Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
¿UNA "CRÍTICA FRONTAL"?

A allò que s'entén religiosament per Déu

Hola Jaume:

Fa uns dies em vas demanar què en pensava d'un escrit del Santi, escrit que per cert no m'ha arribat a mi.

       
L'escrit d'en Santiago Quijano
en el Diumenge de Rams

Dialoguem, doncs, una estona tots tres. A mi m'agrada dialogar amb aquelles persones amb les quals puc estar d'acord en un 90%. Parlaré d'aquells "serells" que sempre hi ha a tota negociació.

Encara que en Josep Cobo em va confessar l'altre dia (va venir com "ponent" a la darrera trobada de Capellans Obrers dels Països Catalans") que era lector de la meva web, confessió que em va deixar sense paraula per criticar-lo, no puc estar d'acord amb ell en la visió del cristianisme ("crítica frontal a allò que s'entén religiosament per Déu") que en Santi fa seva.

Ja vaig dir en el seu moment que en José Mª Castillo "es passava tres pobles" en afirmar que

Jesús llevó a cabo la revolución más asombrosa que se ha producido en la historia de las tradiciones religiosas de la humanidad.

Ja fa uns quants anys, a Lamiarrita (aquella casa del Baztán a on fem els Exercicis) vaig dir que no hi havia molta diferència entre el "Déu d'Homer" i el "Déu de Jesús", per concloure que cap d'aquests dos "déus" podia ser avui dia el nostre Déu.

Recorda un consell meu:
¡Deixa els links per a una segona volta!
   
El Déu d'Homer...
el Déu de Jesús...

Potser un any abans ja havia dit que

...qui volgués aquest Déu de Jesús (o aquest Déu que Mateu presenta com el Déu de Jesús), el darrer acte del qual amb la humanitat creada per ell mateix és separar els uns dels altres -els uns a la seva dreta, els altres a la seva esquerra; els uns ovelles, els altres cabrits; els uns beneïts, els altres maleïts; els uns al seu Regne, els altres al foc etern- que se'l quedés.

Recorda un altre consell meu:
¡No tots els links t'han d'interessar!
   
El Déu d'Antígona...
el Déu de Jesús...

A la creu del Calvari (si és que realment va existir aquesta "creu del Gòlgota" de Mc 15, 22)...

Recordem la sensata puntualització de n'Alfredo Fierro: "Pese a la certeza de que Jesús fue ejecutado, es imposible cerciorarse del modo concreto en que eso sucedió: no necesariamente según lo cuentan los evangelios".

Comentari d'en Santi    (1)

Abans de llegir això ja havia publicat a la meva web, parlant dels relats de la passió / resurrecció, ¿Records d'amics i amigues? ¿Una construcció a partir de les Escriptures?. Copiava a John Dominic Crossan.

Comentari d'en Santi    (2)

...Jesús de Natzaret (prefereixo anomenar-lo així o amb un Jesús a seques abans que "Crist") va morir com un jueu...

Això ja ho deia en Rudolf Bultmann:

He sido, además, criticado porque en mi libro Primitive Christianity no he incluido la predicación de Jesús en el capítulo dedicado al "Cristianismo primitivo", sino en el capítulo sobre "Judaísmo", concibiendo, por tanto, a Jesús como judío. De forma similar, se ha objetado que en mi Teología del Nuevo Testamento he afirmado que la predicación de Jesús pertenece a los presupuestos de la teología neotestamentaria. Frente al reproche de que concibo a Jesús como un judío y le incluyo en la esfera del judaísmo, debo, en primer lugar, simplemente preguntar: "¿Fue acaso Jesús -¡el Jesús histórico!- un cristiano? Ciertamente no, si la fe cristiana es fe en él como el Cristo. E incluso en el caso de que él hubiera sabido que era el Cristo ["Mesías"] y hubiera realmente exigido fe en su propia persona en tanto que Cristo, no habría sido todavía un cristiano y no debería ser presentado como sujeto de la fe cristiana, aunque sea, sin embargo, su objeto.


Comentari d'en Santi    (3)

...dintre de la religió dels seus pares, com tants altres jueus (abans i després d'ell) per les seves creences teològiques... I aquestes no eren que Déu era "Abba" (què importava això als romans!), sinó que Déu era l'únic senyor de la seva terra (i això als romans ja no els hi feia tanta gràcia). I aquest ja havia estat el missatge de Judes, el Galileu, segons Flavi Josep (Ant. XVIII 23-25). Potser Jesús va anar creixent , "progressant en enteniment i augmentant en gràcia tant davant de Déu com davant dels homes" (Lc 2, 52) sota aquest "eslògan".

Un únic Déu a qui cal reconèixer per senyor i rei
mo,non hvgemo,na kai. despo,thn to.n Qeo.n

Per veure el text grec
Clica aquí

Possiblement ni en José Mª Castillo, ni en Josep Cobo (ni en Santi) s'han fet la pregunta que jo a vegades m'he plantejat:

Com és que els diversos documents neotestamentaris parlen de
fariseus, saduceus, zelotes
i mai dels essenis?

Com és que l'historiador Flavi Josep parla de
fariseus, saduceus, zelotes i essenis
i mai dels "cristians"?

Els essenis
Flavi      Plini      Filó

Com és que la descripció que Flavi Josep fa dels essenis
és tan semblant a la que Lluc fa dels "cristians"?

Clica aquí

Demano perdó per utilitzar aquí la paraula "cristians".
Més endavant, ja parlarem d'aquesta paraula.


Comentari d'en Santi    (4)

Flavi Josep, de naixement Iosef ben Maties, fill de la primera de les vint-i-quatre classes sacerdotals, descendent de summes sacerdots i de reis asmoneus (segons el que ell mateix explica), que a catorze anys ja era consultat pels sacerdots i notables de la ciutat (segons segueix dient ell mateix)...

No us recorda això el "Jesús assegut enmig dels mestres, escoltant-los i fent-los preguntes" de Lc 2, 46?

kaqezo,menon evn me,sw| tw/n didaska,lwn
kai. avkou,onta auvtw/n
kai. evperwtw/nta auvtou,j\

Aquet Jesús, "enmig dels mestres", què fa? Escoltar i fer preguntes? O donar respostes? Mireu el verset següent: "Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes".

¿Una altra relació entre l'obra de Lluc i la de Flavi Josep?

       
Flavi Josep i Lluc
Lluc i Flavi Josep

Comentari d'en Santi    (5)

...i que a setze anys ja havia volgut "experimentar" (evmpeiri,a labei/n) els tres grups religiosos (tw/n parV h`mi/n ai`re,sewn) que existien al seu país. Ell no va saber ensumar que havia sorgit, davant dels seus nassos, un nou grup "religiós" que "cada dia assistien unànimement al temple" (Ac 2, 46), però que feien "una crítica frontal a allò que s'entén religiosament per Déu".

En Flavi Josep ens diria el mateix que em va dir un dia el senyor de la Claret quan li vaig preguntar si hi havia una traducció catalana del Document Q: "Si aquest llibre jo no el conec, no existeix".

Si aquest grup del qual vostè em parla jo no el vaig conèixer, és que no va existir.

Comentari d'en Santi    (6)

I potser Flavi Josep seguiria:

A no ser que vostè em pregunti per un grup del qual jo parlo al final de la descripció dels essenis:

Hi ha altra ordre d'essenis que té un tipus de vida, uns costums i unes normes legals iguals a les dels altres, però difereixen en la seva concepció del matrimoni. Creuen que els que no es casen perden la part més important de la vida, és a dir, la procreació; i, més encara, si tots tinguessin la mateixa idea, la raça humana desapareixeria de seguida. D'acord amb aquesta creença, sotmeten a les dones a una prova durant tres anys i es casen amb elles, quan després de tres períodes de purificació demostren que poden parir. Mentre estan embarassades, els homes no tenen relacions amb elles, el que demostra que es casen per la necessitat de tenir fills i no per plaer. Les dones es banyen vestides i els homes ho fan amb les seves parts cobertes. Aquests són els costums dels essenis. (La Guerra dels Jueus. Llibre II, 160-161).

Ni Plini ni Filó coneixien aquesta branca "matrimonial" dels essenis.

I possiblement afegiria:

Però no crec que sigui el que vostè cerca. Sàpiga que en aquell temps a casa nostra hi havia un fotimer de grups i grupets.

És molt possible que l'afirmació d'en Josep Cobo pugui ser certa, però en un altre moment de la història. És molt possible que en algun dels diversos "moviments", que al llarg dels temps han anat sorgint a partir de la figura de Jesús de Natzaret, hi hagués aquesta "crítica frontal a allò que s'entén religiosament per Déu".

Comentari d'en Santi    (7)

Al llarg dels temps molts cristians, davant de Jesús, ens hem preguntat:

Què he vist en ell? Quins són els valors seus que agafo? Quines són les seves actituds que no comparteixo? També ell, com tot testimoni humà, és un punt de referència limitat: limitat per tot un conglomerat de valors, de criteris, de costums, de visions, de tendències… que vénen de molt lluny, que vénen del seu "temps". I limitat, també, per opcions personals que ell va fer que no necessàriament han de ser assumides per tothom.

I una de les seves "visions" (que vénen de molt lluny, que vénen del seu "temps") que no ens hem sentit obligats a assumir és la seva concepció de Déu.

No és ara el moment de voler precisar el moment històric en què va sorgir, per primera vegada, aquesta "crítica frontal". Si pogués aventurar-me, apuntaria a aquell grup de cristians dels segles II / III, anomenats per nosaltres "els apologetes".

Curiosos -si n'exceptuem en Justí- aquests "apologetes": volien defensar -davant els intel·lectuals greco-romans de l'època- la nova religió "cristiana" sense parlar de Jesús de Natzaret, ni de la seva mort ni de la seva resurrecció.

        Els apologetes

No podem imposar criteris sorgits en segles posteriors als escrits neotestamentaris del segle I / II ni, molt menys, al mateix Jesús de Natzaret.

        Imposar la nostra mentalitat dels segles XX-XXI
a escrits del segle I-II
i, fins i tot, a Jesús de Natzaret

Comentari d'en Santi    (8)

Bé, Jaume i Santi, per avui ja n'hi ha prou, però continuaré, perquè hi ha altres paràgrafs en l'escrit que m'has presentat que necessiten una no petita reformulació. Tot arribarà.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
13 abril 2020
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

1 Primer de tot, disculpeu-me que entri en aquest debat. Reconec que soc lego en aquest tema. Però sí que voldria escoltar, pensar i plantejar les qüestions que em susciti el que llegeixo. Ja entenc, que "es imposible cerciorarse" del detall d'allò que va passar a la mort de Jesús de Natzaret, ja que no tenim documents històrics o cròniques i testimonis que permetin establir-ho amb certes garanties, i saber-ho amb certesa. Però sembla que sí tenim documents sobre com els romans executaven als presos, acusats de rebel·lió i sedició. Si va ser al "Gòlgota", si van ser "tres" o van ser més, un grup més nombrós, etc., entenc que no ho sabem i que no podem tenir certesa sobre això, però el relat evangèlic (sense considerar-ho una crònica històrica) em sembla coherent amb la praxis dels romans en aquell temps. A més a més, entenc que aquesta qüestió no és important, perquè no es tracta de reconstruir uns fets històrics exactes, sinó de mostrar l'experiència i el testimoni (amb una determinada forma "jueva" de comunicar-ho) d'uns primers jueus creients en el Crist. torna2 (1K)
    
2 Doncs això precisament és el que he entés, després del que he llegit i sentit en lectures i cursos des de fa un temps. Son les dues coses: Records d'amics i seguidors confiats, i una construcció jueva a partir de les Escriptures, que permeti, en el context socio-culural i religiós del seu entonr i del seu poble, manifestar i expressar allò que creien que havia estat, i els havia revelat, l'experiència de Jesús de Natzaret, i la seva pròpia en relació amb ell. torna2 (1K)
    
3 En quant a la citació (sense cita detallada) del pensament de Bultmann, em sembla un raonament molt pertinent que comparteixo. torna2 (1K)
    
4 Jo no m'he fet mai aquesta pregunta, cert. Però sí he tingut i tinc, des de fa un temps, l'interés per conèixer els escrits dels "essenis". I em fa pensar la pregunta que planteja el Miquel. Em sembla interessant. torna2 (1K)
    
5 Em sembla molt interessant aquesta observació sobre Flavi Josep i el text evangèlic de Jesús nen al temple en mig dels doctors. Obre preguntes. torna2 (1K)
    
6 Em fa somriure això que dius. Ho veig assenyat i coherent. S'ha de trobar una explicació versemblable al fet que Flavi Josep no parli dels "cristians" (si és així, perquè jo no ho sé, no he llegit a Flavi Josep). torna2 (1K)
    
7 Doncs ara no tinc el moment de buscar la cita exacta de'n Cobo, però justament el que ell diu és que els primers cristians no n'eren clarament conscients de la "bomba" que significava allò que deien, com a crítica frontal a allò que s'enten religiosament per Déu. torna2 (1K)
    
8 Això és també el que defensa en Cobo torna2 (1K)