Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
 1. Demanar distància entre Jesús i els evangelis
 2. Què entenem per "pobres"?
 3. Els pobres en els evangelis.
  Analitzats per un professor de gramàtica
 4. Els amics de Jesús. Rics? Pobres?
 1. En l'evangeli de la passió/resurrecció
 2. En l'evangeli sinòptic
 3. En el Document Q
 1. Els pobres a les benaurances
 2. Els pobres a la resposta al Baptista
      
JESÚS VA SER AMIC DELS POBRES
O MÉS AVIAT ELS SEUS AMICS / AMIGUES
EREN MÉS AVIAT RICS?

Segons una lectura imparcial dels evangelis

      

Tema actual:
Els amics de Jesús. Rics? Pobres?
En el Document Q: la resposta al Baptista

Els pobres (oi` ptwcoi.) en el Document Q són mencionats per segona vegada en l'episodi de la resposta de Jesús als [dos] deixebles enviats per Joan Baptista, amb la pregunta de si "¿Ets tu el qui ha de venir, o n'hem d'esperar un altre?"

En primer lloc, un cop d'ull al text del Document Q en la seva doble versió de Mateu i Lluc:

Mt 11, 4-5 Lc 7, 22
kai. avpokriqei.j o` VIhsou/j ei=pen auvtoi/j(
Poreuqe,ntej avpaggei,late VIwa,nnh|
a] avkou,ete kai. ble,pete\
tufloi. avnable,pousin
kai. cwloi. peripatou/sin(
leproi. kaqari,zontai
kai. kwfoi. avkou,ousin(
kai. nekroi. evgei,rontai
kai. ptwcoi. euvaggeli,zontai\
kai. avpokriqei.j ei=pen auvtoi/j(
Poreuqe,ntej avpaggei,late VIwa,nnh|
a] ei;dete kai. hvkou,sate\
tufloi. avnable,pousin(
cwloi. peripatou/sin(
leproi. kaqari,zontai
kai. kwfoi. avkou,ousin(
nekroi. evgei,rontai(
ptwcoi. euvaggeli,zontai\
Jesús responent els digué:
Aneu a anunciar a Joan
el que sentiu i veieu:
els cecs hi veuen,
els coixos caminen,
els leprosos queden purs,
els sords hi senten,
els morts ressusciten,
els pobres reben l'anunci de la bona nova.
Responent, doncs, els digué:
Aneu a anunciar a Joan
el que heu vist i sentit:
els cecs hi veuen,
els coixos caminen,
els leprosos queden purs,
els sords hi senten,
els morts ressusciten,
els pobres reben l'anunci de la bona nova.

Recordem el que ens deia el professor de gramàtica: ens deia que en aquest episodi els pobres (ptwcoi.) estan en nominatiu com subjectes d'un verb en passiva (euvaggeli,zontai): són subjectes, no actius, sinó passius. No són ells els que fan que els cecs hi vegin ni que els coixos caminin; ni són ells els que purifiquen els leprosos i obren les oïdes dels sords. Els morts ressusciten, però els pobres no hi juguen cap paper. Els pobres, en aquest text, queden reduïts a rebre com una bona notícia per a ells l'acció de Déu, expressada en aquestes imatges.

Recordeu la traducció que donava en Josep Vives, bon coneixedor del grec: "...i tot això és una bona noticia pels pobres".

Aquestes imatges, amb què el Document Q expressa l'acció de Déu, ja eren prou conegudes pels lectors / oients d'aquest document. L'autor (o autors) del Document Q ha fet una barreja de diversos textos, bíblics i no bíblics, entre ells el 4Q521. Els habituals lectors d'aquest web ja ho saben.

Si ho voleu recordar...

Trobar el 4Q521, un dels textos de la quarta cova de Qumran, fou per mi com trobar "una perla de gran preu". I així m'expressava:

Una altra "perla de gran preu" fou la descoberta del 4Q521, tot preparant una xerrada sobre el Document Q, aquesta vegada a Almeria (la vegada que he tingut més èxit de públic). Així escrivia:

Vaig donar també per ben guanyades les hores de preparació al descobrir (per internet) el 4Q521 (un dels documents de la quarta cova de Qumran), publicat l'any 1992, en el qual, a l'enumerar les obres del Messies, parla de que "els morts ressusciten". La resposta de Jesús als enviats de Joan Baptista (Lc 7, 22-23; Mt 11, 4-6) és una barreja del salm 146, 7-9, del tercer llibre d'Is 61, 1-2 i d'aquest escrit de Qumran.

I m'animava a preguntar:

A través d'aquests textos ens veiem obligats a retrocedir més enllà del moviment de Jesús i compartir amb altres grups jueus de la Palestina d'aquell temps una mateixa esperança. ¿Compartien els seguidors de Joan Baptista i els seguidors de Jesús de Natzaret i els seguidors de l'enigmàtic Mestre de Justícia dels escrits de Qumran una mateixa esperança?

No sé si, amb aquests records de coses ja dites, m'he allunyat del tema. La conclusió seria: el Document Q no presenta els pobres com subjectes actius del canvi històric. Ni els exhorta a realitzar aquest paper.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
12 juny 2014
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes