Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
 1. Demanar distància entre Jesús i els evangelis
 2. Què entenem per "pobres"?
 3. Els pobres en els evangelis.
  Analitzats per un professor de gramàtica
 4. Els amics de Jesús. Rics? Pobres?
 1. En l'evangeli de la passió/resurrecció
 2. En l'evangeli sinòptic
 3. En el Document Q
 1. Els pobres a les benaurances
 2. Els pobres a la resposta al Baptista
      
JESÚS VA SER AMIC DELS POBRES
O MÉS AVIAT ELS SEUS AMICS / AMIGUES
EREN MÉS AVIAT RICS?

Segons una lectura imparcial dels evangelis

      

Tema actual:
Els amics de Jesús. Rics? Pobres?
En el Document Q: les benaurances

Passem ara al Document Q, anomenat també per alguns com evangeli Q: tot allò que trobem a Mateu i a Lluc i que no està a Marc.

La segona pressuposició
d'en John D. Crossan

Recordem el que Burton L. Mack deia d'aquest Document Q:

La cosa notable sobre la gent de Q és que no eren cristians. No pensaven en Jesús com el messies o el Crist. No consideraven els seus ensenyaments com una acusació al judaisme. No consideraven la seva mort com un esdeveniment diví, salvífic. I no s'imaginaven veure'l alçat dels morts per governar un món trans-format.

En canvi, pensaven en ell com un mestre els ensenyaments del qual feien possible viure amb entusiasme en aquells difícils temps. Així no es reunien per venerar el seu nom, honrar-lo com a déu, o conrear la seva memòria amb himnes, oracions, i rituals. No tenien un culte de Crist com aquell que emergia entre les comunitats cristianes familiars als lectors de les cartes de Pau.

La gent de Q era gent de Jesús, no cristians.

L'evangeli perdut

I si en vols saber més sobre el Document Q...

Aquest evangeli "no-cristià" és el que ens ha conservat una de les joies de tota la literatura evangèlica: les benaurances.

Gràcies a ell també tenim el Parenostre. Prescindim aquí del debat sobre quina proporció seria (en les benaurances i en el parenostre) creació de la comunitat.

En primer lloc, un cop d'ull al text de la primera benaurança en la seva doble versió de Mateu i Lluc:

Mt 5, 3 Lc 6, 20
Maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati(
o[ti auvtw/n evstin
h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ
Maka,rioi oi` ptwcoi,(
o[ti u`mete,ra evsti.n
h` basilei,a tou/ qeou/Å
Feliços els pobres en l'esperit:
d'ells és
el Regne del cel.
Feliços els pobres:
és vostre
el Regne de Déu.

Els exegetes que s'atreveixen -sempre de forma hipotètica i reconeixent importants diferències d'opinió entre ells- a remuntar-se fins el possible text original, superant les diferències interpretatives de Mateu i Lluc, poden donar -com fa el llibre dels autors James M. Robinson, Paul Hoffman i John S. Kloppenborg (El Documento Q), publicat per Ediciones Sígueme-, aquesta lectura:

Maka,rioi oi` ptwcoi,(
o[ti u`mete,ra evsti.n
h` basilei,a tou/ qeou/Å

Feliços els pobres:
és vostre
el Regne de Déu

En l'evangeli de Tomàs trobem també aquesta benaurança:

Maka,rioi oi` ptwcoi,(
o[ti u`mete,ra evsti.n
h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ

Feliços els pobres:
és vostre
el Regne del cel

No és ara el moment d'estudiar les relacions entre el Document Q i l'evangeli de Tomàs. Recordem que ambdós són una recopilació de sentències (lo,gia) de Jesús, però que l'un (el Document Q) és un text reconstruït hipotèticament a partir dels evangelis de Mateu i Lluc i l'altre (l'evangeli de Tomàs) és un text, l'existència del qual era coneguda per al·lusions antigues, que l'any 1945 va ser trobat en un dels tretze volums descoberts a la "biblioteca gnòstica" de Nag Hammadi (població de l'Alt Egipte coneguda anteriorment com Khenoboskion). Aquest text copte trobat a Nag Hammadi confirmava que tres mutilats papirus grecs trobats a partir de l'any 1897 a Oxyrhynchus (ciutat hel·lènica del Mitjà Egipte) pertanyien a l'evangeli de Tomàs.

I ambdós tenien els seus precedents literaris...

oxyrynchus_840 (13K)

Oxyrhynchus 840

Acompanyen, en el Document Q, a aquesta primera benaurança altres dues:

Mt 5, 6 Lc 6, 21a
Maka,rioi oi` peinw/ntej kai. diyw/ntej th.n dikaiosu,nhn(
o[ti auvtoi. cortasqh,sontaiÅ
Maka,rioi oi` peinw/ntej nu/n(

o[ti cortasqh,sesqeÅ
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos:
perquè ells seran saciats!
Feliços els qui ara passeu fam:

perquè sereu saciats!

La reconstrucció hipotètica seria:

Maka,rioi oi` peinw/ntej(
o[ti cortasqh,sesqeÅ

Feliços els qui teniu fam:
perquè sereu saciats!

En l'evangeli de Tomàs trobem també aquesta benaurança:

Maka,rioi oi` peinw/ntej(
i[na cortasqh/|
h` koili,a tou/ qe,lontoj

Feliços els qui tenen fam,
doncs es saciarà
el ventre del qui desitja.

L'altra benaurança compartida per Lluc i Mateu és:

Mt 5, 4 Lc 6, 21b
maka,rioi oi` penqou/ntej(
o[ti auvtoi. paraklhqh,sontaiÅ
Maka,rioi oi` klai,ontej nu/n(
o[ti gela,seteÅ
Feliços els qui estan afligits:
perquè ells seran consolats!
Feliços els qui ara ploreu:
perquè riureu!

Algunes traduccions (entre elles la BCI i la de Monjos de Montserrat) donen el mateix significat ("plorar") pels dos verbs diferents a Mateu (penqou/ntej) i a Lluc (klai,ontej). A Marc 16, 10 trobem aquests dos verbs (genome,noij penqou/si kai. klai,ousin), frase que la BCI tradueix així: "que ara estaven afligits i ploraven". Lc 6, 25 (la malaurança corresponent) també ens ajuda a distingir els dos verbs: oi` gelw/ntej nu/n( o[ti penqh,sete kai. klau,sete (els que ara rieu, us aligireu i plorareu)

La reconstrucció hipotètica -en aquest cas més dubtosa- seria:

maka,rioi oi` penqou/ntej(
o[ti. paraklhqh,sesqeÅ

Feliços els qui esteu afligits:
perquè sereu consolats!

Recordeu el que deia "el professor de gramàtica":

Els pobres (oi` ptwcoi,) de les benaurances / malaurances (Mt 5, 3ss || Lc 6, 20ss) no estan en nominatiu (no són subjectes actius), sinó en vocatiu. Una traducció bona seria:

¡Eh, vosaltres, els pobres!
Benaurats!
Vostre és el Regne de Déu.

Però aquest "Regne de Déu" no és l'obra d'ells, dels pobres, sinó és el regal que Déu fa (o promet) als pobres.

No és el mateix rebre una cosa per herència que guanyar-la, conquerir-la, fer-te-la teva pel teu propi esforç. Els evangelistes (recordeu que jo no parlo de Jesús) semblen oblidar el savi advertiment del Senyor Yahvé a Moisés, segons Ex 3, 19:

Ja sé que el rei d'Egipte
no us deixarà sortir
si no és per la força.

"Per la força" tradueix l'expressió hebrea hq'z"x] dy"b.W , literalment: amb ma forta. De generació en generació cal transmetre el record de que "érem esclaus del faraó a Egipte i amb mà forta el Senyor ens va fer sortir d'aquell país" (Dt 6, 20-21).

El Document Q no concedeix als pobres, als afligits, als afamats la condició de "subjectes del canvi històric". ¿Recordaven els autors del Document Q com, un segle abans, havia acabat l'intent d'Espàrtac de convertir els esclaus en "subjectes del canvi històric"? El cabdill mort i 6.000 esclaus crucificats al llarg de "l'autopista" entre Roma i Capua.

Les benaurances del document Q poden ser molt boniques, però no van solucionar els problemas reals ni dels pobres, ni dels afligits ni dels qui passaven fam, a qui -suposadament- anaven dirigides. Els hi faltaven algunes paraules que finalment, encara que van haver de passar molts segles, van arribar (l'any 1871): "Groupons-nous" (Unim-nos), "Debout, debout" (Amunt, amunt), "Il n'est pas de sauveurs suprêmes: ni Dieu, ni César, ni tribun" (No esperem salvacions supremes de déus, de reis ni de tirans)

C'est la lutte finale:
Groupons-nous, et demain,
L'Internationale
Sera le genre humain

És la lluita final,
unim-nos i demà
la Internacional
serà el gènere humà.

Debout! les damnés de la terre!
Debout! les forçats de la faim!
La raison tonne en son cratère :
C'est l'éruption de la fin.

Amunt! els damnats de la terra,
amunt! els qui pateixen fam.

Il n'est pas de sauveurs suprêmes:
Ni Dieu, ni César, ni tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes!
Décrétons le salut commun!

No esperem salvacions supremes
de déus, de reis ni de tirans,
obrer, és la sang de tes venes
la que triomfant et salvarà.

Molt possiblement els autors del Document Q no podien -en aquell moment històric- anar més lluny si coneixien aquella dita que circulava entre els grups de seguidors de Jesús: "No surtis amb deu mil homes contra qui et ve amb vint mil", recollida únicament en l'evangeli de Lluc (Lc 14, 31). No portis la gent a una mort segura...

Els defensors de la figura d'un Jesús pacifista haurien de repensar una miqueta més aquesta frase, perquè si tens trenta mil...

És oportuna aquí aquesta reflexió d'en Paulo Suess:

Ni el dominico Las Casas ni el franciscano Motolinia pensaban en movilizar a los indios como sujetos de la historia. El único contemporáneo de Las Casas y Moto-linía que fue capaz de movilizar al pueblo como sujeto histórico, era el hereje Thomas Muntzer (1490-1525), él también de inspiración apostólica y milenarista. En su interpretación bíblica, él afirma que lo objetivamente necesario -la devolu-ción del poder político al pueblo- por corresponder a la voluntad de Dios, es tam-bién lo subjetivamente posible: "El reino y el imperio y las grandezas de los rei-nos bajo todos los cielos, serán devueltos al pueblo... " (Dn 7, 27). "Esta guerra no es de Ustedes, sino de Dios (2Cr 20,15), escribe en su manifiesto a los mine-ros de Mansfeld (26-4-1525), en que -como los primeros dominicos en Las Anti-llas- atribuye a la práctica de la justicia una función propedéutica indispensable al "discurso sobre Dios": "No se puede hablar a Ustedes de Dios, hasta que estos les gobiernen". Luego de una batalla sangrienta, fue capturado, torturado y, el 27 de mayo de 1525, decapitado. Su fin y el de los campesinos que le siguieron permiten algunas prudentes conclusiones sobre aquello que hubiera sucedido en América en caso de empeñarse realmente los religiosos en una "guerra santa" por una "República India autónoma", en vez de limitarse a señalarla.

Paulo Suess
La Nueva evangelización
Desafíos históricos y pautas culturales

Ed. Abya-Yala 1993 (9978-04-013-7)

Veure el Manifest als minaires de Mansfield

També tindrà ara la seva oportunitat recordar una carta meva de l'any 2000 a un company de Cartagena:

Déjame hacer de Mt 13,52: hace unos cuantos años (el 1984), con motivo de la "salida" de Fernando Cardenal, le escribí una carta al P. General, en aquel entonce Peter Hans Kolvenbach, en donde le insertaba estos párrafos:

Mt 13,52

Doncs bé, tot mestre de la Llei que s'ha fet deixeble del Regne del cel és semblant a un cap de casa que treu del seu tresor coses noves i coses velles.

Si me permite, quisiera dejar ahora la palabra a dos amigos míos jesuitas para acompañar su repetida afirmación de "que nadie tendrá que dejar la Compañía por la única razón de trabajar con los pobres".

Comentando por carta, hace ya algunos meses, el caso del P. Cardenal, mi amigo, misionero en Bolivia, me decía:

Una vez más se ve que no hay acuerdo entre lo que decimos y lo que vivimos. Decimos que tenemos una opción preferencial por los pobres, pero a la hora de la verdad preferimos darles una limosna y no que sean los pobres organizados los que conquisten sus derechos. A la Iglesia le da miedo un pueblo de pobres que vean un sentido a su vida y que quieran ser cristianos al mismo tiempo. Pre-fiere que estos pobres se vuelvan "ateos" 'para poder decir: "Ya lo decíamos nosotros"

Mi segundo amigo ya hace años que pasa hambre en las tierras cada vez más secas del Tchad. En una de sus cartas, diciembre del 74, decía hablando de la Compañía:

Es una verdad innegable -y de agradecer- que ella nos ha dejado y nos deja experimentarlo todo. Sólo una cosa no nos puede dar, a mi parecer: compartir de verdad la condición de los pobres del mundo, y desligarnos efectivamente de los que los hacen pobres.

Aquests dies, comentant tot aquest tema amb un amic de Centreamèrica, li deia:

Los "pobres", los "parias de la tierra", la "famélica legión" hizo su opción: el "Debout, Debout!", "Il n'est pas de sauveurs suprêmes: Ni Dieu, ni César, ni tribun"... Ni "reino de Dios"...

En ciertos ambientes cristianos se habla de "la opción por los pobres". Los jesuitas, por aquello tan ignaciano de "los que más se querrán afectar y señalar", hablamos de "la opción preferencial por los pobres". ¿No sería mejor dejarnos de "opciones por los pobres" y seguir, en la medida de nuestras fuerzas, la "opción de los pobres"?

L'amic de Centreamèrica, membre d'un altre equip religiós, recolzava l'opinió del meu amic de Bolívia (que -ves per on- va arribar a Provincial) dient-me:

Bueno, todos los que hemos vivido en la Nicaragua revolucionaria, no en los años gloriosos, sino en los años de la guerra de Reagan contra ella... somos testigos de lo que dices que dijo tu amigo. Así es la vida. Para los pobres (beneficencia, caridad, asistencia…como Teresa de Calcuta). Sí, todo lo que quieras; pero "opción por los pobres", por los pobres como "sujetos históricos", queriendo que sean protagonistas de la historia, arquitectos de su liberación, con una democracia popular no burguesa... ah, ahí ya no, de eso nada de nada. Lo tenemos vivido y sufrido como la palma de la mano. Y no sólo en Nicaragua… Se ve desde el lado popular de toda América Latina… Claro, hay que situarse en la perspectiva adecuada, desde abajo, para beneficiarse del privilegio hermenéutico de los pobres...

També li preguntava si

¿Es una barbaridad decir que "La Internacional" es un documento judeo-cristiano? ¿Y que está en la órbita de otros cantos que todas las monjas rezan con devoción?

I ell em feia::

Claro que es un documento judeo-cristiano La Internacional, en la misma línea y la misma pasión de los profetas judíos y de Jesús... Sólo que además de judeo-cristiano es pos-religional y pos-teísta, avant la lettre, claro. Y ya sabes que Lenaers, tu flamenco compañero jesuita, tiene todo un capítulo (final, y además conclusivo) diciendo que es por el posteísmo por donde sigue el camino del cristianismo... (En Aunque no haya un Dios ahí arriba).

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
4 maig 2014
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)
Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)      Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

Relacions entre el Document Q i l'evangeli de Tomàs

El precedente literario de la recopilación y transmisión cristiana de un tipo particular de dichos de Jesús fue el "logoí sophon" (sentències dels savis), que se había desarrollado fundamentalmente dentro del movimiento sapiencial judío. Esta forma literaria en uso sirvió como foco de cristalización para la conservación de un aspecto particular de la manifestación y obra histórica de Jesús, a saber, el de su enseñanza.

No es posible discutir aquí las complejas cuestiones relativas a los dichos o grupos de dichos, auténticos y primitivos, que conformaron estas colecciones tempranas, más antiguas que Q y los evangelios. Es, sin embargo, altamente probable que en tales colecciones, al igual que en la propia enseñanza de Jesús, predominaran las sentencias sapienciales, enunciados legales (crítica de la conducta tradicional y afirmaciones relativas a una nueva conducta), dichos proféticos (entre los que se incluirían algunos de los dichos en primera persona, bienaventuranzas y amenazas) y parábolas. Como se desprende en parte de Q, los dichos en los que se predice la pasión, muerte y resurrección de Jesús, así como el material que refleja el desarrollo de una evaluación cristológica de su persona, estaban aún ausentes; tampoco formaban parte de estas colecciones primitivas las predicciones apocalípticas detalladas, como las que encontramos en Mc 13, o regulaciones específicas para la vida de la Iglesia [com, per exemple, 1Te 5, 12-22].

¿Cuál era la orientación teológica de dichas colecciones de logoi (de sentencias)? La respuesta a esta cuestión depende totalmente del marco cristológico pospascual al que en cada caso estuvieran subordinadas.

Q "domesticó" los logoi mediante un tipo de concepción apocalíptica en la que se identificaba a Jesús con el Hijo del hombre futuro. Marcos (y por consiguiente Mateo y Lucas) encontró el modo de incorporar los logoi en el "evangelio" desarrollado sobre la base del primitivo kerigma helenístico (paulino). Ninguna de estas tendencias parece, sin embargo, haber afectado a la tradición de logoi que desembocó en el Evangelio de Tomás. El criterio que controla los logoi de Tomás parece estar íntimamente conectado con el propio principio interno del género de los "logoí sophon" (sentències dels savis), por su capacidad para encauzar la transmisión de los dichos de Jesús: la autoridad de la palabra de sabiduría como tal, fundamentada sobre el supuesto de que la Sabiduría está presente en el maestro de la palabra.

Helmut Köester
GNOMAI DIAPHOROI: The Origin and Nature of Diversification in the History of Early Christianity
1965

A pesar de que su principio fundamental no tiene relación alguna con la confesión de fe en la pasión y resurrección de Jesús, la base del Evangelio de Tomás es una colección de dichos más antigua que los evangelios canónicos. Su principio, sin embargo, no es de naturaleza menos teológica. Entiende la fe como el acto de creer en las palabras de Jesús, un creer que hace presente y real para el creyente aquello que Jesús proclama. El catalizador que provocó la cristalización de estos dichos en un "evangelio" es la convicción de que el Reino está presente de forma única en la predicación escatológica de Jesús y que en sus palabras se desvela una sabiduría eterna acerca del auténtico ser del hombre.

La relación de este evangelio de dichos, a partir del que se ha desarrollado el Evangelio de Tomás con la fuente sinóptica de dichos Q es, todavía, una cuestión abierta. Sin ninguna duda, la mayor parte de su material son dichos de Q (a los que habría que añadir algunos dichos de Marcos, pero de una versión de Q en la que faltaría la expectativa apocalíptica del Hijo del Hombre y cuyos temas dominantes serían la escatología radical el Reino predicada por Jesús y la revelación de la sabiduría divina en sus mismas palabras.

Helmut Köester
One Jesus and Four Gopels
1968

Més tard va tornar a estudiar la relació entre l'evangeli de Tomàs i Q

Por tanto, el Evangelio de Tomás, o depende de la versión más antigua de Q o, con más probabilidad, comparte con el autor de Q una o varias colecciones más antiguas de dichos de Jesús.

Helmut Köester
Ancient Christian Gospels: Their History and Development
1990

Seguir llegint el text

El profeta de Samaria

El pueblo de los samaritanos tampoco se vio libre de desórdenes. En efecto, fueron engañados por un individuo al que le importaba muy poco mentir y que combinaba todas las cosas para agradar a la gente. Este individuo les exhortó urgentemente a que subieran con él al monte Garizín, que es para ellos la más santa de las montañas; afirmaba enérgicamente que les mostraría a los que llegasen allá los vasos sagrados ocultos en aquel lugar, ya que Moisés los había depositado allí. Juzgando creíbles sus palabras, algunos samaritanos tomaron las armas y se establecieron en una aldea llamada Tiratana, en donde acogían a todos los que acudían a unirse a ellos con el fin de realizar todos juntos la subida a la montaña. Pero incluso antes de que emprendieran la ascensión, Pilato puso fin a su empresa enviando jinetes e infantes que cayeron sobre los que estaban reunidos en la aldea; durante el combate [el destacamento romano] mató a unos, hizo huir a los otros y capturó finalmente a muchos prisioneros. Entre estos últimos, Pilato mandó matar a los jefes y reservó la misma suerte a los más influyentes de los fugitivos.

Una vez apaciguados estos desórdenes, el consejo de los samaritanos fue a buscar a Vitelio, personaje de rango consular que era gobernador de Siria y acusó a Pilato de haber matado a los que habían perecido, afirmando que no se trataba de una revuelta contra los romanos, sino que aquella gente se había dirigido a Tiratana para huir de las violencias de Pilato. Vitelio envió entonces a Marcelo, uno de sus amigos, para administrar a los judíos y ordenó a Pilato que marchar a Roma a dar explicaciones al emperador a propósito de las acusaciones de los samaritanos. Después de diez años de estancia en Judea, Pilato se apresuró a volver a Roma para obedecer las órdenes de Vitelio al que no podía contradecir; pero antes de que llegara Roma, murió Tiberio.

Seguir llegint el text

Pilate et les samaritains

Selon Josèphe, c'est à la suite des mesures qu'il prit contre les samaritains -dans une mystérieuse affaire, bien révélatrice de l'atmosphère religieuse de la Palestine à cette époque- que Pilate vit la fin de sa carrière de procurateur de Judée (Ant XVIII 85-89).

Quelque imposteur, ou quelque faux messie, avait promis aux samaritains de leur faire voir les vases sacrés que Moïse avait enterrés, croyaient-ils, sur le mont Garizim: convaincus, ils se rassemblèrent au pied de leur montagne sainte pour la gravir en groupe. Qu'ils aient pris des armes pour assister à cette révélation suggère qu'il s'agissait peut-être d'un mouvement messianique, dirigé en fait contre les romains. Quoi qu'il en soit, Pilate fut prompt à réagir: il envoya aussitôt sur le mont Garizim des troupes chargées de régler le problème, ce dont elles s'acquittèrent avec brio. Les hommes de Pilate tuèrent un certain nombre de samaritains et en capturèrent beaucoup d'autres qui furent exécutés ultérieurement.

Les meneurs du mouvement allèrent trouver Vitellius, alors légat de Syrie, pour se plaindre auprès de lui de la conduite de Pilate, soutenant qu'ils n'avaient nullement pensé à se soulever contre Rome. La suite du récit de Josèphe laisse perplexe. D'après lui, Vitellius commanda à Pilate de prendre le chemin de Rome afin d'aller se justifier devant l'empereur. Mais Tibère mourut avant qu'il y arrivât: et ainsi Pilate disparaît-il de l'histoire.

Seguir llegint el text

Teudes

En la época en que Fado era administrador de Judea, un impostor llamado Teudas convenció a un gran número de gentes que tomaran sus bienes y lo siguieran hasta el Jordán; afirmaba que era él el profeta y decía que a sus órdenes se abrirían [las aguas] del río y les ofrecerían un paso fácil. Diciendo esto, engañó a muchas personas. Sin embargo, Fado les impidió sacar provecho de su locura; envió un escuadrón de caballería que cayó sobre ellos de improviso, mató a muchos e hizo muchos prisioneros; en cuanto a Teudas, fue capturado vivo, lo decapitaron y llevaron su cabeza a Jerusalén.

Theudas

Un autre épisode nous en dit plus encore sur le fanatisme religieux des juifs à cette époque du gouvernement de Cuspius Fadus, le premier des procurateurs que nomma Claude après la mort d'Agrippa I. C'est l'histoire de Theudas que rapportent à la fois Josèphe (Antig XX 97-99) et les Actes des Apôtres (5,36).

Selon Josèphe, Theudas était un magicien (goes tis), qui se prétendait prophète (prophetes). Dans on ne sait quel dessein, il persuada une foule de juifs de rassembler leurs biens et de le suivre jusqu'àu Jourdain, leur promettant d'effectuer un miracle et de partager en deux les eaux du fleuve, pour qu'ils le traversent à pied sec.

Ni Josèphe ni les Actes ne disent quoi que ce soit de l'enseignement de Theudas ou des buts qu'il s'était fixés, mais leurs quelques indications sont tout de même révélatrices. Il s'agissait, à ce qu'il semble, d'une espèce de nouvel Exode où Theudas devait jouer le rôle d'un Moïse redivivus et accomplir, une deuxième fois au Jourdain, le miracle de la Mer rouge.

Il avait manifestement exhorté ses partisans à quitter leurs maisons, peut-être d'ailleurs parce qu'elles se trouvaient en pays occupé par des païens, et à traverser le Jourdain pour s'enfoncer dans le désert, suivant en cela l'exemple de leurs ancêtres qui avaient autrefois abandonné l'Égypte pour se rendre au désert.

Les zélotes, désireux de rester dans la ligne de la véritable tradition prophétique, et soumis par ailleurs à certaines nécessités practiques, cherchaient à sauvegarder leur liberté en demeurant dans le désert; et les judéo-chrétiens étaient sur le point de s'y réfugier eux aussi, au moment où les romains menaçaient de profaner le Temple. Si Theudas chercha également à emmener ses partisans dans les régions désertiques de Transjordanie, c'est donc peut-être bien qu'il y était poussé par des mobiles semblables.

Nous ignorons s'il était un zélote ou s'il avait pris la tête de quelque mouvement para-zélote. Mais ce n'est probablement pas par hasard qu'il organisa son mouvement quand la Judée passait de nouveau sous la tutelle directe de Rome, et que, par conséquent, la question de l'impôt se posait une fois de plus.

Dans les Actes on voit bien le rabbi Gamaliel se comparer à Theudas et établir un rapprochement entre le résultat de son entreprise et le destin de Judas le Galiléen: on y voit un éminent rabbi essayer de caractériser le christianisme à partir de Judas le Galiléen, fondateur du zélotisme, et de Theudas. Quelque tradition est-elle à l'origine de cette façon de voir? On peut se poser la question

Seguir llegint el text

Profetes anònims, en temps del procurador Felix (52-60)

Aparte de éstos [los sicarios] apareció otro grupo de bandidos, que tenían las manos más puras, pero sus intenciones eran también más impías. Esta banda acabó con el bienestar de la ciudad en no menor medida que los asesinos. Hombres mentirosos y embaucadores que, bajo pretexto de estar inspirados por Dios, buscaban innovaciones y cambios. Incitaron a la multitud a actuar como si estuviesen poseídos por la divinidad y la llevaron al desierto con la idea de que allí Dios les mostraría las señales de su liberación.

Como esto parecía ser el principio de una revuelta, Félix envió tropas armadas de caballería e infantería que acabaron con la vida de muchos de ellos.

...los golpes de mano de los bandidos llenaban de sacrilegios la ciudad. En cuanto a los impostores y seductores, convencían a la gente para que los siguieran al desierto; afirmaban que les mostrarían prodigios y signos muy claros, debidos a la providencia de Dios. Muchos de los que se dejaban convencer sufrieron la sanción de su locura, ya que el gobernador Félix castigaba a los que le traían.

Une autre bande de scélérats

Après s'être étendu sur les iniquités des Sicaires, Josèphe se met à décrire "une autre bande de scélérats" -tels sont ses propres termes-, coupables d'une impiété plus grande encore. À ses yeux, ce sont "des fourbes et des imposteurs", qui, sous le couvert d'une prétendue inspìrtation divine, poursuivent des buts révolutionnaires. Tout comme leur prédécesseur Theudas, ils entraîrèrent une foule des Juifs dans un nouvel Exode à travers le désert: ils croyaient que là, Dieu accomplirait des miracles et leur rendrait la liberté. Felix vit dans ce muvement le début d'une insurrection, et le supprima de vive force, au prix de beaucoup de morts.

Les Juifs croyaient toujours que Dieu délivrerait son peuple de ses oppresseurs païens -et ce malhereux incident fut suivi d'un autre du même genre qui prouve bien la force de cette conviction que Dieu leur donnerait un chef pour les sauver.

Seguir llegint el text

El profeta egipci, també en temps de Felix (52-60)

Sin embargo, el falso profeta egipcio causó a los judíos males mayores que éstos. Se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta. Reunió a unas treinta mil personas engañadas por él, y las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza en Jerusalén, y, tras imponerse sobre la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal a los que entraran con él. Sin embargo, Félix se adelantó a su ataque y le salió al encuentro con las tropas romanas. Todo el pueblo participó en la defensa de la ciudad, de modo que, cuando se produjo el choque entre ambos, el egipcio huyó con unos pocos, mientras que la mayoría de sus hombres murió o fue capturada. El resto de la banda se dispersó y cada uno se escondió en su propia casa.

Por esta misma época llegó a Jerusalén un individuo procedente de Egipto, que afirmaba ser él el profeta y aconsejaba al populacho que subiera con él al monte llamado "de los Olivos", que se encuentra frente a la ciudad, a cinco estadios de distancia. En efecto, declaraba, quería hacerles ver desde allí arriba cómo iban a derrumbarse las murallas de Jerusalén por orden suya y prometía de este modo abrirles el acceso a la ciudad. Cuando Félix fue informado de todo esto, ordenó a sus soldados que tomasen las armas y, lanzándose fuera de Jerusalén con un gran número de jinetes y de infantes, atacó a los compañeros del egipcio; mató a cuatrocientos y capturó vivos a doscientos. Por lo que refiere al egipcio, huyó del combate y no se le pudo encontrar.

un juif égyptien

Cette fois un juif égyptien rassembla sur le Mont des Oliviers nombre de partisans, leur promettant, tel un nouveau Josué, que les murs de Jérusalem s'effondraient à son seul commandement et qu'ils pénétreraient à sa suite dans la ville pour y massacrer la garnison romaine. Félix réagit promptement,et, au cours du combat qui s'ensuivit, une foule de juifs furent tués ou faits prisonniers; néanmoins, l'Égyptien réussit à échapper à Félix.

Dans l'Hist. Anc. (XX, 169-172), Josèphe en parle comme d'un "tis ex Aigiptou", et dans la Guerre des Juifs, comme de "o Aigiptios pseudoprophetes". D'après la Guerre des Juifs (II, 261-263), l'Égyptien emprunta un chemin détourné pour emmener ses partisans du désert jusqu'au Mont des Oliviers.

D'après une allusion des Actes des Apôtres (21,38), cet incident semble avoir eu lieu peu de temps après l'arrestation de Paul dans le Temple, lors de son dernier séjour à Jérusalem (qui se situe entre 53 et 58). Du reste, ce texte laisse entendre par la bouche du centurion que les partisans de l'Égyptien étaient des sicaires; il y en aurait même eu quatre mille. Josèphe, de son côté, ne nous dit pas qu'il s'agissait de sicaires, aussi ce détail provient-il probablement de quelque autre source d'information.

De fait, il semble n'y avoir aucun rapport entre l'allusion des Actes des apôtres et le récit de Josèphe. Cependant il y a lieu de nous demander pourquoi l'auteur des Actes ne nous parle pas de la réaction de la communauté chrétienne de Jérusalem en face de ces événements qui ne furent pas sans troubler l'ordre public. Déjà, devant le silence dont les Actes entouraient certains incidents, nous nous sommes posé la même question.

Seguir llegint el text

El manifest als minaires de Mansfield de Thomas Müntzer

Resposta de Paulo Suess a una consulta meva ("El texto en alemán ¿es la versión original? ¿o está en un alemán modernizado?")

Não sou especialista en la matéria. Tengo quase certeza, que es el texto original. Comparei con el texto que Ernst Bloch reproduziu en su libro sobre Thomas Münzer. El texto en Bloch es adaptado al alemán mais contemporâneo e modernizado.

El text original es troba a: Wher (Ed.), Thomas Muntzer. Schriften und Briefe. Ed. Fischer, Frankfurt a.M. 1973, pp 179s.

A l'espera de poder oferir una versió en català, reprodueixo la que ve en la traducció castellana del llibre d'en Ernst Bloch, Thomas Müntzer, teólogo de la revolución, pp. 81-83.

An die Allerstedter.
Manifest an die Mansfeldischen Bergknappen
Die reinen Furcht Gottes zuvor, lieben Brueder. Amadísimos hermanos;
Ante todas las cosas sea el puro temor de Dios
Wie lange schlaft ihr, wie lang seid ihr Gott seins Willens nit geständig, darum, daß er euch nach eurem Ansehen verlassen hat? ¿Cuánto tiempo lleváis durmiendo? ¿Cuánto tiempo lleváis negándoos a reconocer la voluntad de Dios por entender que El os ha abandonado?
Ach, wieviel hab ich euch das gesagt, wie es muß sein. Gott kann sich anderst nit offenbaren, ihr mußt gelassen stehen. Tuet ihr's nicht, so ist das Opfer, euer herzbetruebtes Herzeleid umsonst. Ihr müßt darnach von neuem auf wieder in Leiden kommen. ¡Ay, cuántas veces os he dicho yo que así tiene que ser! Dios no puede seguir manifestándose por más tiempo; a vosotros os toca teneros de pie. Si no hacéis tal, el sacrificio, una pesadumbre que enturbia el corazón, será en vano; y después habréis de caer nuevamente en la aflicción.
Das sag ich euch, wollt ihr nit um Gottes Willen leiden, so müßt ihr des Teufels Marterer sein. Darum huet euch, seid nit also verzagt, nachlässig, schmeichelt nit langer den verkehrten Fantasten, den gottlosen Bösewichtern Yo os digo que si os negáis a sufrir por Dios, habréis de ser los mártires del Diablo. Guardaos, pues, no seáis pusilánimes ni indolentes, no sigáis por más tiempo haciendo el juego a los torcidos visionarios, a los malvados sin Dios.
fanget an und streitet den Streit des Herren! Es ist hoch Zeit, ¡Comenzad ya, librad el combate del Señor, es llegado el momento!
haltet eure Brüder alle darzu, daß sie gottlichs Gezeugnis nicht verspotten, sunst müssen sie alle verderben. Evitad que vuestros hermanos hagan escarnio del testimonio divino, pues de otro modo habrán de perecer todos ellos.
Das ganze deutsche, französisch und welsch Land ist bewegt. Der Meister will Spiel machen, die Böswichter müssen dran. El país alemán entero y el francés y el italiano han despertado; el Maestro quiere jugar una partida, y les ha llegado la vez a los malvados.
Zu Fulda sind in der Osterwoche vier Stiftkirchen verwuestet. Die Bauern im Kleegau und Hegau, Schwarzwald sind auf, dreimal tausend stark, und wird der Hauf je länger je größer. En Fulde han sido asoladas cuatro iglesias conventuales durante la semana de pascua: se han levantado los campesinos en Klettgau, Hegau y en la Selva Negra, unos treinta mil en total, y la hueste crece tanto en extensión como en número.
Allein ist das mein Sorg, daß die narrischen Menschen sich verwilligen in einen falschen Vertrag, darum, daß sie den Schaden nach nit erkennen. Mi única preocupación es que los insensatos; se dejen enredar en un pacto traicionero, al no saber reconocer el mal.
Wann euer nur drei ist, die, in Gott gelassen, allein seinen Namen und Ehre suchen, werdet ihr hunderttausend nit fürchten. Dondequiera que se hallen tan sólo tres de vosotros, que, encomendados a Dios, no persigan otra cosa que Su nombre y Su honor, ni cien mil enemigos podrán asustarlos.
Nun dran, dran, dran! Es ist Zeit! Manos a la obra, pues, ¡y adelante, adelante! Es tiempo ya!
Die Böswichter sind frei verzagt wie die Hund. Los malvados son tan indolentes como perros.
Regt die Brüder an, daß sie zur Fried kommen und ihr Bewegung Gezeugnis holen. Es ist über die Maß hoch hoch vonnöten. Amimad a las hermanos que se pongan de acuerdo y aporten su testimonio. Ello es necesario en grado sumo, sobre toda medida.
Dran, dran, dran! ¡Adelante, adelante y a ello!
Last euch nicht erbarmen, ab euch der Esau gute Wort furslägt (1. Mos. 33). No tengáis compasión, y así os dirija Esaú bellas palabras
Sehet nit an den Jammer der Gottlosen! Sie werden euch also freundlich bitten, greinen, flehen wie die Kinder. No hagáis caso de la desolación de los impíos, que os suplicarán con muy buenos modos, que lloriquearán e implorarán, gimiendo como niños pequeños
Lasset euch nit erbarmen, wie Gott durch Mosen befohlen hat (5. Mos. 7), und uns hat er auch offenbart dasselb. No les tengáis compasión, que así lo ha ordenado Dios a través de Moisés (Dt 7); y a nosotros, a nosotros, nos ha revelado también lo mismo.
Reget an in Dörfern und Städten und sonderlich die Berggesellen mit ander guter Agitad por pueblos y ciudades, y en especial entre los mineros y otros bravos mozos
Gesellschaft, welche gut darzu wird sein. Wir müssen nit länger schlafen.
Sieh, da ich die Wort schreib, kame mir Botschaft von Salza, wie das Volk den Amtmann Herzog Georgen vom Schloß belange will um des Willen, daß er drei hab heimlich wollen umbringen. Sabed que mientras estaba escribiendo estas palabras me llegó de Salza la noticia de que el pueblo ha querido sacar de su castillo al alcalde, el duque Jorge, porque éste intentó deshacerse en secreto de tres personas.
Die Bauern vom Eisfelde sind ihr Junkern feind worden, kurz, sie wollen ihr kein Gnade haben. Es ist des Wesens viel euch zum Ebenbilde. Los campesinos ele Eichsfeld han disfrutado con 1a victoria sobre los terratenientes; en una palabra: se niegan a darles cuartel, y esto es muy importante, es muy importante que os sirva de ejemplo:
Ihr müßt dran, dran, es ist Zeit. tenéis que poner manos a la obra en seguida, pues es tiempo ya.
Balthasar und Barthel Krump, Valtein und Bischof, gehet vorne an den Tanz! Balthaser y Bartel, Krumm, Velten y Bischof. atacad con brío.
Lasset diesen Brief den Berggesellen werden. Haced llegar esta carta a los mineros.
Mein Drucker wird kommen in kurzen Tagen, ich habe die Botschaft kriegen. Ich kann es itzund nit anders machen El impresor tardará unos días en venir; he recibido el mensaje, pero de momento no puedo hacer otra cosa.
sonst wollt ich den Bruedern Unterricht gnug geben, daß ihnen das Herz viel größer sollt werden denn alle Schlösser und Rüstung der gottlosen Böswichter auf Erden.
Dran, dran, dieweil das Feuer heiß ist. Ánimo, y poned manos a la labor mientras arde el fuego.
Lasset euer Schwert nit kalt werden, lasset nit verlähmen! Schmiedet pinke-panke auf den Anbossen Nimrods, werfet ihnen den Turm zu Boden! No permitáis que vuestra espada se olvide de la sangre; golpead duro sobre el yunque de Nemrod; echad su torre abajo.
Es ist nit möglich, weil sie leben, daß ihr der menschlichen Furcht solltet leer werden. Mientras estén con vida éstos, no conseguiréis veros libres del temor humano.
Man kann euch von Gotte nit sagen, dieweil sie über euch regieren. No se os puede llamar hijos de Dios mientras ellos gobiernen sobre vosotros.
Dran, dran, weil ihr Tag habt. Gott gehet euch vor, folget, folget! ¡Adelante, adelante, y a ello, mientras sea de día aún, que Dios os precede, id tras Él!
Die Geschichte stehen beschrieben Matth. 24, Hes. 34, Danielis 74, Esra 16, Offenbarung Joh. 6, welche Schrift alle Röm. 13 erkläret. Drum last euch nit abschrecken. Los acontecimientos están ya descritos y explicados en Mateo 24, de modo que no habéis de echaros atrás por ello
Gott ist mit euch, wie geschrieben 2. Chron. 20, 15-18. Dies sagt Gott: "Ihr sollt euch nit fürchten. Ihr sollt diese große Menge Dios está con vosotros, como se lee en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2; dice allí Dios: No temáis ni tengáis pánico ante esa gran muchedumbre,
nit scheuen, es ist nit euer, sondern des Herrn Streit. Ihr seid nit, pues no es el combate vuestro, sino del Señor; no os toca a vosotros luchar.
Ihr seid nit, die da streiten, stellet euch vor männlich. Ihr werdet sehen die Hilfe des Herren über euch" Comportaos en verdad varonilmente. Contemplaréis la salvación que el Señor realiza con vosotros.
Da Josaphat diese Worte hörte, da fiel er nieder. Cuando Josafat oyó estas palabras, inclinóse rostro en tierra.
Also tuet auch und durch Gott, Haced vosotros lo propio por la gracia de Dios,
der euch stärke ohne Furcht der Menschen im rechten Glauben. y que El os reafirme sin miedo de los hombres en la fe verdadera.
Amen Amen
Datum zu Mühlhausen im Jahre 1525 Dado en Mühlhausen, año de 1525.
Thomas Müntzer, ein Knecht Gottes wider die Gottlosen Thomas Münzer, servidor de Dios contra los impíos.
Seguir llegint el text