ADRECES INTERESSANTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA.

 

*          Applets Java de Física    del Walter Fendt. Té uns applets molt bons, estan traduïts a un bon grapat d’idiomes. A la seva pàgina web hi ha molts links; alguns es troben en aquesta relació. Té adreces/applets de matemàtiques, astronomia, informàtica, química, biologia, fins i tot disciplines de lletres, etc. Ara, a més es poden baixar i fer servir sense connectar-se

a Internet

*            Física con ordenador. Curso Interactivo de Física en Internet    del professor Ángel Franco García. El nivell d’alguns dels applets pot ser elevat, però són molt interessants. Ell mateix el descriu de la següent manera. “Es un curso de Física general que trata desde conceptos simples como el movimiento rectilíneo hasta otros más complejos como las bandas de energía de los sólidos. La interactividad se logra mediante los 363 applets insertados en sus páginas webs que son simulaciones de sistemas físicos, prácticas de laboratorio, experiencias de gran relevancia histórica, problemas interactivos, problemas-juego, etc.” Té també programació en llenguatge JAVA. És pot baixar el curs sencer.

 

*           Material elaborats pels alumnes         del curs telemàtic Interactive Physics es poden aplicar a la física, tecnologia, mecànica, etc. Un servidor té allà un petit treball.

 

*           Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya   Conté recursos interessants.

 

*            Laboratorio Virtual de Física  Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.    Simulacions d’una gran qualitat, amb detalls molt elaborats.

Actualment no està en servei. S’hi pot accedir encara a uns quants applets a Laboratori Interactiu per al Batxillerat  a la secció de física, dintre de laboratoris.      (Són alguns del applets que estan en castellà).

 

*           Physique et simulations numériques del professor Jean-Jacques ROUSSEAU.     Dels pocs applets que he trobat en francès, però realment val la pena perdre-hi uns quants minuts !!!  Té programació en llenguatge JAVA.

 

*            Applets del professor Laugier     El més interessant està a Cabrijava, però hi ha altres aspectes. Té molts applets d’òptica.

 

*           Física Interactiva (Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín)   Complerta col·lecció d’applets i altres materias per a l’ensenyament de la fisica.

 

*           http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Enlaces/Enlaces.htm 

 

*           Applets d'en Paul Falstad    Brutal col·lecció d’applets de física i mates, jocs, fotografies; els acabats són de qualitat professional.

 

*           Physics 2000    Pàgina web que amb applets i diàlegs (simulats) entre professor i alumne tracta temes de física, química i fins i tot algun aspecte d’enginyeria. Hi ha explicacions sobre temes de física moderna així com d’aparells més o menys sofisticats. Té versions en alemany i castellà. Perdre-hi uns quants minuts !!!

 

*            General Physics Java Applets  desenvolupats pel B.Surendranath Reddy.     La presentació potser no és tan espectacular com altres, però els applets són molt pràctics. Té links molt interessants, amb pàgines web generals i adreces per conceptes concrets, que estalvia feina. !!!  

 

*           SToMP  (Software Teaching of Modular Physics)     Complert projecte per a l’ensenyament de la física, es pot baixar una versió demo.

 

*           http://www.colegioheidelberg.com/   S’entra a la part que diu área académica

 

*           Multimedia-Physik (Peter Krahmer)    Pàgina web amb multitud d’enllaços a applets i altres recursos. Principalment adreçada a la física, pero tracta temes de matemàtiques, astronomia, informàtica, geologia, geofísica, màgia moderna, meteorologia, etc. Versió en anglès. Per navegar durant dies sencers.

 

*           Virtual Physics Laboratory    applets del professor Fu-Kwun Hwang.     Té versions en castellà, i en altres idiomes. Està molt bé.                     

Actualment l’accés està parcialment restringit, però hi ha  un mirror  a la web de l’Ajuntament de A Coruña:    http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/indexH.html            

 

*           Recursos de Física para Eso y Bachillerato     de l’esmentat ajuntament.

 

*           Physicsweb   Hi ha notícies, ofertes de feina, recursos (aquí et pots perdre hores que no t’avorriràs), etc.

 

*           Interaktive Animationen zur Physik (Klaus Wetzstein)    Són applets de diferents tipus de motors i d’electricitat. Té versió en castellà i en anglès.

 

*           Physics Simulations (Mississippi State University)   Completíssima col·lecció d’applets de física.  

 

*           Universitat de Buffalo   Conjunt d’applets d’electrònica d’alt nivell i acabats.

 

*           FisLab.net    Laboratori Virtual de Física del professor Casellas; que s’ha ampliat gràcies a una llicència d’estudis

 

*         Physics Applets University Oregon

 

*           VRML Gallery of Electromagnetism    Intent de visualitzar els camps vectorials de l’electromagnetisme.

 

*            Interactive Physics and Math with Java (Sergey Kiselev, Tanya Yanovsky-Kiselev)    Col·lecció d’applets molt ben treballats. Destaquen les regles de Kirchhoff i aspectes de física moderna.

 

*           Fun and Learning Physics (Mark Sutherland)    És un curs on-line sobre dinàmica (estudi del moviment) Té alguns applets interessants de lliure accés. 

 

*           Portal Aragonés para la enseñanza de la Física y la Química  

 

*           http://www.aula21.net/ 

 

*           http://web.educastur.princast.es/ies/juananto/FisyQ/depfisyq.htm  

 

*           http://www.ieslaasuncion.org/fisicaquimica/index.htm   

 

*         http://www.iesnicolascopernico.org/fisica.htm

 

*         http://www.fq.cebollada.net/

 

*           http://www.educa.aragob.es/iescarin/depart/fq.htm

 

*           Physlets (Wolfgang Christian)    En aquesta pàgina web hi ha applets de física, a més d’altres recursos per a l’ensenyament de la física. Hi ha material traduït al castellà. D’aquí no gaire estarà disponible el llibre en castellà. Per treballar amb ells s’ha de demanar autorització. Hi ha alguns physlets que són disponibles des de la xarxa:

              Exemples d'applets                                                                     Recursos d’altres centres

 

*            Java-Applets Mathematik/Physik (Peter Kraus)     és una pàgina web on hi ha applets de física, informàtica mates. Només està en alemany. Llàstima, perquè fa la impressió que algun applet fora aprofitable (raumgeometrie, etc.).

 

*         Laboratorio Virtual de Física   Enorme quantitat de links útils per a la docència de la física.

 

*          http://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ Simulacions en Flash de física; es poden baixar.

 

 

*          http://ticat.ua.es/David-Harrison/index_cat.html   Versió en català dels anteriors

 

*         Physics Experiments online  (dissenyats pel James Gareth)

 

*        http://www.sunion.net/sunion.htm   

 

*          http://www.terra.es/personal/casanchi/fisica.htm   Física, matemàtiques, astronomia i la seva didàctica

 

*          http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/index.php3

 

*          http://personal.telefonica.terra.es/web/jcvilchesp/index.htm

      

*     http://www.phy.mtu.edu/yap/gallery.html   Fotos i algun applet de nanotecnologia, física, etc.

      

*          http://www.retena.es/personales/lpastord/problemas.htm

 

*           JAPTIK - Optische Experimente mit Java-Applets (Marcel Schmittfull) no funciona el link Al Walter F. tampoc. 

 

*           http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/biblgene.html

 

*           http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/divers/Java/infos/

 

*           Physismart - Physikalische Simulationen (J. Schraub) són applets, alguns dels quals es poden baixar; hi ha uns quants més en un CD (que s’ha de comprar). Estan ben elaborats. Només en alemany.

 

*            IFMSA WebLab (Università di Messina)    Applets i altres recursos en italià. Interessants.

 

*           Physik am Auto   Pot ser interessant com a recurs molt concret per a conèixer la mecànica d’un automòbil, està en alemany.

 

           *         Optical Illusions   Les aparences enganyen !!!

 

*           LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA.    Exhaustiu recull de fotos i descripcions del material de laboratori. També té normes de seguretat, valoració àcido-base i oxidació-reducció.   

 

*         Colección de applets y recursos de física y química.   Conjunt d’applets força interessants als que s’arriba des d’una altre pàgina:     La clase de física  (Cristina Díez Rodríguez) amb moltíssima informació de la nostra àrea i altres aspectes.

 

*         Recursos i applets de física

 

*         Pàgina del professor E Kamikawa

 

*         Explorescience.    Impressionant recull d’activitats multimèdia relacionades amb la física, però també amb altres disciplines científiques. ENTRA-HI !!!!!!! Actualment és de pagament.

 

*         ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A).     Es pot trobar material divulgatiu, publicacions tècniques, revistes i material didàctic.

 

           *         Comissió per l’Any Mundial de la Física a Catalunya

 

*         Societat Catalana de Física (Institut d’Estudis Catalans)

          

*         La baldufa    projecte d’ajut a l’ensenyament i a l’aprenentatge de la física

 

*         Material interactiu sobre la relativitat       Molt interessant però està en alemany.

 

*         Aspectes sobre relativitat        Materials de l’Instituto astrofísico de Canarias.

 

*         XTEC.    Col·lecció de recursos per a gairebé totes les àrees que s’imparteixen a l’educació. Hi destaquem, entre molts materials aprofitables, els següents:     

 

*          Recursos per a Ciències de la Naturalesa.  Recursos pensats per a la docència de les diferents àrees que integren les Ciències de la Naturalesa.                               

                      Centre de Documentació i Experimentació de Ciències (CDEC). 

Experimenta.  Materials didàctics multimèdia que desenvolupen continguts com la força, la matèria, l’energia, ... a un nivell d’un primer cicle de l’ESO. Està molt bé !!!!!!

                      Curs universitari d’òptica.

 

*           Recursos Física y Química   Molt complerta pàgina web amb recursos per l’ensenyament de les dues disciplines a l’educació secundària.

 

*           http://www.sciencegems.com/physical.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*           Web Elements periodic table.   Impressionant taula periòdica amb informació completíssima dels elements que hi surten, configuracions electròniques, acudits, vídeos, els diferents compostos que formen, etc.

 

*            The orbitron: a gallery of atomic orbitals amb molecular orbitals on the WWW     Imponent col·lecció de dibuixos sobre els orbitals atòmics i part dels moleculars.

 

*         Tom’s free chemistry software       Completíssima col·lecció de programes, recursos, ... de les diferents disciplines de la química. Comences a mirar i no sortiries mai.

 

*      Chemistry Experiment Simulations, Tutorials and Conceptual Computer Animations for Introduction to College Chemistry (aka General Chemistry)         increíble col·lecció d’animacions de física i química amb un acabat professional i molt didàctic. Correspondrien a un 2n de BAT – primer de carrera, però es pot aplicar a cursos superiors o inferiors.

*       Repetitorium der AtomPhysik   Simulacions professionals dels orbitals, àtom de Bohr i l’experiment de Rutherford.

*        Taula periòdica dels elements  En català i interactiva.

 

*         AcidBaseLab     Impressionant programa de càlcul de valoracions àcidobase freeware. Recentment ha aparegut la darrera versió, que millora les prestacions de les anteriors        

 

*         Virtual Chemistry Experiments and exercises    Amplíssima col·lecció d’applets de química. Es poden baixa per treballar sense connexió a Internet.

 

*       http://www.deciencias.net/      portal educatiu desenvolupat pel company Miguel Vaquero. Molts links, applets i altres recursos de física, química, biologia i geologia.

 

*         Educational Applets    Tracta sobretot de química analítica, els instruments, i el tractament de la senyal.

 

*         Advanced Chemistry Development      Software freeware i de pagament. Per escriure estructures, formulació, predicció de constants, RMN, cromatografia, etc. Extraordinàriament útil un cop el tens per la mà.

 

*         diverCiencia     és una col·lecció de 72 guions de pràcticas de laboratori de Física i Química. La selecció és obra de Fernando Jimeno Castillo, professor del I.E.S. Tiempos Modernos de Zaragoza. Totes les experiencies tenen en comú aspectes divertits, curiosos,  sorprennents i recreatius d’ambdues Ciències. Són experiments senzills, amb un material fàcil de trobar als nostres instituts, però que donen molt de joc.

 

*         La página de la CIENCIA para chicos ... y no tan chicos ...    Conté experiments de química, de física, conceptes d’astronomia, experiments complicats, etc. MOLT INTERESSANT.

 

*         Carbon is 4 ever     Aprendre química orgància com si fos James Bond, perdó, Carbon Bond.

 

*          Bromatquim       Pàgines, pràctiques i enllaços relacionats amb la didàctica i l'aprenentatge de l'anàlisi química dels aliments i altres temes afins.

 

*         Animation  chemischer Vorgänge  Brutal col·lecció d’animacions sobre mecanismes de reaccions (principalment orgàniques)

 

*          www.chemistrycoach.com       Multitud d’enllaços sobre diferents aspectes de la química.

 

*         http://ull.chemistryuakron.edu/classroom.html         Conté diferents cursos sobre matèries de la carrera de química, però sempre acompanyats d’un seguit d’applets no massa vistosos però molt clars.

 

*         ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A).     Es pot trobar material divulgatiu, publicacions tècniques, revistes i material didàctic.

 

*         Societat Catalana de Química.    A la seva pàgina web tenim la llista de recursos, d’en Ernesto Nicolàs, molt ben estructurada, amb informació que depassa l’àmbit de la química.

 

*         Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili.    A la secció Internet a la Xarxa el Doctor Carles Bó ens relaciona un seguit d’adreces per a la química.

 

           *         Servei de Tecnologia Química.

 

*         Java Applets Chemistry.   Són diferents col·leccions d’applets de mates, física, química, biologia, etc amb adreces    de tutorials, cursos, etc.

 

*         The IrYdium Project at Carnegie Melliton University.  Conjunt d’applets ...

 

           *          Orbital Viewer.     

 

           *         Chemland.                        CHEW Homepage  

 

           *          http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/   Chemland  Shockwave version

 

           *         Virtual chemistry.            Hi ha simulacions cursos, etc.

 

           *         Chemdex.

 

*         Study Aids Organic Chemistry     És una mena de recopilatori (no exhaustiu) de petits materials sobre aquesta disciplina.

 

*         Animacions sobre equilibris en medis aquosos   Nivell 4t ESO i millor Bat.

 

*         Abaco Vital Tu portal de perfumería y cosmética       Conté informació sobre moltes substàncies presents als cosmètics i altres productes comercials, software, etc però no està pensada únicament per vendre productes.

 

           *         General Chemistry Software and Tools

 

*         Pàgina web personal del professor Romero

 

*          http://www.ch.cam.ac.uk/magnus/    Applets força originals sobre química i alguns detalls de física. Hi ha dies que no està accesible, però el material és de molta qualitat.

 

*         http://mc2.cchem.berkeley.edu/Java/    http://mc2.cchem.berkeley.edu/MultiCHEM/index.html

 

*         http://www.xena.ad/lcf/special/special.htm

 

*         http://www.univ-lemans.fr/enseignements/chimie/01/sujets.html

 

*          http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/depar/chimie/chimiweb/webchimie/maitrise/maitrise.html

 

*          http://www.univ-enligne.prd.fr/chimie_link/sol_aqueuse.htm

 

*          http://www.univ-orleans.fr/icoa/chimiotheque/index.php?h=1

 

*          http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/sound.html      Chemistry-Based QuickTime, Shockwave Flash, GIF Animations Streaming Audio

 

*          http://www.ati.ac.at/~summweb/ifm/main.html   Experiments interactius de quimica física.

 

*          http://www.kfunigraz.ac.at/imawww/vqm/index-ge.html    Software per tractar temes de química física

 

*          http://lorax.chem.upenn.edu./Education/QM/  (Atomic Quantum Mechanics: Visualizing the Wave Function)   Applet que ens ensenya les funcions d’ona dels diferents elements de la taula periòdica. És molt bó.

 

*         Visual Quantum Mechanics    Applets per a fer més visuals la mecànica quàntica

 

*          Associació Empresarial Química de Tarragona    Conté taules amb els productes que es fan servir a les indústries així com dades sobre aquest sector.

 

*          FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española)   Tenen una secció de material educatiu

 

*          http://www.itkp.uni-bonn.de/~metsch/pdm/pdmquant.html    Té uns quants applets insertats a un llarga explicació de mecànica quàntica

 

*          Interactive Tutorial about Diffraction Interactive example: 2D crystal builder

 

*         http://www.dun.org/sulan/chembalancer/ques4.htm      forma més lúdica d’explicar com s’ajusta una reacció.

 

*         http://heat.usc.edu/test/new/HSgas.html         Gràfic Entalpia-Entropia

 

           *         Busy Teacher's WebSite K-12 / Chemistry      Hi ha adreces interessants, que inclouen altres disciplines. 

 

           *         http://minerals.cr.usgs.gov/gips/aii-home.htm    

 

*         http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/quimica/index.html      Àmplia secció de links a cajón de sastre. Software, laboratori virtual, col·laboracions, etc.

 

           *           http://www.mpcfaculty.net/mark_bishop/default.htm      Simulacions, tutorials.

 

*           http://www.matter.org.uk/schools/a-level.html   

 

*           http://webphysics.davidson.edu/physletprob/resources.html   Sembla que aquí es pugui fer alguna cosa.

 

*           http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/index.htm 

 

*           http://www.ngsir.netfirms.com/englishVersion.htm  

 

           *           http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/   

          

           *         http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/flashlets/home.htm

 

           *         http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/    

 

           *         http://www.pbs.org/wgbh/nova/galileo/   

 

           *         http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/home.html   

 

*          http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_electrotecnia/simulacio/circuitBuilder/intro.htm      Increïble simulació de construcció d’un circuit.

 

           *         Fent cosmètica a l’escola  

 

           *         http://www.bluffton.edu/~bergerd/classes/organic.html    

 

           *         http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html   

 

           *         http://micro.magnet.fsu.edu/optics/tutorials/index.html  

 

           *         www.ibercajalav.net  

 

           *         http://library.thinkquest.org/C003763 

 

         *          http://www.claessen.net/chemistry

          

*       http://www.uwgb.edu/dutchs/MPNOTES.HTM  

 

*       http://www.uwgb.edu/dutchs/index.html

 

*       http://www.avogadro.co.uk/chemist.htm

 

*        http://www.towson.edu/~debye/

 

*        http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Enlaces/Enlaces.htm    

 

 

                      http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es1904/es1904page01.cfm?chapter_no=19  

          

            

           http://www.chem.uci.edu/undergrad/applets/         Applets de la facultat californiana d’Irvine

 

 

 

 

 

           http://rabfis15.uco.es/weiqo/Tutorial_weiqo/index.htm   

 

http://www.qi.ub.es/joan.albert/docen.html    

 

http://cerezo.cnice.mecd.es/~jgrima/index.htm   

 

http://usuarios.lycos.es/luis48 

 

http://recursos.cnice.mec.es/quimica/   

 

http://www.xtec.cat/~cfuente3/  

 

 

 

http://physics.csustan.edu/java/  

 

http://www2.biglobe.ne.jp/%7Enorimari/science/JavaApp/e-JavaP.html 

 

http://phya.snu.ac.kr/~kclee/howto/   

 

http://www.kangwon.ac.kr/~sericc/sci_lab/index.htm

 

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm   

 

http://www.opencollege.com/    Són de pagamanet però la simulació sense funcionar és accessible.

 

http://physicsed.buffalostate.edu/  

 

http://physicsed.buffalostate.edu/Wiley/   

 

http://physicsed.buffalostate.edu/Wiley/HRW6e/index.html    

 

http://physicsed.buffalostate.edu/Wiley/CJ6e/   

 

http://physicsed.buffalostate.edu/Wiley/CJ6e/links11.html 

 

http://physicsed.buffalostate.edu/Wiley/CJ6e/links12.html

 

http://physicsed.buffalostate.edu/Wiley/CJ6e/links13.html

 

http://www.compadre.org/portal/index.cfm  

 

http://www.csupomona.edu/~pbsiegel/www/stujav.html   

 

http://www.intranet.csupomona.edu/~pbsiegel/   

 

http://www.swgc.mun.ca/physics/    

 

http://www.swgc.mun.ca/physics/physlets.html   

 

http://www.ping.be/at_home/physique.htm  

 

http://www.oei.es/innovamedia/qui.htm    

 

http://www.afn.org/~afn02809/   

 

http://www.wfu.edu/~ylwong/sci-edu/index.html   

 

http://www7.tltc.ttu.edu/kechambe/Student%20TEKS.asp    

 

http://www7.tltc.ttu.edu/kechambe/ 

 

http://www7.tltc.ttu.edu/kechambe/flash/chemeqnsv13.swf  

 

http://www.chemistry.ohio-state.edu/betha/

 

http://www.dac.neu.edu/physics/b.maheswaran/phy1121/data/home.htm  

 

http://tigger.uic.edu/~mansoori/Thermodynamics.Educational.Sites_html  

 

http://www.chemistry.ohio-state.edu/betha/qm/index.html  

 

http://www.colby.edu/chemistry/PChem/PChem.html  

 

http://www.gaseq.co.uk/  

 

http://www.chemlin.net/chemistry/chemical_equilibrium.htm  

 

http://home.cablerocket.com/~alariv/nelson.htm 

 

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/animations/    Brutal                   

 

http://jchemed.chem.wisc.edu/JCEDLib/WebWare/collection/open/JCEWWOR004/index.html        

 

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm   

 

http://artsandscience.concordia.ca/facstaff/a-c/bird/c241/c241.html    Detalls de qualitat.

 

http://physics.usask.ca/~hirose/ep225/anim.htm  

 

http://physics.nad.ru/Physics/English/el.htm    Vídeos.

 

http://solidstate.physics.sunysb.edu/teach/intlearn/  

 

http://artsci.shu.edu/physics/1007/main.html    

 

http://www.phys.unsw.edu.au/einsteinlight/  

 

http://people.pharmacy.purdue.edu/~loudonm/animations/  

 

http://www.physics.adelaide.edu.au/theory/staff/leinweber/VisualQCD/QCDvacuum/   

 

http://www.optics.rochester.edu:8080/users/stroud/animations/   

 

http://www.mhhe.com/physsci/physical/jones/onlibr.mhtml  

 

http://eve.physics.ox.ac.uk/Personal/artur/Keble/Quanta/Applets/quantum/quantumapplets.html   

 

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/6645/ 

 

http://www2.hn.psu.edu/faculty/dmencer/chemsims.htm  

 

http://www.hull.ac.uk/chemistry/spectroscopy

 

http://www.wooster.edu/chemistry/analytical/default.html  

 

http://www.ic.sunysb.edu/Class/che133/lectures/syllabus133.html   

 

http://www.wam.umd.edu/~toh/spectrum/SPECTRUM.html  

 

http://www.knowitall.com/academic/welcome.html  

 

http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/  

 

http://bcs.whfreeman.com/qca/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0  

 

http://www.chem.usu.edu/~sbialkow/Classes/3600/Chem3600.html    

 

http://www.wwnorton.com/chemistry/home.htm     Té animacions