http://rabfis15.uco.es/labquimica/simulaciones/Flash/DISOLUCIONES/Disoluciones

.swf http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat9.htm

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mhete.htm

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mhomo.htm

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat12.htm

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat11.htm

http://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_en.html

 

Utillatge de laboratori: Què es fa servir i per què? http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/laboratori/utillatge/utillatge.htm

http://www.ub.edu/oblq/oblq%20catala/utillatge.html#11

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesgaviota/fisiqui/practicasq/node4.html

Tècniques de laboratori: http://www.ub.edu/oblq/oblq%20catala/ Entreu als diferents apartats i subapartats.

http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm

 Joc sobre els materials de laboratori: http://www.lourdesluengo.es/practicas/materiales.html

Joc determinació metalls: http://www.chemcollective.org/iqs/vlab/metalsCA.htm

Puzzles i similars sobre material de laboratori: http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/labquim/jclic/labquim.jclic.zip&lang=ca&title=Utillatge+i+operacions+al+laboratori+de+química

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/tralabor/jclic/tralabor.jclic.zip&lang=es&title=Trabajar+en+el+laboratorio+de+química