Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
<
EL "PARENOSTRE"
DE JESÚS I ELS SEUS

NO EL NOSTRE "PARENOSTRE"

És el tercer "sermó" o catequesi sobre el parenostre de Jesús i els seus, no sobre el nostre parenostre. Ja has llegit els dos primers?
I. Què reivindicava Jesús i els seus?
II. Quin pa? El de cada dia? El de demà?

III. Perdonar pecats? Perdonar diners?

A finals dels anys 80, si ho recordeu, en el món de parla castellana es va canviar el "Parenostre".

La versió unificada de la llengüa espanyola fou promulgada per la Congregació per al Culte Diví el 16 de juliol de 1987.

També recordareu que, a voltants dels anys 80, hi havia, a partir dels països del Tercer Món, una forta reivindicació: el perdó del deute extern. Aquesta reivindicació era expressada per uns quants milions de persones, a Llatinoamèrica, en castellà. Eren temps també de la Teologia de l'Alliberament.

Els canvis que des de Roma es van fer en el "Parenostre", tenien alguna cosa a veure amb aquesta situació social, econòmica i política? Tenia por Roma que alguns poguessin relacionar allò que es demanava a les esglésies i allò que es reivindicava per places i carrers?

Aquests canvis de Roma podien modificar -pot ser- el nostre "Parenostre", però no podien modificar de cap manera el "Parenostre" de Jesús i els seus.

Comencem fent una mirada als evangelis, a les dues versions que tenim del Parenostre, una a l'evangeli de Mateu i l'altra a l'evangeli de Lluc.

Mt 6, 12 Lc 11, 4
Perdona'ns
kai. a;fej h`mi/n
les nostres ofenses,
ta. ovfeilh,mata h`mw/n(
els nostres pecats
ta.j a`marti,aj h`mw/n(
així com també nosaltres hem perdonat
w`j kai. h`mei/j avfh,kamen
que també nosaltres perdonem
kai. ga.r auvtoi. avfi,omen
els nostres deutors
toi/j ovfeile,taij h`mw/n\
tots els qui ens han ofès
panti. ovfei,lonti h`mi/n

Recordeu:
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors:

Mozilla Firefox,

GoogleChrome...

La primera línia és igual a tots dos, i el verb utilitzat en grec pot tenir diversos significats segons el seu context, però aquí, pel que segueix, no cal discutir massa i ja està bé la traducció de "perdonar".

La darrera paraula d'aquesta línia, si ens hi fixem una mica, la trobem -canviant alguna lletra- a les quatre línies, i també a les anteriors i a les dos últimes.

A la segona línea tenim el problema. La traducció catalana és diferent ja que el text grec és diferent. (Crec que es pot dir que gairebé totes les traduccions mantenen aquesta diferència).

ta. ovfeilh,mata ta.j a`marti,aj
Vulgata debita peccata
Fundació Bíblica Catalana (1932) deutes culpes
Bíblia Catalana Interconfessional (1993) ofenses pecats
Bíblia Monjos de Montserrat (1961) culpes pecats
Nacar-Colunga (1947) deudas deudas
Nueva Biblia Española (1975) deudas pecados
Reina-Valera (1995) deudas pecados
La Biblia Latinoamericana (1972) deudas pecados
Bible de Jérusalem (1955) dettes péchés
Traduction oecuménique de la Bible (TOB) (1988) torts péchés
King James (1611 /1769) debts sins
New American Standard Bible (1995) debts sins

Es tracta de deutes econòmics o es tracta de pecats?

La paraula grega utilitzada per Mateu (ta. ovfeilh,mata) i els seus derivats té un ampli sentit de "deute" econòmic. És la que surt a la paràbola de Lluc (16, 1-12) de l'administrador corrupte o espavilat

16, 5 kai. proskalesa,menoj e[na e[kaston tw/n creofeiletw/n tou/ kuri,ou e`autou/ e;legen tw/| prw,tw|( Po,son ovfei,leij tw/| kuri,w| mouÈ
Llavors va cridar un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. Al primer li digué: "Quant deus al meu amo?"
16, 7 e;peita e`te,rw| ei=pen( Su. de. po,son ovfei,leijÈ o` de. ei=pen( ~Ekato.n ko,rouj si,touÅ le,gei auvtw/|( De,xai sou ta. gra,mmata kai. gra,yon ovgdoh,kontaÅ
A un altre li digué: "I tu, quant deus?" Li respongué: "Cent sacs de blat." Ell li diu: "Aquí tens el teu rebut. Escriu-ne un que digui vuitanta."

...o a la paràbola (que només està a Mateu, 18, 23ss) de l'oficial que havent-li el rei perdonat un deute de deu mil talents no tingué misericòrdia amb qui tant sols li devia cent denaris.

18, 24 avrxame,nou de. auvtou/ sunai,rein proshne,cqh auvtw/| ei-j ovfeile,thj muri,wn tala,ntwnÅ
Tot just havia començat, quan li'n van portar un que li devia deu mil talents.
18, 28 evxelqw.n de. o` dou/loj evkei/noj eu-ren e[na tw/n sundou,lwn auvtou/( o]j w;feilen auvtw/| e`kato.n dhna,ria( kai. krath,saj auvto.n e;pnigen le,gwn( VApo,doj ei; ti ovfei,leijÅ
Quan aquell home sortia, va trobar un dels seus companys que tan sols li devia cent denaris. L'agafà i l'escanyava dient: "Paga'm el que em deus."
18, 30 o` de. ouvk h;qelen avlla. avpelqw.n e;balen auvto.n eivj fulakh.n e[wj avpodw/| to. ovfeilo,menonÅ
Però ell s'hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagués el deute
18, 32 to,te proskalesa,menoj auvto.n o` ku,rioj auvtou/ le,gei auvtw/|( Dou/le ponhre,( pa/san th.n ovfeilh.n evkei,nhn avfh/ka, soi( evpei. pareka,lesa,j me\
Ell va fer cridar aquell home i li digué: "Servidor dolent, quan vas suplicar-me, et vaig perdonar tot aquell deute.
18, 34 kai. ovrgisqei.j o` ku,rioj auvtou/ pare,dwken auvto.n toi/j basanistai/j e[wj ou- avpodw/| pa/n to. ovfeilo,menonÅ
I, indignat, el va posar en mans dels botxins perquè el torturessin fins que hagués pagat tot el deute.

A vegades, en el Nou Testament, fins i tot a Mateu, pot tenir el sentit d'ofensa moral.

La paraula grega utilitzada per Lluc (ta.j a`marti,aj) té un clar sentit de culpa moral, de pecat i és una paraula molt estimada per Lluc. Ja us vaig dir un dia, al comentar la paràbola del Fill pròdig, que Lluc -l'evangelista de la misericòrdia i del perdó de Déu- era una fàbrica de fer pecadors.

Al parecer, Lucas sentía que la metáfora "deudas/deudores" (ta. ovfeilh,mata / toi/j ovfeile,taij) por "pecados/pecadores" no iba a ser inmediatamente inteligible para sus lectores de lengua griega. Por eso llega a un compromiso con su tradición sustituyendo "deudas" por "pecados" (ta.j a`marti,aj) en la primera mitad de su petición y conservando "deudores (ovfei,lonti) en la segunda mitad. Seguramente pensó que el claro término teológico "pecado" arrojaría luz sobre la metáfora situada a continuación. Lucas, el teólogo de la salvación universal y del perdón personal, universaliza y personaliza la segunda parte de la petición al especificar "todos nuestros deudores". La forma de presente del verbo "perdonar" (avfi,omen) de la segunda parte podría ser la aclaración lucana del difícil aoristo (avfh,kamen) contenido en la versión de Mateo, aunque también cabe la posibilidad de que sea un intento independiente de dar al pretérito perfecto arameo un sentido de presente. En cualquier caso, como hemos señalado, el presente concuerda con el interés primordial de Lucas por una existencia cristiana vivida de continuo en este mundo.

John P. Meier
Un judío marginal
II/I, pág. 429, nota 9

La hipòtesis és que el "parenostre" pertany al Document Q, un evangeli que tindria el seu origen en comunitats palestines-aramees de la Galilea, i que va existir com un text escrit en grec, el qual fou utilitzat per Mateu i Lluc quan aquests van escriure els seus evangelis. El van copiar, però, reservant-se sempre, l'un i l'altre, la seva llibertat per introduir canvis.

Ja sabeu que el suposat Document Q no existeix, però alguns han intentat reconstruir-lo a partir dels evangelis de Mateu i Lluc, havent estudiat abans com Mateu i Lluc han anat modificant l'evangeli de Marc, que era l'altre document que tenien sobre la taula. Els estudiosos ens dirien que Mateu conserva el sentit original del Document Q i que ha estat Lluc qui ha canviat la seva expressió. Aquest, a més a més de la seva preocupació pel pecat i pel perdó, podia pensar que el seu públic, més aviat de procedència gentil, no entendria massa això de "perdonar els deutes". Els catalans seríem una part d'aquest públic de Lluc: nosaltres no volem barrejar l'evangeli amb l'economia i, per això, sempre hem resat "perdoneu-nos les nostres culpes".

Però aquella gent de Q ho barrejava tot: de fet, ja ho trobaven barrejat a les normes que suposadament Jahvé havia donat a Moisès. Prestar sense interès era una obligació moral:

Dt 15, 7-8 Quan hi hagi un pobre entre els teus germans... obre-li la mà i presta-li generosament tot el que li faci falta

...i també era obligatori la condonació del deute quan arribava l'any setè, l'any sabàtic:

Dt 15, 1-3 Quan, cada set anys, es proclami la condonació dels deutes en honor del Senyor, tothom qui hagi fet un préstec a un altre israelita, un germà seu, li perdonarà el deute i no l'hi reclamarà més... Allò que hagis prestat al teu germà, perdona-li-ho.

Obligació de prestar i obligació de perdonar els deutes cada set anys eren normes de l'Aliança, normes per mantenir la cohesió social del poble: que ningú es fes ric a costa dels pobres. Ara no és el moment de discutir si aquestes normes eren paper mullat o no, o de voler saber quin grau de compliment tenien en temps de Jesús.

Si avui les hipoteques són un problema social greu, tenim elements suficients per poder afirmar que en temps de Jesús el problema dels deutes i de no poder pagar-los n'era un de molt gran a les comunitats camperoles de la Galilea sota el domini d'Herodes. Algunes de les paràboles de Jesús reflecteixen aquesta situació.

Una altra prova de que els deutes eren un greu problema social d'aquell temps la tenim en el fet simptomàtic de la crema dels arxius. A finals dels anys seixanta, uns trenta anys després de la mort de Jesús, a principis de la guerra dels jueus contra els romans, que al mateix temps és una revolució social contra la rica aristocràcia jueva col·laboradora dels romans, les forces rebels -en gran part procedents del camp com a conseqüència de la política de "terra cremada" de Vespasià- cremen a Jerusalem els arxius a on es guardaven els documents sobre els préstecs i "així -ens diu Flavi Josep- impedir que es cobressin els deutes amb l'esperança que la gent endeutada s'unissin a ells i els pobres es rebel·lessin contra els rics impunement". (BJ II, 427).

Nosaltres podem seguir resant "a la catalana" el nostre Pare nostre, mantenint-lo ben allunyat de les nostres butxaques, pensant en "pecats" i no en "diners", disposats a "perdonar ofenses" però no a "perdonar deutes", però és possible -i a mi m'agradaria que així fos- que el "Pare nostre de Jesús i els seus" reivindiqués "de pressa i de seguida" (com deia el Quaddish) allò mateix que reivindicaven de diverses maneres els empobrits del seu poble.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
30 juny 2012
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Teologia Indígena           Catequesi nadalenca          Catequesi eucarística          Coses de jesuïtes
Amb el pretext d'una enquesta           Spong el bisbe episcopalià           Altres temes

La crema dels arxius

Al día siguiente era la fiesta de la Xiloforia, en la que era costumbre que todos llevaran leña al altar para que el fuego, que siempre tiene que estar encendido, no le faltara nunca combustible. Durante esta celebración los que ocupaban el Templo impidieron el acceso al culto a sus adversarios y cobraron nuevas fuerzas para continuar sus ataques, cuando se incorporaron a ellos muchos sicarios que se habían infiltrado entre el pueblo llano, pues este era el nombre que se daba a los bandidos que llevaban escondidos puñales en los pliegues de su ropa.

Las fuerzas del rey fueron vencidas por el número y la audacia de los rebeldes y se vieron obligados a retirarse de la Ciudad Alta. Entonces los otros se precipitaron sobre la casa del sumo sacerdote Ananías y el palacio de Agripa y Berenice y les prendieron fuego.

A continuación incendiaron los archivos para hacer desaparecer los contratos de los préstamos y así impedir que se cobrasen las deudas. De esta forma se uniría a ellos la gente endeudada y los pobres se levantarían contra los ricos impunemente. Como los que hallaban al cargo de la oficina de los archivos habían huido, quemaron el lugar.

Cuando acabaron con los puntos neurálgicos de la ciudad, se dirigieron contra sus enemigos. Entonces, algunos de los poderosos y de los sumos sacerdotes se escondieron en galerías subterráneas, y otros huyeron con los soldados del rey al palacio situado más arriba y cerraron inmediatamente sus puertas. Con ellos estaba el sumo sacerdote Ananías y los que habían ido como embajadores ante Agripa. Entonces los amotinados,. contentos con su victoria y con lo que habían incendiado, pusieron fin a sus hostilidades.

Flavio Josefo
La Guerra de los Judíos
L. II, 425-429
Editorial Gredos

Seguiràs llegint el text