Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
NO ENS CAL RECULAR AL SEGLE I

SOBRE UNA CERTA TEOLOGIA FEMINISTA

Fa unes setmanes, a finals de setembre, el Sr. Arquebisbe de Tarragona, en un dels seus escrits setmanals "als quatre vents", que surten publicats a diversos diaris de la diòcesi, volia provar l'existència d'arcàngels i àngels, ja que escrivia per la festivitat (29 de setembre) de sant Miquel, sant Gabriel i Sant Rafael. "Ni corto ni perezoso" va donar aquestes tres proves:

Ha passat ja més d'un mes i jo constato, amb certa admiració, que el claustre de professors de l'institut superior de ciències religioses sant fructuós (INSAF) de Tarragona no li hagi demanat la seva dimissió com President d'aquesta institució acadèmica vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya.

No anaven tan errats els que ja des d'un principi es van oposar a la seva designació com a bisbe de la diòcesi de Tarragona.

La mare de Jesús no va rebre cap anunci de cap àngel. L'evangeli de Marc ens diu que ella, com la resta de la família, pensava que aquell fill seu estava una mica tocat. (Mc 3,21. 31-32).

Mc 3, 21 kai. avkou,santej oi` parV auvtou/ evxh/lqon krath/sai auvto,n\ e;legon ga.r o[ti evxe,sthÅ
Quan els seus familiars sentiren dir el que passava, hi anaren per endur-se'l, perquè deien: «Ha perdut el seny!»
Mc 3, 31 Kai. e;rcetai h` mh,thr auvtou/ kai. oi` avdelfoi. auvtou/ kai. e;xw sth,kontej avpe,steilan pro.j auvto.n kalou/ntej auvto,nÅ
Llavors arriben la mare i els germans de Jesús i, de fora estant, envien a buscar-lo.

fra_angelico (79K)

El Sr. Arquebisbe destrossa una meravellosa escena bíblica, que pot contenir una profunda veritat, al convertir una metàfora (no sé si alguns més tècnicament en dirien un "midrash") en un fet històric. Fra Angèlico, potser, va comprendre la metàfora; el nostre bisbe, no.

Què és un midrash?
Explicació d'en John Shelby Spong

~

Podeu tornar a llegir
Anunciacions angèliques
(De la meva Catequesi Nadalenca)

No sé si a una certa teologia feminista (repeteixo: una certa) li pot succeir el mateix quan es posen a parlar amb tota l'alegria del món de Jesús i les dones. Si el bisbe per provar el que ell volia provar parlava de l'arcàngel Gabriel i Maria, aquesta certa teologia feminista, per provar el que ella vol provar, parla de Jesús i de la samaritana (o de les aparicions pasquals de Jesús a les dones).

samaritana (9K)

Una narració altament simbòlica (com ho era també la conversió de l'aigua en vi, presentada com el primer dels senyals (tw/n shmei,wn)que feu Jesús) ens la volen presentar com la descripció d'un fet realment ocorregut.

Mira quina casualitat! La població és la bíblica Siquem; el pou és precisament el de Jacob, l'hora era cap al migdia i la dona que arriba és la que tenia cinc marits

És també una manera de destrossar una meravellosa metàfora.

Per reivindicar el paper que les dones han de tenir a l'església del segle XXI no cal anar a Jesús; cal només mirar (i no cal que sigui "amb ulls violetes") el món del segle XXI.

I això val per a totes les teologies: deixem que Jesús sigui un jueu de Palestina (i no de la "diàspora" com ho seria Pau i molts d'altres) del segle I, que molt possiblement per als seus contemporanis va passar més desapercebut que Joan Baptista.

Per saber com actuar en el món d'avui no ens cal recular a un Jesús de Natzaret del segle I del qual ben poca cosa en sabem. Cal, des de la nostra tradició judeo-cristiana, mirar el món del segle XXI.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
11 novembre 2013
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (1012)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)     Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Amb el pretext d'una enquesta (1998)