Ir a la versión castellana
Necessitarás l'Acrobat Reader
Si encara no el tens... Per a obtenir el Acrobat Reader 
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
¿ANAR A TOTS ELS POBLES?

Extractes de
La professió de fe del vicari saboià
de J.J. Rousseau
en Emilio o De la educación
(publicat el 1762)

Dedicat a mi mateix per haver estat tres anys com "missioner" al Chad, al cor de l'Àfrica, a on el 1762, molt possiblement, cap europeu hi havia penetrat.

Les dues terceres parts del gènere humà no són ni jueus, ni mahometans, ni cristians, i quants milions d'homes no han sentit parlar mai de Moisès, de Jesucrist ni de Mahoma?

Es nega això, s'afirma que les nostres missions van per tot arreu.

Això es diu aviat: però ¿van al cor de l'Àfrica, encara desconeguda, i on mai europeu algun ha penetrat fins ara? ¿Van a la Tartària mediterrània a seguir a cavall a les hordes ambulants, a les que mai cap estranger s'acosta i que lluny d'haver sentit parlar del papa amb prou feines coneixen al gran lama? ¿Van als continents immensos d'Amèrica, on nacions senceres encara no saben que pobles d'un altre món han posat els peus en el seu? ¿Van al Japó on les seves males arts els han fet expulsar per sempre, i on els seus predecessors no són coneguts per les generacions que neixen sinó com intrigants astuts, vinguts amb zel hipòcrita a apoderar-se suaument de l'Imperi? ¿Van als harems dels prínceps d'Àsia a anunciar l'Evangeli a milers de pobres esclaus? Què han fet les dones d'aquesta part del món perquè cap missioner pugui predicar-los la fe? ¿Aniran totes a l'infern per haver estat recloses?

[1080:] Les deux tiers du genre humain ne sont ni Juifs, ni Mahométans, ni Chrétiens; et combien de millions d'hommes n'ont jamais ouï parler de Moîse, de Jésus-Christ, ni de Mahomet!

On le nie; on soutient que nos missionnaires vont partout.

Cela est bientôt dit. Mais vont-ils dans le coeur de l'Afrique encore inconnue, et où jamais Européen n'a pénétré jusqu'à présent? Vont-ils dans la Tartarie méditerranée suivre à cheval les hordes ambulantes, dont jamais étranger n'approche, et qui, loin d'avoir ouï parler du pape, connaissent à peine le grand lama? Vont-ils dans les continents immenses de l'Amérique, où des nations entières ne savent pas encore que les peuples d'un autre monde ont mis les pieds dans le leur? Vont-ils au Japon, dont leurs manoeuvres les ont fait chasser pour jamais, et où leurs prédécesseurs ne sont connus des générations qui naissent que comme des intrigants rusés, venus avec un zèle hypocrite pour s'emparer doucement de l'empire? Vont-ils dans les harems des princes de l'Asie annoncer l'Evangile à des milliers de pauvres esclaves? Qu'ont fait les femmes de cette partie du monde pour qu'aucun missionnaire ne puisse leur prêcher la foi? Iront-elles toutes en enfer pour avoir été recluses?

Encara que fos cert que l'Evangeli és anunciat per tota la terra, què guanyaríem? El dia abans de l'arribada del primer missioner a un país, segurament hi va morir algú que no el va poder escoltar. Ara, digueu-me, què farem amb aquest algú. Si només hi hagués un home en tot l'univers a qui mai no s'hagués predicat Jesucrist, l'objecció seria tan forta per a aquest únic home com per a una quarta part de la raça humana.

Quan els ministres de l'Evangeli s'han fet sentir per pobles llunyans, què els van dir que pogués ser raonablement admès sobre la seva paraula, i que no exigeixi la verificació més exacta?

[1081:] Quand il serait vrai que l'Evangile est annoncé par toute la terre, qu'y gagnerait-on? la veille du jour que le premier missionnaire est arrivé dans un pays, il y est sûrement mort quelqu'un qui n'a pu l'entendre. Or, dites-moi ce que nous ferons de ce quelqu'un-là. N'y eût-il dans tout l'univers qu'un seul homme à qui l'on n'aurait jamais prêché Jésus-Christ, l'objection serait aussi forte pour ce seul homme que pour le quart du genre humain.

[1082:] Quand les ministres de l'Evangile se sont fait entendre aux peuples éloignés, que leur ont-ils dit qu'on pût raisonnablement admettre sur leur parole, et qui ne demandât pas la plus exacte vérification?

M'anuncieu un déu nascut i mort fa dos mil anys a l'altra punta de món en no sé quin petit llogaret, i em dieu que tots els que no hagin cregut en aquest misteri seran condemnats.

Són aquestes coses molt estranyes per creure-les tan ràpidament per la sola autoritat d'un home a qui no conec.

Per què el vostre Déu va fer que ocorreguessin tan lluny els esdeveniments que pretenia obligar-me a conèixer? És un crim ignorar el que passa en els antípodes? Puc jo endevinar que en un altre hemisferi hi ha hagut un poble hebreu i una ciutat de Jerusalem? Seria com obligar-me a saber el que es fa a la lluna!

Vós veniu, segons dieu, a ensenyar-m'ho; però, per què no vau venir a ensenyar al meu pare? O per què condemneu a aquest bon vell per no haver sabut mai res? ¿Ha de ser castigat eternament per la vostra mandra, ell, que era tan bo, tan benefactor, i que no buscava més que la veritat?

Si obreu de bona fe, poseu-vos al meu lloc: vegeu si pel vostre sol testimoniatge he de creure totes les increïbles coses que em dieu i conciliar tantes injustícies amb el Déu just que m'anuncieu.

Vous m'annoncez un Dieu né et mort il y a deux mille ans, à l'autre extrémité du monde, dans je ne sais quelle petite ville, et vous me dites que tous ceux qui n'auront point cru à ce mystère seront damnés.

Voilà des choses bien étranges pour les croire si vite sur la seule autorité d'un homme que je ne connais point!

Pourquoi votre Dieu a-t-il fait arriver si loin de moi les événements dont il voulait m'obliger d'être instruit? Est-ce un crime d'ignorer ce qui se passe aux antipodes? Puis-je deviner qu'il y a eu dans un autre hémisphère un peuple hébreu et une ville de Jérusalem? Autant voudrait m'obliger de savoir ce qui se fait dans la lune.

Vous venez, dites-vous, me l'apprendre; mais pourquoi n'êtes-vous pas venu l'apprendre à mon père? ou pourquoi damnez-vous ce bon vieillard pour n'en avoir jamais rien su? Doit-il être éternellement puni de votre paresse, lui qui était si bon, si bienfaisant, et qui ne cherchait que la vérité?

Soyez de bonne foi, puis mettez-vous à ma place: voyez si je dois, sur votre seul témoignage, croire toutes les choses incroyables que vous me dites, et concilier tant d'injustices avec le Dieu juste que vous m'annoncez.

Deixeu-me, si us plau, anar a veure aquest llunyà país on es realitzen tantes meravelles inaudites (1); deixeu-me que vagi a saber per què els habitants d'aquesta Jerusalem van tractar Déu com si fos un bandoler. Segons dieu, ells no el van reconèixer per Déu. Què faré jo, doncs, jo, que mai he sentit parlar d'ell excepte a vós?

Afegiu que van ser castigats, dispersats, oprimits, esclavitzats, que cap d'ells s'apropa ja a la mateixa ciutat. Segurament van merèixer tot això; però els habitants d'avui, què diuen del deicidi dels seus predecessors? El neguen, tampoc reconeixen a Déu per Déu. Millor seria, doncs, deixar en pau els fills dels altres (2).

Però com! En aquesta mateixa ciutat en què Déu va morir ni els antics ni els nous habitants l'han reconegut, i voleu que jo ho reconegui, jo, que vaig néixer dos mil anys després a mil llegües d'allà.

Laissez-moi, de grâce, aller voir ce pays lointain où s'opérèrent tant de merveilles inouïes dans celui-ci, que j'aille savoir pourquoi les habitants de cette Jérusalem ont traité Dieu comme un brigand. Ils ne l'ont pas, dites-vous, reconnu pour Dieu. Que ferai-je donc, moi qui n'en ai jamais entendu parler que par vous? Vous ajoutez qu'ils ont été punis, dispersés, opprimés, asservis, qu'aucun d'eux n'approche plus de la même ville. Assurément ils ont bien mérité tout cela; mais les habitants d'aujourd'hui, que disent-ils du déicide de leurs prédécesseurs? Ils le nient, ils ne reconnaissent pas non plus Dieu pour Dieu. Autant valait donc laisser les enfants des autres.

[1083:] Quoi! dans cette même ville où Dieu est mort, les anciens ni les nouveaux habitants ne l'ont point reconnu, et vous voulez que je le reconnaisse, moi qui suis né deux mille ans après à deux mille lieues de là!

¿No veieu que abans que jo presti fe a aquest llibre que vós dieu sagrat i de què no entenc res, he de saber per persones diferents de vós quan i per qui va ser fet, com es va conservar, com ha arribat fins vós? I què diuen al seu país mitjançant raons els que el rebutgen tot i saber tan bé com vós tot el que m'ensenyeu?

Ja veieu que és totalment necessari que jo vagi a Europa, a Àsia, a Palestina, per examinar tot per mi mateix; seria menester que estigués boig per escoltar-vos abans d'aquest moment.

Ne voyez vous pas qu'avant que j'ajoute foi à ce livre que vous appelez sacré, et auquel je ne comprends rien, je dois savoir par d'autres que vous quand et par qui il a été fait, comment il s'est conservé, comment il vous est parvenu, ce que disent dans le pays, pour leurs raisons, ceux qui le rejettent, quoiqu'ils sachent aussi bien que vous tout ce que vous m'apprenez?

Vous sentez bien qu'il faut nécessairement que j'aille en Europe, en Asie, en Palestine, examiner tout par moi-même: il faudrait que je fusse fou pour vous écouter avant ce temps-là.

Tal discurs no només em sembla raonable, sinó que sostinc que tot home sensat, en cas semblant, ha de parlar així i rebutjar lluny al missioner que, abans de la verificació de les proves, s'afanyi a instruir i a batejar (3).

I jo sostinc que no hi ha revelació contra la qual objeccions idèntiques no tinguin tanta o més força que contra el cristianisme. D'on se segueix que si no hi ha més que una religió veritable i si tot home està obligat a seguir-la sota pena de condemnació, cal passar la vida estudiant-les totes, aprofundint-les, comparant-les, recorrent els països on es troben establertes.

Ningú està exempt del primer deure de l'home, ningú té dret a fiar-se del judici d'altres.

[1084:] Non seulement ce discours me paraît raisonnable, mais je soutiens que tout homme sensé doit, en pareil cas, parler ainsi et renvoyer bien loin le missionnaire qui, avant la vérification des preuves, veut se dépêcher de l'instruire et de le baptiser.

Or, je soutiens qu'il n'y a pas de révélation contre laquelle les mêmes objections n'aient autant et plus de force que contre le christianisme. D'où il suit que s'il n'y a qu'une religion véritable, et que tout homme soit obligé de la suivre sous peine de damnation, il faut passer sa vie à les étudier toutes, à les approfondir, à les comparer, à parcourir les pays où elles sont établies.

Nul n'est exempt du premier devoir de l'homme, nul n'a droit de se fier au jugement d'autrui.

L'artesà que només viu del seu treball, el pagès que no sap llegir, la jove delicada i tímida, el malalt que amb prou feines pot sortir del seu llit, tots sense excepció han d'estudiar, meditar, disputar, viatjar, recórrer el món: ja no hi haurà cap poble fix i estable; la terra sencera no estarà coberta més que per pelegrins que caminen amb grans despeses i amb moltes fatigues per verificar, comparar, examinar per si mateixos els diversos cultes que se segueixen.

I llavors, adeu als oficis, a les arts, a les ciències humanes i a totes les ocupacions civils: ja no hi pot haver un altre estudi que el de la religió; qui hagi gaudit de la salut més robusta, qui millor hagi emprat el seu temps, qui, millor hagi usat de la seva raó i viscut més anys, amb prou feines sabrà a la seva vellesa a què atenir-se, i molt serà que abans de la seva mort sàpiga a què culte hauria hagut de viure.

L'artisan qui ne vit que de son travail, le laboureur qui ne sait pas lire, la jeune fille délicate et timide, l'infirme qui peut à peine sortir de son lit, tous, sans exception, doivent étudier, méditer, disputer, voyager, parcourir le monde: il n'y aura plus de peuple fixe et stable; la terre entière ne sera couverte que de pèlerins allant à grands frais, et avec de longues fatigues, vérifier, comparer, examiner par eux-mêmes les cultes divers qu'on y suit.

Alors, adieu les métiers, les arts, les sciences humaines, et toutes les occupations civiles: il ne peut plus y avoir d'autre étude que celle de la religion: à grand-peine celui qui aura joui de la santé la plus robuste, le mieux employé son temps, le mieux usé de sa raison, vécu le plus d'années, saura-t-il dans sa vieillesse à quoi s'en tenir; et ce sera beaucoup s'il apprend avant sa mort dans quel culte il aurait dû vivre.

I si el fill d'un cristià fa bé seguint, sense un examen profund i imparcial, la religió del seu pare, per què el fill d'un turc faria mal seguint igualment la religió del seu? Desafio a tots els intolerants del món a respondre a això amb alguna cosa que satisfaci a un home assenyat.

[1085:] Voulez-vous mitiger cette méthode, et donner la moindre prise à l'autorité des hommes? A l'instant vous lui rendez tout; et si le fils d'un Chrétien fait bien de suivre, sans un examen profond et impartial, la religion de son père, pourquoi le fils d'un Turc ferait-il mal de suivre de même la religion du sien? Je défie tous les intolérants

Miro totes les religions particulars com altres tantes institucions salutíferes que prescriuen a cada país una manera uniforme d'honrar a Déu mitjançant un culte públic, i que poden tenir, totes, les seves raons en el clima, en el govern, en el geni de la vila, o en alguna altra causa local que fa a una preferible a una altra segons els temps i els llocs. Crec bones a totes quan se serveix a Déu convenientment: el culte essencial és el del cor. Déu no rebutja el seu homenatge, quan és sincer, sigui la que sigui la forma en què se li ofereixi.

[1090] Je regarde toutes les religions particulières comme autant d'institutions salutaires qui prescrivent dans chaque pays une manière uniforme d'honorer Dieu par un culte public, et qui peuvent toutes avoir leurs raisons dans le climat, dans le gouvernement, dans le génie du peuple, ou dans quelque autre cause locale qui rend l'une préférable à l'autre, selon les temps et les lieux. Je les crois toutes bonnes quand on y sert Dieu convenablement. Le culte essentiel est celui du coeur. Dieu n'en rejette point l'hommage, quand il est sincère, sous quelque forme qu'il lui soit offert.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
26 abril 2021
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

(1) Rousseau mitiga la redacció primera d'aquest passatge: "Deixeu-me, si us plau, anar a veure aquest meravellós país on les verges pareixen, on els déus neixen, viuen, mengen, pateixen i moren" (émile, manuscrit Favre, O.C., Pléiade, pág. 230).
(2) "P. Burguelin explica aquesta frase: "L'argumentació final queda una mica subtil: si els jueus contemporanis de Jesús no el van tenir per Déu, i els seus fills tampoc el tenen; amb més motiu els fills dels pagans han de romandre aliens a aquest assumpte".
(3) Voltaire anota al marge del seu exemplar de l'émile: "Tot aquest raonament es troba, paraula per paraula, al poème de la religion naturelle i a l'épitre á uranie". El Vicari recorre a les fórmules de Voltaire en la seva defensa d'un deisme racionalista.