Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
JESÚS DE NATZARET ¿ES PODIA CASAR?
¿FOU CONSIDERAT UN "MAMZER", UN FILL IL·LEGÍTIM?

A la meva catequesi nadalenca, que vaig anar publicant al llarg de l'any 2000, hi havia un capítol dedicat als dubtes de Josep, Els dubtes d'un home just, i en un capítol posterior intentava respondre a la pregunta de Jesús, un fill il·legítim?

En aquell temps jo encara desconeixia la paraula manzer i el què volia significar.

Una senyora protestant, de l'Església Reformada de França, amb qui mantenia correspondència per internet, em va dir sorpresa:

En este tema de "Las dudas de José" Ud. busca la ayuda de diversos exegetas y profesores del Nuevo Testamento, todos ellos de gran reputación. Pero -con gran sorpresa por mi parte- ninguno de ellos le sugiere que vaya a mirar la legislación judía sobre estos temas de matrimonio y de parentesco.

I m'animava a anar al Talmud, encara que ella ja sabia que no estava, ni molt menys, escrit en temps de Jesús, però gran part del seu contingut preexistia en forma de "llei oral" des de feia més de mil anys.

talmud_01 (3K)

Podem descriure el Talmud com una antiga enciclopèdia de l'espiritualitat i del saber, estenent-se a temes d'ètica, d'història, de lleis, de biologia, de mística… Ha estat escrit a partir de finals del segle II, però la major part del seu contingut existia ja sota la forma de la llei oral des de feia més de 1000 anys. El Talmud escrit representa més de 50 volúmens de comentaris bíblics, escrits en hebreu i en arameu i classificats per temes.

Jo resumia -i potser no del tot exactament- les seves explicacions en aquests punts:

 • el matrimoni és un deure i un contracte
 • malgrat ser un deure, hi ha situacions en què el matrimoni està prohibit
 • a prostitutes i bastards (mamzer) ñes estava prohibit el matrimoni (o, almenys, el "casar-se de blanc")
 • el fill de pare desconegur era un bastard (mamzer): només es podia casar (potser seria millor dir "ajuntar-se") amb gent descalssada
 • un jueu solter a l'edat de trenta anys volia dir que no es podia casar

Aquest resum (un mamzer no es podia casar) em va permetre l'any 2002, en el marc dels Exercicis de Lamiarrita, posar als participants aquesta pregunta: I si Jesús no va fer una opció pel celibat?

Aquesta pregunta va causar una certa inquietud entre els participants -elles i ells- majoritàriament cèlibes. I "per opció", pensant-se seguir l'estil de vida de Jesús de Natzaret.

Aquesta inquietud va obligar al "predicador de torn", en José Luis Sicre, en aquell temps President de l'Asociación Bíblica Española, a intentar "posar els punts sobre les i".

Pot anar bé ara, seguint la pedagogia ignasiana, fer un exercici de repetició i tornar a llegir:

¿Y si Jesús no hizo una opción por el celibato?
Carta a José Luis Sicre

Ja advertia que...

talmud_02 (4K)

...todo eso no lo tengo sabido, y que me gustaría tener tiempo (el saber no ocupa lugar, pero sí tiempo) para tener un poco claro lo que quiere decir Ketuboth, Temurah, Tosefta... Ni sé si es posible tener en nuestras manos, de la misma manera que tenemos La Nueva Biblia Española, el Talmud.

El Talmud, aquesta eina imprescindible per al coneixement de la vida de Jesús i dels seus, que els catòlics hem cremat repetides vegades i que la manteníem ben guardada en el Índex de Llibres Prohibits.

Era necessari precisar, sobre textos, el concepte de "mamzer" (rzEm.m) i veure com els textos concretaven la prohibició de casar-se.

Mantinc la paraula "mamzer", ja que el seu contingut no és el mateix que "fill il·legítim" o "bastard" de les nostres llengües.

Després de tenir durant un cert temps aquest tema en "by stand" he représ el seu estudi a partir d'una pàgina web que em va ser indicada per un amic, una pàgina de wikipedia, l'article següent ("molt il·lustratiu i ben fet"), amb el títol de "mamzer" (http://en.wikipedia.org/wiki/Mamzer).

L'amic se sentia obligat a advertir-me: "De tota manera, cal anar amb molt de compte, perquè la legislació jueva sobre el tema és molts segles posterior al Nou Testament."

En principi no semblava que afegís molt al que ja sabia, però indicava els textos bíblics i talmúdics que calia tenir en compte. Comencem, doncs pel text bíblic, el del llibre del Deuteronomi (23, 2), recordant que escrivien de dreta a esquerra i sense vocals:

deut_heb_23 (2K)

Aquest text, passat a les diverses traduccions, queda de la següent manera:

La grega dels LXX ouvk eivseleu,setai evk po,rnhj eivj evkklhsi,an kuri,ou
La Vulgata non ingredietur mamzer hoc est de scorto natus in ecclesiam Domini usque ad decimam generationem
King James A bastard shall not enter into the congregation of the LORD; even to his tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD.
P. Scio de Miguel (1790) El bastardo, esto es, el que ha nacido de muger prostituida, no entrará en la Iglesia del Señor hasta la décima generación
Afegit en nota: "MS. 7. Forruesino. Aquí sólo se habla de los bastardos extranjeros. Tirrino. La Vulgata ha conservado la voz Hebrea, y añade su significado. Dios puso esta Ley, ya para que los Israelitas tuviesen en mucha estimación el ser del pueblo de Dios, ya porque la tuviesen mayor de mismo pueblo las naciones extranjeras. Bonfrer.
Nacar-Colunga El fruto de una unión ilícita no será admitido en la asamblea de Yahvé, ni aun en la décima generación entrará
Nueva Biblia Española No se admite en la asamblea del Señor ningún bastardo; no se admite en la asamblea del Señor hasta la décima generación.
Bible de Jérusalem Le Bâtard ne sera pas admis à l'assemblée de Yahvé; même ses descendants à la dixième génération ne seront pas admis à l'assemblée de Yahvé.
Afegit en nota: "Mot difficile. Il semble qu'il s'agisse d'une population mélée, resultant d'unions entre Hébreux et Philistins"
Fundació Bíblica Catalana (1929) No entrarà cap bord en la comunitat de Yahvé; ni la seva desena generació no entrarà a la comunitat de Yahvé.
Monjos de Montserrat (1928) Mamzer no entrarà a la congregació de Yahvé; ni la seva desena generació entrarà a la congregació de Yahvé
Afegit en nota: "Hem deixat intraduïda aquesta paraula de significació molt incerta. Alguns en fan un nom gentilici, com Moabita, etc; els més tradueixen per bord, aplicat, però, només al nat d'adulteri o d'incest."
Bíblia Catalana Interconfessional Un bastard no serà admès a la comunitat del Senyor. Ni tan sols la desena generació dels seus descendents no hi seran admesos.
Afegit en nota: "És dificil de precisar el sentit de la parula hebrea. És possible que es tracti dels fills nascuts de relacions prohibides per la Llei. Potser es refereix a fills nascuts del matrimoni d'un israelita amb una dona estrangera".

La paraula hebrea (rzEm.m) només torna a sortir a Zacaries 9, 6:

zac_heb_9 (2K)
i a Asdod s'hi instal·laran bastards.
Diu el Senyor: "Jo abatré l'orgull dels filisteus"

I a les traduccions agafa el sentit de "població amb barreja ètnica".

*      *      *

Passem ara al Talmud.

Qui és considerat com un mamzer?
La descendencia d'una unió amb un parent consanguini
la cohabitació amb el qual està prohibida.

Who is deemed to be a bastard?
The offspring of a union with any consanguineous relative
with whom cohabitation is forbidden.

Yebamoth 49
www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_49.html

El nascut d'un tal matrimoni il·legal és un mamzer.
Aquest és el cas quan un home comet un incest
amb qualsevol parenta que li està prohibida per la Llei

Any child born in such an illegal marriage is a bastard.
This is the case when a man committed incest
with any relative prohibited to him by the Holy Law

Kidushin 3, 12
www.sacred-texts.com/jud/etm/etm147.htm

El llistat d'aquestes relacions prohibides amb un parent consanguini es troba en el Levític (18, 6-18) i a les malediccions del Deuteronomi (27, 20.22.23). En el capítol 20 del Levític s'especifiquen els càstigs:

 • "tots dos seran condemnats a mort" (v. 10.11.12)
 • "seran cremats vius" (v. 14)
 • "seran exclosos en presència dels altres israelites" (v. 17)
 • "tots dos portaran el pes de la seva culpa" (v.19).

Però com aquest no seria el cas de Jesús, no cal que ens entretinguem amb les ulteriors disquisicions rabíniques.

Una altra relació sexual prohibida la trobem en el verset 20 del capítol 18 del Levític:

No jeguis amb la dona d'algú del teu poble d'Israel.
Quedaries impur.

I el càstig és ben clar a Lev 20,10:

Tant l'adúlter com l'adúltera seran condemnats a mort.

Una discussió rabínica en el Talmud és la prova de que un mamzer no era només el fill o filla de relacions incestuoses. El cas és el següent: Un home fa un viatge a terres llunyanes, més enllà del mar i la dona es queda a casa. Al cap d'un temps, aquesta se n'assabenta que el seu home és mort. I es torna a casar... Però si el primer marit apareix...

...aquesta dona.... ha de deixar tant l'un com l'altre...
i el nen nascut de l'un o de l'altre és un mamzer

...must… leave the one as well as the other
and the child begotten by the one husband or by the other is a bastard

Yebamoth 87
www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_87.html

Una tercera manera d'entrar a la categoria de "mamzer" era ser fill o filla d'un "mamzer"

Ni tan sols la desena generació dels seus descendents
no hi seran admesos (Dt 23, 2).

Els "mamzer" […] són exclosos [per casar-se amb una israelita]
i aquesta exclusió és per sempre, ja siguin homes o dones.

Bastards […] are ineligible [To marry the daughter of an Israelite], and their ineligibility is for all time, whether they be males or females.

Yebamoth 78
www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_78.html

Aquesta tercera manera tampoc és el cas de Jesús.

Cal, doncs, examinar mes acuradament el segon cas. ¿Era Jesús el fruit d'una relació adúltera? ¿Entre un home i una dona ja legalment casada?

El Levític no parla expressament del cas d'una noia verge unida per acord matrimonial amb un altre (pai/j parqe,noj memnhsteume,nh avndri.), la situació en la què -segons els evangelis de Mateu (1, 18) i de Lluc (2, 27)- es troba Maria, però sí que ho fa el Deuteronomi:

Si un home troba en una ciutat
una noia verge unida per acord matrimonial amb un altre
i jeu amb ella,
traieu-los tots dos fora de la ciutat
i apedregueu-los fins que morin.
La noia ha de morir perquè,
tot i ser dintre la ciutat,
no va cridar que l'ajudessin,
i l'home ha de morir
perquè va violar la dona d'un altre.
Extirpa la maldat d'enmig teu. (Dt 22, 23-24)

La condemna a mort (apedregueu-los fins que morin) és el mateix càstig que el Levític (20, 10) assenyala pel cas d'adulteri.

Quan ell cohabita amb ella, ningú discuteix que el nascut és d'ell,
Però la discussió era en el cas que una dona promesa quedés embarassada.
Rab opinava: "Tal nen és un mamzer".
Per contra, Samuel opinava: "Tal nen és un shethuki"
(trad. Lit: "silenciós"; un mamzer dubtós, de mare coneguda i de pare desconegut).

Where he cohabited with her, no one disputes that the child is regarded as his;
but the statement made was in the following form. Where a betrothed woman became pregnant,
Rab ruled: "Such a child is a bastard;"
and Samuel ruled: "The child is a shethuki".

Yebamoth 69
www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_69.html

Resumint:

 • Els mamzer són els nascuts d'una unió prohibida (home i dona no podien contreure matrimoni entre si) i penalitzada per la Llei.
 • El simple fet d'haver nascut fora de matrimoni no dóna la qualificació de mamzer.
 • Tampoc pot ser considerat mamzer si un dels pares no és israelita.
*      *      *

Restriccions pel matrimoni.

Les prohibicions d' "entrar a la assemblea del Senyor" del Deuteronomi van ser interpretades en el Talmud com prohibicions de casar-se un jueu "normal" amb aquesta classe de gent.

Així digué Samuel: "Li queda prohibit casar-se amb un mamzer"
I també digué Rabin, quan ell vingué de Palestina a Babilònia,
en nom del rabbí Johanan: "Li queda prohibit casar-se amb un mamzer"
I per què és anomenat "mamzer"?
Per la prohibició de casar-se amb la filla d'un israelita.

Thus said Samuel, 'He is forbidden to marry a bastard'.
And so said Rabin, when he came, in the name of R. Johanan.
'He is forbidden to marry a bastard'.
Why, then, is he called a bastard?
In respect of forbidding him to marry the daughter of an Israelite.

Yebamoth 89
www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_89.html

La restricció no impedeix que un mamzer es casi amb una altra mamzer , ni casar-se amb un convers al judaisme, o amb un esclau no jueu. Ni que un mamzer es casés amb una dona no jueva. Aquesta darrera unió possibilitava que la descendència d'un mamzer deixés la condició de mamzer.

Com la descendència de la unió entre un jueu i una dona gentil
prenia la condició de la mare,
un nen nascut d'un mamzer i d'una mare pagana
era un gentil però no un mamzer.
Així, després de la seva pròpia conversió al judaisme,
ell adquiria la condició d'un legítim prosèlit
i el fet que el seu pare fos un mamzer
resultava totalment irrellevant

On the other hand, as the offspring of a union between a Jew and a gentile
takes the status of the mother,
a child born of a mamzer and a gentile mother
will be gentile and not a mamzer;
thus after proper conversion to Judaism,
he will acquire the status of a legitimate proselyte
and the fact that his father was a mamzer will be wholly irrelevant

Kidushin 67a
www.sacred-texts.com/jud/etm/etm148.htm

Consideració social

Fora d'aquestes prohibicions matrimonials, el mamzer -oficialment- no era considerat un ciutadà de segona categoria i se suposa que és tractat amb el mateix respecte que altres jueus. De fet, la Misná diu que "un mamzer estudiós de la Llei és digne de més respecte que un gran sacerdot ignorant"

Un sacerdot té preferència sobre un levita;
un levita sobre un israelita;
un israelita sobre un mamzer;
un mamzer sobre un natim (cf. Jos 9, 3ss) ;
un natim sobre un convers
i un convers sobre un esclau alliberat.
Tanmateix, si un mamzer és un estudiós de la Torà
i el gran sacerdot és un ignorant,
el mamzer estudiós té precedència sobre el gran sacerdot ignorant.

A priest takes precedence over a levite, a levite over an Israelite,
an Israelite over a mamzer, a mamzer over a natin,
a natin over a convert, and a convert over a freed slave.
However, if the mamzer was a scholar and the high priest an ignoramus,
the scholar mamzer takes precedence over the ignorant high priest.

Horayot 13a
halakhah.com/horayoth/horayoth_13.html

Un mamzer no perd els seus drets, ni en el cas d'una herència ni en el cas del matrimoni del levirat

Si hom té qualsevol classe de germà,
aquest germà queda obligat al matrimoni del levirat
en el cas de l'esposa del seu germà
i és considerat com el seu germà en tots els aspectos
(queda exclòs el germà nascut d'una esclava o d'una pagana).
Què inclou l'expressió "qualsevol classe"?
Rab Judah va dir: Inclou un manzer.
Què inclou l'expressió "en qualsevol aspecte" a la pràctica?
Que ell és el seu hereu

If one has any kind of brother,
[that brother] imposes upon his brother's wife
the obligation of the levirate marriage
and is deemed to be his brother in every respect.
From this is excluded a brother born from a slave or a heathen.
What does the expression ANY KIND include?
Rab Judah said: It includes a bastard.
IN RESPECT OF WHAT, in actual practice?
That he is to be his heir.

Yebamoth 22
www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_22.html

Maimònides (Mishneh Torah) i el Shulchan Aruch d'en Joseph Karo consideren convenient repetir el mateix i confirmen que un mamzer pot fer de jutge. I un tosafot (comentari medieval sobre el Talmud) indica que un mamzer por esdevenir rei.

Rabins importants consideren que la mort d'un mamzer ha de ser sentida per un sacerdot com la de qualsevol altre jueu.

*      *      *

Podem tornar a deixar aquest tema en "by stand" una temporada. Una pregunta pendent seria aquesta: Els mamzer, "exclosos de l'assemblea del Senyor", ¿podien participar a les reunions de la sinagoga?

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
25 juliol 2013
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Teologia Indígena           Catequesi nadalenca          Catequesi eucarística          Coses de jesuïtes
Amb el pretext d'una enquesta           Spong el bisbe episcopalià           Altres temes