escoles oficials d'idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemental: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superior: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica corresponent.

2.7  Activitats de formació permanent: participació en activitats de formació permanent incloses al pla de formació permanent del Departament d'Educació o del de Benestar i Família o bé organitzades per les universitats o reconegudes pel Departament d'Educació, o organitzades o reconegudes per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d'Educació i Ciència.

Es valoraran les activitats següents:

Per participar en cursos, seminaris, formació en centres i assessoraments d'una durada mínima de 15 hores i també per formar part de grups de treball i seminaris permanents d'una durada mínima de 40 hores: 0,5 punts per cada 15 hores acreditades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les inclogui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de formació permanent realitzades amb posterioritat a l'obtenció del títol al·legat per a l'ingrés a la llista d'interins.

En cap cas no podran ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

                                                 Ú

 

      REQUISITS OPOSICIONS:

a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació forçosa dels funcionaris.

c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre o de professor d'educació secundària, ambdós casos per part del Ministeri d'Educació i Ciència.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

                                                             Ú

                                                      

      TIPUS DE PLACES:

     

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Per a l'accés de funcionaris dels cossos docents classificats de grup B es reserva un percentatge del 50% de les places del cos de professors d'ensenyament secundari.

La distribució d'aquestes places per cossos i especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

95

5

100

EES

Educació especial: pedagogia terapèutica

142

8

150

INF

Educació infantil

950

50

1.000

PAN

Educació primària, anglès

285

15

300

PEF

Educació primària, educació física

285

15

300

PMU

Educació primària, música

95

5

100

 

Totals

1.852

98

1.950

                   Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

AN

Anglès

100

90

10

200

CN

Biologia i geologia

38

34

3

75

FQ

Física i química

37

35

3

75

LA

Llatí

5

4

1

10

GR

Grec

5

4

1

10

DI

Dibuix

25

22

3

50

ECO

Economia

25

22

3

50

EF

Educació física

25

23

2

50

FI

Filosofia

10

9

1

20

FR

Francès

20

18

2

40

GE

Geografia i història

100

90

10

200

LE

Llengua castellana i literatura

100

90

10

200

LC

Llengua catalana i literatura

100

90

10

200

MA

Matemàtiques

50

45

5

100

MU

Música

25

22

3

50

PSI

Psicologia i pedagogia

100

90

10

200

TEC

Tecnologia

100

90

10

200

 

Totals

865

778

87

1.730

 

                                                                                Ú

 

      PROVES I TEMARIS:

 

            Annex 4

Especialitat: biologia i geologia.

La prova consistirà en la resolució de problemes o qüestions de caràcter pràctic relacionades amb l'especialitat, que inclouran el disseny d'experiències o activitats realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent.

Durada: màxim 3 hores.

Especialitat: física i química.

La prova consistirà en la resolució de problemes o qüestions de caràcter pràctic relacionades amb l'especialitat, que inclouran el disseny d'experiències o activitats realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent.

Durada: màxim 3 hores.

Especialitat: tecnologia.

La prova consistirà en la resolució de problemes i exercicis d'aplicació relacionats amb el temari que regeix el procediment d'ingrés, amb especial atenció a les noves tecnologies de la informació i comunicació. El tribunal decidirà sobre l'execució d'exercicis a l'aula de tecnologia o, si correspon, a l'aula d'informàtica.

Durada: temps màxim de 7 hores.

Especialitat: matemàtiques.

La prova consistirà en la realització de problemes, exercicis i qüestions corresponents als continguts del temari de l'especialitat. La resolució d'aquests problemes, exercicis i qüestions implica l'aplicació i la utilització dels conceptes, procediments i tècniques matemàtics relacionats amb el temari de l'especialitat.

Durada: temps màxim 5 hores.                                                                                         Ú

 

Barem:

 

Annex 1

Barem per al procediment d'ingrés lliure

Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

.1  Experiència docent prèvia (màxim 5,0000 punts)

1.1  Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 1,0000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments o contractes, o certificació expedida pel secretari del centre amb el vistiplau del director d'aquest, o pel cap del Servei de Personal del servei territorial corresponent, fent-hi constar l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.2  Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,5000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments o contractes, o certificació expedida pel secretari del centre amb el vistiplau del director d'aquest, o pel cap del Servei de Personal del servei territorial corresponent, fent-hi constar l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal, en cas de tenir-ne.

1.3  Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació o pel secretari dels serveis territorials corresponents, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seu estatuts.

1.4  Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, o pel secretari del servei territorial corresponent, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts.

Als efectes d'aquest apartat 1 només es tindran en compte un màxim de cinc anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat només per un dels subapartats anteriors.

Així mateix, no podran acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

Només es valoraran els serveis prestats en els ensenyaments que correspon impartir a cossos regulats en la Llei orgànica de qualitat de l'educació.

Per cada mes se sumaran les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0833 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0416 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0416 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0208 punts.

Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació dels països respectius, en els quals s'han de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats hauran de presentar-se traduïts al castellà o al català.

Els serveis prestats a l'estranger seran valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.

.2  Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)

2.1  Expedient acadèmic en el títol al·legat: (màxim 1,5000 punts).

Es valorarà exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal i com a continuació s'indica:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en aquells casos en què a la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 punts i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts.

Si en l'expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada caldrà aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas, per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, no es tindran en consideració les qualificacions corresponents a projectes final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988), es considerarà que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2  Doctorat i premis extraordinaris:

2.2.1 Per posseir el títol de doctor en la titulació al·legada per a l'ingrés al cos, 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.2.2 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3  Altres titulacions universitàries:

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup B no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que presenti l'aspirant.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup A, no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de grup A, no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, els estudis necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4  Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional específica.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art així com les de la formació professional específica, sempre que no hagi estat al·legada com a requisit per a l'ingrés o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

Es valoraran de la forma següent:

2.4.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4.2 Certificats d'aptitud d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

2.4.3 Titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.4 Titulacions de tècnic superior de formació professional: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

.3  Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1  Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Educació a partir del curs 1989-1990, o activitats reconegudes pel Departament d'Educació:

3.1.1 No inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

3.1.2 No inferior a 100 hores: 0,4000 punts.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Als efectes del subapartat 3.1.1, es podran acumular els cursos no inferiors a vint hores que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

En cap cas no podran ser valorats per aquest apartat 3.1 els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

3.2  Pel diploma de mestre de català o pel certificat del nivell D de la Junta Permanent de Català o pel certificat d'aptitud en llengua catalana de l'Escola Oficial d'Idiomes o per d'altres certificats, diplomes, acreditacions o títols declarats equivalents per la Direcció General de Política Lingüística, 0,4000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del diploma, certificat o títol corresponent.

3.3  Exclusivament per a l'especialitat d'educació física, per tenir la qualificació d'esportista d'alt nivell, d'acord amb el Reial decret 1856/1995, de 17 de novembre, 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificat de l'organisme competent en què consti expressament la qualificació d'esportista d'alt nivell.

                                                                                                            Ú