Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
 1. Demanar distància entre Jesús i els evangelis
 2. Què entenem per "pobres"?
 3. Els pobres en els evangelis.
  Analitzats per un professor de gramàtica
 4. Els amics de Jesús. Rics? Pobres?
 1. En l'evangeli de la passió/resurrecció
 2. En l'evangeli sinòptic
 3. En el Document Q
 1. Els pobres a les benaurances
 2. Els pobres a la resposta al Baptista
      
JESÚS VA SER AMIC DELS POBRES
O MÉS AVIAT ELS SEUS AMICS / AMIGUES
EREN MÉS AVIAT RICS?

Segons una lectura imparcial dels evangelis

      

Tema actual:
Què entenem per "pobres"?

Anem ja a fer una lectura dels evangelis. I tal com diu el programa, "una lectura imparcial". Alguns ja pensareu que això és un segon engany. ¿És possible que algú dels que estem aquí faci una lectura imparcial dels evangelis? I una altra pregunta: ¿És possible fer una lectura imparcial d'allò que està escrit d'una manera no imparcial?

Intentaré fer una lectura que s'allunyi el menys possible del que està escrit.

Per "pobres" entenc els que el grec del Nou Testament agrupa sota les paraules gregues prosai,thj [prosaites], ptwco,j [ptochos] i pe,nhj [pénes], i les frases que indiquen "demanar almoina" (aivtei/n evlehmo-su,nhn, hvrw,ta evlehmosu,nhn labei/n), paraules i frases que, al seu torn, tradueixen una varietat de paraules hebrees de la Tanak (l'expressió "Antic Testament" l'hauríem d'anar oblidant). Com la nostra lectura serà dels evangelis, ens podem oblidar de la paraula penes, ja que aquesta en el Nou Testament només surt una vegada a 2 Cor 9, 9

2 Cor 9, 9 kaqw.j ge,graptai( VEsko,rpisen(
e;dwken toi/j pe,nhsin(
h` dikaiosu,nh auvtou/ me,nei eivj to.n aivw/naÅ
Tal com diu l'Escriptura: Ho ha repartit,
ho ha donat als pobres;
la seva bondat dura per sempre.

Que és una cita del salm 111:

`dAbk'B. ~WrT' Anr>q; d[;l' td,m,[o Atq'd>ci ~ynIAyb.a,l' !t;n" rZ:Pi
Sl 111, 9 evsko,rpisen
e;dwken toi/j pe,nhsin (els ebionin) (034)
h` dikaiosu,nh auvtou/ me,nei eivj to.n aivw/na tou/ ai-vw/noj
to. r>ke,raj auvtou/ u`ywqh,setai evn do,xh|
Reparteix el que té,
ho dóna als pobres,
la seva bondat dura per sempre,
pot alçar el front amb dignitat

Què és aquest número?
És un número Strong!!
Encara no saps què és un número Strong?
Si ho vols saber...

El terme hebreu utilitzat en el salm es "ebion" (utilitzat 61 vegades), que a les nostres traduccions modernes pot rebre diversos significats, assenyalant un estat de necessitat material. Són els que tenen el dret a espigolar, un cop feta la sega

Ex 23, 11 ...però el setè any deixa-la reposar, no en recullis el fruit. Deixa que en mengin els pobres (ptôjos) del teu poble, i el que resti, que s'ho mengin els animals feréstecs. Fes el mateix amb la teva vinya i el teu oliverar.

I aquests ebionim, al llarg dels diversos llibres i autors de la Tanak, van acompanyats dels dalim, dels anawim, dels ruwsh, dels micken... També trobarem expressions que indiquen un procés d'empobriment, d'anar caient a la misèria, un procés que té les seves causes en lleis d'opressió humana ben allunyades de les lleis de l'Aliança. L'ideal de l'Aliança ("No hi ha d'haver pobres (els ebionin) (034) entre els teus", Dt 15, 4) s'ha trencat ("Mai no faltaran pobres (els ebionin) (034) en el país", Dt 15, 11) per causes humanes.

Possiblement, en l'estudi d'un llibre concret de la Bíblia no seria un treball sense sentit voler precisar el significat de cadascuna d'aquestes paraules hebrees, però m'ensumo que, en el conjunt de tots els llibres bíblics, es inútil voler donar una definició exacta a cada una d'aquestes paraules.

Tenim el salm 82, en el qual en dos versets seguits surten aquestes quatre paraules hebrees

Sl 82, 3 Defenseu els febles (dalim) [01800] i els orfes, feu justícia als pobres (aniwin) [06041] i als desvalguts (els ruwsh) [07326]!
Sl 82, 4 Allibereu els indigents (dalim) [01800] i els febles (ebionin) [034] arrenqueu-los de les mans dels injustos!"

Vol el salmista, amb cada una d'aquestes paraules, representar un grup determinat i concret? O el salmista, amb aquest conjunt de paraules, vol abastar un ampli ventall de població caiguda a "les mans dels injustos"?

Sóc dels que penso que la paraula "pobres" caldria suprimir-la dels evangelis i dels nostres sermons; sóc dels que penso que les vuit benaurances de Mateu, a les nostres celebracions litúrgiques, haurien de ser substituïdes per les quatre benaurances i quatre malaurances de Lluc. Si hi ha "pobres" és perquè hi ha "rics" que han trencat les regles de l'Aliança; si hi ha qui passa fam és perquè hi ha qui va tip... Jo no parlaria de "pobres", parlaria de "gent empobrida".

Lev 25, 10 Aquest any serà l'any del jubileu: els qui s'havien venut el patrimoni, el recobraran, i els qui s'havien venut ells mateixos, retornaran al seu clan. Aquest any del jubileu cadascú recobrarà el patrimoni que s'havia venut.
Dt 15, 4 11 No hi ha d'haver pobres (ebionin) [034] entre els teus, ja que el Senyor, el teu Déu, et beneirà abundosament en el país que et dóna en herència perquè el posseeixis;
Quan en una de les ciutats del país que el Senyor, el teu Déu, et dóna, hi hagi un pobre (ebionin) [034] entre els teus germans, no endureixis el cor, no tanquis la mà al teu germà pobre (ebionin) [034]... Obre-li la mà i presta-li generosament tot el que li faci falta.
Mai no faltaran pobres (ebionin) [034] en el país; per això et mano que obris generosament la mà als teus germans, als pobres (aniwin) [06041] i necessitats (ebionin) [034] del teu país.
Lev 25, 35 No li exigeixis interessos ni compensacions.
Lev 25, 25 Si un dels teus germans israelites cau en la misèria (muwk) [04134] i ven part de les terres...
Est 9, 22 Durant aquests dies s'havien de celebrar festes i convits i havien d'obsequiar-se els uns als altres amb regals i fer-ne partícips els pobres (ebionin) [034].
Job 31, 19 ¿He vist algú mort de fred sense vestit, un pobre (ebionin) [034] sense roba per a cobrir-se?
Ex 22, 24s Si prestes diners a algú del meu poble, al pobre (aniwin) [06041] que viu amb tu, no facis com els usurers: no li exigeixis interessos.
Si et quedes com a penyora el mantell d'algú, torna-l'hi abans no es pongui el sol. És tot el que té per a abrigar-se. Amb què dormiria? Si clamava a mi, jo l'escoltaria, perquè sóc misericordiós.
Dt 24, 14s No explotis un jornaler pobre (aniwin) [06041] i necessitat (ebionin) [034], tant si és un germà teu israelita com si és un immigrant que viu en una ciutat del teu país. Paga-li el jornal aquell mateix dia; que no se li pongui el sol sense haver cobrat, perquè aquell home és pobre (aniwin) [06041] i necessita el seu jornal per a viure. Així no clamarà al Senyor contra tu i no seràs culpable d'un pecat.
2 Re 24, 14 Va deportar tota la població de Jerusalem, és a dir, tots els oficials i tots els homes importants, en total deu mil deportats, comptant-hi tots els ferrers i serrallers. Només van quedar els més pobres dallahin) [01803] de la gent del poble.
2 Re 25, 11 Nebuzaradan, cap de la guàrdia, va deportar la resta de la població que encara hi havia a la ciutat, els desertors que s'havien passat al rei de Babilònia i els pocs del poble baix que quedaven.
El cap de la guàrdia només va deixar-hi els pobres dallahin) [01803] de la terra per al conreu de vinyes i camps.
Pr 31, 20 Obre la mà als pobres (aniwin) [06041] i, l'allarga als necessitats (ebionin) [034].

Bé, com aquí no estem fent una tesi doctoral, podem deixar de banda les diverses paraules de la bíblia hebrea i, per raons pedagògiques de claredat, posar la nostra atenció a dues paraules gregues (ptôchos [ptwcoj] i pénes [pe,nhj]), prescindint també d'altres paraules gregues utilitzades a la traducció grega dels LXX.

De tot aquest conjunt, Aristofanes, un dramaturg còmic i satíric grec del segle V abans de Crist, ens fa un bon resum a una de les seves comèdies (Pluto):

La vida del ptôjos és anar tirant sense posseir res, mentre que la del pénes és anar tirant amb parsimònia, sempre atent als seus treballs, sense avançar realment res, malgrat que no li falti res.

Per uns i altres, la vida és un "anar tirant", els uns recorrent a la mendicitat, d'altres, sotmesos a la maledicció bíblica del "et guanyaràs el pa amb la suor del teu front".

Pobres i indigents
(pe,nhtej   y   ptwcoi.)
Un text d'en John Dominic Crossan

És instructiu mirar un diccionari. Del substantiu ptôjos tenim el verb ptôjeúo, del substantiu pénes els verbs peneteúo, penomai i penoumai; de prosaítes el verb prosaiteúo.

ptôjos ptwceu,w ptôjeúo mendicar, demanar almoina, ser pobre, viure pobrement
pénes penhteu,w peneteúo ser pobre
pe,nomai pénomai treballar per poder viure, ser pobre, ser un indigent
peno,omai penóomai esdevenir pobre, empobrir-se
prosaítes prosaiteu,w prosaiteúo demanar almoina, captar, mendicar
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
4 febrer 2014
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)
Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)      Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

Els números Strong

Strong (27K)

El Prof. James Strong (1822–1894) i un equip que superava el centenar de col·laboradors van posar un número a cada paraula de la versió King James Bible (KJV), d'acord a la paraula hebrea o grega traduida. Són 8674 paraules hebrees i 5624 gregas numerades.

Defend <08199> the poor <01800> and fatherless <03490>: do justice <06663> to the afflicted <06041> and needy <07326>.

Deliver <06403> the poor <01800> and needy <034>: rid <05337> them out of the hand <03027> of the wicked <07563>.

If I have seen <07200> any perish <06> for want of clothing <03830>, or any poor <034> without covering <03682>;

Observeu com una mateixa paraula de la versió anglesa (per exemple poor) no correspon sempre al mateix número (això és, no tradueix la mateixa paraula hebrea) i, també, com un mateix número (per exemple, <034>), una mateixa paraula hebrea en l'original, rep diverses traduccions

Trobaràs una versió de la King James amb els números Strongs a: http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs. El programa informàtic BibleWorks també et dóna els números Strong.

Un cop conegut el número Strong d'una paraula, pots anar a www.blueletterbible.org, o potser et sigui més fàcil i ràpid canviar el número als següents links, després d'haver fet un "retalla i enganxa".

Seguir llegint el text