Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
pedro (24K)
DE QUÈ VAN PARLAR,
AQUELLS 15 DIES,
PERE I PAU?

Van parlar de la institució de l'eucaristia?

pablo (24K)

Deixem de banda els problemes de cronologia de les cartes de Pau als Gàlates i als Corintis (Primera carta).

Pau escrivia als Gàlates en el capítol primer:

11 Germans, vull que ho sapigueu: l'evangeli que us vaig anunciar
no ve dels homes;
Gnwri,zw ga.r u`mi/n( avdelfoi,( to. euvagge,lion to. euvaggelisqe.n u`pV evmou/
o[ti ouvk e;stin kata. a;nqrwpon\
12 jo no el vaig rebre ni aprendre de cap home,
sinó per una revelació de Jesús, el Messies.
ouvde. ga.r evgw. para. avnqrw,pou pare,labon auvto,
ou;te evdida,cqhn avlla. di avpokalu,yewj VIhsou/ Cristou/
13 Vosaltres ja heu sentit parlar de com em comportava quan era en el judaisme:
perseguia amb fúria l'Església de Déu
i la volia destruir;
VHkou,sate ga.r th.n evmh.n avnastrofh,n pote evn tw/| VIoudai?smw/|(
o[ti kaqV u`perbolh.n evdi,wkon th.n evkklhsi,an tou/ qeou/
kai. evpo,rqoun auvth,n(
14 i progresaba en el judaisme sobrepassant molts companys de la meva edat,
ja que era molt zelós de les tradicions dels meus pares.
kai. proe,kopton evn tw/| VIoudai?smw/| u`pe.r pollou.j sunhlikiw,taj evn tw/| ge,nei mou(
perissote,rwj zhlwth.j u`pa,rcwn tw/n patrikw/n mou parado,sewn
15 Quan li semblà bé Déu, que em va escollir des de les entranyes de la mare
i em va cridar per la seva gràcia,
o[te de. euvdo,khsen Îo` qeo.jÐ o` avfori,saj me evk koili,aj mhtro,j mou
kai. kale,saj dia. th/j ca,ritoj auvtou/
16 em va revelar el seu Fill perquè jo l'anunciés als pagans.
Tot seguit, sense fer cas de consideracions humanes,
avpokalu,yai to.n ui`o.n auvtou/ evn evmoi.( i[na euvaggeli,zwmai auvto.n evn toi/j e;qnesin(
euvqe,wj ouv prosaneqe,mhn sarki. kai. ai[mati(
17 i sense pujar a Jerusalem a trobar els qui eren apòstols abans que jo,
me'n vaig anar a l'Aràbia, i després vaig tornar a Damasc.
ouvde. avnh/lqon eivj ~Ieroso,luma pro.j tou.j pro. evmou/ avposto,louj(
avlla. avph/lqon eivj VArabi,an kai. pa,lin u`pe,streya eivj Damasko,nÅ
18 Més tard, al cap de tres anys, vaig pujar a Jerusalem per conèixer Cefes,
i vaig passar quinze dies amb ell.
:Epeita meta. e;th tri,a avnh/lqon eivj ~Ieroso,luma i`storh/sai Khfa/n
kai. evpe,meina pro.j auvto.n h`me,raj dekape,nte(
19 Dels altres apòstols no en vaig veure cap,
fora de Jaume, el germà del Senyor.
e[teron de. tw/n avposto,lwn ouvk ei=don
eiv mh. VIa,kwbon to.n avdelfo.n tou/ kuri,ouÅ

De què van parlar?

Es va interessar Pau per saber com havien estat els darrers dies de Jesús? Li va ensenyar Pere aquella "gran sala a dalt preparada amb estores i coixins"?

Mc 14, 15 dalt la casa una sala gran, parada amb estores i coixins.
avnw.geon me,ga evstrwme,non e[toimon\
Lc 22, 12 dalt la casa una sala gran amb estores i coixins.
avnw,geon me,ga evstrwme,non\

Li va preguntar Pau com Judes l'havia pogut arribar a trair? Li explicaria Pere el que Jesús havia fet amb el pa i amb la copa?

Pau dirà a la Primera Carta als Corintis (11, 23):

GNT VEgw. ga.r pare,labon avpo. tou/ kuri,ou( o] kai. pare,dwka u`mi/n(
o[ti o` ku,rioj VIhsou/j evn th/| nukti. h-| paredi,deto e;laben a;rton
VUL Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis
quoniam Dominus Iesus in qua nocte tradebatur accepit panem...
RVA (1569) Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido:
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan...
KJV (1611) For I have received of the Lord that which also I delivered unto you,
That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread...
LSG (1871) Car j 'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné;
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain...
MM1 (1926) Jo, en efecte, he rebut del Senyor ço que precisament us he transmès:
que el Senyor Jesús,la nit en què era lliurat, prengué pa...
FBC (1928) Car jo vaig rebre del Senyor el que així mateix us he transmès, br>que el Senyor Jesús, la nit en què era traït, prengué pa...
N-C (1947) Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido,
que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan...
FBJ (1955) Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis:
le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain...
MM2 (1961) Jo, efectivament, vaig rebre del Senyor la mateixa tradició que us he transmès:
que el Senyor Jesús, la nit que havia de ser lliurat, prengué pa...
TOB (1975) En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis:
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain...
NBE (1975) Porque lo mismo que yo recibí y que venía del Señor os lo transmití a vosotros: que el Señor Jesús, la noche en que iban a entregarlo, cogió un pan...
BCI (1993) La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor.
Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa...

Afirma Pau que el que ell ha transmès ho havia rebut directament del Senyor? La major part de les traduccions anirien en aquest sentit. I així quedaria exclòs que Pere li hagués parlat d'una institució de l'eucaristia feta per Jesús i Pere no li'n va parlar perquè aquesta institució de l'eucaristia no havia tingut lloc.

Els habituals visitants d'aquesta pàgina -sobretot els que van seguir la meva "Catequesi eucarística"- recordaran que no és la primera vegada que es troben amb aquesta possible suposició:

Un Darrer Sopar
...que el "darrer sopar" dels nostres menjadors és una representació més d'allò que les pintures rupestres de les nostres coves prehistòriques ja ens volien dir.
altamira3 (8K)

I l'eucaristia?

Tampoc no la podem atribuir a Jesús. Com que era jueu, resta totalment exclòs que durant l'últim sopar un jueu com Jesús hagués donat pa als seus deixebles dient: "Això és el meu cos que serà lliurat per vosaltres", ni que hagués pres el calze dient: "Això és la meva sang".

Ampliar el tema

Y cuando dijo : "Ésta es mi carne..."

La cita que usted menciona, según el capítulo 14 del evangelio de Marcos, probablemente no la haya dicho jamás Jesús. Se trata de cuestiones "históricas" que es legítimo plantearse y a las que sólo se puede responder de una manera hipotética. Que Jesús haya organizado una cena pascual tal y como se relata, se puede refutar con el simple hecho de que los días anteriores a su muerte era, en cierto sentido, un perseguido que no podía entrar ya en el Templo. Es totalmente inverosímil que haya querido establecer una institución o un sacramento en oposición a la religión de su pueblo. En otros términos, es altamente problemático pensar que la última cena pueda entenderse como un hecho histórico a la manera de la teología dogmática de la Iglesia.

Ampliar el tema

A finals del segle I hi havia alguns cristians de Siria (meridional?) que celebraven una eucaristia del pa i del vi sense el menor vestigi de banquet pasqual, de Darrer Sopar i sense cap simbolisme que -directament o indirecta- fes menció de la Passió.
És molt difícil que aquest grup de cristians tinguessin coneixement de tots aquest elements i haguessin decidit ometre'ls. Cal, doncs, pensar que aquest elements no eren coneguts des d'un principi per tothom i que no procedien, per tant, d'una institució solemne, formal i definitiva del mateix Jesús

Ampliar el tema

Potser la Nueva Biblia Española (1975) s'adonà d'aquest problema i va fer un gir a la traducció: Pau hauria rebut una tradició sobre la institució de l'eucaristia i aquesta tradició es fonamentava en fets del Senyor. Aquesta manera de traduir seria seguida més tard per la Bíblia Catalana Interconfessional (1993).

Tenim també el fet que Pau no coneix la figura de "Judes".

Judes, un traïdor?
Qui va entregar Jesús?

Sabia Pau que, per aquella època, hi havia seguidors de Jesús que el recordaven, també en un àpat, donant gràcies d'una altra manera?

Sabia Pau que aquests altres seguidors de Jesús no sabien res d'un "meu cos, lliurat per vosaltres" ni d'una copa com "nova aliança en la meva sang".

Altres seguidors de Jesús
L'eucaristia de la Didajé

A manera de sermó:
Una eucaristia sense sang
i sense rituals d'antropofagia

*      *      *

He aprofitat per completar el text grec de la doble pregària eucarística de la Didach, o Doctrina dels (Dotze) Apòstols.

Veure el doble text grec
(en format .pdf)

I, mirant el grec, he trobat un cert paral·lelisme entre una frase de la pregària del capítol X i el famós verset 14 del Pròleg de l'Evangeli de Joan.

Cap. X Jn 1, 14
Et donem gràcies, Pare sant,
Euvcaristou/me,n soi,( pa,ter a`gie(
   
pel teu sant Nom;
u`per tou/ a`gi,ou ovno,mato,j sou(
La Paraula (que estava en Déu)
Kai. o` lo,goj [h=n pro.j to.n qeo,n]
Que vas fer habitar en els nostres cors
Ou- kateskh,nwsaj evn tai/j kardi,aij h`mw/n
i ha habitat entre nosaltres,
kai. evskh,nwsen evn h`mi/n

Si el Pròleg de l'Evangeli de Joan s'hagués quedat aquí ens hagués evitat molts problemes i hagués evitat moltes fogueres. Però el Pròleg va intercalar una frase:

Cap. X Jn 1, 14
Et donem gràcies, Pare sant,
Euvcaristou/me,n soi,( pa,ter a`gie(
   
pel teu sant Nom;
u`per tou/ a`gi,ou ovno,mato,j sou(
La Paraula (que estava en Déu)
Kai. o` lo,goj [h=n pro.j to.n qeo,n]
    
    
Es va fer carn
sa.rx evge,neto
Que vas fer habitar en els nostres cors
Ou- kateskh,nwsaj evn tai/j kardi,aij h`mw/n
i ha habitat entre nosaltres,
kai. evskh,nwsen evn h`mi/n

La primera pregunta que caldria fer és quina era la intenció de l'autor del Pròleg en afirmar el "sa.rx evge,neto". ¿Seguia utilitzant un llenguatge metafòric? ¿Sabia distingir entre una "personificació" i una "hipòstasi"?

L'error del déu encarnat:
Confondre una "personificació"
amb una "hipòstasi".

Seguint a Roger Haight

Era conscient l'autor del Pròleg que, amb aquestes dues paraules ("sa.rx evge,neto"), ultrapassava una "línia vermella" del monoteisme jueu? Era conscient que obria una temàtica que seria "la responsable en gran medida de los problemas más serios del pensamiento cristológico y trinitario"?. Era conscient que, amb aquestes dues paraules ("sa.rx evge,neto"), donava el tret de sortida al "problema de un segundo dios"?

Les frases en cursiva estan extretes d'en Roger Haight

Podeu fer un "exercici de repetició" seguint la "pedagogia ignasiana":

¿I PER QUÈ HEM DE CREURE EN UN DÉU ENCARNAT? (abril 2015)
Si ni a les cartes de Pau, ni en el Document Q, ni en l'evangeli de Marc, ni en els evangelis de Lluc i Mateu, no existeix una creença en un Déu encarnat?
TRES PREGUNTES A AURELIUS AUGUSTINUS HIPPONENSIS (maig 2015)
El sant Agustí, bisbe d'Hipona
¿Què és el que el senyor bisbe d'Hipona ja havia llegit en els llibres dels neoplatònics?
EL REREFONS DE LA PARAULA ENCARNADA (juny 2015)
A les escriptures hebrees i a la literatura del judaisme-hel·lenístic pre-cristià
¿En quina mesura els primers lectors del pròleg de Joan identificarien la Paraula amb una hipòstasi divina, amb un ésser intermediari entre Déu i els homes?
"I LA PARAULA ES VA FER CARN". QUIN ÉS L' ABANS  I EL  DESPRÉS  D'AQUESTA FRASE? (octubre 2015)
El pensament sobre la Paraula en els escrits neotestamentaris
De Jesús com "contingut de la paraula" a Jesús com "la Paraula encarnada"
EL POEMA SOBRE LA LA PARAULA (novembre 2015)
Mai tan poques paraules "enredaren" tanta gent
Existeix en els escrits del Nou Testament una identificació de Jesús de Natzaret com la Paraula de Déu? Aquesta identificació implica una afirmació de la pre-existència d'aquest Jesús de Natzaret?

Ja teniu prou lectura per les vostres vacances "a primera línia de mar", d'aquest mar inmens...

I potser Alfredo Fierro té raó:

Pese a la certeza de que Jesús fue ejecutado, es imposible cerciorarse del modo concreto en que eso sucedió: no necesariamente según lo cuentan los evangelios.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
18 juliol 2019
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)