Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
EL SECRET MESSIÀNIC

Sermo in Dominica XXIV

Les lectures d'aquest diumenge eren:
Is 50, 5-9
Jm 2, 14-18
Mc 8, 27-35

Les tres lectures d'avui podrien donar peu, cadascuna d'ells, a un comentari. A la primera ens podríem preguntar per aquesta figura del "Servent de Yahvé". ¿Era un personatge històric? ¿Era una figura literària? I si era una figura literària, ¿volia representar un sol individu o un col·lectiu? Alguns s'inclinen per veure en aquest "Servent de Yahvé" una figura col·lectiva, la gent de Jerusalem deportada a Babilònia. Però ja sabem que els deportats a Babilònia va ser la gent rica de Jerusalem i, aleshores, tindríem que la figura del "Servent de Yahvé" representaria als rics de Jerusalem.

2Re 24, 14 Va deportar tota la població de Jerusalem,
és a dir, tots els oficials i tots els homes importants, en total deu mil deportats,
comptant-hi tots els ferrers i serrallers.
Només van quedar els més pobres (dallahin) [01803] de la gent del poble.

Uns quants segles més tard, una creació literària va donar vida a la figura de santa Tecla i potser era també una figura col·lectiva: el col·lectiu de dones de església que volien tenir dret -ja en els primers temps del cristianisme- a ensenyar, predicar i batejar.

La segona lectura donaria peu a parlar de les discussions teològiques que ja tenen els diversos autors del Nou Testament. A la predicació de la "sola fe" de sant Pau...

Rm 3, 28 Nosaltres sabem, en efecte,
que l'home és fet just (=és justificat, és salvat) gràcies a la fe,
al marge de les obres de la Llei.
logizo,meqa ga.r
dikaiou/sqai pi,stei a;nqrwpon
cwri.j e;rgwn no,mouÅ

...l'autor d'aquesta carta de "sant Jaume", escrita bastants anys més tard i a molts kilòmetres de distància, li respon

Jm 2, 14 ¿De què servirà que algú digui que té fe
si no ho demostra amb les obres?
¿Pot salvar-lo, potser, aquesta fe?
Ti, to. o;feloj eva.n pi,stin le,gh| tij e;cein
e;rga de. mh. e;chÈ
mh. du,natai h` pi,stij sw/sai auvto,nÈ

Si en aquells primers anys ja discutien entre sí, imagineu-vos les discussions que poden haver-hi avui...

El text de l'evangeli d'avui de Marc ha estat una font de discussions teològiques...

Era bastant acceptat que l'evangeli de Joan era molt teològic i poc històric i la gent cercava refugi en els evangelis sinòptics per saber què havia fet Jesús, què havia dit... I dintre dels sinòptics semblava que qui més ens podia apropar al Jesús de Natzaret que havia predicat i curat i havia fet coses meravelloses era l'evangeli de Marc. Era una narració ingènua en la què no cabia engany: potser, sense massa ordre, repetia el que Pere li havia explicat del que Jesús havia fet, dit i ensenyat.

Eusebi de Cesàrea, historiador eclesiàstic del segle IV (263 - 339), parlant de Papías, un cristià de la segona generació que havia rebut la doctrina dels apòstols (tou.j mevn tw/n avposto,lwn lo,gouj) per mitjà d'aquells que els havien tractat (para. tw/n auvtoi/j parhkolouqhko,twn)

L'ancià també deia: Marc, que havia estat l'intèrprete de Pere, tot el que recordava ho va escriure acuradament, encara que no de forma ordenada: les coses que havien estat dites pel Senyor o fetes. No és que les hagués escoltat del Senyor, doncs no l'havia seguit, sinó que més tard, com ja he dit, va seguir a Pere. Aquest donava les seves ensenyances segons les necessitats, però no fent una redacció ordenada de les sentències del Senyor. De tal manera que Marc en res no hi va faltar a l'escriure algunes de les coses que recordava. En una sola cosa va posar la seva atenció: no ometre res del que havia escoltat ni mentir en cap d'aquestes coses.

papias_marc (6K)

Eusebio, Hist. Ecl. III,39,15

Però aquesta venerable tradició es va trencar l'any 1901. Un investigador es va fixar amb la frase que segueix a l'afirmació de Pere de que Jesús era el Messies.

Mc 8, 30 Però ell els prohibí severament
que ho diguessin a ningú.
kai. evpeti,mhsen auvtoi/j
i[na mhdeni. le,gwsin peri. auvtou/Å

I, anant llegint l'evangeli de Marc, es va adonar que aquest manament de Jesús de no dir res a ningú s'anava repetint al llarg de l'evangeli.

La mateixa ordre és donada als dimonis quan proclamen la identitat de Jesús:

Mc 1, 25 Però Jesús el va increpar dient:
Calla i surt d'aquest home.
kai. evpeti,mhsen auvtw/|
o` VIhsou/j le,gwn( Fimw,qhti kai. e;xelqe evx auvtou/Å
Mc 1, 34 ...també va treure molts dimonis
i no els deixava parlar,
perquè sabien qui era.
kai. daimo,nia polla. evxe,balen
kai. ouvk h;fien lalei/n ta. daimo,nia(
o[ti h;|deisan auvto,nÅ
Mc 3, 12 Però Jesús els manava molt severament
que no el descobrissin
kai. polla. evpeti,ma auvtoi/j
i[na mh. auvto.n fanero.n poih,swsinÅ

Llegint. Llegint, s'anava adonant (com suposo que vosaltres, llegint, llegint, ja ho heu fet) que algunes d'aquestes ordres de Jesús eren ben absurdes: com el leprós podia tornar a presentar-se al seu poble sense dir res a ningú del que li havia passat?

Mc 1, 44 Li digué:
Vigila de no dir res a ningú.
kai. le,gei auvtw/|(
{Ora mhdeni. mhde.n ei;ph|j(

El leprós no podia fer altra cosa que el que va fer:

Mc 1, 45 Però ell, així que se n'anà,
començà de pregonar la nova
i escampar-la pertot arreu,
o` de. evxelqw.n
h;rxato khru,ssein polla.
kai. diafhmi,zein to.n lo,gon(

A vegades l'ordre de Jesús resultava ben inútil: com volia Jesús que tota la gent reunida a casa de Jairo no s'adonés que era ell qui havia guarit a la filla -ja morta- del cap de la sinagoga.

Mc 5, 43 Però Jesús els prohibí
que ho fessin saber a ningú.
I els digué que donessin menjar a la noia.
kai. diestei,lato auvtoi/j polla.
i[na mhdei.j gnoi/ tou/to(
kai. ei=pen doqh/nai auvth/| fagei/nÅ

I quin sentit podia tenir si la curació havia estat feta en públic, encara que Jesús "se 'endugué tot sol, lluny de la gent": per exemple, la del sord que amb prou feines parlava.

Mc 7, 36 Jesús els prohibí
que ho diguessin a ningú,
però com més els ho prohibia, més ho pregonaven.
kai. diestei,lato auvtoi/j
i[na mhdeni. le,gwsin\
o[son de. auvtoi/j dieste,lleto( auvtoi. ma/llon perisso,teron evkh,russonÅ

I com podia el cec de Bet-Saida anar a casa seva sense entrar al poble.

Mc 8, 26 Jesús el va enviar a casa seva i li digué:
No entris al poble.
kai. avpe,steilen auvto.n eivj oi=kon auvtou/ le,gwn(
Mhde. eivj th.n kw,mhn eivse,lqh|jÅ

Més comprensible, com la de l'evangeli d'avui, és la que dona als tres deixebles que han estat testimonis de la seva conversa amb Moisès i Elies i oïdors de la veu que venia des del núvol: "Aquest és el meu Fill, l'estimat, escolteu-lo". (Mc 9, 7).

Les traduccions no ens ajuden molt per estudiar els evangelis. Mirem el que Jesús diu als dimonis i el que diu als deixebles. La traducció catalana de la Interconfessional utilitza en cada cas una paraula diferent: "el va increpar" (Mc 1, 25), "els manava" (Mc 3, 12), "els prohibí" (Mc 8, 30), mentre el text grec en els tres casos utilitza la mateixa paraula, el mateix verb (evpitima,w), el mateix verb que Marc utilitza, a l'escena de la tempesta sobre el llac, per fer callar els vents i apaivagar les aigües (Mc 4, 39).

No queda millor la Nueva Biblia Española: "le intimó" (Mc 1, 25), "les prohibía" (Mc 3, 12), "les prohibió terminantemente" (Mc 8, 30)

I aquell senyor, el de l'any 1901, va dir que totes aquestes ordres absurdes, inútils, sense sentit no podien provenir de Jesús, sinó que eren afegits del propi evangelista, el que es pot dir "treball redaccional".

Marc ja no era el narrador ingenu, que s'havia limitat a posar per escrit els records de Pere. Marc passava a ser un "autor", tenia les seves pròpies idees i les havia volgudes manifestar. L'evangeli de Marc era també, com el de Joan, "teologia", no mera narració històrica.

L'evangeli de Marc no estava escrit des de els fets i dits de Jesús, sinó des de la fe que la comunitat (la comunitat en què vivia l'autor) tenia després de les "experiències de Pasqua".

De fet, aquest senyor de 1901, de nom William Wrede, no feia més que donar un pas. Si ja s'havia dit (David Friedrich Strauss) que en l'evangeli de Joan "el Jesús de la història" havia desaparegut darrera "el Crist de la fe", ell afegia que els evangelis sinòptics (inclòs el primer d'ells, el de Marc) eren també "productes de la fe" de les seves respectives comunitats eclesials.

I la fe d'aquesta comunitat es feia una pregunta: ¿com és que aquesta fe que ara tenim no havia ja sorgit en vida de Jesús? ¿Com és que havia acabat morint sense el reconeixement del seu poble? ¿Com explicar el seu fracàs?

I l'explicació que l'evangelista Marc havia donat havia estat aquesta: Fou el mateix Jesús qui no va voler manifestar el seu messianisme fins que no hagués passat per "la mort i resurrecció".

Mc 9, 9 Els va manar
que no expliquessin a ningú allò que havien vist,
fins que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts.
diestei,lato auvtoi/j
i[na mhdeni. a] ei=don dihgh,swntai(
eiv mh. o[tan o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evk nekrw/n avnasth/|Å

La teoria de Wrede vista per
G. Minette de Tillesse
D.G. James Dunn

¿Seguia aquí Marc la teologia de Pau sobre "la mort i resurrecció" de Jesús? La teologia d'un que no havia vist ni un sol fet de Jesús ni sentit una sola de les seves paraules.

Lectores atentes que sou dels evangelis tot seguit podeu dir: I com és, doncs, que accepta les aclamacions messiàniques de la seva entrada triomfal a Jerusalem? (Mc 11, 9) Com és que, davant de tot el Sanedrí (avui diríem "en seu parlamentària") accepta els títols de "Messies" (o` Cristo.j), de "fill del Beneït" (o` ui`o.j tou/ euvloghtou/) i es proclama "fill de l'home" (o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou), "assegut a la dreta del Totpoderós i venint amb els núvols del cel"? (Mc 14, 61-62). Per què, afalagat per les aclamacions del cec i captaire (tuflo.j prosai,thj) de Jericó, el fill de Timeu, Bartimeu, (l'únic pobre que és anomenat pel seu nom en els evangelis), cridant malgrat l'oposició de la gent "Fill de David" (Ui`e. Daui.d), el cura tot seguit davant de la gentada? (Mc 10, 46-52).

Poc favor li fan a Jesús i als qui creuen en ell les notes de les bíblies que atribueixen aquests ordres absurdes, inútils i sense senti al mateix Jesús explicant com ho fa la Bíblia Interconfessional Catalana (en nota a Mc 1, 44):

En l'evangeli segons Marc és molt freqüent que Jesús prohibeixi de revelar la seva identitat o divulgar els fets extraordinaris que ell realitza: vv. 25.34; 3,12; 5,43; 7,24.36; 8,30; 9,9.30 (vegeu, però, 5,19-20). Jesús actua així probablement perquè el seu messianisme no sigui mal entès i per poder mostrar de mica en mica als seus deixebles i a tothom qui és ell: no el Messies guerrer, triomfador i gloriós que molts esperaven, sinó el Messies pobre i humil que ha de passar pel sofriment i per la mort abans de ressuscitar (8,31; 9,31; 10,33-34).

Per la seva banda la bíblia dels monjos de Montserrat diu:

També Mc insisteix molt particularment en el silenci que Jesús imposa als dimonis. (nota a Mc 1, 25)

Després d'un miracle, Jesús imposa sovint el secret per evitar malentesos i entusiasmes irreflexius de la gent. Molts del poble esperaven el Messies com un alliberador temporal. Jesús, doncs, es revela tan veladament, que només el sabran reconèixer els qui estan disposats a acceptar el caràcter espiritual de la seva missió. El mateix secret, l'imposa ls dimonis quan el proclamen Crist o Fill de Déu, i als deixebles després que l'han reconegut. (nota a Mt 8, 4)

La nota de la Bible de Jérusalem diu:

Aux démons, comme aux miraculés, et même aux apôtres, Jésus impose sur son identité messianique une consigne de silence qui en serà levée qu'après sa mort. Le vulgaire se faisant alors du Messie une idée nationaliste et guerrière fort différente de celle que voulait incarner Jésus. Il lui fallait user de beaucoup de prudence, du moins en terre d'Israel, pour éviter des méprises fâcheuses sur sa mission. Cette consigne du "secret messianique" n'est pas une thèse artificielle inventée après coup par Marc, ainsi que certains l'ont prétendu: elle répond à une attitude historique de Jésus, encore que Marc en ait fait un thème sur lequel il aime à insister. A part Mt 9, 30, Mt et Lc n'ont cette consigne qu'en parallèle à Mc; souvent même, ils l'omettent.

Si llegiu atentament el final de l'evangeli de Marc i acabeu la lectura allà on diuen que s'acabava, en el verset 8 del capítol 16, potser us farà rumiar una mica aquest final: les dones, després de rebre l'ordre angèlica de "Aneu i digueu als seus deixebles" (u`pa,gete ei;pate toi/j maqhtai/j auvtou/) (Mc 16, 7), elles "no digueren res a ningú" (kai. ouvdeni. ouvde.n ei=pan) (Mc 16, 8).

Manera estranya d'acabar un evangeli que havia començat com "el principi de la bona nova de Jesús el Messies" (VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/) (Mc 1, 1).

Un anunci de la bona nova que acaba en un "no digueren res a ningú", en un gran silenci...

Raó tenia aquell senyor de 1901: molta "teologia" tenia l'evangeli de Marc.

Tarragona, 13 setembre 2015
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
18 setembre 2015
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (1012)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)     Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Amb el pretext d'una enquesta (1998)


 

wrede (4K)Wilhelm Wrede (1859 - 1906)

Investigador del Nou Testament, Alemany nascut a Hannover, profesor a Breslau des de 1893 fins a la seva mort. El seu llibre Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markusevangeliums (Göttingen, 1901) (El secret messiànic en els evangelis. Una contribució a la cojmprensió de l'evangeli de Marc) sugería que les ordres de Jesús de guardar silenci sobre la seva activitat (per exemple, Mc 1, 44) no van ser pronunciades per Jesús, sinó que foren recursos apologètics posteriors de l'Església per a explicar per què els contemporanis de Jesús no el van reconèixer com Messies. La teoria de Drede fou acetada en la següent generació pels partidaris de la Crítica de les formes, com a pressupost de la seva tdoctrina, i també per la Crítica de la Redacció.

German NT scholar born in Hanover, professor at Breslau. His book on the Messianic Secret in the Gospels (1901) suggested that Jesus' instructions to keep quiet about his work (e.g. Mark 1: 44) were not spoken by him but were later apologetic devices of the Church to account for the failure of Jesus' contemporaries to acclaim him as Messiah. Wrede's theory was accepted in the next generation by the Form Critics, as a presupposition of their discipline, and also foreshadowed Redaction Criticism.

www.oxfordbiblicalstudies.com/article/opr/t94/e2063

Seguir llegint el text

La teoria de Wrede
vista per Minette de Tillesse

Va ser llavors quan -hélas- W. Wrede capgirà d'un sol cop tota aquesta construcció dificultosament construïda i estableix les bases d'una nova exegesi. Un llibre amb fort ressò, publicat el 1901 (Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, zugleich ein Beítrag zum Verständnis des Markusevangeliums), afirmava que Marc no és l'intèrpret ingènuu de Pere que ens imaginàvem, sinó un teòleg desenvolupant sistemàticament una tesi prefabricada. El vel de secret en què que Jesús s'envolta no era més que un subterfugi. L'Església primitiva intenta així tancar la bretxa entre la seva fe pasqual i el Jesús "històric". Jesús (òbviament!) no va ser mai conscient de ser el Messies. Ell, doncs "per tant" no n'en ha parlat. Per explicar aquest desacord entre els records de la vida "real" de Jesús i el culte al Senyor ressuscitat, l'Església primitiva va inventar el secret messiànic: si Jesús mai va parlar de la seva dignitat messiànica en el seu ministeri, és perquè volia diferir la seva divulgació fins a la seva resurrecció (veure Mc IX, 9).

La tesi de Wrede va aixecar una tempesta. Per alguns, un escàndol.. Però el cop havia encertat. El seu valor rau en la clara distinció entre l'activitat històrica de Jesús i la fe de l'Església. El "secret messiànic" no és més que un esquema teològic que serveix de marc a tot el conjunt de l'evangeli de Marc. Wrede creu que ha trobat el punt exacte on la fe (el "mite") se superposa a la "història". Simplement, després de tot, només cal eliminar aquest marc artificial i dogmàtic per recuperar l'autèntic Jesús.

El llibre demolidor de Wrede va donar cos real al "secret messiànic" de sant Marc. En primer lloc, va mostrar la importància sense precedents d'aquest tema per a la comprensió d'aquest evangeli. Només ell pot donar raó de la intenció oculta i de la veritable perspectiva de l'autor sagrat.

Fins llavors, els investigadors s'acontentaven en explicar cada cas en particular, invocant de vegades la preocupació pedagògica de Jesús revelant poc a poc el misteri de la seva persona, de vegades la seva voluntat de distingir clarament la seva missió de salvació de les especulacions messiàniques dels seus contemporanis, de vegades fins i tot la seva por de comprometre's davant les autoritats romanes, etc.

A totes aquestes explicacions parcials Wrede sosté que cap d'ells no respon a tot el conjunt del problema ..

Wrede fou el primer en donar una visió general de tot el tema del secret messiànic, amb les seves múltiples implicacions i incidències, i mostra que prové d'una única intenció de l'evangelista. Per tant, és necessari trobar, no deu solucions específiques per explicar cada cas, sinó una única solució que faci justícia a tots els casos individuals.

Als ulls d'Wrede, una solució -la pròpia, és clar - explica adequadament tots els passatges de Marc. Per percebre-ho, és important en primer lloc plantejar la pregunta correcta. No cal preguntar-se per què Jesús va amagar voluntàriament la seva dignitat messiànica, sinó per què Marc va presentar així les coses. En altres paraules, hom no ha de situar-se immediatament en el terreny històric, sinó sondejar en primer lloc el camp literari.

C'est alors -hélas- que W. Wrede renverse d'une seule poussée toute cette construction péniblement édifiée et pose le fondement d'une exégese nouvelle. Un livre à grand retentissement, paru en 1901 (Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, zugleich ein Beítrag zum Verständnis des Markusevangeliums), affirme en effet que Marc n'est pas le naïf interprète de Pierre que l'on s'imaginait, mais un théologien développant systématiquement une thèse préfabriquée. Le voile de secret dont s'enveloppe Jésus n'est qu'un subterfuge. L'Église primitive s'efforce de colmater ainsi l'écart: existant entre sa foi pascale et le jésus « historique ». Jésus n'a (évidemment!) jamais eu conscience d’être le Messie. Il n'en a «donc» jamais parlé. Pour expliquer ce désaccord entre les souvenirs de la vie «réelle» de Jésus et le culte du Seigneur ressuscité, l'Église primitive a inventé le secret messianique : si Jésus n'a jamais parlé de sa dignité messianique au cours de son ministère, c'est qu'il voulait en différer la divulgation jusqu’à sa résurrection (voir Mc IX, 9).

La thèse de Wrede souleva une tempête. On cria au scandale. Mais le coup avait porté. Sa valeur résidait dans la distinction claire établie entre l'activité historique de Jésus et la foi de l'Église. Le «secret messianique» n'est qu'un schéma théologique servant de cadre á tout l'évangile de Marc. Wrede croit avoir trouvé le point précis où la foi (le «mythe») se superpose à l'«histoire». Il suffit, somme toute, d'enlever ce cadre artificiel et dogmatique pour retrouver le Jésus authentique.

Le livre fracassant de Wrede a donné véritablement corps au «secret messianique» en saint Marc. Le premier, il a montré l'importance hors de pair de ce thème pour la compréhension de cet évangile. Seul, il peut rendre compte de l'intention cachée et de la perspective vraie de l'auteur sacré.

Jusque là, on s'était contenté d'expliquer chaque cas en particulier, invoquant tantôt le souci pédagogique de Jésus ne révélant que progressivement le mystère de sa personne, tantôt sa volonté de distinguer nettement sa mission de salut des spéculations messianiques contemporaines, tantôt encore sa crainte de se compromettre devant les autorités romaines, etc.

A toutes ces explications partielles Wrede objecte qu'aucune d'entre elles ne répond à l'ensemble du problème..

Wrede, le premier, donne une vue d'ensemble de tout le thème du secret messianique, avec ses multiples implications et incidences, et montre qu'il relève d'une intention unique de l’évangéliste. Il importe donc de trouver, non pas dix solutions particulières pour expliquer chaque cas, mais la solution unique qui fait justice de tous les cas particuliers.

Aux yeux de Wrede, une seule solution -la sienne, évidemment!- explique adéquatement tous les passages de Marc. Pour la percevoir, il importe en tout premier lieu de poser correctement la question. Il en faut pas se demander pourquoi Jésus a volontairement caché sa dignité messianique, mais pourquoi Marc a présenté ainsi les choses. En d'autres mots, il ne faut pas d'emblée se placer sur le terrain historique, mais sonder d'abord le champ littéraire.

G. Minette de Tillesse
Le secret messianique dans l'évangile de Marc
Les Éditions du Cerf, 1968

Seguir llegint el text

La teoria de Wrede
vista per D.G. James Dunn

En aquellos momentos, a finales del siglo XIX, la conclusión de Strauss de que en el cuarto evangelio el Jesús de la historia ya había desaparecido tras el Cristo de la fe, se había granjeado el consenso generalizado. Y William Wrede simplemente completó el círculo al insistir en que los evangelios sinópticos (incluido el más temprano de ellos, el de Marcos) eran productos de la fe. El "secreto mesiánico" de Marcos, que da coherencia al evangelio, había sido ideado en el proceso de composición de la vida de Jesús por parte de dicho evangelista.

La conclusión de Wrede acabó teniendo una importancia y una influencia realmente sorprendente durante el siglo XX. En palabras de Norman Perrin, la Wredestrasse ("calle de Wrede") se había convertido en la Hauptstrasse ("calle principal"): en efecto, hizo que los evangelios, cada uno de los cuatro evangelios canónicos, se contemplasen como productos de la fe. Garantizó, por tanto, que el punto de partida para el estudio de cualquier pasaje evangélico fuese siempre la asunción de que tal pasaje expresaba la teología del evangelista en cuestión. En consecuencia, ya no era posible plantear que el pasaje permitía vislumbrar la comprensión que Jesús tenía de su propia misión.

Seguir llegint el text